Zavěšení pojezdových kol, zvláště terenních vozidel

Číslo patentu: 249015

Dátum: 12.03.1987

Autori: Novotný Karel, Kovář Josef

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zavěšení pojezdových kol, zvláště terenních vozidel, kde pojezdové kolo je uloženo v náboji kolaspojeném přes spojovací rameno s nábojem nápravy à otočné kodlen osy náboje kola a osy náboje nápravy.Známá.provedení zavěšení pojezdových kol, kde pojezdové kolo je otočné kolem dvou os rotace, které spolu svírají zvláště ostrý úhel,jsou výhodná v tom, že při překonávání nerovností terénu se při styku pojezdového kola s překážkou přestaví jeho poloha na menší poloměr odvalování, přičemž se současně zvyšuje těžiště vozidla. Tím dojde ke snadnějšímu,ener Jgeticky méně náročnému překonání překážký. Určité nevýhoduAtěchto zavěšení pojezdových kol, jakož 1 u kol zavěšených . klasickým způsobem je, že při najetí jednoho pojezdového kolana překážku bývá druhé kolo téže nápravy odlehčeno a snižuje se jeho adheze s terénem takže toto druhé pojezdové kolo se üčastní málo nebo vůbec na potřebném pohybu vozidla. Toto je patrné zvláště v případech, kdy dvojice pojezdových kol je uspořádána na společné nápravě uchycené k rámu vozidla. Při najetí takověhoto vozidla na šikmou překâžžu dochází k tomu,že jedno pojezdové kolo najíždí na překážku,zatímco druhé kolo je ještě před překážkou a vlivem uložení na společně nápravě dochází k jeho zvedání nad terén ą není tak využite.Cílem vynálezu je zlepšení zavěšení pojezdových kol úlo249 015 žených na dvou osách rotace, která by umožnilo lepší.překonáf vání terenních nerovnosti, zvláětě při najetí vozidla na šikěPodstata zavěšení pojezdových kol podle vynálezu spočívá v tom, že mezi apojovacím ramenem a nápravou je uepořádán vyě chylovací člemtvořený alespoň dvěma vzájemné pohyblivými tax-L ly, z nichž první díl.je spojen a nápravou vozidla a poslední díl se apojovacím ramenem. První díl vychylovacího členu Je Atvořen hydraulickým válcam a poslední díl je tvořen pístnicídíspojenou s píetem, přičemž píat rozděluje vnitřní prostor hy~ draulického válce na přední komoru a zadní komoru Komory hydraulického válce levého pojezdového kola jsou hydraulickypropojeny s komorami hydraulického válce pravého pojezdovéhop kola. Hydraulický váleo pojezdového kola může být propojen.sĚ hydraulickým válcem uspořádaným mezi nápravou a rámem vozidla»Výhodou zavěšení pojezdových kol podle vynálezu je možnost zajištění většího přítlaku pojezdového kola s terénem,možnost volby přítlaku u nadlehčeného kola v případě překonávání překážek vozgdlem a možnost dosažení kroku nebo vysunutíkole při nájezdu vozidla na šikmou překážku. Další výhodou zevěšení pojezdových kol podle vynálezu je možnost samočinnéhoovládání přítlakurrespekt. dosažení.kroku kola vzájemným spřav žením vyohylovacích členů obou kol nápravy.Příklad zavěšení pojezdových kol podle vynálezu je schematicky znázorněn na priložených Výkrzgzçh kde obr. 1 zná zorňuje boční pohled na zavěšení kola, obr. 2 znázorňuje příč ný řez zavěäení kole, obr.3 znázorňuje pohled shora na zavěšení obou kol jedné nápravy a obr. 4 znázorňuje pohled shore na zavěšení obou kol nápravy, které jsou otočné kolem dvoup os avírajících ostrý úhel.Pojezdové kolo l je otočně uloženo kolem osy § náboje 3kola a přes spojovací rameno lg.kolem osy 2 náboje g nápravy ll. Náprava ll je výkyvně uložena k ráu vozidla kolem oey lg nápravy ll. Kb spojovacímu ramenu lg je V místě osy§ poJezdového kola l kloubově uložen poslední díl vychylovacího členu 5, jehož první díl.je kloubově uložen na nápravě ll. Poslední díl vychylovacího.členu je v tomto příkladu provedení tvořen pístnicí 1,apoJenou e pístem Q. Píst Q se pohybuje v hydrauliokém válci žlpředetavujíoím první díl vychylovacího členu 3. Pístnice 1 může být připojena přímo na čep osy § náboje kola. V případě připojení keapojovacímu ramenu lg.Je připojena mimo oau 2 náboje g nápravy. Píst Q hydraulické ho válce irozděluJe jeho vnitřní prostor na přední komorubližší ke epojovacímu ramenu lg a zadní komoru, která je blížo k uložení hydraulického válce 2 na nápravu ll.U provedení podle obr. 3 a 4 je patrné propojení vycnylovacích členů 5 obou pojezdových kol l,a to předním vedením lg propojujícín přední komory a zadním vedením ga propojujícím zadní komory hydraulických válců Ž. Pro možnost přepouětění alespoň částí kapaliny z přední komory do zadní komorytéhož hydrauliekéhová 1 ce 5, případně pro docílení stejnéhovychýlení obou pojezdových kol L jedné nápravy je mezi před ní a zadní vedení-lg, lg uspořádán vyrovnávací člen li. Vyrovnávecí člen li může být tvořen rozváděcím äoupátkem apod.. Při pohybu vozidla po nerovném terénu Je.sepnutím pohonu vychylovacího členu 1 tlačeno pojezdové kolo l dopředu a nou čaaně do nižší polohy vzhledem k rámu vozidla To umožňuje do eílit lepší přítlek kola vzhledem k terénu, což Je výhodné zvláště v případech, kdy došlo k jeho přodchozínu nadlehčeníríem vozidla, nebo při najetí tohoto kole na prekážku. V pří-Ápndä, že překàžkou je ąpáru nebo prohlubeň v terénu. je mož né dopřadnýl Ýyohýlenín či krokom pojezdového kole l dosáhnout pevnáŘpřekážky a umožnit tak zpětný-sáběr kole.X 249 mn 5 kolo L je uloženo na společné nápravě kyvajíoí kolem osy L 2 e vychylovací členy A každého pojezdového kola jsou spolu hydraulicky propojeny může dojít vlivem vykývnutí nápravy lll k nedzvednutí jednoho z těchto kol.Je to patrné zvláätě přil nájezdu vozidla na šikmou překážku, kdy Jedno pojezdové koloL je nadzvednuto nad terén aniž došlo k jeho záběru 3 překáž kou. Druhé pojezdové kolo 1, které najíždí na překážku sezpozdí v pohybu za rámem vozidla a dochází k poàouvání pístuĺ Q k čelu zadní komory hydraulického válce §.Kepalina z této. zadní komory se přepouští do zadní komory vychyloveoího čle- .dnu 5 druhého pojezdového kola ,a tím k vyćhýlení tohoto ko- Ěla směrem dopředu. Tímto krokem dochází k najetí tohoto pojezdového kola L na překážku a pro pohyb vozidle je využite záběru obou pojezdových kol.V rámci vynálezu není podstatné, zde vychylovací člen je jedním dílem uchycen k nápravě nebo k rámu vozidla. Profunkci zavěěení kol podle vyná 1 ezu 3 eou rám a náprava ekvivalenty. Rovněž tak V rámci vynálezu je nutné brát za rovnocen né ekvivalenty čep kolem osy náboje kola e spojovací rameno, ke kterému je přiohycen poslední díl vychylovacího členu. Vy-n nález proto může zahrnovat i takové provedení, kdy vychylovací člen je uspořádán mezi čepem kola a rámem vozidla.Vychylovací člen pro Jedno pąjezdové kolo je možná propojit s vychylovaoím členem uepořádaným mezi spojovacím ramenem a rámom vozidla, které by nahradilo vychyloveoí člen druhého pojezdověho kola. Vychylovací člen může být tvořon nn chanickým zařízením a jeho pohon může být uspořádán například elektricky. Pojezdová kola jedné nápravy mohou být zavěěoneVolba propojení.předních e zadních komor může být provoj

MPK / Značky

MPK: B62D 61/00

Značky: terénních, pojezdových, vozidel, zavěšení, zvláště

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-249015-zaveseni-pojezdovych-kol-zvlaste-terennich-vozidel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zavěšení pojezdových kol, zvláště terenních vozidel</a>

Podobne patenty