Neutralizácia CD95 aktivity blokuje inváziu glioblastómových buniek in vivo

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka lieku na liečenie jedinca s vysokým stupňom glioblastoma mulliforme zabraňovanim viazania sa CD 95 so svojim Iigandom - CD 95 L, in vivo, alebo rozbitim ich väzby.0002 Invázia okolitého mozgového tkaniva prostrednictvom izolovaných nádorových buniek predstavuje jednu z hlavných prekážok efektívnej terapie glioblastoma multifomie (GBM). Gliómy zahŕňajú väčšinou nádory pôvodom z centrálneho nervového systému (CNS). U dospelých sú najbežnejšlmi nádormi neoplazmy vo vysokom štádiu. ktoré pochádzajú z astrccytov alebo oligodendrocytov. Svetová zdravotnícka organizácia rozderuje tieto mallgne nádory podľa stupňa ich anaplázie na malignity ll. stupňa (difúzny astrocytóm). lll. stupňa (anaplastický astrocytóm) a IV. stupňa (GBM).0003 Gliómy sa podieľajú na viac ako 50 mozgových nádorov a sú najbežnejšími primámymi nádormi mozgu u ludi. Napriek vývoju nových diagnostických technológií je miera prežlvania extrémne nízka. Len 3 pacientov prežíva pat rokov po stanovení diagnózy. Klinické dôsledky malígnych gliómov závisia od invázie izolovaných nádorových buniek do normálneho mozgového tkaniva. Migrujúce bunky môžu uniknúť chirurgickému odstráneniu nádom a potom sú primámymi cieľmi post-chirurgickej rádioterapie a prídavnej chemoterapie. Chemoterapeutiká a ožarovanie primáme posobia prostrednictvom indukovania apoptózy. Táto indukcia apoptózy často zahŕňa aktiváciu CD 95 (Apo-1/Fas) smrtiaceho receptorovo/Iigandového systému. Avšak väčšina malígnych gliómových buniek je odolná voči CD 95-indukovanej apoptóze. V tomto patente dokazujeme, že spustenie CD 95 zvyšuje migráciu/inváziu do humánnych dlhodobých a prlmámych kultúr gliómových buniek odolných voči apoptóze. To znamená, že spustenie CD 95 môže súvisieť s inlciáclou CD 95 aktivity s využitím agonistickej protilátky proti CD 95 alebo rekombinantného CD 95 L.0004 Tendencia primámych gliómových buniek migrovaf zvyšuje stupeň malignity. CD 95 sprostredkúva migráciu prostrednictvom PI 3 K/ILK/GSK 3-beta/MMP dráhy, sposobom, ktorý je nezávislý od kaspázy. Okrem toho sme sa snažili zistit prepájaciu molekulu downstream od CD 95. Možným kandidátom bol fosfoprotein,ktorého hladina sa zvyšuje pri diabete, fosfoproteín zvýšený v astrocytoch, s velkostou 15-kD (PED/PEA-15). Eliminačné experimenty vylúčili PED/PEA-15 ako spojovnikovú molekulu v signalizačnej dráhe migrácie, ktorá je sprostredkovaná cez CD 95 ICD 95 L-systém. Najdôležitejšie je, že gama žiarenie tiež zvyšuje migráciu buniek rezistentných voči CDQS-indukovanej smrti. Žiarením sprostredkovaná migrácia by mohla byt blokovaná neutrallzáciou CD 95 L. Teda volba nasledujúcej terapie by mala byť založená na reakcii nádoru na stimuláciu s CD 95. Pozri Kleber, S., Gamma irradiation leads to CD 95 dependent invasion in apoptosls resistant glioblastoma cells, Ph.D. Thesis, Deutsches Krebsforschungszentrum, University of Heidelberg. 3. január 2006 (um nbnzdezbszzlô-opus-SQQZG, dostupné na www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/599 Z).0005 Hlavnými typmi gliómov sú ependymómy. astrocytómy a ollgodendrogliómy. hoci existujú aj typy so zmiešanými bunkaml. ako napríklad oligoastrocytómy.0006 Okrem bunkovej charakterizácie sú charakterizované aj gliómové nádory podľa patológie a závažnosti bunkovej invázia. pričom typicky sa v oblasti rozdeľujú na podľa klasiñkačným systémom podľa stupňov. 0007 Najbežnejšie použlvaným stupňovým systémom je stupňový systém Svetovej zdravotníckej organizácie(WHO) pre aslrocytčmy. Tento WHO systém priraduje astrocytómom stupeň od l po IV, pričom l je najmenej agresívny a IV je najviac agresívny. Pilocytický astrocytóm je teda príkladom gllómu stupňa I podla WHO difúzny astrocytóm je príkladom WHO stupňa ll anaplastický (malígny) astrocytóm je príkladom WHO stupňa Ill a glioblastoma multifonne je príkladom WHO stupňa IV Posledný stav je najbežnejším gliómom u dospeIých a nanešťastie má najhoršiu prognózu pre postihnutých pacientov.0008 Vo všeobecnosti sú gliómy s nízkym stupňom typicky dobre diferenciované. pomaly rastúce. menej biologicky agresívne a pacienti majú lepšiu prognózu zatiaľ čo gliómy vysokého stupňa sú nediferencované alebo anaplastické, rýchlo rastú a môžu prenikať do okolitých tkanív a spájajú sa s horšou prognózou. Glyómy vysokého stupňa sú silno vaskularizované nádory a majú tendenciu inñltrovat tkanivá. spôsobovať nekrózu a hypoxiu. a poškodovat krvno-mozgovú bariéru v mieste lokalizácie nádoru.0009 Existujú aj infratentoriálne gliómy, ktoré sa vyskytujú najmä u deti a supratentoriálnych dospelých. lnfratentoriálne gliómy sú Iokalizované vo vnútomých oblastiach mozgu pod podpovrchovými oblastaml temporálneho a okcipitálneho laloku, pričom sa rozšimjú do horného cervikálneho povrazca a zasahujú do mozočku. Supratentoriálna oblast sa nachádza nad tentorium cerebelll a zahŕňa predný mozog.0010 Stupeň nádoru je dôležitým prognostickým faktorom medián prežlvania pre astrocytómy stupňa lll je 3 až 4 roky a pre astrocytómy stupňa lV je to 10 až 12 mesiacov. Najčastejším gllómom (65 ) je GBM. Hlavnými prekážkami účinnej terapie sú rezistencia buniek voči viacerým rôznym proapoptíckým stimulom a invázia a migrujúcich nádorových buniek do normálneho okolitého mozgového tkaniva.0011 Súčasná liečba malígnych gliómov (lll. a lV. stupňa) zahŕňa chirurgickú operáciu. po ktorej nasleduje ožarovanie a chemoterapia. Chemoterapeutiká a ožarovanie y-žiarením primáme pôsobia prostredníctvom indukovania apoptózy. indukcia apoptózy často zahŕňa aktiváciu CD 95 lCD 95-ligand (CD 95 L Apo 1 UFasL) smrtiaceho systémuz . Viazanie trimerizovaného CD 95 L prostrednictvom CD 95 receptora vedie k regrutovaniu adaptérového proteínu FADD (fee-associated death domain, MORT 1) a kaspázy-B a -10 do smrť indukujúceho signalizačného komplexu (DlSC)5. FADD obsahuje smrtiacu doménu (DD) a smrtiacu efektorovú-2 doménu (DED). Prostredníctvom DD sa FADD viaže na DD v CD 95. DED regrutuje DED obsahujúcu prokaspázu-G do DlSC 7. Prokaspáza-8 na DISC sa aktivuje prostredníctvom štiepenia samého seba a vedie bunku do apoptózy prostredníctvom aktivácie dovimstream efektorových kaspáz.0012 CD 95/CD 95 L systém sa používa malígnymi gliómovými bunkami na zvyšovanie svojej inváznej kapacity. CD 95 indukuje bunkovú inváziu prostredníctvom PlSK/ILKIGSKSB dráhy a následne expresiu metaloproteinàzy. zvýšenú CD 95 L expresiu vykazujú ožiarené gliômové bunky, ktoré sa nepodarilo chirurgicky odstrániť. Ožarovaním indukovaná aktivita CD 95 zvyšovala migráciu gliómových buniek. Na myšacom syngénnom modeli intrakraniálnej GBM bola prekvapujúco silno nadregulovaná expresla CD 95 ICD 95 L po interakcii s okolitou mozgovou strômou.0013 Stupeň CD 95 a CD 95 L expresie pozitívne koreluje so stupňom nádoru. Dokázali sme, že spustenie CD 95 spôsobuje apoptôzu v menej malígnych nádoroch (WHO l-ll), zatiaľčo nádory lV. stupňa sú rezistentné voči CDQS-indukovvanej apoptóze. V týchto vysoko mallgnych bunkách CD 95 sprostredkúva migráciuľinváziu. Viazanie CD 95 prostredníctvom CD 95 L aktivuje PI 3 K a ILK, co vedie k inhibícii GSK 3 Ba indukcii metaloproteináz Ožarovanie buniek rezistentných voči apoptóze zvyšovalo expreslu CD 95 a CD 95 L. a to zase zvyšovalo expresiu metaloproteináz a následne migráciulinváziu. Na syngénnom myšacom modeli intrakraniálnych gliômov bola expresia CD 95 a CD 95 L nadregulovaná po interakcii s okolitou strómou. Neutralizácia CD 95 aktivity dramaticky redukovala počet buniek prenikajúcich do kontralaterálnej hemisféry. 0014 W 0 2004/085478 A sa týka vylepšených Fc fúznych proteínov.0015 Bamhart. B. C. a spol EMBO Journal 2004, 23, 3175 sa týka CD 95 ligandu, ktorý indukuje pohyblivost a invazívnosť nádorových buniek rezistentných voci apoptóze.0016 W 0 99155134 sa týka kompozícii a metód na identifikáciu inhibitorov a aktivátorov apoptózovej signalizaćnej dráhy.0011 US 6 060 238 sa týka spôsobov a kompozícii na reguláciu apoptózy.0018 Hauptschein, R. S. a spol Cancer Res. 2005, 65, 1887 sa týka funkčného proteomického skrlnlngu,ktorý identifikuje modulačnú rolu CD 44 pri apoptóze sprostredkovanej smrtiacim receptorom.0019 Predložený vynález je definovaný v pripojených nárokooh.0020 V jednom uskutočnení je látkou, ktorá neutralizuje CD 95 aktivitu, dúěenina, ktorá zabraňuje CD 95 viazat sa na CD 95 L. alebo zlúôenina. ktorá rozbíja komplex CD 95/CD 95 L.0021 V jednom uskutočnení sa táto zlúóenina viaže na CD 95 alebo sa viaže na CD 95 L. Oplsaná je aj zlúôenina, ktorá sa viaže na komplex CD 95/CD 95 L.0022 V ďalšom uskutočnení je touto zlúčeninou protilátka, ktorá sa viaže na CD 95. V ďalšom uskutočnení je touto zlúôeninou protilátka. ktorá sa viaže na CD 95 L. Protilátky podľa vynálezu môžu byť monoklonálne,polyklonálne alebo chimérne. Môžu sa však používať aj jednoreťazoové protilátky alebo funkčné protilátkové fragmenty. Opísaná je aj protilátka, ktorá sa viaže na CD 95 a ktomu je Nok 1.0023 Na produkciu protilátok používaných v súlade s vynálezom sa môžu rôzni hostitelia, vrátane kóz,králikov, potkanov, myší, ludí a iných, imunizovať injekciou s proteinom alebo jeho fragmentom alebo oligopeptidom, s imunogénnymi vlastnosťami. V závislosti od dmhu hostiteľa sa môžu používať rôzne adjuvans na zosilňovanie imunitnej reakcie. Je výhodné, aby peptidy, fragmenty alebo oligopeptidy používané na indukovanle protilátok proti proteínu mali aminokyselinovú sekvenciu pozostávajúcu z najmenej piatich aminokyselln a výhodnejšie najmenej 10 aminokyselín. Monoklonálne protilátky proti protelnom sa môžu pripravovať s použitím akejkolvek metódy, ktorá vedie k produkcii protilátkových molekúl prostredníctvom kontinuálnych bunkových línil v kultúre. Tleto metódy zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na hybridómovú metódu, humánnu B-bunkovú hybridómovú metódu. Okrem toho sa môžu použit metódy vyvinuté na produkciu chimérnych protilátok, zostrih myšacích protilátkových génov do humánnych protilátkových génov, čim sa získa molekula s príslušnou antigénovou špeciñcitou a biologickou aktivitou. Tieto protilátky sa môžu používať modifikované alebo nemodilikovane a môžu byl znaôené ich pripojením. bud kovalentným, alebo nekovalentným. napriklad na reporterovú molekulu.0024 Na skrining, ktorého cieľom je identifikovať protilátky s požadovanou špecificitou, sa môžu používať rôzne imunologické testy. V oblasti sú známe početné protokoly na kompetitlvne väzobné aimunorádiometrické testy, s použitím bud polyklonálnych. alebo monoklonálnych protilátok, so zavedenou špeciñcitou. Takéto imunologické testy typicky zahŕňajú meranie vytvárania komplexu medzi proteinom, lzn. CD 95, a jeho špeciñckou protilátkou. Výhodné sú dvojmiestne monoklonálne imunotesty využlvajúce monoklonálne protilátky proti dvom neinterferujúcim proteínovým epitopom, ale môžu sa využiť aj kompetitlvne väzobné testy. 0025 Jedným inhibitorom môže byť CD 95-Iígand (Fas ligand AP 01 ligand). lnhibitory CD 95-ligandu sa napríklad môžu vybrať zo skupiny, ktorá obsahuje (a) inhibítory anti-CD 95 Iigand-protilátky alebo jej íragmentu(b) rozpustnú CD 95 receptorovú molekulu alebo jej CD 95 Iigand-viažucu časť a (c) inhibítor Fas ligandu vybraný z FLlNT, DcR 3 alebo ich fragmentov.0026 Do úvahy prichádzajú aj inhibitory anti-CD 95 L-protilátok a ich antigén viažuce fragmenty a rozpustne CD 95 R molekuly alebo ich CD 95 L-viažuce časti. Príklady vhodných inhibičných anti-CD 95 L protilátok sú opísané v EP-A~ 0 842 948, W 0 96129350 a W 0 95113293, a aj z nich získané chiméme alebo humanizované protilátky, napr. W 0 98110070. výhodnejšie sú rozpustné CD 95 receptorové molekuly, napr. rozpustná CD 95 receptorová molekula bez transmembrànovej domény, ako sú opísané v EP-A-O 595 659 a EP-A-O 965 637 alebo CD 95 R peptidy, ako sú oplsané vo W 0 99/659255.-3 0027 V jednom uskutočnení je CD 95 L inhibltor. zlúčenina ktorá zahŕňa extracelulámu doménu CD 95 R molekuly, ako napriklad aminokyseliny 1 až 172 (MLG SRS) zrelej CD 95 sekvencie podľa US patentu č. 5 891 434, ktorá može byť fúzovaná s heterologlokou polypeptídovou doménou, konkrétne Fc ímunoglobulínovou molekulou vrátane pántovej oblasti, napr. z humánnej lgG 1 molekuly. Jeden fúzny protein zahŕňa exlraoelulámu CD 95 doménu a humánnu Fc doménu a je opisaný vo W 0 95127735.0020 Teda podľa výhodného uskutočnenia je látkou, ktoré sa viaže na CD 95 L. fúzny protein zahŕňajúci extraoelulámu CD 95 doménu a humánnu Fc doménu. Podľa výnimočne výhodného uskutočnenia je látkou,ktoré sa viaže na CD 95 L, APG 101 (CD 95-FC, SEQ ID N 021). APG 101 zahŕňa domény CD 95 R-ECD (aminokyseliny 17-172 ECD extraceluláma doména) a lgG 1-Fc (aminokyseliny 173400).0029 APG 101 a jeho deriváty sú oplsané vo WO 95 I 27735 a WO 2004 I 085478.0030 Inhibitor Fas ligandu, FLINT alebo DcR 3 alebo ich fragment, napriklad rozpustný fragment, napríklad extraceluláma doména voliteľné fúzovaná s heterologickým polypeptidom, konkrétne Fc imunoglobulínová molekula, sú opísané vo W 0 99/143130 alebo W 0 99150413. FLINT a DcR 3 sú protelny, ktoré sú schopné viazať sa na CD 95 Iigand.0031 V ďalšom uskutočnení predloženého vynálezu je inhibitorom CD 95 R inhibítor, ktorý sa môže vybrat zo skupiny. ktorá obsahuje (a) inhibičnú anti-CD 95 receptorovú protilatku alebo jej Fragment a (b) inhibičný fragment CD 95 Iigandu. Fragment inhibičnej anti-CD 95 receptorovej protilátky podľa vynálezu výhodne prezentuje rovnaké epitop viežuce miesto ako zodpovedajúca protilátka. V ďalšom uskutočnení vynálezu má fragment inhibičnej anti-CD 95 receptorovej protilátky v podstate rovnakú CD 95 R ínhibićnú aktivitu ako zodpovedajúca protilátka. lnhibiěný fragment CD 95 Iigandu výhodne prezentuje v podstate rovnakú inhibičnú aktivitu ako zodpovedajúci inhibičný CD 95 Iigand.0032 Príklady vhodných inhibičných anti-cD 95 R-protilàtok a inhibičných CD 95 L fragmentov sú oplsané v EPA- 0 842 948 a EP-A-0 862 919.0033 Oplsané sú aj možnosti, ked môže byť inhibltorom nukleokyselinová efektorová molekula. Nukleokyselinovou efektorovou molekulou môže byť DNA RNA, PNA alebo DNA-RNA-hybrid. Môže to byť jednovláknová alebo dvojvláknová molekula.0034 Expresné vektory odvodené z retrovlrusov, adenovírusov, herpesových alebo vaccinia vlmsov alebo z rôznych bakteriálnych plazmidov sa môžu použit na dodávanie nukleokyselinových sekvencil do cieľového orgánu, tkaniva alebo bunkovej populácie. Takéto konštrukty sa môžu používať na zavádzanie netransIatovateľnej sense alebo antisense sekvencie do bunky. Aj ak sa neintegrujú do DNA, takéto vektory môžu pokračovať v lranskribcii RNA molekúl, až kým nie sú eliminované endogénnymi nukleàzami. Prechodné expresía môže trvať mesiac alebo viac pri nereplikujúcom sa vektore a aj dlhšie. ak sú súčasťou vektomvého systému vhodné replikačné elementy.0035 Nukleokyselinová efektorová molekula sa môže vyberať najmä zo skupiny, ktorá obsahuje antisense molekuly, RNAi molekuly a ribozýmy, ktoré sú schopné inhibovať expresiu CD 95 R a/alebo CD 95 L génu. Pozri napriklad US. 20060234968. V ďalšom uskutočnenl gliómom vysokého stupňa gllóm lll. stupňa podľa WHO. Podľa vynálezu je gliómom vysokého stupňa aj glióm IV. stupňa podľa WHO.0036 Podľa výnimočne výhodného uskutočnenia vynálezu latka neutralizujúca CD 95 aktivitu zabraňuje interakcii medzi CD 95 a protelnom p 85 z Pl 3 K.0037 Podľa predloženého vynálezu sa CD 95 aktivita môže stanovovať priememým odbomikom v oblasti akýmkoľvek vhodným testom, ako je načrtnuté v príkladoch 25 alebo 26.0038 Oplsaná je aj farmaceutické kompozícia zahŕňajúca najmenej jednu látku, ktorá neutrallzuje CD 95 aktivitu u jedinca s gliómom vysokého stupňa. Takouto látkou môže byť aj Nok 1 alebo CD 95-FC (APG 101). CD 95-FC sa viaže na CD 95 L a tým zabraňuje jeho viazaniu sa na CD 95.0039 Uvádza sa tiež, že fannaoeutická kompozícia zahŕňa najmenej jednu látku, ktorá sa viaže na CD 95, a najmenej jednu inú látku, ktorá sa viaže na CD 95 L. Predložený vynález opisuje liek na liečenie pacienta s gliómom. Oplsané je aj liečenie pacienta podavaním jednej z tu opisaných fannaceutických kompozícii.0040 V jednom uskutočnení je gliómom IV. stupňa podľa WHO klasilikáde alebo glióm .vysokého stupňa. 0041 Opisaná je aj fannaceuticka kompozícia, ktorá môže zahŕňať dalšie účinné látky na liečenie rakoviny a najmä na liečenie gliômu vysokého stupňa.0042 Farmaceutické kompozlcie sa môžu podávať samostatne alebo v kombinácii s najmenej jedným dalším činidlom. ako napríklad stabilizačnou zlúčeninou, ktorá sa môže podávať v akomkoNek sterilnom, biokompatibilnom fannaceutickom nosiči, vrátane fyziologického roztoku, tlmeného fyzioiogického roztoku, dextrózy a vody. Kompozlcie sa môžu pacientovi podávať samostatne alebo v kombinácii s inými látkami, liekmi alebo hormónmi. Farmaceutické kompozície využívané v tomto vynáleze sa môžu podávať ktorýmkolvek z množstva spôsobov. vrátane perorálneho, íntravenózneho, intramuskulámeho, íntraerteriálneho, intramedulárneho,intratekálneho, intraventrikulárneho, transdermálneho, subkutánneho, intraperitoneálneho, intranazálneho,enterálneho, lokálneho. sublinguálneho alebo rektálneho spôsobu podávania.0043 Okrem účinných látok môžu farmaceutické kompozícia obsahovať vhodné farrnaceuticky prijateľné nosiče, ktoré zahŕňajú excipienty a pomocné látky ufahčujúce zapracovanie účinných látok do prípravkov,ktoré sa môžu používat farmaceutický. Podrobnejšl opis metód na fonnulovanie a podávanie je možné nájsť v poslednom vydaní Remingtons Pharmaceuticel Sciences (Maack Publishing Co., Easton, Pa.).0044 Farmaceutické kompozícia vhodné na tu oplsané použitie zahŕňajú kompozicie, v ktorých sú účinné látky prítomné v množstve účinnom na dosiahnutie zamýšľaného účelu. Priememý odbomlk v oblastí je schopný stanoviť účinnú dávku. Pre akúkoľvek zlúčeninu sa terapeuticky účinná dávka môže odhadnúť najprv bud v bunkových kultívačných testoch, napr. v bunkových kultúrach preadipocytových buniek. alebo nazvieracích modeloch, zvyčajne na myšiach, králikoch, psoch alebo prasatách. Zvierací model sa môže použit na stahovanie príslušného koncentračného rozsahu a spôsobu podávania. Takéto informácie sa potom môžu použit na stanovenie užitočných dávok a spôsobov podávania pre ludl. Terapeuticky účinná dávka je také množstvo účinnej látky, ako napríklad tu opísanej nukleovej kyseliny lebo proteínu, alebo protilátky, ktoré postačuje na liečenie špecitického stavu. Terapeutická účinnost a toxicita sa môžu stanovovat štandardnými farmaceutickými postupmi v bunkových kultúrach alebo na experimentálnych zvieratách, napr., ED 50 (dávka,ktorá je terapeuticky účinná u 50 populácie) a LD 50 (dávka, ktorá je letálna pre 50 populácie). Dávkový pomer medu toxickými a terapeutickými účinkami je terapeutický index a môže sa vyjadrit ako pomer LD 50 IED 50. Výhodné sú farmaceutické kompozície s vysokými terapeutickými indexmi. Udaje získané z týchto bunkových kultivačných testov a zo štúdii na zvieratách sa môžu použiť pri formulovaný rozsahu dávok na použitie u človeka. Dávka, ktorá je súčasťou takýchto kompozícii je výhodne v rozsahu koncentrácii v obehu,pričom tento rozsah zahŕňa ED 50 s nízkou toxicltou alebo bez toxicity Dávka sa mení v rámci tohto rozsahu v závislosti na použitej dàvkovej forme, citlivosti pacienta a spôsobu podávania. Presnú dávku stanovi ošetrujúci lekár, ktorý vezme do úvahy faktory súvisiace s pacientom, ktorý vyžaduje liečbu. Dávkovanie a podávanie sa nastavujú tak, aby poskytovali dostatočne hladiny účinnej látky alebo aby udržiavali požadovaný účinok. Faktory, ktore je možné brat do úvahy, zahŕňajú závažnost chorcbného stavu, všeobecné zdravie subjektu,vek, hmotnosť a pohlavie subjektu, stravu, čas a frekvenciu podávania, liekovú kombináciu (kombinácie),reakčnú citiivost a toleranciu terapie/reakciu na terapiu. Dlhodobo pôsobiace famtaceutické kompozlcle sa môžu podávať každé 3 až 4 dni, každý týždeň alebo raz za dva týždne, v závislosti na polčase rozpadu a rýchlosti eliminácie konkrétnej fon-nulácie. Normálne dávkovacie množstvá sa môžu pohybovať v rozsahu 0,1 až 100 000 mikrogramov, až do celkovej dávky približne 1 g, v závislosti od spôsobu podávania. inštrukcie týkajúce sa konkrétneho dávkovanie a spôsobov dodávania sú dostupné v literatúre a priememý odbomík v oblasti k nlm má vo všeobecnosti pristup. Priememý odbomík v oblasti využíva re nukleotidy iná formulácia ako pre proteíny alebo ich inhibítory. Podobne, aj dodávanie polynukleotidov alebo polypeptldov bude špecifické pre konkrétne bunky, stavy, miesta, atd.0045 Opisaný je aj spôsob skrlningu na látku. ktorá moduluje/ovplyvňuje, výhodne neutralizuje, aktivitu CD 95, ktorý zahŕňa nasledujúce kroky(i) CD 95 alebo jeho funkčný fragment(ii) kandidátsku látku, v podmienkach, v ktorých má CD 95 alebo jeho funkčný fragment referenčnú aktivitu(b) detekovanie aktivity CD 95 alebo jeho funkčného fragmentu, aby sa stanovila jeho aktivita v prítomnosti tejto látky(c) stanovenie rozdielu medzi aktivitou v prítomnosti testovanej látky a referenčnou aktivitou.0046 Pri takýchto testoch sa skrinuje na látku, ktorá narušuje interakciu medzi CD 95 a Pl 3 K, výhodne medzi CD 95 a p 85 podjednotkou PI 3 K.sTRučNÝ OPIS OBRÁZKOV Obrázok 1 Citlivosť na CD 95-lndukovanú smrť a expresie CD 95.0047 (a) Glioblastómové bunkové línie A 172, T 98 G a LN 18 sa inkubovali s uvedenými dávkaml LZ-CD 95 L(ng/ml). so staurosporlnom (1 M) alebo sa nepndala žiadna látka (Co). Po 24 hodinách a po 48 hodinách sa prostredníctvom FACS analyzovala DNA fragmentácia. (b) FACS analýza povrchovej expresie CD 95 V A 172,T 986 a LN 18 bunkách. (c) Sferoidné kultúry sa zabalili do kolagénovej matrice a pôsobilo sa na nich zlúčeninou LZ-CD 95 L (5 ng/ml). Invázia jednotlivých buniek do matrice sa pozorovala pomocou časozberného mikroskopu počas 24 hodin. Vzdialenosť pokiaľ prenikli invazivne bunky (n 10 per sféroid 3 sféroidy per ošetrenie) do sféroídu bola znázomená graficky ako priemer t SE P 0,05. (d) Reprezentativne fázovo kontrastné snímky T 986 a LN 18 sféroidov 0 a 24 hodín po ošetrení. Výsledky reprezentujú tri nezávislá experimenty.Obrázok 2 Bunky rezistentné voči CDQS-lndukovanej smrti nadregulujú MMP-2 a MMF-Q.0048 (a) T 98 G a LN 18 bunky sa ošetrovali s a-Apo-i (1 glml) počas uvedených časových intervalov. Expresia MMP-2 a MMP 9 sa merala kvantitativnou PCR v reálnom čase. Udaje sú výsledkom piatich nezávislých experimentov a sú vyjadrené ako priemer l S.E., P 0,05. P 0,01.Obrázok 3 CDQS-lndukovanú mlgráclu sprostredkúva aktivácia ILKIAKT a inhlbicia GSK 3 B 0049 (a) GSKSB sa fosforyloval a tým sa inhiboval v TQBG a LN 18 bunkách ošetrených s a-Apo-i (1 g/ml).(b) T 98 G bunky sa infikovall prázdnym Ientivlmscvým vektorom (Co) alebo s konštitutívne aktívnym GSK 3 j 3 mutantom (GSK S 9 A). T 980 bunky infikované s GSK S 9 A migrovali významne menej ako bunky,

MPK / Značky

MPK: A61K 39/395, A61P 35/00, C07K 16/28, A61K 31/7088, A61K 38/17

Značky: blokuje, glioblastómových, inváziu, neutralizácia, aktivity, buniek

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/87-e14777-neutralizacia-cd95-aktivity-blokuje-invaziu-glioblastomovych-buniek-in-vivo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Neutralizácia CD95 aktivity blokuje inváziu glioblastómových buniek in vivo</a>

Podobne patenty