Zariadenie pre solárny ohrev vzduchu

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka zariadenia pre solárny o hrev vzduchu u objektov pre sušenie plo dín, alebo iných výrobkov, ktoré tvorí oceľová konštrukcia so stĺpami a väzníkmi s Väznicami a paždíkami s dvomi plášťovými krytmi usporiadanými tak, že vytvárajú po časti alebo po celej streche a po jednej zvislej stene spojený vzduchový kanál, vedúci od jedného okraja strechy cez celú jej plochu a pozdĺž zvislej steny k podtlakovému kanálu, vytvorenému pozdĺž celej spodnej časti steny. Spodný kryt tvoriaci dno kanála je pripevinený na väznice a paždíky a vonkajší s ním rovnobežný kryt kanála je pripevnený k dištančným prvkom situovaným kolmo k väzniciam, resp. paždikom, pričom aspoň jeden kryt má povrch pohlcujúci slnečné žiarenie.Doteraz známe nosné oceľové konštrukcie jednopodlažných aviacpodlažných objektov sa .skladajú zo stĺpov a väzníkov, na ktorých sú prichytené väznice a paždíky. Na takéto nosné konštrukcie sa montuje jednoduché alebo dvojité opláštenie, pričom konštrukčné riešenie neumožňuje prúdenie vzduchu medzi plášťami. Nevýhodou takýchto oceľových konštrukcií je, že slnečná energia v takýchto objektoch sa využíva iba pasívne. Iné známe oceľové konštrukcie objektov, ktoré umožňujú aktívne využitie sl nočnej energie pre ohrev vzduchu, majú nastreche umiestnený veľkoplošný ohrievač,vytvorený z pôvodnej krytiny strechy s čiernou povrchovou úpravou, z podhľadu vo funkcii dna vzduchového kanála a zo svetlopriepustného krytu nad pôvodnou strešnou krytinou. Podhľad je pripevnený na prídavnú nosnü oceľovú konštrukciu pod pôvodnou strešnou krytinou. Svetlopriepustný kryt je pripevnený na nosnü drevenú latkovú konštrukciu, ktorej polohu nad strešnou krytinou vymedzujú oceľové rozperky. V takto vytvorených vzduchových kanáloch na streche sa pohybuje vzduch podtlakom ventilátorov, ktoré sú umiestnené v úrovni podlahy objektu, pričom prepojenie strešného ohrlevača s ústím ventilátora je riešené vzduchotechnickým potrubím. Nevýhodou uvedeného typu oceľovej konštrukcie je vysoká pracnost pri montáži oceľovej konštrukcie podhľadu, vysoká pracnost montáže drevenej latkovej konštrukie, pripevnenej na ocelové rozperky z hornej strany pôvodnej strešnej krytiny. Ďalšou nevýhodou je obmedzenie umiestnenia ohrievače na streche a straty spôsobené dopravou ohriateho vzduchu vo zvislých vzduchotechnických potrublach medzi strešným ohriavačom a ústím ventilátorom Ďalej sú zname ocelové konštrukcie objektov, ktoré aktívne využívajú slnečnú energiu pre ohrev vzduch-u pomocou solárneho vzduchového kolektora integrovaného do časti strechy a časti zvislej steny medzi dvoma susediacimi väzníkami, prípadne paždíkami, a prúdením vzduchu v smere pozdľžnej osi objektu. Kolektor má konštrukčú výšku novnú výškeväzníka, prípadne paždíka, pričom svetlopriepustný kryt sa montuje na vonkajšiu stranu dvoch susediacich väzníkov, prípadne paždikov a dno kanála je pripevnené na v.nútornú stranu uvedených dvoch susediacich väzníkov, prípadne paždíkov. Absorbér z plochého oceľového plechu s výstupkami je s odsadením pripevnený medzi svetlopriepustný kryt a dno kanála. Vzduch sa pohybuje medzi absorbérom a dnom kolektorového kanála pomocou ventilátora. Nevýhodou uvedenej konštrukcie je, že vzduch je nútene usmerňovaný v kolektorovom kanály medzi dvomi susediacimi väzníkami, prípadne paždíkami, v pozdĺžnom smere objektu, čo pre dosiahnutie ohrevu väčšine množstva vzduchu pre potreby sušiarenstva vyžaduje zvýšiť kolektorovú plochu na dva alebo viac súbežných kolektorových kanálov, čo zvyšuje hydraulický odpor prúdiaceho vzduchu,a tým spôsobuje aj vväčšlu spotrebu energie na jeho dopravu. Dalej sú známe oceľové konštrukcie, ktoré majú solárny vzduchový kolektor na streche. Vzduch vstupuje do kolektora v úrov.ni oboch okapov strechy, pohybuje sa v kolektorovom kanály kolmo na pozdĺžnu os objektu ,ohrieva sa a sústreďuje sa v zbernom podtlakovom kanály v hrebeni strechy. Vzduch v kolektore sa pohybuje pomocou ventilátora, pričom do príslušnej Časti objetku je vzduch usmernený vzduchotechnickými rozvodmi. Hlavnou častou kolektore je sústava rebrovaných strešných panelov z oceľového plechu, ktoré navzájom do seba zapadajú okrajovými profilovými rebrami panela, ktoré sú montované V smere, kolmom na sústavu strešných väzníc. Okrajové profilové rebrá tvoria zároveň nosný prvok pre montáž svetlopriepustného krytu. Nevýhodou oceľovej konštrukcie kolektorov tohoto typu je, že kolektory sú umiestnené len na streche, sú vytvorené z netypizovaných nosných prvkov a prvkov opláštenia, ktoré sú náročnejšie na výrobu,svetlopriepustný kryt, montovaný na okrajové profilové rebrá panela, nedosiahne požadovanú pevnosť pre naše normované zatažovacie podmienky pri optimálnej šírke rebrovaných panelov, vzduch je nútene usmerňovaný v príslušnom kanály s prúdením v jednom smere, systém s hrebeňovým zberným kanálem konštantného prierezu nezabezpečuje rovnomerné odsávanie ohriateho vzduchu z kolektorových sekcií. Riešenie je náročné na údržbu.Nevýhody doteraz známých oceľových konštrukcí objektov s pasívnym a aktívnym využitím slnečnej energie odstraňuje zariadenie pre ohrev vzduchu podľa vynálezu,jehož podstatou je, že jeho dištančné prvky sú pre strešnú kolektorovú plochu zostavené zo svislých nosníkov s kolmými operkami, na ktoré sú upevnené prídavné paždíky, pričom vonkajší kryt vzduchového kanála je pripevnený na prídavné väznice a prídavné paždíky a na spodnej časti stenysú oba kryty zaústené do podtlakového kakanála, usporiadeného pozdĺž celeho objektu a majúceho po celej stene susediacej s vnútorným prostredím objektu otvory s ventilátormi.Výhodou navrhovaného riešenia je malé množstvo konštrukčných prvkov, ich jednoduchosť a ľahká montáž. Prietok vzduchu v. kolektorovom kanále nie je nútene usmerňovaný, prúdi ľubovoľným smerom a najkratšou cestou k lubovolnemu ventilátoru,dopravujúcemu vzduch s malým hydraulickým odporom do jedného určitého miesta vnútorného priestoru, alebo súčasne do celého objektu. Malý hydraulický odpor spôsobuje nízky potrebný výkon a nízku potrebu energie pre Činnosť ventilätorov. Ďalšou výhodou oproti známym konštrukciam je to,že zariadenie je možné upraviť tak, aby spodný kryt zvislej kolektorovej plochy bol vytvorený absorpčnou stenou s absorpčným povrchom. Tým je možné čast získanej slnečnej energie uchovat a využiť ju až po západe slnka To je výhodné zvlášť pri dosušovaní poľnohospodársky plodín, kedy nie je žiadúci príliš intenzívny ohrev vzduchu vdennom obdobi a naopak je výhodné predlžit dobu sušenia až do neskorých večerných hodín, čo zvyšuje kvalitu sušeného Inateriálu. Ďalej je možné usporiadať zariade- nie tak, že spodný kryt strešnej kolektoro vej plochy v mieste vstupu vzduchu pod okapom strechy presahuje vrchný kryt, takže vzduch je nasávaný do kolektorového kanála z nadstrešného priestoru, kde je obvykle teplejši a zároveň tým zamedzí nepriaznivému nasávaniu vzduchu, ktorý vystupuje z objektu a má pri sušení plodín vyššiu relatívnu vlhkost. Zariadenie môže byt upravené tiež tak, že vonkajší kryt vzduchového kanála je zo svetlopriepustného materiálu, čím sa zvýši energetická účinnost kolektorových plôch a teplota ohrievaného vzduchu.Príklad oceľovej konštrukcie podľa vynálezu je zobrazený na pripojených výkresoch. Na obrázku 1 je priečny rez objektu s vonkajším krytom kolektorového kanála z nepriehladného alebo svetloprlepustnêho prvku opláštenie, na obrázku 2 je pozdĺžny rez konštrukcie objektu v strešnej časti, naobrázku 3 je pozdĺžny rez zvislej konštrukcie objektu, na obrázku 4 je pohlad a čiastočný rez objektu s vyznačením otvorom pre ventilátory, na obrázku 5 je detail vstupu kolektorověho kanála s odsadeným krytom.Na pôvodnú nosnü ocelovü konštrukciu,vytvorenú zo stĺpov 1, väzníkov 2, väzníc 3 a paždĺkov 4 je na strešnej časti oceľovej konštrukcie pripevnený nosník 5 s kolmými operkami B. Nosník 5 a kolmě operky B nesú najmenej jednu prídavnü väznicu 7.-Na pôvodne väznice 3 je pripevnený kryt 8 dna vzduchovêho kanála 10, ktorý je tvorený plošnými panelmi. Na prídavné väznice 7 je pripojený vonkajší kryt 9 vzduchového kanála 10, ktorý je z nepriehladnêho alebo svetlopriepustneho prvku opláštenie. Na paždíkoch 4 je pripevnený zvislý nosník 11 s kolmými operkami 12, na ktoré sú pripevnené prídavné paždiky 13. Na prídavné paždiky 13 je pripevnený vonkajší kryt 9 vzduchověho kanála 10, ktorý je z nepriahladného alebo svetlopriepustného prvku opláštenia. vzduchový kanál 10 je vo zvislej časti medzi paždíkami 4 uzavretý krytom 8 dna vzduchového kanála 10. Neprlehľadný vonkajší kryt 9 má povrchovú úpravu pre maximálnu absorbciu slnečného žiarenia. V pripade použitia svetlopriepustněho vonkajšieho krytu 9 majú povrchovú úpravu pre maximálnu absorbciu slnečného žiarenia plošné panely krytu B dna vzduchového kanála 10.Medzi vonkajším krytom 9 a krytom 8 je vytvorený v časti, alebo po celej streche a po jednej zvislej stene spojený vzduchový kanál 10, vedúci od vstupu kolektorového kanála 17 v priestore okapu strechy cez celú plochu strechy a pozdĺž zvislej steny k podtlakovému kanálu 14 vytvorenêmu pozdĺž celej spodnej časti steny, ktorý naväzuje na otvory 15 s ventilátormi po celej stene susediacej s vnútorným prostredím objektu. Vzduch sa pohybuje vo vzduchovom kanála 10 pomocou ventilátorov 18,pričom sa ohrieva pomocou slnečnej energie, ahsorbovanej do vonkajšieho krytu 9, v prípade použitia svetlopriepustného vonkajšieho krytu 9 do krytu 8 dna vzduchového kanála 1 n.1.7 Zariadenie pre ohrev vzduchu slnečným žiarením u objektov pre sušenie plodín alebo iných výrobkov, ktoré tvorí oceľová-konštrukcia so stĺpami a väzníkami s väz nicami a paždíkami a s dvomi plášťovými krytmi usporiadanými tak, že vytvárajú po časti,.alebopo celej streche a po jednej zvislej stene spojený vzduchový kanál, vedúci od jedného okraja strechy cez celú jej plochu a pozdĺž zvislej steny k podtlakovému kanálu vytvorenému pozdĺž celej spodnej časti steny, pričom spodný kryt tvoriaci dno kanálu je pripevnený na väznice a paždíky a vonkajší s nim rovnobežný kryts kanála je pripevnený k dištančným prvkom,situovaným kolmo k väznlcíam respektĺvnek paždíkom, pričom aspoň jeden kryt má povrch pohlcujúci slnečné žiarenie vyznačujúce sa tým, že dištančné prvky sú pre strešnú kolektorovú plochu tvorené pridavnými väznicami 7 uloženými na kolmýchoperkách 6, pre zvislú kolektorovú plochusú zostavené zo zvislých nosníkov 11 s kolmými operkami 12, na ktoré sú upev nené prídavné paždíky 13, pričom vonkajší kryt 9 vzduchového kanála 10 je pripevnený na prídavné väznice 7 a pridavné paždíky 13 a na spodnej častí steny sú oba kryty S, 9 zaústené do podtlakového kanála 14, usporiadaněho pozdĺž celého objektu a majüceho po celej stene susediacej s vnútorným prostredím objektu otvory 15 s ventilátormi 18, 2. Zariadenie pre solárny ohrev vzduchu podľa bodu 1 vyznačujúce sa tým, že spodný kryt 8 zvislej kolektorovej plochy je tvorený akumulačnou stenou 16 s absorbčným povrchom.3. Zariadenie pre solárny ohrev vzduchu podľa bodu 1 vyznačujúce sa tým, že spodný kryt 8 strešnej kolektorovej plochy vmieste vstupu vzduchu 17 presahuje vrch ný kryt 9.4. Zariadenie pre solárny ohrev vzduchu podla bodu 1 vyznačujúce sa tým, že vonkajší kryt 9 vzduchových kanálov 10 je zo svetlopriepustného materiálu.

MPK / Značky

MPK: F24J 2/52

Značky: solárny, zariadenie, ohrev, vzduchu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-254020-zariadenie-pre-solarny-ohrev-vzduchu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie pre solárny ohrev vzduchu</a>

Podobne patenty