Zařízení k oddělování prohozeného útku na tkalcovských stavech

Číslo patentu: 232672

Dátum: 15.12.1986

Autori: Jindra Jaromír, Trejtnar Jindřich, Duchoň František

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zařízení k oddělování prohozeného útku na tkalcovských stavech, zejména hydraulických, pneumatických a skřipcových a zařízení k provádění tohoto způsobu. Jeho podstata spočívá v tom, že je prováděno přeseknutím útku nárazem ploché desky do ostří stojícího nože, před kterým se nachází prohozený útek.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení k oddělování prohozeného útku na tkalcovských stav-ach, zejména hydraulických, pneumatických a skřipcových.Na stavech, kde se útek do prohozu zanáší z jedné strany ze zásoby tvořené velkokapacitní cívkou, je nutno po každém prohozu útek na prohozní straně oddělit. Na doletově straně jsou přelety útku vázány v určité vzdálenosti od tkaniny, aby po několika dalších prohozech mohli být od tkaniny odděleny a odtransportovány známymi způsoby do zásobníku. Na širokých stavoch je zapotřebí mít možnost tkaní alespoň dvou šíří vedle sebe.V tkalcovské praxi jsou známy v podstatě tři způsoby oddělováni prohozených útků mechanickým způsobem, různými typy nůžek, způsobem elektrotermickým pomocí upalovacích smyček a oddělování drcením pomocí kolmých kotoučových nožů. Mechanické střihání je prováclěno zařízením v podobě klasických nůžek se dvěma čelistmi otočnými na společném čepu nebo pomocí jedné pevné čelisti a druhé, která vykonává kývavý pohyb.Nevýhodou obou popsaných způsobů je nízká životnost stříhaoích čelistí, jejich materiálová náročnost, časté ostření a nesnadně seřízeni, zejména u provedení jedna čelist pevná, druhá pohyblivá, kde záleží na vzájemné poloze obou břitů.U elektrotermického oddělování jde především o nevhodne-st použití tohoto způsobu pro materiály hořlavé nebo na bázi skla.U ostatních druhů materiálů dochází k častému přepálení upalovací smyčky nebo jejímu prořezání, především však její styk s vodním paprskem na doletové straně způsobuje její ochlazování a rychlou oxidaci.U drcení pomocí rot. nožů je nejzávažnější nevýhodou nemožnost použití na prohozní straně stavu. Výrobně a materiálově je toto zařízení značně náročné.Cílem vynálezu je vytvořit nové univerzální »zařízení k oddělování útku na prohozní a doletové straně, jakož i k dělení utkaného zboží na 2 nebo vice pruhů a současně odstranit nevýhody dosud známých zařízení,přičemž jeho podstata spočíva v použití pevně uchyceneho jedno- nebo oboustranně ostřeného nehybného nože a ploché desky,umístěné na Výkyvné páce, která vykonává kývavý pohyb plochou desky proti ostří stojícího nože, přičemž na prohozní straně, případně i dolet-ové, paku s kývavým pohybom nahrazuje bidlen.Další výhody a význaky vynálezu jsou patrny z näsledujícího popisu příkladu provedení, které přirozeně nevyčerpává všechny další možnosti vynalezu a z výkresů, kde značí obr. l umístění zařízení podle vynálezu na tkacím. stroji při pohledu shora, o-br. 2 příklad provedení dělení prohozeného útku na prohozní straně v kosoúhlém promítáni,obr. 3 příklad provedení oddělování útku na doletové straně pomocí nože a Výkyvné pákys deskou v kosoúhlěm promítání, obr. 4 jiný způsob oddělování útku na doletové straně pomocí dvou nožů V kosoúhlém promítáni,obr. 5 přiklad provedení dělení útku na doletově straně pomoci pevného nože a desky umístění) na paprsku v koscúhlém promítání, obr. 6 příklad provedení utkaného zboží na pruhy v kosoúhlém promítaní.Zařízení podle vynálezu pro oddělovaní prohozeného útku nebo dělení tkaniny na pruhy svými funkčními vlastnostmi pokrýva všechny eventuality dělení útku nebo dělení tkaniny na pruhy, a to pro převážnou většinu setkávaného materiálu.Zařízení 1 k dělení útku na prohozní straně je umístěno na levé straně tkaniny 2 těsně u přírazného bodu a částečně na bidlenu 3 obr. 1).Zařízení 4 k dělení útku na doletově straně je umístěno na pravé straně tkaniny 2 v mezeře mezi tkaniny a pomocným pruhem 5 obr. 1.Při použití kyvné páky je zařízení umístěno za rozpínkami, při umístění ploché desky na paprsku je zařízení vedle rozpínek V přírazu.Zařízení li k dělení tkaniny na pruhy může být umístěno libovolně. ve tkíanině, a to v jednom nebo vice provedních obr. 1.Vlastní zařízení k dělení prohozeného útku 7 na prohozní straně obr. 2, sestava z nehybného nože 8 s břitem, který je připevněn šroubem 9 na úhelníku 10. Bidlen 3 s paprskem 11 dává kývavý pohyb ploché desce 12, připevněné na bidlenu 3 prostřednictvím držáku 13 a šroubů 14. V přírazu naráži plocha deska 12 zhotovená z měkkého materiálu na ostří nehybného nože 8 a ustřlhne nebo přesekne prohozený útek 7.Zařízení k dělení prohozeného útku 7 na doletové straně (obr. 3, sestava z .pevně uchyceného nože 8, ploché desky 12 z měkkého materiálu připevněné šroubem 15 na páce 1 G, která vykonává kývavý pohyb. Tato páka je svěrným spojem připevněna na průběžné hřideli IB, které kývavý pohyb uděluje prostřednictvím neznäzorněného pákového meohanismu neznázorněná vačka. Držák 19,na kterém je připevněn šroubem 21 v dräžce nůž 8 je opatřen drážkou 21, ktera umožňuje nastavovat polohu pevného nože B v příčném směru pohybu tkaniny 2.Ostří nehybného nože 8 je těsně nad tkací rovinou tak, aby se ostří nedotýkalo pod ním procházejících prohozených útků. Drážka 22 v ploché desce 12 a připevňovací šroub 15 umožňují přesouvání ploché desky 12 V příčném směru k pohybu zboží. Přesunutí se provede při opotřebení místa styku ploché desky 12 s břitem nehybného nože 8. Využije se tak celé délky ploché desky 12, než je nutno jí vyměnít. Výkyv páky 16 lze seřídit tak, aby ke střihu došlo po přír-azu, kdy je zboží V klidu. Kromě okamžiku střihu se plochä deska 12 nedotýkâ utkané tkaniny 2. Takovéto uspořádání se s výhodou uplatní utkaní zboží s malou dostavou, kde každá překažka pohybu zboží způsobí posun prohozených ziatkaných útků. Průběžná hřídel 18 prochází pod tkaninou z levé strany na pravou a svěrné spojení páky 16 s touto hřídelí umožňuje přesouvat páku 16 do středu stroje při změně tkané šíře.Modifikací výše popsaného zařízení je uspořádání s použitím dvou nožů s bříty obr,4. Držák 30 kromě popsaných vlastností u držáku 19 je navíc opatřen odpruženým uchycením stříhacího nože. Neznázorněná pružina přitlačuje prostřednictvím hřídele 23 nůž 8 ve směru S do záberu s břítem nože 24. Poloha nože 8 vzhledem ke svislici se nastavuje a zajišťuje maticí 25. Nehybný nůž 8 nevykonává žádný pohyb. Ten jako V předchozím případě vykonává páka 16 uchycená svěrným spojem na hřídeli 18. N.a páce 16 je šrouby 26 v drážkách 27 připevněn nůž 24. Toto Líspořádání se s výhodou používá u staplových materiálů. Uspořádání dále od přírazného bodu uvolñuje prostor při pravém okraji tkaniny V přírazu, kde by jinak byly umístěny tři mechanismy rozpínky, doletová zaražka a stříhání na velmi malém prostoru, tudíž špatné přístupne.Při použití kroucení k zavázání přeletů prohozených útků je jednou z důležitýchpodmínek správné funkce kroucení odděleníprohozenêho útku v prostoru co nejblíže k příraznému bodu, nejlépe ihned po pro~ hozu. Velmi obtížně se dá tato podmínka splnit při použití elektrotermického upalování, při použití stávajících způsobů stříhání vůbec ne.Tuto variantu řeší uspořádání podle obr. 5. Nehybný nůž 8 upevněný V držáku 28 šroubem za smeruje břitem proti paprsku,na kterém je připevněná známými prostředky plochá deska 12.Prohozený útek paprskem unášený do přírazu je položen na desce 12. V přírazu vlivem kmitu paprsku dojde ke styku desky 12 s ostřím nože 8 a dojde k přestřižení útku. Okamžité po ustřižení přeletu útku dojde k jeho zapletení zakroucením. Na obr. 5 není zařízení k zakrucovaní přeletů znázorněno.Pro dělení utkané tkaniny 2 na pruhy musí být držák 19 nože 8 postaven užší částí ve směru postupu zboží obr, 6. Funkce znázorněneho zařízení je shodná jako u popisu zařízení podle obr. 3. Upevnění páky 16 průběžně na hřídeli 15, která vykonává kývavý pohyb, svěrným spojem umožnje šíři pruhů volit libovolně, podle požadovaného počtu pruhů je možno zařízení podle obr. 6 použít jedno nebo více.1. Zařízení k oddělování prohozeného út~ ku na tkalcovských st-avech, zejména hydraulických, pneumatických a skřipcových,vyznačený tím, že sestava z ploche desky 12 výkyvně uspořádane proti nehybnému hoži (8, před kterým se nachází prohozený útek.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že plochá deska 12 je s možností pře souväní své polohy vzhledem k ostří s-tojí-cího nože 8 upevněna na páce 16, která je svěrným spojem upevněna na průběžnéhřídelí 18, která páce 16 uděluje měnitelný kývavý pohyb.3. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že plochá deska 12 je s možností přesouvání své polohy vzhledem k ostří stojícího nože 8 upevněna na bidlenu 3 nebo paprsku 11, který nahrazuje páku 16.4. Zařízení podle bodu 2, vyznaičující se tím, že průběžný hřídel 18 prochází pod celou šíří tkaniny 2 a je společný i pro více pak 16.

MPK / Značky

MPK: D03D 47/36

Značky: stavech, útku, prohozeného, oddělování, tkalcovských, zařízení

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/9-232672-zarizeni-k-oddelovani-prohozeneho-utku-na-tkalcovskych-stavech.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k oddělování prohozeného útku na tkalcovských stavech</a>

Podobne patenty