Spôsob paznechtovania a/alebo odrohovania kopytníkov a veterinárna rezacia zostava na rezanie kvapalinovým lúčom

Číslo patentu: U 6993

Dátum: 04.12.2014

Autori: Čačko Viliam, Onderová Iveta, Krajný Zdenko

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka jednak spôsobu paznechtovania a/alebo odrohovania kopytníkov, najmä hospodárskych zvierat, a tiež konštrukčného riešenia Veterinámej rezacej zostavy na rezanie kvapalinovým lúčom. Technické riešenie spadá do oblasti technického vybavenia pre Veterinárstvo.Z biomechaniky pohybu zvierat je zrejmé, že predné končatiny nesú hmotnosť zvieraťa oveľa flexibilnejšie ako zadné končatiny. Predné končatiny tiež zvládnu Väčšie zaťaženie ako zadné. Pri štúdiu pohybu zadných končatín bolo zistené, že Veľké množstvo Váhy sa presúva z nohy na nohu, dokonca aj vtedy, ked zviera stojí na mieste V pokoji. Nevzníkol by žiaden problém, keby sa Váha presúvala rovnomeme na oba paznechty(vnútomý a Vonkajší). Faktom však je, že vonkajší paznecht je zaťažovaný väčšou váhou ako Vnútorný. Ak sa porovnáva veľkosť a povrch paznechtov nesúcich hmotnosť zvieraťa (musia uniesť 600 - 700 kg živej hmoty), Vonkajší paznecht je Väčší a rovnejší. Rohové chodidlo Vnútomého paznechtu má ostrejší uhol a sklon, zabezpečuje aj malú stabilitu, obzvlášť to platí, ak je zviera ustajnené na tvrdom betónovom povrchu tak, ako je to bežné Vo väčšine súčasných chovov. Vonkajší paznecht musí kompenzovať túto disproporciu vyšším zaťažením a opotrebúva sa skôr ako vnútorný. Živé tkanivo reaguje zvýšenou produkciou rohoviny a vonkajší paznecht sa následne preťažuje. Pri chôdzi vnútri paznechtu nastávajú deformácie. Paznechtová kosť prenáša hmotnosť zvieraťa (kravy) na škáru (živé tkanivo) a tá potom na rohové chodidlo. Medzi paznechtovou kosťou a škárou je pätka - akýsi vankúš, ktorý pohlcuje otrasy pri pohybe. Za normálnych okolností sú otrasy absorbované dostatočne a zviera sa pohodlne pohybuje, ale ak je rohové chodidlo príliš hrubé,pätka nemôže pohlcovať otrasy adekvátne. Paznechtová kosť preto naráža často do škáry, a to tak tvrdo, že roztrhá krvné Vlásočnice a vytvorí sa krvná podliatina V rohovom chodidle. Ak sa paznecht neupraví, pokračuje defekt ďalej k veľmi vážnemu poškodeniu formovania rohoviny a vytvorí sa veľmi bolestivá rana. V lepších prípadoch je možné problém vytvorenej rany (vredu) riešiť odľahčením postihnutého vonkajšieho paznechtu pomocou bloku. V závislosti od stupňa následkov zanedbaných paznechtov sa znižuje pri dojniciach úžitkovosť o 5 - 50 . Pri silne bolestivých následkoch dochádza k dennej strate až 1 kg hmotnosti dojnice. Pri ďalšom zanedbaní dochádza pri postihnutých kravách k závažným problémom celkového zdravia, výrazným stratám hmotnosti, k zastaveniu produkcie mlieka a potom k následne nutnému vyradeniu z chovu. Pri veľkom počte dojnic dochádza k výraznému prerastaniu rohoviny paznechtu už približne šesť mesiacov od poslednej úpravy, čo je dané tým, že produkcia rohoviny je u nich vyššia ako možnosť jej prirodzeného obrusovania. Prerastené paznechty napomáhajú rozvoju veľkého radu bolestivých ochorení, a to nielen na paznechtoch. Sú bezprostrednou príčinou mnohých akútnych a chronických aseptických zápalov paznechtovej škáry. Nepriamo podmieňujú Vznik Rusterholzovho vredu, hniloby a krivých paznechtov, spôsobujú uvoľnenie chodidlového okraja. Celej situácii je možné úspešne predchádzať adekvátnym skrátením prednej steny paznechtov na cca. 7,5 cm a hlavne správnou úpravou hrúbky vonkajšieho paznechtu, ktoré zabezpečí rovnomemé zaťaženie oboch pamechtov. Takýto prístup je účinný proti vytváraniu Vredov rohového chodidlá.Pri chove hospodárskych zvierat vo veľkochovoch je nevyhnutným preventívnym zákrokom odrohovanie. Zabraňuje sa tým častému Vzájomnému poraneniu zvierat, ktoré bojujú o svoje postavenie V stáde. Krava bez rohov je tiež oveľa menej nebezpečná a lepšie ovládateľná, napríklad pri novonarodenom teľati. Zákroky sa najčastejšie vykonávajú teľatám (od 3 týždňov života do 8 mesiacov). V tomto pripade sa zničí lôžko, z ktorého rohy vyrastajú. Súčasné techniky odstraňovania rohov sú však veľmi bolestivé a stresujúce pre zvieratá. Dokazuje to aj niekoľko štúdií, ktoré preukázali u teliat (V priebehu zákroku a po zákroku) Vysokú hladinu kortizonu V krvi. Práve prítomnosť kortizonu je hodnotená ako známka stresu.Súčasný spôsob vykonávania procesu paznechtovania a odrohovania nevyhovuje zásadám formulovaným pre welfare hospodárskych zvierat. Pri ošetrovaní dochádza k stresovaniu zvierat, s častým vznikom infekcií(náklady potrebné na ich následnú liečbu), čo sa odzrkadľuje na ich produktivite (menšia dojivosť, nutnosť predčasného vylúčenia z chovu, atdĺ), a teda na celkovej ekonomike chovu.Pre pretrvávajúce problémy s doterajšími spôsobmi vykonávania procesu paznechtovania a odrohovania kopytnücov Vzniká spoločenská požiadavka na zlepšenie, pripadne úplné odstránenie nežiaducich vplyvov vznikajúcich pri súčasnom procese paznechtovania a odrohovania. Je to požiadavka na technológiu a zariadenie navrhnutých s ohľadom na welfare zvierat. Výsledkom tohto úsilia je ďalej opisovaný spôsob paznechtovania a/alebo odrohovania kopytnikov a Veterinárna rezacia zostava na rezanie kvapalinovým lúčom V predloženom technickom riešení.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob paznechtovania a/alebo odrohovania kopytníkov a Veterinárna rezacia zostava na rezanie kvapalinovým lúčom podľa technického riešenia. Na účely tohto technického rieše 10nia je treba ozrejmiť, že pod pojem kopytníky je nutné chápať zvieratá, ktoré majú kopyta a pripadne aj rohy zo skupiny hospodárskych a divých zvierat. Podstata technického riešenia spôsobu paznechtovania a/alebo odrohovania kopytníkov spočíva v tom, že sa paznecht od kopyta a/alebo roh od lôžka rohu odreže technológiou rezania kvapalinovým lúčom. Je nutné, ak sa pred odrezanim paznechta od kopyta a/alebo rohu od lôžka rohu paznecht alebo rohy stabilizujú vo ñxačnom zariadení alebo klietke, Ďalej je vhodné, keď sa pred odrezanim paznechta od kopyta a/alebo rohu od lôžka rohu paznecht alebo rohy očistia kvapalinovým lúčom pri zníženom tlaku. Tiež je vhodné, ak sa pred odrezanim paznechta od kopyta a/alebo rohu od lôžka rohu kvapalinovým lúčom zameriava rezná rovina pri zníženom tlaku kvapalinového lúča. Médiom kvapalinového lúčaje výhodne voda. VPre spôsob paznechtovania a/alebo odrohovania kopytníkov bola vyvinutá Veterinárna rezacia zostava na rezanie kvapalinovým lúčom podľa technického riešenia. Podstata riešenia veterinámej rezacej zostavy spočíva v tom, že pozostáva zo samotného zdroja tlakovej kvapaliny s aplikátorom, ktorý je so zdrojom tlakovej kvapaliny spojený vysokotlakovou hadicou a je ukončeným dýzou. Aplikátor je pohyblivo uložený vo vodiacom zariadení. Vodiace zariadenie vedie aplikátor tak, že tlaková kvapalina vystupujúca z dýzy vytvára rezovú rovinu. Konštrukcia vodíaceho zariadenia môže byť napríklad vo forme krátkej vodiacej lišty, v ktorej sa lineáme pohybuje na krátkej dráhe aplikátor. Konštrukcia vodíaceho zariadenia však môže byť napríklad aj vo forme čapového uloženia, v ktorom sa výkyvne v malom uhle vychyľuje aplikátor. Vodiace zariadenie je navyše prestaviteľne uložené proti fixačnému zariadeniu alebo klietke, ktorá je súčasťou veterinárnej rezacej zostavy na rezanie kvapalinovým lúčom. Z bezpečnostného hľadiska je ochranným štítom vybavené vodiace zariadenie a/alebo ñxačné zariadenie, alebo klietka.Výhody spôsobu paznechtovania a/alebo odrohovania kopytníkov a veterináma rezacia zostava na rezanie kvapalinovým lúčom podľa technického riešenia spočívajú v tom, že technológia kvapalinového lúča disponuje mnohými výhodami, pričom niektoré z nich neposkytuje žiadna iná technológia. Nenastáva tepelné ovplyvnenie tkaniva - studený rez (nižšia bolesť). V dôsledku minimálnych rezných síl nie je potrebná úplná aretácía - zvyšuje sa welfare. Je daná možnosť plne automatizovaného procesu. Tiež je zabezpečená sterilita celého procesu a vysoká energetická účinnosť cca. 85 . Je daná aj možnosť použitia aj inej pracovnej kvapaliny (napr. analgetiká, medikamenty, utišujúce prostriedky a iné). Je to ekologická technológia. Rezné hrany nevykazujú tepelnú a mechanickú deformáciu a proces rezania je bezprašný bez vzniku plynov a pár ako pri mechanickom spôsobe rezania (zápach z ohorenia). Jedným vysokotlakovým čerpadlom je možné napájať aj viacero súčasne pracujúcich dýz vodného lúča alebo dýz abrazívneho lúča. Životnosť kvapalinových dýz je cca. 1000 hodín a životnosť abrazívnych dýz je cca. 500 hodín. Je daná možnosť rezania aj pod hladinou vody. Rezať je možné bez obmedzenia vo všetkých smeroch, obrysoch tvaroch a úkosoch. Je zaručená mimoriadna prevádzková spoľahlivosť a jednoduchosť obsluhy. Zmenou tlaku je možné v priebehu niekoľkých sekúnd materiál oplachovať, ostriekávať, čistiť a rezať. Je daná vysoká flexibilita, dokonca aj pri zložitej geometrii rezu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie veterinámej rezacej zostavy na rezanie kvapalinovým lúčom podľa technického riešenia na paznechtovaníe a/alebo odrohovanie kopytníkov bude ďalej vysvetlené na výkresoch, kde na obrázku 1 je znázornená veterináma rezacia zostava na paznechtovanie, kde je aplikátor vedený v lineámom vodiacom zariadení. Na obrázku 2 je znázomená rezová rovina a plocha vytvorená lineárnym pohybom aplikátora. Na obrázku 3 je znázomená veterináma rezacia zostava na odrohovanie, kde je aplikátor vedený vo výkyvnom vodiacom zariadení, kde je znázomená aj rezová rovina a plocha vytvorená výkyvným pohybom aplíkátora.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znali stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia podľa tohto úžitkového vzoru. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odbomíkov znalých stavu techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takého zariadenia a vhodná voľba jeho materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade je opísaný spôsob paznechtovania a odrohovania kopytníkov - hovädzieho dobytka podľa technického riešenia. Paznecht § sa od kopyta a roh 9 sa od lôžka rohu odreže technológiou rezania vodným lúčom 1. Pred odrezanim paznechtov § a rohov 2 sa kopyto a hlava stabilizujú vo ñxačnom zariadení Q a klietke. Pred odrezanim sa tieto paznechty § a rohy 2 očistia vodným lúčom Z pri zníženom tlaku vody.Tiež je v altematívnom spôsobe možné, ak sa pred odrezaním paznechtov § a rohov 2 vodným lúčom 1 zameriava rezná rovina pri zníženom tlaku vody.V tomto príklade je opísaná Veterinárna rezacia zostava na rezanie vodným lúčom podľa technického riešenia určená na paznechtovanie kopytníkov.Znázomená je na obrázku l. Pozostáva zo samotného zdroja 1 tlakovej kvapaliny ~ vody s aplikátorom g,ktorý je so zdrojom tlakovej kvapaliny spojený vysokotlakovou hadicou aje ukončeným dýzou ą. Aplikátor g je pohyblivo uložený v lineárnom vodíacom zariadení i. Lineáme vodiace zariadenie 4 vo forme krátkej vodiacej lišty vedie aplikátor g tak, že tlaková voda vystupujúca z dýzy g vytvára rezovú rovinu, plochu Q,ako je to znázomené na obrázku 2. Vodiace zariadenie 4 je prestaviteľne uložené proti frxačnému zariadeniu j, ktoré je súčasťou tejto veterinámej rezacej zostavy. Vodiace zariadenie i je vybavené neznázomeným ochranným štítom.Alternatívou frxačného zariadenia Q je klietka, ktorá plní úlohu ñxácie zvieraťa, t. j. znehybnenia aspoň jeho nôh a kopýt.V tomto príklade je opísaná Veterinárna rezacia zostava na rezanie vodným lúčom podľa technického riešenia určená na odrohovanie kopytmkov. Znázomená je na obrázku 3. Pozostáva zo samotného zdroja l tlakovej kvapaliny ~ vody s aplikátorom g, ktorý je so zdrojom tlakovej kvapaliny spojený vysokotlakovou hadicou aje ukončeným dýzou g. Aplikátor g je pohyblivo uložený v čapovom vodíacom zariadení 4, v ktorom sa výkyvne v malom uhle alfa vychyľuje aplikátor g. Čapové vodiace zariadenie i vedie aplikátor g tak, že tlaková voda vystupujúca z dýzy g vytvára rezovú rovinu Q, plochu v tvare vejára. Vodiace zariadenie 4 je prestaviteľne uložené proti frxačnému zariadeniu 5, ktoré je súčasťou tejto veterinámej rezacej zostavy. Vodiace zariadenie 4 aj ñxačné zariadenie á je vybavené neznázomeným ochranným štítom.Altematívou fixačného zariadenia Q je klietka alebo čiastočne uzatvárateľná dvojkrídlová zábrana, ktorá plní úlohu fixácie zvieraťa, t. j. znehybnenia jeho hlavy.Spôsob paznechtovania a/alebo odrohovania kopytníkov a Veterinárna rezacia zostava na rezanie kvapalinovým lúčom podľa technického riešenia má využitie vo Veterinárstvo. Predmet úžitkového vzoru je možné aplikovať v širokom zábere, vzhľadom na mobilitu, tlexibilitu a variabilitu zariadenia priamo v teréne, a to V poľnohospodárskych družstvách s chovom hovädzieho dobytka, a to bez rozdielu, či ide o plemeno mliekové(ako napr. Holštajnský dobytok), kombinované plemeno (ako napr. Pinzgauský dobytok) alebo mäsový dobytok (ako napr. Limousinský dobytok), v poľnohospodárskych družstvách s chovom oviec, kôz alebo so zrniešaným chovom hospodárskych zvierat, v chovných staniciach mäsového dobytka, oviec a kôz, na salašoch alebo šľachtiteľských staniciach pámokopytníkov a nepámokopytníkov, v zoologických záhradách, u drobnochovateľov hospodárskych zvierat, v chovateľských staniciach pre chránené chovy.l. Spôsob paznechtovania a/alebo odrohovania kopytníkov, v y z n a č u j ú c i necht sa od kopyta a/alebo roh sa od lôžka rohu odreže kvapalinovým lúčom.2. Spôsob paznechtovania a/alebo odrohovania kopytníkov podľa nároku l, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že sa pred odrezaním paznechta od kopyta a/alebo rohu od lôžka rohu kopyto a hlava zvieraťa stabilizujú vo frxačnom zariadení alebo klietke.3. Spôsob paznechtovania a/alebo odrohovania kopytníkov podľa nároku l, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že sa pred odrezaním paznechta od kopyta a/alebo rohu od lôžka rohu paznecht alebo rohy očistia kvapalinovým lúčom pri zníženom tlaku.4. Spôsob paznechtovania a/alebo odrohovania kopytníkov podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa pred odrezaním paznechta od kopyta a/alebo rohu od lôžka rohu kvapalinovým lúčom zameriava rezná rovina pri zníženom tlaku kvapalinového lúča.5. Spôsob paznechtovania a/alebo odrohovania kopytníkov podľa nároku 1 až 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že médiom kvapalinového Iúča je voda.6. Veterináma rezacia zostava na rezanie kvapalinovým lúčom, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že pozostáva zo zdroja (l) tlakovej kvapaliny sa aplikátorom (2) ukončeným dýzou (3), pričom aplikátor (2) je pohyblivo uložený vo vodíacom zariadení (4).7. Veterináma rezacia zostava na rezanie kvapalinovým lúčom podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c a7. Veterínáma rezacia zostava na rezanie kvapalinovým lúčom podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vodiace zariadenie (4) je prestaviteľne uložené proti ñxačnému zariadeniu (5) alebo klietke.8. Veterinárna rezacia zostava na rezanie kvapalinovým lúčom podľa aspoň jedného z nárokov 6 a 7,v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vodiacim zariadením (4) je lineáme lištové vedenie alebo otočné čapové uloženie.9. Veterinárna rezacia zostava na rezanie kvapalinovým lúčom podľa nároku 4 a 5, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vodiace zariadenie (4) je vybavené ochranným štítom.10. Veterinárna rezacia zostava na rezanie kvapalinovým lúčom podľa nároku 4 a 5, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že ñxačnć zariadenie (5) alebo klietka je vybavená ochranným štítom.

MPK / Značky

MPK: B26F 3/00, B26F 1/26, A01K 17/00

Značky: spôsob, veterinárna, lúčom, rezacia, kopytníkov, rezanie, odrohovania, kvapalinovým, paznechtovania, zostava

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u6993-sposob-paznechtovania-a-alebo-odrohovania-kopytnikov-a-veterinarna-rezacia-zostava-na-rezanie-kvapalinovym-lucom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob paznechtovania a/alebo odrohovania kopytníkov a veterinárna rezacia zostava na rezanie kvapalinovým lúčom</a>

Podobne patenty