Zapojenie systému dodávky mediálnych obsahov od respondentov pre elektronické médiá

Číslo patentu: U 6996

Dátum: 04.12.2014

Autor: Schwarzbacher Ľuboš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zapojenia systému dodávky mediálnych obsahov od respondentov pre elektronické médiá. Technické riešenie spadá do oblasti elektronického prenosu mediálnych dát.Doterajší stav technikyZo stavu techniky sú známe štandardné spôsoby dodávania mediálnych obsahov pre elektronicke médiá,ako je televízia, rozhlas a intemet. Vo všeobecnosti možno tieto zaužívané systémy charakterizovať tak, že redaktori, novinári cestujú s celým štábom - kameramanom, vodičom a redaktorom, za respondentom. Tento systém je náročný najmä na čas, pretože je nutné presunúť sa na miesto konania rozhovoru a aj vrátiť sa naspäť, tiež určitý čas si vyžaduje aj príprava scény a samotná realizácia audio-/videonahrávký Takéto spôsoby dodávania mediálnych obsahov pre elektronické médiá sú náročné aj na finančné prostriedky. Ďalším nedostatkom systému je kapacitná obmedzenosť, pretože jeden štáb dokáže za 24 hodín zaznamenať len obmedzene množstvo mediálnych obsahov. Napokon určitým nedostatkom je aj množstvo diskomfortných situácií v dôsledku prítomnosti členov štábu, ktorých prítomnosť vedie respondentov k tréme. To má neskôr za dôsledok neprofesionálnu komunikáciu.Tieto skutočnosti viedli k snahe navrhnúť ñmkčnú koncepciu spôsobu dodávky mediálnych obsahov od respondentov pre elektronické médiá, ktorá bude rýchlejšia, kvalitnejšia a lacnejšia. Výsledkom tohto úsilia je opisovaný úžitkový vzor.Uvedené nedostatky systémov dodávky mediálnych obsahov pre elektronické médiá viedli k návrhu funkčného zapojenia systému dodávky mediálnych obsahov od respondentov pre elektronické médiá, ktorého podstata spočíva v tom, že ide o vytvorenie malého vysunutého audio-/videoštúdia priamo v priestoroch častých mediálnych komunikátorov, ako sú ministerstvá, vládne inštitúcie, polícia, súdy, finančné inštitúcie, ale aj ďalšie súkromné firmy a pod. Samotný rozhovor je vedený V reálnom čase telefonicky, pričom respondent je počas rozhovoru nahrávaný na kameru, z ktorej výsledné audio/video sa pošle do redakcie cez službu zdieľania dát. Otázky nemusia byť kladené telefonicky, ale aj mailom a pod. Novinári alebo médiá si výsledný produkt- rozhovor, komentár, vyjadrenia atď., prevezmú pripojením sa na pridelený link. Zapojenie pozostáva zo zdieľaného servera pripojeného k dátovej sieti, pričom cez dátovú sieť existuje prepojenie hardvérových prostriedkov vysunutých audio-/videoštúdií zmluvných respondentov so zdieľaným serverom. Cez dátovú sieť existuje aj pripojenie hardvérových prostriedkov elektronických médií so zdieľaným serverom. Pritom môže ale aj nemusí existovať komunikačné prepojenie medzi aspoň jedným hardvérovým prostriedkom vysunutého audio-/videoštúdía zmluvného respondenta a/alebo hardvérovými prostriedkami elektronických médií s hardvérovými prostriedkami prevádzkovateľa systému. Server v prípade potreby môže obsahovať databázu mediálnych obsahov a aspoň portál donášky mediálnych obsahov. Server je verejný alebo môže to byť aplikačný server prevádzkovateľa služieb. Na vyhotovenie len audiozáznamov hardvérovými prostriedkami vysunutého audioštúdia zmluvného respondenta sú elektronické komunikačné a/alebo audiozáznamové prostriedky s mikrofónom. Na vyhotovenie audio-/videozáznamov hardvérovými prostriedkami vysunutého audio-/videoštúdia zmluvného respondenta sú elektronické komunikačné prostriedky s audio-/videozáznamovým zariadením. Vysunuté audio-/videoštúdio zmluvného respondenta obsahuje okrem záznamového zariadenia aj statív a externé osvetlenie. Zariadenie obsahuje navigačné značky, kam sa má respondent postaviť a kam uprieť svoj pohľad pri rôznych druhoch výstupov.Podstatnou výhodou zapojenia systému dodávky mediálnych obsahov od respondentov pre elektronické médiá s vysunutými štúdiami u respondentov je zjednodušenie, zlacnenie a zrýchlenie komunikácie a toku informácií. Toto komplexné riešenie umožňuje získať mediálny obsah bez vycestovania redakčného štábu. Riešenie podľa úžitkového vzoru je novým systémom na intemete, ktorý poskytuje možnosť získavania mediálnych správ aj online a oveľa lacnejším spôsobom ako jestvujúce systémy, pretože v tomto prípade neexistujú žiadne nároky na kameramanov, vodičov, PHM, autá, poistenia a pod. Systém dodávky mediálnych obsahov od respondentov pre elektronické médiá s vysunutými štúdiami u respondentov na intemete je jednoduchý a je koncipovaný tak, aby ho vedeli obsluhovať aj ľudia s nulovou skúsenosťou práce s TV produkciou - one button fíts all. Z tohto systému plynie aj výhoda pre komunikátorov pretože sa eliminujú diskomfortne situácie pred kamerou komunikácia je pod kontrolou, pretože respondent posiela do médií len to,s čím je stotožnený a spokojný. Ak respondent nie je s výstupom spokojný, má možnosť neobmedzeného opakovania výstupu šetrí sa čas komunikátorov, pretože jedným spoločným stanoviskom distribuovaným médiám môže odbremeniť hovorcu od opakovaného nakrúcania a aj čas novinárov, pretože nenastávajú žiad 10ne presuny novinárov za respondentmi. Týmto systémom sa zvyšuje počet respondentov a spravodajstvo sa robí pestrejším a obj ektívnejším. S prihliadnutím na konektivitu, aby kvalitný upload/zaslanie fmálneho celku netrvalo príliš dlho.Prehľad obrázkov na výkresochSystémové zapojenie na prevádzku systému dodávky mediálnych obsahov od respondentov pre elektronické médiá s vysunutými štúdiami u respondentov podľa technického riešenia bude vysvetlené na výkresoch, kde na obrázku 1 je znázornená schéma zapojenia s verejným serverom. Na obrázku 2 je znázornená schéma alternatívneho zapojenia s aplikačným serverom umiestneným u poskytovateľa služieb. Na obrázku 3 je znázornená štruktúra vysunutého audioštúdia respondenta. Na obrázku 4 je znázomená štruktúra vysunutého audio-/videoštiídia respondenta. Na obrázku 5 je znázomená ďalšia schéma zapojenia v najjednoduchšej forme.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia spôsobu dodávky mediálnych obsahov pre elektronické médiá vedúce k návrhu funkčného zapojenia systému dodávky mediálnych obsahov od respondentov pre elektronícké médiá podľa technického riešenia sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znali stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú potom spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odbomíkov znalých stavu techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takéhoto spôsobu dodávky mediálnych obsahov od respondentov pre elektronicke médiá a vhodná voľba systémových usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade je opisované technické riešenie dodávky mediálnych audio-/videoobsahov od zmluvných respondentov pre elektronické médiá, na intemete podľa úžitkového vzoru, ktoré je znázomené na obrázku 1 a 4. Je vytvorená množina vysunutých audio-/videoštúdií il priamo u častých zmluvných mediálnych respondentov. V tomto modelovom prípade sú respondenuni banka, polícia a špecializovaný súd. Ďalej systém pozostáva z verejného servera l pripojeného k dátovej sieti g, pričom cez dátovú sieť g existuje prepojenie hardvérových prostriedkov à vysunutých audio-/videoštúdií i zmluvných respondentov s verejným serverom l. Cez dátovú sieť g, v tomto prípade intemet, existuje aj pripojenie hardvérových prostriedkov á elektronických médií Z, ako je verejnoprávna televízia a tri súkromné televízie s verejným serverom l. Pritom existuje komunikačné prepojenie medzi hardvérovými prostriedkami ą vysunutých audio-/videoštúdií i zmluvných respondentov a hardvérových prostriedkov j elektronických médií 1 s hardvérovými prostriedkami § prevádzkovateľa systému. Verejný server l obsahuje portál 2 donášky mediálnych obsahov elektronickým médiám 1 a databázu § mediálnych obsahov. Hardvérovými prostriedkami g vysunutého audio-/videoštúdia i zmluvného respondenta sú elektronické komunikačné prostriedky a audio-/videozáznamové zariadenie, napríklad kamera/digitálny fotoaparát. Pritom vysunuté audio-/videoštúdio 5 zmluvného respondenta obsahuje navigačné značky , statív a extemé osvetlenie m.V tomto príklade je opisované druhé možné technické riešenie dodávky mediálnych audio-/videoobsahov od zmluvných respondentov pre elektronické médiá, na intemete podľa úžitkového vzoru, ktoré je znázomené na obr. 2 a 4. Zapojenie je dostatočne opísané v prüçlade l. Rozdielnosť spočíva v tom, že systém pozostáva z aplikačného servera l pripojeného k dátovej sieti g a umiestneného u prevádzkovateľa služieb.V tomto príklade je opisované tretie možné technické riešenie dodávky mediálnych audio obsahov od zmluvných respondentov pre elektronícké média, na internete podľa úžitkového vzoru, ktoré je znázomené na obrázku l a 3. Zapojenie je dostatočne opísané v príklade l. Rozdielnosť spočíva vtom, že hardvérovými prostriedkami 3 vysunutého audioštúdia i zmluvného respondenta, napríklad ministerstva, sú elektronické komunikačné a audiozáznamové prostriedky s mikrofónom.Príklad 4 V tomto príklade je opisované tretie možné najjednoduchšie technické riešenie dodávky mediálnych audio-/videoobsahov od zmluvných respondentov pre elektronické médiá, na intemete podľa úžitkového vzoru, 10ktoré je znázomené na obrázku 5. Zapojenie je dostatočne opísane v príklade 1. Rozdielnosť spočíva v tom,že prevádzkovateľ systému sa priamo technicky nezúčastňuje na dodávke mediálnych audio-/videoobsahov od zmluvných respondentov pre elektronické média Z. Prevádzkovateľ systému sa v tomto prípade podieľa len legislatívne a ekonomicky.Systém dodávky mediálnych obsahov od zmluvných respondentov pre elektronické médiá podľa technického riešenia má využitie v mediálnej oblasti.l. Zapojenie systému dodávky mediálnych obsahov od zmluvných respondentov pre elektronické médiá,v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva zo servera (l), ktorý je pripojený k dátovej sieti (2), pričom cez dátovú sieť (2) existuje prepojenie hardvérových prostriedkov (3) vysunutých audio-/videoštúdií (4) zmluvných respondentov so serverom (1) a tiež cez dátovú sieť (2) existuje pripojenie hardvérových prostriedkov (S) elektronických médií (7) so serverom (1).2. Zapojenie systému dodávky mediálnych obsahov od respondentov pre elektronické médiá podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že server (l) obsahuje aspoň portál (9) donášky mediálnych obsahov.3. Zapojenie systému dodávky mediálnych obsahov od respondentov pre elektronické médiá podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že server (l) obsahuje databázu (8) mediálnych obsahov.4. Zapojenie systému dodávky mediálnych obsahov od respondentov pre elektronicke médiá podľa nároku l až 3, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že server (l) je verejný alebo je aplikačný server prevádzkovateľa služieb.5. Zapojenie systému dodávky mediálnych obsahov od respondentov pre elektronické médiá podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že existuje komunikačné prepojenie medzi aspoň jedným hardvérovým prostriedkom (3) vysunutého audio-/videoštúdia (4) zmluvného respondenta a/alebo hardvérovýmí prostriedkami (5) elektronických médií (7) s hardvérovými prostriedkami (6) prevádzkovateľa systému.6. Zapojenie systému dodávky mediálnych obsahov od respondentov pre elektronické médiá podľa aspoň jedného z nárokov l až 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že hardvérovými prostriedkami (3) vysunutého audioštúdia (4) zmluvného respondenta sú elektronické komunikačné prostriedky s mikrofónom.7. Zapojenie systému dodávky mediálnych obsahov od respondentov pre elektronické médiá podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že hardvérovými prostriedkami (3) vysunutého audio-/videoštúdia (4) zmluvného respondenta sú elektronické komunikačné prostriedky s audio-/videozáznamovým zariadením.8. Zapojenie systému dodávky mediálnych obsahov od respondentov pre elektronické médiá podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 5, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že vysunuté audio-/videoštúdio (4) zmluvného respondenta obsahuje navigačné mačky (1 l) a/alebo stativ, a/alebo externé osvetlenie (10).9. Zapojenie systému dodávky mediálnych obsahov od respondentov pre elektronické médiá podľa aspoň jedného z nárokov l až 8, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že dátovou sieťou (2) je intemet.

MPK / Značky

MPK: G06Q 99/00, G06Q 30/00

Značky: mediálnych, media, obsahov, respondentov, elektronické, dodávky, zapojenie, systému

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u6996-zapojenie-systemu-dodavky-medialnych-obsahov-od-respondentov-pre-elektronicke-media.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie systému dodávky mediálnych obsahov od respondentov pre elektronické médiá</a>

Podobne patenty