Modulárny systém pracovného stola alebo manipulačného pultu

Číslo patentu: U 7305

Dátum: 03.12.2015

Autor: Karaffa Miloslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Modulárny systém pracovného stola alebo manipulačného pultu výhodne rieši variabilné umiestnenie a osadenie akéhokoľvek elektronického zobrazovacieho zariadenia s príslušenstvom v pracovnom stole alebo v manipulačnom pulte vhodnom na použitie pre obsluhujúci personál a klienta.Pracovný stôl alebo manipulačný pult s elektronickým zobrazovacím zariadením sú často využívané na klientských pracoviskách, kde je nevyhnutné dodržiavať zásady diskrétnej zóny medzi klientom a obsluhujúcim personálom poskytujúcim mu tovar alebo službu tak, aby im to vzájomne nebolo nepríjemné a aby mali pritom vytvorené vyhovujúce podmienky na úspešnú a pokojnú spoluprácu. V súčasnosti sa komunikácia medzi nimi spravidla robí kombinovane, to znamená, že medzi sebou komunikujú a súčasne pomocou elektronických prostriedkov obsluhujúci personál spracováva písomnú dokumentáciu a klient do nej nahliada a potvrdzuje ju svojím podpisom. Dôležité pri tom je dodržiavanie diskrétnej zóny medzi partnermi. Patrí sem aj vytvorenie vyhovujúcich ergonomických podmienok partnerského sedenia alebo státia pri pracovnom stole alebo manipulačnom pulte pri spracovávaní a nahliadaní do dokumentov zobrazených elektronickým zobrazovacím zariadením a najmä pri biometrickom podpisovaní dokumentov zúčastnenými partnermi.Uvedenú problematiku v čiastočných náznakoch rieši dizajn FR 946946 Počítačový stôl, kde pracovná plocha počítačového stola je rozdelená na dve časti, pričom obidve je možné proti sebe nakláňať. V prvej časti pracovnej plochy stola je otvor a druhá časť pracovnej plochy stola v čase pracovného pokoja môže tvoriť kryt jeho druhej časti. Uvedenú problematiku tiež rieši dizajn FR 043114 Počítačový stôl s pravou a ľavou pracovnou plochou, kde pracovný stôl pozostáva z pravej a ľavej pracovnej plochy, medzi ktorými je umiestnená kruhová doska, v ktorej sa podľa popisu dizajnu nachádza tónované tvrdené sklo prekrývajúce obrazovkou tabletu. Dizajn PT 38313 Počítačový stôl rieši uloženie výpočtovej techniky a komponentov potrebných na jeho prevádzku v uzatváracom priestore pracovnej plochy stola.Nedostatky pri vytváraní vyhovujúcich ergonomických podmienok partnerského sedenia alebo státia pri pracovnom stole alebo manipulačnom pulte pri spracovávaní a nahliadaní do dokumentov zobrazených elektronickým zobrazovacím zariadením sa pokúšajú aspoň čiastočne riešiť aj vynálezy a úžitkové vzory, napr. US 201426110 S Nastaviteľný počítačový stôl, US 2014268690 Pracovný stôl s viacdielnymi ukladacími priestormi, CNZ 03709 S 46 Rotačný bambusový počítačový stôl, CN 103919361 Pracovný stôl s nastaviteľným uhlom počítača, CN 203709541 Kancelársky stôl. Výsledkom uvedených technických riešení je zmena výšky uloženia počítača na pracovnom stole, prípadne nastavenie zorného uhla používateľa tak, že elektronickým zobrazovacím zariadením je možné lineárne pohybovať v pracovnej ploche stola, prípadne na dvoj doskovom pracovnom stole je možné vykonávať rotačný pohyb dosky, na ktorej je uložené elektronické zobrazovacie zariadenie okolo zvislej tyče. Ani jedno z uvedených technických riešení nerieši nastolený problém komplexne a k spokojnosti jeho potenciálnych používateľov.Uvedené riešenia len olcrajovo riešia zadanú problematiku, a to len v časti vytvárajúcej pracovné podmienky pre pracovmka poskytujúceho tovar alebo službu klientovi. Neriešia komplexne ergonomické podmienky partnerského sedenia alebo státia pri pracovnom stole alebo manipulačnom pulte pri spracovávaní a nahliadaní do dokumentov zobrazených elektronickým zobrazovacím zariadením a najmä pri biometrickom podpisovaní dokumentov zúčastnenými partnermi.Navrhnutý modulárny systém pracovného stola alebo manipulačného pultu s elektronickým zobrazovacím zariadením do značnej miery odstraňuje uvedené nedostatky a podstatne rozširuje aplikačné možnosti umiestnenia a osadenia elektronického zobrazovacieho zariadenia s príslušenstvom v pracovnej ploche stola alebo v manipulačnom pulte. Koncipovaný je tak, aby bol použiteľný bez nárokov na zvláštne tvarovanie pracovnej plochy stola alebo manipulačného pultu, pričom je možné využiť už jestvujúce pracovné stoly alebo manipulačné pulty.Modulámy systém pracovného stola alebo manipulačného pultu pozostáva z rotačného segmentu časti pracovnej plochy stola alebo manipulačného pultu, elektronického zobrazovacieho zariadenia s príslušenstvom, otočného mechanizmu a sklápacieho mechanizmu.Rotačný segment je riešený ergonomicky, má kruhový tvar, je vybavený otočným mechanizmom, pozostávajúcim z najmenej troch klzných plôch umiestnených proti sebe k najmenej trom klzným plochám umiestneným na spodnej časti pracovnej plochy stola alebo manipulačného pultu, ktoré pri rotácii do seba vhodne zapadajú a umožňujú rotáciu najmenej 30 ° v obidvoch smeroch z východiskovej polohy. Rotačný segmentako súčasť pracovného stola alebo manipulačného pultu je V nich umiestnený tak, že presahuje cez jeden ich okraj najmenej o 1/4 svojho priemeru, čím vytvára vyhovujúce pracovné podmienky pre partnerov.V rotačnom segmente je v základnej horizontálnej polohe osadené elektronické zobrazovacie zariadenie,ktorého vrchná vrstva je tvorená dotykovým panelom ako používateľské rozhranie, je vybavené manuálnym alebo elektronickým naklápacím mechanizmom umožňujúcim jeho vertikálne naklonenie až do 19 ° oproti rovine pracovnej plochy stola alebo manipulačného pultu s aretáciou v pracovných polohách 5 °, 13 ° a 19 °.V rotačnom segmente môže byt umiestnená výklopná otváracia kazeta na osadenie príslušenstva k elektronickému zobrazovaciemu zariadeniu, v uzavretom stave sa nachádza pod úrovňou pracovnej plochy stola alebo manipulačného pultu. Na čelnom paneli otvorenej kazety sú umiestnené ovládacie tlačidlá, USB konektory, štrbina čítačky kariet a ďalšie komponenty.Výhodou navrhovaného technického riešenia modulárneho systému pracovného stola alebo manipulačného pultu s elektronickým zobrazovacím zariadením je jeho funkcionalita a bezproblémové umiestnenie, ktoré umožňuje vytvorenie variabilného pracoviska pri dodržaní zásad správnej a bezpečnej komunikácie klienta a pracovníka poskytujúceho mu tovar alebo službu.Významnou výhodou navrhovaného technického riešenia je vytvorenie vyhovujúcich ergonomických podmienok partnerského sedenia alebo státia pri pracovnom stole alebo manipulačnom pulte pri spracovávaní a nahliadaní do dokumentov zobrazených elektronickým zobrazovacím zariadením a najmä pri biometrickom podpisovaní dokumentov zúčástnenými partnermi.Využitie variabilnej horizontálnej a výškovej polohy umiestnenia elektronického zariadenia s príslušenstvom na pracovnej ploche stola alebo manipulačného pultu umožňuje pohodlné využitie pre všetkých klientov vrátane hendikepovaných ľudí. Súčasne je pritom zabezpečený reprezentatívny vzhľad moderného pracovného priestoru.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 znázorňuje pohľad na modulárny systém pracovného stola alebo manipulačného pultu.Obrázok 2 znázorňuje modulárny systém pracovného stola alebo manipulačného pultu v reze rotačným segmentom.Na obrázku 3 je znázornený otočný mechanizmus rotačného segmentu.Obrázok 4 znázorňuje príklad optimálneho partnerského sedenia pri pracovnom stole s modulárnym systémom, vytvorenie diskrétnej zóny medzi partnermi a ergonomické usporiadanie umiestnenia elektronického zariadenia s príslušenstvom na pracovnej ploche stola.Modulárny systém pracovného stola alebo manipulačného pultu pozostáva z rotačného segmentu l časti pracovnej plochy stola Z alebo manipulačného pultu, elektronického zobrazovacieho zariadenia g s príslušenstvom, otočného mechanizmu g a sklápacieho mechanizmu i.Rotačný segment l je riešený ergonomicky, má kruhový tvar, je vybavený otočným mechanizmom 3, pozostávajúcim z najmenej troch klzných plôch j umiestnených proti sebe k najmenej trom klzným plochám j umiestneným na spodnej časti pracovnej plochy stola Z alebo manipulačného pultu, ktoré pri rotácii do seba vhodne zapadajú a umožňujú rotáciu najmenej 30 ° v obidvoch smeroch z východiskovej polohy. Rotačný segment 1 presahuje cez jeden okraj pracovnej plochy stola Z alebo manipulačného pultu o 1/4 svojho priemeru.V rotačnom segmente l je v základnej horizontálnej polohe osadené elektronické zobrazovacie zariadenie g, ktorého vrchná vrstva je tvorená dotykovým panelom ako používateľské rozhranie, je vybavené manuálnym alebo elektronickým sklápacím mechanizmom i umožňujúcim jeho vertikálne naklonenie až do 19 ° oproti rovine pracovnej plochy stola Z alebo manipulačného pultu s aretáciou v pracovných polohách 5 °, 13 ° a 19 °.V rotačnom segmente l môže byť umiestnená výklopná otváracia kazeta Q na osadenie príslušenstva k elektronickému zobrazovaciemu zariadeniu g, v uzavretom stave sa nachádza pod úrovňou pracovnej plochy stola Z alebo manipulačného pultu. Na čelnom paneli otvorenej kazety Q sú umiestnené ovládacie tlačidlá,USB konektory, štrbina čítačky kariet a ďalšie komponenty.Modulárny systém pracovného stola alebo manipulačného pultu je možné priemyselne vyrábať a výhodnevyužívať ako súčasť pracovného stola alebo manipulačného pultu. Navrhované technické riešenie umožňuje vytvorenie Variabilného pracoviska s vyhovujúcimi ergonomickými podmienkami partnerskej komunikácie,najmä pri bíometrickom podpisovaní dokumentov zúčastnenýmí partnermi.1. Modulárny systém pracovného stola alebo manipulačného pultu, V y z n a č u j ú c i s a t ý m ,že pozostáva z rotačného segmentu (l) časti pracovnej plochy stola (7) alebo manipulačného pultu, elektronického zobrazovacieho zariadenia (2) s príslušenstvom, otočného mechanizmu (3) a sklápacieho mechanizmu (4).2. Modulárny systém pracovného stola alebo manipulačného pultu podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že rotačný segment ( 1) je ergonomický, má kruhový tvar, je vybavený otočným mechanizmom (3) pozostávajúcim z najmenej troch klzných plôch (5) umiestnených proti sebe k najmenej trom klzným plocham (5) umiestneným na spodnej časti pracovnej plochy stola (7) alebo manipulačného pultu na rotáciu najmenej 30 ° v obidvoch smeroch z východiskovej polohy, presahuje cez jeden okraj pracovnej plochy stola (7) alebo manipulačného pultu najmenej o l/4 svojho priemeru.3. Modulárny systém pracovného stola alebo manipulačného pultu podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v rotačnom segmente (l) je v základnej horizontálnej polohe osadené elektronické zobrazovacie zariadenie (2), ktorého vrchná vrstva je tvorená dotykovým panelom ako používateľské rozhranie, má manuálny alebo elektronický sklápací mechanizmus (4) na vertikálne naklonenie do 19 ° oproti rovine pracovnej plochy stola (7) alebo manipulačného pultu s aretáciou V pracovných polohách 5 °, 13 ° a 19 °.4. Modulárny systém pracovného stola alebo manipulačného pultu podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že V rotačnom segmente (1) je výsuvná otváracia kazeta (6) v uzavretom stave pod úrovňou pracovnej plochy stola (7) alebo manipulačného pultu, na čelnom paneli otvorenej kazety (6) sú umiestnené ovládacie tlačidlá, USB konektory, štrbína čítačky kariet a ďalšie komponenty.

MPK / Značky

MPK: A47B 17/03, A47B 21/04

Značky: pracovného, systém, stola, modulárny, pultu, manipulačného

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u7305-modularny-system-pracovneho-stola-alebo-manipulacneho-pultu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Modulárny systém pracovného stola alebo manipulačného pultu</a>

Podobne patenty