Bezdrôtové zabezpečovacie zariadenie

Číslo patentu: U 7300

Dátum: 03.12.2015

Autor: Čollák Igor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka bezdrôtového zabezpečovacieho zariadenia, určeného najmä na ochranu prenosných zariadení proti krádeži.Do dnešného dňa sú známe rôzne mechanické zabezpečovacie zariadenia, určené na ochranu predmetov proti odcudzeniu, ktorými sú mechanické bezpečnostné zámky visiace, lankové, reťazové, valčekové, U-zámky,pričom v niektorých je zabudovaný alarm. Nevýhodou týchto mechanických Zámkov je, že sa dajú prekonať pomocou špeciálneho náradia.Ďalšími známymi technickými riešeniami sú elektronické zabezpečovacie zariadenia s navigačnými lokátormi, ktoré lokalizujú miesto, kde sa odcudzený dopravný prostriedok nachádza. Nevýhodou týchto zabezpečovacích zariadení je, že v nich nie je zabudované zvukové výstražné zariadenie a nie je ich možné pripevniť na predmety rúrkovitého tvaru.Ďalším známym elektronickým zabezpečovacím zariadením sú navigačné trackery, ktoré pomocou krátkych textových správ informujú majiteľa o manipulácii so sledovaným predmetom. Nevýhodou tohto zabezpečovacieho zariadenia je, že v nich nie je zabudované zvukové výstražné zariadenie a nie je ich možné pripevniť na predmety rúrko vitého tvaru.Ďalšie známe technické riešenie je opísané v slovenskom zapísanom úžitkovom vzore č. 5869 s názvom Zabezpečovacie zariadenie na ochranu majetku a osôb, kde sú spínače, pohybové snímače a zvukové výstražné zariadenie navzájom spojené elektrickým káblom, pričom spínačom je tlačidlo na mechanické ovládanie, a to rukou alebo nohou, a zvukovým výstražným zariadením je siréna. Nevýhodou tohto technického riešenia je, že sa nedá použiť na bezdrôtové zapojenie a nie je ho možné pripevniť na predmety rúrkovitého tvaru.Ďalšie známe technické riešenie je opísané v slovenskom úžitkovom vzore č. 6402 s názvom Zabezpečovacie zariadenie pre motorové vozidlá, kde tvarovaný uzamykací segment je otočné uložený na konzole a spriahnutý ozubeným prevodom so zárnkovou vložkou, ktorá je vybavená ozubeným segmentom, ktorý je spriahnutý s vybraniami na pomocnom jazdcovi posuvne uloženom na konzole, ktorý svojím tvarovaným koncom je pohybovo spriahnutý s výrezom na uzamykacom segmente. Nevýhodou tohto technického riešenia je, že sa nedá použiť na bezdrôtové zapojenie a nie je ho možné pripevniť na predmety rúrkovitého tvaru.Ďalšie známe riešenie je opísané V českom patentovom spise č. 290 508 s názvom Spôsob zabezpečenia motorových vozidiel pomocou integrovaného zabezpečovacieho systému a zapojenie na jeho uskutočnenie,kde elektronické zabezpečovacie zariadenie obsahuje prostriedky na vysielanie a prijímanie si gnálov z a do komunikačných prostriedkov, pričom kódy s minimálnou dĺžkou 8 bitov sú vysielané elektronickým zabezpečovacím zariadením prostredníctvom aspoň jednej linky dátovej komunikácie alebo prostredníctvom rádiového spojenia a sú prijímané najmenej jedným mechanickým zabezpečovacím zariadením, pričom elektronické zabezpečovacie zariadenie je cez linku dátovej komunikácie a napájacie vodiče prepojené s mechanickým zabezpečovacím zariadením, ktorého súčasťou je elektronický komunikačný modul a ovládací elektrický modul s prostriedkami na snímanie polohy mechanického blokovacieho prvku, pričom moduly sú vzájomne prepojené prostredníctvom riadiacich povelov a signálov polohy, pričom na vzájomne prepojený ovládací elektrický modul s mechanickým blokovacím prvkom je odnímateľné pripevnený mechanický kľúč. Nevýhodou tohto vynálezu je, že je realizovateľné iba pre motorové vozidlá a nie je ho možné pripevniť na predmety rúrkovitého tvaru.Ďalšie známe riešenie je opísané v zverejnenej českej patentovej prihláške č. 2012 - 381 s názvom Zabezpečovacie zariadenie proti krádeži alebo strate predmetov, kde súčasťou predmetu chráneného proti krádeži je prijímač rádiofrekvenčného signálu, ktorý po vzdialení sa z dosahu vysielača tohto signálu uvedie do činnosti zvukový alarm vstavaný do prijímača alebo je na tento prijímač pripojený, pričom prijímač signálu je integrovaný do chráneného predmetu už pri výrobe tohto predmetu, a tak nie je samostatným zariadením,ale je súčasťou elektronických obvodov chráneného predmetu. Nevýhodou tohto technického riešenia je, že sa nedá pripevniť na predmety rúrkovitého tvaru.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje bezdrôtové zabezpečovacie zariadenie podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorené vysielačovou riadiacou jednotkou, ktorá je uložená vo vnútornej časti diaľkového vysielača s kotviacim okom, ktorá je cez prenosový kanál prepoj ená na rádiový modul alarmovej riadiacej jednotky, ktorá je uložená vo vnútornej časti alarmového telesa s kot l 0viacim hákom, ktoré je tvorené vrchným alarmovým vekom, na ktoré je rozoberateľne pripevnené spodné alarmové veko, na ktoré je rozoberateľne pripevnená najmenej jedna sťahovacia páska s ochranným pásom,ktorý je rozoberateľne pripevnený na chránený predmet, pričom na alarmovú riadiacu jednotku je pripevnený pohybový modul a/alebo signálny zvukový modul s elektrickým svetelným zdrojom.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obrázku č. 1 je schematicky znázornené bezdrôtové zabezpečovacie zariadenie v rozloženom stave, na obrázku č. Z je schemáticky znázornené bezdrôtové zabezpečovacie zariadenie v zloženom stave, na obrázku č. 3 je znázornené bezdrôtové zabezpečovacie zariadenie s chráneným predmetom a na obrázku č. 4 je znázornenie alarmového telesa s ochranným pásom.Bezdrôtové zabezpečovacie zariadenie podľa obrázka č. l je tvorené jedným diaľkovým vysielačom g. Diaľkový vysielač z je tvorený jedným vrchným vysielačovým vekom g, ktoré je z plastu. Vrchné vysielačové veko g je rozoberateľne pripevnené na spodné vysielačové veko g, ktoré je z plastu. Na vonkajšiu časť vrchného vysielačového veka g a spodného vysielačového veka g je pripevnené kotviace oko g. Vo vnútornej časti vrchného vysielačového veka 2 l a spodného vysielačového veka g je voľne uložená vysielačová riadiaca jednotka g, ktorou je doska plošného spoj a. Vysielačová riadiaca jednotka g je cez prenosový kanál Z prepojená na rádiový modul i alarmového telesa 3, ktorý je určený na prijímanie šifrovaných povelov. Alarmové teleso 3 je tvorené jedným vrchným alarmovým vekom g, ktoré je z plastu. Na vrchné alarmové veko g je pripevnený jeden kotviaci hák i. Kotviaci hák i podľa obrázka č. 3 je pripevnený na jeden mechanický bezpečnostný modul 2, ktorým je uzamykacia lanková zámka. Mechanický bezpečnostný modul 2 je cez chránený predmet § pripevnený na pevné teleso l, ktoré zabezpečujú jeho ochranu proti krádeži. Vrchné alarmové veko g podľa obrázka č. 1 je rozoberateľne pripevnené štyrmi skrutkami Q na spodné alarmové veko g, ktoré je z plastu. Na spodnú časť alarmového veka g podľa obrázka č. 4 sú rozoberateľne pripevnené dve sťahovacie pásky j, ktoré zabezpečujú pripevnenie alarmového telesa 3 na chránený predmet g. Na sťahovacie pásky j je nasunutý ochranný pás 4, ktorý je z plátna. Vo vnútornej časti vrchného alarmového veka g podľa obrázka č. l a vo vnútornej časti spodného alarmového veka g je voľne uložená alarmová riadiaca jednotka g, ktorou je doska plošného spoja. Na alarmovú riadiacu jednotku g je pripevnený jeden pohybový modul 331, ktorým je piezoelektrický akcelerometer na snímanie pohybu. Na alarmovú riadiacu jednotku g je ďalej pripevnený jeden rádiový modul Ě, ktorý zabezpečuje prijímanie povelov z diaľkového vysielača z. Na alarmovú riadiacu jednotku g je ďalej pripevnený jeden signálny zvukový modul i, ktorý zabezpečuje vysielanie zvukového poplachu. Na signálny zvukový modul i je uložený elektrický svetelný zdroj í, ktorým je LED. Vo vrchnom alarmovom veku g podľa obrázka č. 2 je ďalej rozoberateľne uložený jeden otočný zvukový ovládač g, ktorý je určený na ovládanie zvuku s intenzitou až do 100 dB, a to štyrmi predvolenými zvukovými tónmi. Otočný zvukový ovládač g podľa obrázka č. 1 je pripevnený na alarmovú riadiacu jednotku g. Vo vrchnom alarmovom veku g podľa obrázka č. 2 je ďalej rozoberateľne uložený jeden otočný časový ovládač g, ktorý zabezpečuje nastavenie dĺžky trvania poplachu od 10 do 80 sekúnd. Otočný časový ovládač g podľa obrázka č. l je pripevnený na alarmovú riadiacu jednotka g. Vo vrchnom alarmovom veku g podľa obrázka č. 2 je ďalej rozoberateľne uložený dotykový vypínač 36. Dotykový vypínač 36 podľa obrázka č. 1 je pripevnený na alarmovú riadiacu jednotku g.Bezdrôtové zabezpečovacie zariadenie podľa obrázka č. 2 je tvorené jedným diaľkovým vysielačom g. Na vonkajšiu časť diaľkového vysielača 2 je pripevnené kotviace oko a. Diaľkový vysielač g podľa obrázka č. l je tvorený jedným vrchným vysielačovým vekom g, ktoré je z plastu. Vrchné vysielačové veko g je rozoberateľne pripevnené na spodné vysielačové veko g, ktoré je z plastu. Vo vnútornej časti diaľkového vysielača z je voľne uložená Vysielačová riadiaca jednotka 23, ktorou je doska plošného spoja. Vysielačová riadiaca jednotka g je cez prenosový kanál Z prepojená na rádiový modul g alarmového telesá 3, ktorý je určený na prijímanie šifrovaných povelov. Alarmové teleso 3 je tvorené jedným vrchným alarmovým vekom 31, ktoré je z plastu. Vrchné alarmové veko g je rozoberateľne pripevnené štyrmi skrutkami Q na spodné alarmové veko g, ktoré je z plastu. Na spodnú časť alarmového veka g podľa obrázka č. 4 sú rozoberateľne pripevnené dve sťahovacie pásky á, ktoré zabezpečujú pripevnenie alarmového telesa 3 na chránený predmet §. Na sťahovacie pásky á je nasunutý ochranný pás 4, ktorý je z plátna. Vo vnútornej časti alarmového telesa3 podľa obrázka č. 1 je voľne uložená alarmová riadiaca jednotka Ľ, ktorou je doska plošného spoja. Na alarmovú riadiacu jednotku ä je pripevnený jeden pohybový modul í, ktorým je piezoelektrický akcelerometer na snímanie pohybu. Na alarmovú riadiacu jednotku ä je ďalej pripevnený jeden rádiový modul Ě, ktorý zabezpečuje prijímanie poveloV z diaľkového vysielača g. Na alarmovú riadiacu jednotku ä je ďalej pripevnený jeden signálny zvukový modul i, ktorý zabezpečuje vysielanie zvukového poplachu. Na signálny Zvukový modul i je uložený elektrický svetelný zdroj í, ktorým je LED. Vo vrchnom alarmovom veku Ä podľa obrázka č. 2 je ďalej rozoberateľne uložený jeden otočný zvukový ovládač g, ktorý je určený na ovládanie zvuku s intenzitou až do 100 dB, a to štyrmi predvolenými zvukovými tónmi. Otočný zvukový ovládač g podľa obrázka č. 1 je pripevnený na alarmovú riadiacu jednotku Ľ. Vo vrchnom alarmovom veku g podľa obrázka č. 2 je ďalej rozoberateľne uložený jeden otočný časový ovládač ä, ktorý zabezpečuje nastavenie dlžky trvania poplachu od 10 do 80 sekúnd. Otočný časový ovládač ä podľa obrázka č. l je pripevnený na alarmovú riadiacu jednotka Q. Vo vrchnom alarmovom veku g podľa obrázka č. 2 je ďalej rozoberateľne uložený dotykový vypínač x. Dotykový vypínač 36 podľa obrázka č. 1 je pripevnený na alarmovú riadiacu jednotku ä.Technické riešenie, ktoré využíva rádiovú frekvenciu, poplašný zvuk na odradenie od krádeže, senzor na zaznamenávanie vibrácie, snímač zmeny polohy aj snímač manipulácie s chráneným zariadením, je možné využiť najmä na ochranu predmetov rúrovitého a guľatinového tvaru, ako sú bicykle, elektrické bicykle, kočiare, vozíky a malé motocykle, pričom zariadenie je uspôsobené tak, aby sa dalo aplikovať na širokú škálu priemerov a tvarov guľatiny.l. Bezdrôtové zabezpečovacie zariadenie, V y z n a č u j ú c e S a t ý m , že je tvorené vysielačovou riadiacou jednotkou (23), ktorá je uložená vo vnútornej časti diaľkového vysielača (2) S kotviacim okom(24), ktorá je cez prenosový kanál (7) prepojená na rádiový modul (332) alarmovej riadiacej jednotky (33),ktorá je uložená vo vnútornej časti alarmového telesa (3) s kotviacim hákom (311), ktoré je tvorené vrchným alarmovým vekom (3 l), na ktoré je rozoberateľne pripevnená spodné alarmové veko (32), na ktoré je rozoberateľne pripevnená najmenej jedna sťahovacia páska (S) s ochranným pásom (4), ktorý je rozoberateľne pripevnený na chránený predmet (8), pričom na alarmovú riadiacu jednotku (33) je pripevnený pohybový modul(331) a/alebo si gnálny zvukový modul (333) s elektrickým svetelným zdrojom (334).

MPK / Značky

MPK: B62H 5/20, B62H 5/00, G08B 13/22, G08B 13/00

Značky: zariadenie, bezdrôtové, zabezpečovacie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u7300-bezdrotove-zabezpecovacie-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezdrôtové zabezpečovacie zariadenie</a>

Podobne patenty