Elektromotor s vyššou účinnosťou

Číslo patentu: U 6971

Dátum: 04.12.2014

Autor: Červenka Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Doteraz je magnetický tok vinutia využitý iba jednostranné, a to po obvode rotora alebo statora, sever a juh má osobitné vinutie.V tomto motore je magnetický tok V cievkach využitý dvakrát, a to dvomi rotormi, ktoré sú osadené po stranách statora, V ktorom sú osadené cievky - vinutie, alebo dvomi statormi, ktoré sú osadené postranách rotora s vinutím. Aj pri malom pnkone sa dá získať veľká sila, a to aj veľkým priemerom rotorov. Motor podľa nároku 3 a 4 má vlastnosti sériového motora, a preto sa vyznačuje vysokými otáčkami. Nehrozi poškodenie rotora, pretože je iba z permanentných magnetov. Tým, že magnetický tok cievok sa využíva obojstranne nastane úspora, lebo sa nemusí napájať cievka pólu na opačnej polarite. Tým, že sú spínané optobránami, je jednoduchšia aj jeho elektronika ako pri doterajších striedavých motoroch, napr. v elektromobiloch, ktoré používajú zložitú elektroniku, aby mohli pracovať na jednosmemé napätie, a aj táto elektronika má vlastnú spotrebu. Nenastavuje sa šírka impulzu ani prestávky, spínací impulz trvá pokiaľ optobrána neopustí transparentnú plochu. Ovládanie výkonu je možné jednoducho pripínaním alebo odopínaním optobrán, ktoré ovládajú spínacie moduly cievok alebo reguláciou spínacích modulov. Keď je motor v otáčkach, môže pracovať iba s jedným pólom - cievkou, aby nepostál. Počet pólov - cievok statora a pólov rotorov môže byť rôzny. Stator sa môže podľa potreby pridávať vždy na opačnej strane rotorov s ďalším rotorom. Tak sa môže zvyšovať aj napájacie napätie. Takéto prikladanie statorov a rotorov tiež zvyšuje účinnosť motora, pretože je lepšie napájať viac menších vinuti, ktoré majú bližšie k pólom rotorov, ako napájať jedno veľké, dlhé vinutie.Obrázok č. l k N l zobrazuje motor, ktorý používa dva rotory, medzi ktorými je stator s vinutím.Obrázok č. 2 k N 2 zobrazuje motor, ktorý používa dva statory, medzi ktorými je rotor s vinutím.Obrázok č. 3 k N 3 zobrazuje motor, ktorý používa rotory z permanentných magnetov s dvomi poľami sever a juh, stator s tromi cievkami, ktoré sú spínané tromi spínacími modulmi, ktoré sú ovládané tromi optobránami, ktoré sú spinané ovládacím kotúčom.Obrázok č. 4 k N 4 zobrazuje motor, ktorý používa rotory z permanenmých magnetov rozdelených na desať polí, striedavo sever juh, stator s tromi cievkami, ktoré sú spínané tromi spínacimi modulmi, ktoré sú ovládané tromi optobránami, ktoré sú spínané ovládaním kotúčom.l. Elektromotor s vyššou účinnosťou pozostáva zo statora E V tvare kotúča s vinutím y alebo z viacerých statorov g s vinutím E, z dvoch rotorov R 1, Q v tvare kotúča alebo z viacerých rotorov, ktore sú usporiadané tak, že stator SI s vinutím 7 je situovaný medzi rotormi Rl a Q.2. Elektromotor s vyššou účinnosťou pozostáva zo statorov Sl 1, §T 2 v tvare kotúča alebo z viacerých statorov, z rotora g v tvare kotúča s vinutím / alebo z viacerých rotorov, ktoré sú usporiadané tak, že rotor g s vinutím Ľ je situovaný medzi statormi § 11 a § 12.3. Elektromotor s vyššou účinnosťou pozostáva zo svoriek pre napájací zdroj Q, z rotorov z permanentných magnetov Q a Q situovaných oproti sebe na spoločnej osi OS tak, aby bol sever § oproti juhu l,alebo z viacerých rotorov zmagnetizovaných axiálne, polovica rotora sever, juh a druhá polovica juh, sever,alebo diametrálne, alebo z viacerých polí rotora, z ovládacieho kotúča g, alebo z viacerých kotúčov s transparentnou plochou TP a netransparentnou plochou E po obvode, kde transparentné plocha TP alebo zrkadlová plocha ako spínacia plocha je v dĺžke polovice rotora a kratšia a netransparentné plocha Q je v dĺžke polovice rotora a dlhšia, alebo z viacerých transparentných a netransparentných plôch, ďalej pozostáva zo statora z nemagnetického alebo magnetického materiálu g s ložiskami LgOž, ktorý je situovaný medzi rotormi, alebo z viacerých statorov, z troch cievok Ll až Q pólmi situovanými oproti pólom rotorov, rovnomerne osadených v statore EL, alebo z viacerých cievok, z troch optobrán OPTO 1 až OPTO 3 prichytenýchna statore alebo z viacerých optobrán, z troch spínacích modulov Sg až sxg alebo z viacerých spínacích modulov a je zapojený tak, že cievky v statore g, L 1 až L 3 sú začiatkami vinutia prepojené a spojené so svorkou napájacieho napätia Q, ktorého druhá svorka je prepojená so spínacími modulmi g až g/B, ktorých druhý vývod je prepojený s koncami cievok statora g tak, že spinací modul SMl je prepojený s cievkou m, sm s Q a mg s Lg, ďalej netransparentná plocha g a transparentné plocha Ľ ovládacieho kotúča g presahuje do optobrán OPTOl až OPTO 3, ktoré sú prepojené so spínacími modulmi tak, že optobrána OPTOl je prepojené so spínacím modulom SMl, OPTO 2 s gZ a OPTO 3 s sw, ďalej rotory R 1 a Ľ spolu s ovládacím kotúčom g sú na spoločnej osi OS, ktoráje osadená do ložísk gĺ statora g.Elektromotor pracuje tak, že ovládacím kotúčom sú ovládané tri optobrány, ktoré ovládajú tri spínacíe moduly, ktoré napájajú tri cievky V rozsahu od polovice severu rotora do polovice juhu rotora a lcratšíe. Optobrány sú napájané zo spínacích modulov. Svetlom je ovládaný napr. fototranzistor, ktorý ovláda cez zosilňovač výkonový spínací prvok, napr. tranzistor. Zrkadlová spinacia plocha ovládacieho kotúča sa použije pri reflexných optobránach. r4. Elektromotor s vyššou účinnosťou pozostáva zo svoriek pre napájací zdroj in, z rotorov z permanentných magnetov R 1 a Ľ, situovaných oproti sebe na spoločnej osi OS tak, aby severy § boli proti juhom 1, alebo z viacerých rotorov rozdelených na desať pólov striedavo sever, juh zmagnetizovaných axiálne, alebo z viacerých polí rotora, z ovládacieho kotúča g alebo z viacerých kotúčov s transparentnými plochami ľ a netransparentnými plochami m po obvode, kde päť transparentných plôch Ľ alebo zrkadlových plôch ako spínacích plôch je v dĺžke jedného pólu rotora a kratšie a päť netransparentných plôch m je v dĺžke jedného pólu rotora a dlhšie, alebo z viacerých transparentných a netransparentných plôch, zo statora z nemagnetíckého materiálu alebo magnetického materiálu g s ložiskom 42, ktorý je situovaný medzi rotormi,alebo z viacerých statorov, z troch cievok Ll až L 3, situovaných pólmi k pólom rotorov, ktoré sú rovnomerne osadené v statore g, alebo z viacerých cievok, z troch optobrán OPľ 0 l až OPTO 3 prichytených na statore g, alebo z viacerých optobrán, z troch spínacích modulov gĺl až §lVl 3 alebo z viacerých spínacích modulov a je zapojený tak, že cievky v statore g, Ll až L 3 sú začiatkami vinutia prepojené a spojené so svorkou napájacieho napätia gr, ktorého druhá svorka je prepojené, so spínacími modulmi Sl 11 až g/B, ktorých druhý vývod je prepojený s koncami cievok statora g tak, že spínací modul §Ml je prepojený s cievkou Ll,sxg s Q a g s Q, ďalej netransparentné plochy E a transparentné plochy TB ovládacieho kotúča g presahujú do optobrán OPTOl až OPTO 3, ktoré sú prepojené so spínacími modulmi tak, že optobrána OPTOl je prepojená so spínacím modulom gril, OPTO 2 s m 2 a OPTO 3 s g/IB, ďalej rotory Q a Q spolu s ovládacím kotúčom Qlg sú na spoločnej osi OS, ktorá je osadená do ložísk LZ statora g.Elektromotor pracuje tak, že ovládacím kotúčom sú ovládané tri optobrány, ktoré ovládajú tri spinacia moduly, ktoré napájajú tri cievky v rozsahu od polovice severu časti rotora do polovice juhu časti rotora a kratšie. Svetelná časť optobránje napájaná zo spínacích modulov. Svetlom je ovládaný napr. fototranzistor,ktorý ovláda výkonový spínací prvok, napr. tranzistor. Zrkadlová spinacia plocha ovládacieho kotúča sa použije pri retlexných optobránach.1. Využitie pri rotoroch z permanentných magnetov alebo s kotvou na krátko.2. Využitie pri komutátorových rotoroch.3. Využitie by bolo vhodné na pohon elektromobilov, skútrov, bicyklov, invalidných vozíkov, vysokozdvižných vozíkov, ďalej by mohol byť využitý na pohon obehových čerpadiel a v ďalších strojoch a zariadeniach.l. Elektromotor s vyššou účinnosťou, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva, zo statora (ST) v tvare kotúča s vínutím (V) alebo z viacerých statorov (ST) s vínutím (V), z dvoch rotorov (Rl), (R 2) v tvare kotúča alebo z viacerých rotorov, ktoré sú usporiadané tak, že stator (ST) s vínutím (V) je situovaný medzi rotorrní (R 1) a (R 2).2. Elektromotor s vyššou účinnosťou, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva zo statorov(STl), (ST 2) v tvare kotúča alebo z viacerých statorov, z rotora (R) V tvare kotúča s vínutím (V) alebo z viacerých rotorov, ktoré sú usporiadané tak, že rotor (R) s vínutím (V) je situovaný medzi statormi (STl) a3. Elektromotor s vyššou účinnosťou, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva zo svoriek pre napájací zdroj (Un), z rotorov z permanentných magnetov (R 1) a (R 2) situovaných oproti sebe na spoločnej osi (OS) tak, aby bol sever (S) oproti juhu (J), alebo z viacerých rotorov zmagnctizovaných axiálne, polovicarotora sever, juh a druhá polovica juh, sever, alebo diametrálne, alebo z viacerých polí rotora, z ovládacieho kotúča (OK) alebo z viacerých kotúčov s transparentnou plochou (TP) a netransparentnou plochou (NP) po obvode, kde transparentná plocha (TP) alebo zrkadlová plocha ako spínacia plocha je V dĺžke polovice rotora a kratšia a netransparentné plocha (NP) v dĺžke polovice rotora a dlhšia, alebo z viacerých transparentných a netransparentných plôch, ďalej pozostáva zo statora z nemagnetického alebo magnetického materiálu (ST) s ložiskami (LOŽ), ktorý je situovaný medzi rotormi, alebo z viacerých statorov, z troch cievok (Ll) až (L 3) pólmi sítuovanými oproti pólom rotorov, rovnomeme osadených V statore (ST), alebo z viacerých cievok, z troch optobrán (OPTOl) až (OPTO 3) prichytených na statore, alebo z viacerých optobrán, z troch spínacich modulov (SMl) až (SM 3) alebo z viacerých spínacích modulov a je zapojený tak, že cievky v statore (ST),(Ll) až (L 3) sú začiatkami vinutia prepojené a spojene so svorkou napájacieho napätia (Un), ktorého druhá svorka je prepojená so spínacími modulmi (SMl) až (SM 3), ktorých druhý vývod je prepojený s koncami cievok statora (ST) tak, že spínací modul (SMl) je prepojený s cievkou (Ll), (SM 2) s (L 2) a (SM 3) s (L 3),ďalej netransparentná plocha (NP) a transparentná plocha (TP) ovládacieho kotúča (OK) presahuje do optobrán(OPTO 1) až (OPTO 3), ktoré sú prepojené so spínacími modulmi tak, že optobrána (OPTO l) je prepojená so spínacím modulom (SMl), (OPTO 2) s (SM 2) a (OPTO 3) s (SM 3), ďalej rotory (R 1) a (R 2) spolu s ovládacím kotúčom (OK) sú na spoločnej osi (OS), ktoráje osadená do ložísk QOŽ) statora (ST).4. Elektromotor s vyššou účinnosťou podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva zo svoriek pre napájací zdroj (Un), z rotorov z permanentných magnetov (R 1) a (R 2), situovaných oproti sebe na spoločnej osi (OS) tak, aby severy (S) boli proti juhom (J), alebo z viacerých rotorov rozdelených na desať pólov striedavo sever, juh zmagnetizovaných axiálne alebo z viacerých polí rotora, z ovládacieho kotúča (OK) alebo z viacerých kotúčov s transparentnými plochami (TP) a netransparentnými plochami (NP) po obvode, kde päť transparentných plôch (TP) alebo zrkadlových plôch ako spínacích plôch je v dĺžke jedného pólu rotora a kratšie a päť netransparentných plôch (NP) je v dĺžke jedného pólu rotora a dlhšie, alebo z viacerých transparentných a netransparentných plôch, zo statora z nemagnetíckého materiálu alebo magnetického materiálu (ST) s ložiskom (LOŽ), ktorý je situovaný medzi rotormi, alebo z viacerých statorov, z troch cievok (L 1) až (L 3), situovaných pólmi k pólom rotorov, ktoré sú rovnomeme osadené v statore (ST), alebo z viacerých cievok, z troch optobrán (OPTOl) až (OPTO 3) prichytených na statore (ST) alebo z viacerých optobrán, z troch spínacích modulov (SMl) až (SM 3) alebo z viacerých spínacích modulov a je zapojený tak,že cievky v statore (ST), (Ll) až (L 3) sú začiatkami vinutia prepojené a spojene so svorkou napájacieho napätia (Un), ktorého druhá svorka je prepojená so spínacími modulmi (SMl) až (SM 3), ktorých druhý vývod je prepojený s koncami cievok statora (ST) tak, že spínací modul (SMl) je prepojený s cievkou (L 1), (SM 2) s(L 2) a (SM 3) s (L 3), ďalej netransparentné plochy (NP) a transparentné plochy (TP) ovládacíeho kotúča(OK) presahujú do optobrán (OPTOl) až (OPTO 3), ktoré sú prepojené so spínacími modulmi tak, že optobrána (OPTOl) je prepojená so spínacím modulom (SMl), (OPTO 2) s (SM 2) a (OPTO 3) s (SM 3), ďalej rotory (R 1) a (R 2) spolu s ovládacím kotúčom (OK) sú na spoločnej osi (OS), ktorá je osadená do ložísk (LOŽ) statora (ST).

MPK / Značky

MPK: H02K 16/00, H02K 29/06, H02K 29/10, H02K 21/00

Značky: účinnosťou, elektromotor, vyššou

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u6971-elektromotor-s-vyssou-ucinnostou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektromotor s vyššou účinnosťou</a>

Podobne patenty