Neutralizácia CD95 aktivity blokuje inváziu glioblastómových buniek in vivo

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka spôsobov liečenia jedinca s vysokým stupňom glioblastoma multiforme pomocou zabránenia väzby alebo rozbitia väzby CD 95 so svojim Iigandom - CD 95 L, in vivo, načo neutralizácia aktivity CD 95 výrazne znižuje migráciu buniek napádajúcich kontralaterálnu hemidféru.0002 Invázia okolitého mozgoveho tkaniva prostredníctvom izolovaných nádorových buniek predstavuje jednu z hlavných prekážok efektívnej terapie glioblastoma multiforma (GBM). Gliómy zahŕňajú väčšinou nádory pôvodom z centrálneho nervového systému (CNS). U dospelých sú najbežnejšími nadormi neoplazmy vo vysokom štádiu, ktoré pochádzajú z astrocytov alebo oligodendrocytov. Svetová zdravotnícka organizácia rozdeľuje tieto malígne nádory podľa stupňa ich anaplázie na malignity ll. stupňa (difúzny astrocytóm), III. stupňa (anaplastický astrocytóm) a lV. stupňa (GBM).0003 Gliómy sa podieľajú na viac ako 50 mozgových nádorov a sú najbežnejšlmi primárnymi nádormi mozgu u ľudí. Napriek vývoju nových diagnostických technológií je miera preživania extrémne nízka. Len 3 pacientov prežíva pát rokov po stanovení diagnózy. Klinické dôsledky malígnych gliomov závisia od invázie izolovaných nádorových buniek do normálneho mozgového tkaniva. Migrujúoe bunky môžu uniknút chirurgickému odstráneniu nádoru a potom sú primárnymi cieľmi post-chirurgickej rádioterapie a prldavnej chemoterapia. Chemoterapeutiká a ožarovanie primárne pôsobia prostredníctvom indukovania apoptózy. Táto indukcia apoptózy často zahŕňa aktiváciu CD 95 (Apo-1/Fas) smrtiaceho receptorovolligandového systému. Avšak väčšina malígnych gliómových buniek je odolná voči CD 95-indukovanej apoptóze. V tomto patente dokazujeme, že spustenie CD 95 zvyšuje migráciu/inváziu do humánnych dlhodobých a primárnych kultúr gliómových buniek odolných voči apoptóze. To znamená, že spustenie CD 95 môže súvisieť s iniciáciou CD 95 aktivity s využitím agonistickej protilátky proti CD 95 alebo rekombinantného CD 95 L.0004 Tendencia primárnych gliómových buniek migrovat zvyšuje stupeň malignity. CD 95 sprostredkúva migráciu prostredníctvom PISK/ILK/GSKS-betaç/MMP dráhy, spôsobom, ktorý je nezávislý od kaspázy. Okrem toho sme sa snažili zistit prepájaciu molekulu downstream od CD 95. Možným kandidátom bol fosfoproteín,ktorého hladina sa zvyšuje pri diabete, fosfoproteín zvýšený v astrocytoch, s veľkosťou 15-kD (PED/PEA-15). Eliminačné experimenty vylúčili PED/PEA-15 ako spojovníkovú molekulu v signalizačnej dráhe migrácie, ktorá je sprostredkovaná cez CD 95/CD 95 L-systém. Najdôležitejšie je, že gama žiarenie tiež zvyšuje migráciu buniek rezistentných voči CD 95-indukovanej smrti. Žlarenlm sprostredkovaná migrácia by mohla byt blokovaná neutralizáciou CD 95 L. Teda volba nasledujúcej terapie by mala byt založená na reakcii nádoru na stimuláciu s CD 95. Pozri Kleber, S Gamma irradiation leads to CD 95 dependent lnvasion in apoptosis resistant glioblastoma cells, Ph.D. Thesis. Deutsches Krebsforschungszentrum, University of Heidelberg, 3. január 2006 (um nbndebsz 16-opus-59926, dostupné na www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/5992/), ktorý je tu zahrnutý odkazom ako celok.0005 Hlavnými typmi gliómov sú ependymómy, astrocytómy a oligodendrogliómy, hoci existujú aj typy so zmiešanými bunkami, ako napríklad oligoastrocytómy.0006 Okrem bunkovej charakterizácie sú charakterizované aj gliómové nádory podľa patológie a závažnosti bunkovej invázie, pričom typicky sa v oblasti rozdeľujú na podľa klasifikačným systémom podľa stupňov. 0007 Najbežnejšie používaným stupňovým systémom je stupňový systém Svetovej zdravotníckej organizácie(WHO) pre astrocytómy. Tento WHO systém priraduje astrocytómom stupeň od l po lV, pričom l je najmenej agresívny a IV je najviac agresívny. Pilocytický astrocytóm je teda príkladom gliómu stupňa I podľa WHO difúzny astrocytóm je príkladom WHO stupňa ll anaplastický (maligny) astrocytóm je príkladom WHO stupňa lll a glioblastoma multifonne je príkladom WHO stupňa lV Posledný stav je najbežnejšlm gliómom u dospelých a nanešľastie má najhoršiu prognózu pre postihnutých pacientov.0008 Vo všeobecnosti sú gliómy s nízkym stupňom typicky dobre diferenciované, pomaly rastúce, menej biologicky agresívne a pacienti majú lepšiu prognózu zatiaľčo gliómy vysokého stupňa sú nediferencované alebo anaplastické, rýchlo rastú a môžu prenikať do okolitých tkanív a spájajú sa s horšou prognózou. Glyómy vysokého stupňa sú silno vaskularizované nádory a majú tendenciu intiltrovať tkaniva, spôsobovať nekrózu a hypoxiu, a poškodovat krvno-mozgovú bariéru v mieste lokalizácie nádoru.0009 Existujú aj infratentoriálne gliómy, ktoré sa vyskytujú najmä u deti a supratentoriálnych dospelých. Infratentoriálne gliómy sú lokalizované vo vnútomých oblastiach mozgu pod podpovrchovými oblasťami temporálneho a okcipitálneho laloku, pričom sa rozširujú do horného cervikálneho povrazca a zasahujú do mozočku. Supratentoriálna oblast sa nachádza nad tentorium cerebelli a zahŕňa predný mozog.0010 Stupeň nádoru je dôležitým prognostickým faktorom medián preživania pre astrocytómy stupňa Ill je 3 až 4 roky a pre astrocytómy stupňa IV je to 10 až 12 mesiacov. Najčastejším gliómom (65 ) je GBM 1. Hlavnými prekážkami účinnej terapie sú rezistencia buniek voči viacerým rôznym proapoptickým stimulom a invázia a migrujúcich nádorových buniek do normálneho okolitého mozgového tkaniva.0011 Súčasná liečba malígnych gliomov (Ill. a IV. stupňa) zahŕňa chirurgickú operáciu, po ktorej nasleduje ožarovanie a chemoterapia. Chemoterapeutiká a ožarovanie y-žiarením primárne pôsobia prostredníctvom indukovania apoptóz . indukcia apoptózy často zahŕňa aktiváciu CD 95/CD 95-Iigand (CD 95 L Apo 1 L/FasL) smrtiaceho systémuz . Viazanie trimerizovaného CD 95 L prostredníctvom CD 95 receptora vedie k regrutovaniuadaptérového proteínu FADD (jas-associated death domain, MORT 1)° a kaspázy-8 a -10 do smrt indukujúceho signalizačneho komplexu (DISC)5, FADD obsahuje smrtiacu doménu (DD) a smrtiacu efektorovú doménu (DED). Prostredníctvom DD sa FADD viaže na DD v CD 956. DED regrutuje DED obsahujúcu prokaspázu-B do DlSC 7. Prokaspáza-8 na DISC sa aktivuje prostredníctvom štiepenia samého seba a vedie bunku do apoptózy prostredníctvom aktivácie downstream efektorových kaspáz.0012 CD 95/CD 95 L systém sa používa malígnymi gliómovými bunkami na zvyšovanie svojej inváznej kapacity. CD 95 indukuje bunkovú inváziu prostredníctvom Pl 3 K/ILK/GSK 3 j 3 dráhy a následne expresiu metaloproteinázy. Zvýšenú CD 95 L expresiu vykazujú ožiarené gliómové bunky, ktoré sa nepodarilo chirurgicky odstrániť. Ožarovaním indukovaná aktivita CD 95 zvyšovala migráciu gliomových buniek. Na myšacom syngénnom modeli intrakraniálnej GBM bola prekvapujúco silno nadregulovaná expresia CD 95/CD 95 L po interakcli s okolitou mozgovou strómou.0013 Stupeň CD 95 a CD 95 L expresie pozitívne koreluje so stupňom nádoru. Dokázali sme, že spustenie CD 95 spôsobuje apoptózu v menej malignych nádoroch (WHO l-II), zatial čo nádory IV. stupňa sú rezistentné voči CD 95-indukovanej apoptóze. V týchto vysoko malignych bunkách CD 95 sprostredkúva migráciu/inváziu. Viazanie CD 95 prostredníctvom CD 95 L aktivuje Pl 3 K a ILK, čo vedie k inhibicii GSK 3 j 3 a indukcii metaloproteináz. Ožarovanie buniek rezistentných voči apoptóze zvyšovalo expresiu CD 95 a CD 95 L, a to zase zvyšovalo expresiu metaloproteináz a následne migráciu/inváziu. Na syngénnom myšacom modeli intrakraniálnych gliómov bola expresia CD 95 a CD 95 L nadregulovaná po interakcli s okolitou strómou. Neutralizácia CD 95 aktivity dramaticky redukovala počet buniek prenikajúcich do kontralaterálnej hemisféry. 0014 Kleber, S. Gamma-Bestrahlung führt zur CDQS-abhäangiger Invasivität in apoptoseresistenten Glioblastomzellen., 2006, Dissertation (Heidelberg) uvádza, že anti-CD 95 L protilátky inhibujú in vitro migráciu glioblastómových buniek indukovaných pomocou Ieucínový zips - CD 95 L fúzny proteín a sumarizuje súčasné terapie gliômov.0015 Predložený vynález poskytuje spôsob liečenia jedinca svysokým stupňom gliómu, ktorý zahŕňa podávanie látky, ktorá neutralizuje aktivitu CD 95 jedincovi s vysokým stupňom gliómu.0016 V jednom uskutočnení je látkou, ktorá neutralizuje CD 95 aktivitu, zlúčenina, ktorá zabraňuje CD 95 vlazat sa na CD 95 L, alebo zlúčenina, ktorá rozbíja komplex CD 95/CD 95 L, 0017 V jednom uskutočnení sa táto zlúčenina viaže na CD 95 alebo sa viaže na CD 95 L alebo sa viaže na komplex CD 95/CD 95 L.0018 V ďalšom uskutočnení je touto zlúčeninou protilátka, ktorá sa viaže na CD 95. V ďalšom uskutočnení je touto zlúčeninou protilátka, ktorá sa viaže na CD 95 L. Protilátky podľa vynálezu môžu byt monoklonálne,polyklonálne alebo chimérne. Môžu sa však používat aj jednoreťazcové protilátky alebo funkčné protilátkové fragmenty. Oplsaná je aj protilátka, ktorá sa viaže na CD 95 a ktorou je Nok 1. Takže prekladaný vynález zahŕňa akúkoľvek neutralizačnú látku alebo inhibítor aktivity CD 95 alebo CD 95 L alebo CD 95 R (CD 95 receptor).0019 Na produkciu protilátok používaných v súlade s vynálezom sa môžu rôzni hostitelia, vrátane kôz,králikov, potkanov, myší, ľudí a iných, imunizovat injekciou s proteínom alebo jeho fragmentom alebo oligopeptidom, s imunogénnymi vlastnosťami. V závislosti od druhu hostiteľa sa môžu používať rôzne adjuvans na zosilňovanie imunitnej reakcie. Je výhodné, aby peptidy, fragmenty alebo oligopeptidy používané na indukovanie protilátok proti proteínu mali aminokyselinovú sekvenciu pozostávajúcu z najmenej piatich aminokyselín a výhodnejšie najmenej 10 aminokyselín. Monoklonálne protilátky proti proteínom sa môžu pripravovať s použitím akejkolvek metódy, ktorá vedie k produkcii protilátkových molekúl prostredníctvom kontinuálnych bunkových Iínií v kultúre. Tieto metódy zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na hybrídômovú metódu, humánnu B-bunkovú hybridômovú metódu. Okrem toho sa môžu použit metódy vyvinuté na produkciu chimérnych protilátok, zostrih myšacích protilátkových genov do humánnych protilátkových génov, čím sa získa molekula s príslušnou antigénovou špecificitou a biologickou aktivitou. Tieto protilátky sa môžu používať modiñkované alebo nemodiñkované a môžu byt značené ich pripojením, buď kovalentným, alebo nekovalentným, napríklad na reporterovú molekulu.0020 Na skríning, ktorého cieľom je identifikovať protilátky s požadovanou špeciñcitou, sa môžu používat rôzne imunologické testy, V oblasti sú známe početné protokoly na kompetitívne väzobné a imunorádiometrické testy, s použitím buď polyklonálnych, alebo monoklonálnych protilátok, so zavedenou špeciñcitou. Takéto imunologické testy typicky zahŕňajú meranie vytvárania komplexu medzi proteínom, tzn. CD 95, a jeho špeciñckou protilátkou. Výhodne sú dvojmiestne monoklonálne imunotesty využívajúce monoklonálne protilátky proti dvom neinterferujúcim proteínovým epitopom. ale môžu sa využiť aj kompetitívne väzobné testy. 0021 Jedným inhibítorom môže byt CD 95-ligand (Fas ligand APO 1 ligand). inhibítory CD 95-Iigandu sa napríklad môžu vybrat zo skupiny, ktorá obsahuje (a) inhibítory anti-CD 95 ligand-protilátky alebo jej fragmentu(b) rozpustnú CD 95 receptorovú molekulu alebo jej CD 95 Iigand-viažucu časť a (c) inhibítor Fas ligandu vybraný z FLINT, DcR 3 alebo ich fragmentov.0022 Do úvahy prichádzajú aj inhibítory anti-CD 95 L-protilátok a ich antigén viažuce fragmenty a rozpustné CD 95 R molekuly alebo ich CD 95 L-viažuce časti. Príklady vhodných inhibičných anti-CD 95 L protilátok sú opísané v EP-A~ 0 842 948, W 0 96/29350 a W 0 95/13293, a aj z nich získané chimérne alebo humanizované protilátky, napr. W 0 98/10070. výhodnejšie sú rozpustné CD 95 receptorové molekuly, napr. rozpustná CD 953 receptorová molekula bez transmembránovej domény, ako sú opísané v EP-A-O 595 659 a EP-A-O 965 637 alebo CD 95 R peptidy, ako sú opísané vo W 0 99/65935.0023 V jednom uskutočnení je CD 95 L inhibitor, zlúčenina ktorá zahŕňa extracelulárnu doménu CD 95 R molekuly, ako napríklad aminokyseliny 1 až 172 (MLG SRS) zrelej CD 95 sekvencie podľa US patentu č. 5 891 434. ktorá môže byt fúzovaná s heterologickou polypeptidovou doménou, konkrétne Fc imunoglobulínovou molekulou vrátane pántovej oblasti, napr. z humánnej IgG 1 moIekuIy. Jeden fúzny protein zahŕňa extracelulárnu CD 95 doménu a humánnu Fc doménu a je opísaný vo W 0 95/27735. Teda podľa výhodného uskutočnenia je látkou, ktorá sa viaže na CD 95 L, fúzny proteín zahŕňajúcl extracelulámu CD 95 doménu a humánnu Fc doménu. Podľa výnimočne výhodného uskutočnenia je látkou, ktorá sa viaže na CD 95 L, APG 101(CD 95-FC, SEQ íD N 011). APG 101 zahŕňa domény CD 95 R-ECD (amino-kyseliny 17-172 ECD extracelulárna doména) a IgG 1-Fc (aminokyseliny 173-400).0024 APG 101 a jeho deriváty sú opisané vo WO 95/27735 a WO 2004/08547 B.0025 Inhibítor Fas Iigandu, FLINT alebo DcR 3 alebo ich fragment, napríklad rozpustný fragment, napríklad extracelulárna doména voliteľne fúzovaná s heterologickým polypeptidom, konkrétne Fc imunoglobulínová molekula, sú opísané vo W 0 99/14330 alebo WO 99150413. FLINT a DcR 3 sú proteiny, ktoré sú schopné viazat sa na CD 95 ligand.0026 V ďalšom uskutočnení predloženého vynálezu je inhibítorom CD 95 R inhibítor, ktorý sa môže vybrať zo skupiny, ktorá obsahuje (a) inhibičnú anti-CD 95 receptorovú protilátku alebo jej fragment a (b) inhibićný fragment CD 95 ligandu. Fragment inhibičnej anti-CD 95 receptorovej protilátky podľa vynálezu výhodne prezentuje rovnaké epitop viažuce miesto ako zodpovedajúca protilátka. V ďalšom uskutočnení vynálezu má fragment inhibičnej anti-CD 95 receptorovej protilátky v podstate rovnakú CD 95 R inhibíčnú aktivitu ako zodpovedajúca protilátka. Inhibičný fragment CD 95 Iigandu výhodne prezentuje v podstate rovnakú inhibičnú aktivitu ako zodpovedajúci inhiblčný CD 95 ligand.0027 Príklady vhodných inhiblčných anti-CD 95 R-protilátok a inhibičných CD 95 L fragmentov sú opisané v EPA- 0 842 948 a EP-A-O 862 919.0028 Opísané sú aj možnosti, keď môže byť inhibitorom nukleokyselinová efektorová molekula. Nukleokyselinovou efektorovou molekulou môže byť DNA RNA, PNA alebo DNA-RNA-hybrid. Môže to byt jednovláknová alebo dvojvláknová molekula. Expresné vektory odvodené z retrovírusov, adenovlrusov, herpesových alebo vaccinia vírusov alebo z rôznych bakteriálnych plazmidov sa môžu použit na dodávanie nukleokyselinových sekvencií do cieľového orgánu, tkaniva alebo bunkovej populácie. Takéto konštrukty sa môžu používat na zavádzanie netrans-latovateínej sense alebo antisense sekvencie do bunky. Aj ak sa neintegrujú do DNA, takéto vektory môžu pokračovat v transkribcii RNA molekúl, až kým nie sú elíminované endogénnymi nukleázami. Prechodná expresia môže trvať mesiac alebo viac pri nereplikujúcom sa vektore a aj dlhšie, ak sú súčasťou vektorového systému vhodné replikačné elementy.0029 Nukleokyselinová efektorová molekula sa môže vyberať najmä zo skupiny, ktorá obsahuje antisense molekuly, RNAi molekuly a ribozýmy, ktoré sú schopné inhibovať expresiu CD 95 R a/alebo CD 95 L génu. Pozri napríklad US. 20060234968. V ďalšom uskutočnení gliómom vysokého stupňa glióm lII. stupňa podľa WHO. Podľa vynálezu je gliómom vysokého stupňa aj glióm lV. stupňa podľa WHO.0030 Podľa výnimočne výhodného uskutočnenia vynálezu látka neutralizujúca CD 95 aktivitu zabraňuje interakcii medzi CD 95 a proteínom p 85 z PI 3 K.0031 Podľa predloženého vynálezu sa CD 95 aktivita môže stanovovat priemerným odborníkom v oblasti akýmkoľvek vhodným testom, ako je načrtnuté v príkladoch 25 alebo 26.0032 Predkladaný vynález sa týka fannaceutickej kompozícíe obsahujúcej aspoň jednu látku, ktorá neutralizuje CD 95 aktivitu u jedinca s gliómom vysokého stupňa. Vjednom uskutočnení takouto látkou je Nok 1 alebo CD 95-FC (APG 101). CD 95-FC sa viaže na CD 95 L a tým zabraňuje jeho viazaniu sa na CD 95.0033 V jednom uskutočnení farmaceutické kompozícia zahŕňa najmenej jednu látku, ktorá sa viaže na CD 95,a najmenej jednu inú látku, ktorá sa viaže na CD 95 L. Predložený vynález opisuje spôsob liečenia pacienta s gliómom podávaním jednej z tu opísaných farmaceutických kompozícii. Vjednom uskutočnení je gliómom lV. stupňa podľa WHO klasifikácie alebo glióm vysokého stupňa.0034 Vďalšom výhodnom uskutočnení je opísaná farmaceutické kompozlcía, ktorá môže zahŕňať ďalšie účinné látky na liečenie rakoviny a najmä na liečenie gliómu vysokého stupňa.0035 Farmaceutické kompozícíe sa môžu podávať samostatne alebo v kombinácii s najmenej jedným dalším činidlom. ako napríklad stabilizačnou zlúčeninou, ktorá sa môže podávať v akomkoľvek sterilnom, biokompatibilnom farrnaceutickom nosiči, vrátane fyziologíckého roztoku, tlmeného fyziologíckého roztoku, dextrozy a vody. Kompozlcie sa môžu pacientovi podávať samostatne alebo v kombinácii s inými látkami, liekmi alebo hormónmi. Farmaceutické kompozícíe využívané v tomto vynáleze sa môžu podávať ktorýmkoľvek z množstva spôsobov, vrátane perorálneho, intravenózneho, intramuskulárneho, íntraarteriálneho, intramedulárneho,intratekálneho, intraventrikulárneho, transdermálneho, subkutánneho, intraperitoneálneho, intranazálneho,enterálneho, lokálneho, sublínguálneho alebo rektálneho spôsobu podávania.0036 Okrem účinných látok môžu famaceutické kompozícíe obsahovat vhodné farmaceutický prijateľné nosiče, ktoré zahŕňajú excipienty a pomocné látky ulahčujúce zapracovanie účinných látok do prípravkov,ktoré sa môžu používat farrnaceuticky. Podrobnejši opis metód na formulovanie a podávanie je možné nájsť v poslednom vydaní Remingtons Pharmaceutical Sciences (Maack Publishing Co., Easton, Pa.).0037 Farmaceutické kompozícíe vhodné na tu opísané použitie zahŕňajú kompozícíe, v ktorých sú účinné látky prítomné v množstve účinnom na dosiahnutie zamýšľaného účelu. Priememý odbomík v oblasti je schopný stanoviť účinnú dávku. Pre akúkoľvek zlúčeninu sa terapeutícky účinná dávka môže odhadnúť najprv-4 buď v bunkových kultivačných testoch, napr. v bunkových kultúrach preadipocytových buniek, alebo na zvieracích modeloch, zvyčajne na myšiach, králikoch, psoch alebo prasatách. Zvierací model sa môže použit na stanovanie príslušného koncentračného rozsahu a spôsobu podávania. Takéto informácie sa potom môžu použit na stanovenie užitočných dávok a spôsobov podávania pre ľudí. Terapeuticky účinná dávka je také množstvo účinnej látky, ako napríklad tu opísanej nukleovej kyseliny lebo proteínu, alebo protilátky, ktoré postačuje na liečenie špecifického stavu. Terapeutická účinnosť a toxícita sa môžu stanovovat štandardnými farmaoeutickými postupmi v bunkových kultúrach alebo na experimentálnych zvieratách, napr., ED 50 (dávka,ktorá je terapeuticky účinná u 50 populácie) a LD 50 (dávka, ktorá je Ietálna pre 50 populácie). Dávkový pomer medzi toxickými a terapeutickými účinkami je terapeutický index a môže sa vyjadriť ako pomer LD 50/E D 50. Výhodné sú farmaceutické kompozície s vysokými terapeutickými indexmi. Údaje získané z týchto bunkových kultivačných testov a zo štúdií na zvieratách sa môžu použit pri formulovaný rozsahu dávok na použitie u človeka. Dávka, ktorá je súčasťou takýchto kompozícii je výhodne v rozsahu koncentrácii v obehu,pričom tento rozsah zahŕňa ED 50 s nízkou toxicitou alebo bez toxicity Dávka sa mení vrámci tohto rozsahu v závislosti na použitej dávkovej forme, citlivosti pacienta a spôsobu podávania. Presnú dávku stanoví ošetrujúci lekár, ktorý vezme do úvahy faktory súvisiace s pacientom, ktorý vyžaduje liečbu. Dávkovanie a podávanie sa nastavujú tak, aby poskytovali dostatočné hladiny účinnej látky alebo aby udržiavaii požadovaný účinok. Faktory, ktoré je možné brat do úvahy, zahŕňajú závažnost chorobného stavu, všeobecné zdravie subjektu,vek, hmotnost a pohlavie subjektu. stravu. čas a frekvenciu podávania, liekovú kombináciu (kombinácie),reakčnú citlivosť a toleranciu terapie/reakciu na terapiu. Dlhodobo pôsobiace farmaceutické kompozície sa môžu podávať každé 3 až 4 dni, každý týždeň alebo raz za dva týždne, v závislosti na polčase rozpadu a rýchlosti eliminácie konkrétnej formulácie. Normálne dávkovacie množstvá sa môžu pohybovať v rozsahu 0,1 až 100 000 mikrogramov, až do celkovej dávky približne 1 g, v závislosti od spôsobu podávania. inštrukcie týkajúce sa konkrétneho dávkovania a spôsobov dodávania sú dostupné v literatúre a priemerný odborník v oblasti k nim má vo všeobecnosti prístup. Priememý odborník v oblasti využíva re nukleotidy iné formulácie ako pre proteíny alebo ich inhibítory. Podobne, aj dodávanie polynukleotidov alebo polypeptidov bude špeciñcké pre konkrétne bunky, stavy, miesta, atd.0038 Ďalší aspekt opisu sa týka spôsobu skrlningu pre látku, ktorá moduluje/ovplyvňuje, výhodne neutralizuje, aktivitu CD 95, ktorý zahŕňa nasled ujúce kroky(i) CD 95 alebo jeho funkčný fragment(ii) kandidátsku látku, v podmienkach, v ktorých má CD 95 alebo jeho funkčný fragment referenčnú aktivitu(b) detekovanie aktivity CD 95 alebo jeho funkčného fragmentu, aby sa stanovila jeho aktivita v prítomnosti tejto látky(c) stanovenie rozdielu medzi aktivitou v prítomnosti testovanej látky a referenčnou aktivitou.0039 Podľa výhodného uskutočnenia takéhoto testu sa látka skrínuje na narúšanie interakcie medzi CD 95 a Pl 3 K, výhodne medzi CD 95 a p 85 podjednotkou PISK.STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV 0040 Obrázok 1 Citlivosť na CD 95-indukovanú smrť a expresía CD 95.(a) Glioblastómové bunkové línie A 172, T 986 a LN 18 sa inkubovali s uvedenými dávkami LZ-CD 95 L(ng/ml), so staurosporínom (1 M) alebo sa nepridala žiadna látka (Co). Po 24 hodinách a po 48 hodinách sa prostredníctvom FACS analyzovala DNA fragmentácia. (b) FACS analýza povrchovej expresie CD 95 v A 172, T 98 G a LN 18 bunkách. (c) Sferoidné kultúry sa zabalili do kolagénovej matrice a pôsobilo sa na nich zlúčeninou LZ-CD 95 L (5 ng/ml). Invázia jednotlivých buniek do matrice sa pozorovala pomocou časozberného mikroskopu počas 24 hodín. Vzdialenosť pokiaľ prenikli invazívne bunky (n 10 per sféroid 3 sféroidy per ošetrenie) do sféroidu bola znázornená graficky ako priemer i S.E., P 0,05. (d) Reprezentatívne fázovo kontrastné snímky T 98 G a LN 18 sféroidov 0 a 24 hodín po ošetrení. Výsledky reprezentujú tri nezávislé experimenty.Obrázok 2 Bunky rezistentné voči CD 95-indukovanej smrti nadregulujú MMP-2 a MMF-S.(a) TQBG a LN 18 bunky sa ošetrovali s a-Apo-1 (1 g/mI) počas uvedených časových intervalov. ExpresiaMMP-2 a MMP 9 sa merala kvantitativnou PCR v reálnom čase. Údaje sú výsledkom piatich nezávislých experimentov a sú vyjadrené ako priemer t S.E., P 0,05, P 0,01.Obrázok 3 CD 95-indukovanú migráciu sprostredkúva aktivácia ILKIAKT a inhibícia GSK 3 B

MPK / Značky

MPK: A61K 39/395, C07K 16/28, A61P 35/00, A61K 38/17

Značky: neutralizácia, aktivity, inváziu, blokuje, buniek, glioblastómových

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/87-e18045-neutralizacia-cd95-aktivity-blokuje-invaziu-glioblastomovych-buniek-in-vivo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Neutralizácia CD95 aktivity blokuje inváziu glioblastómových buniek in vivo</a>

Podobne patenty