Zariadenie na identifikáciu optických ochranných prvkov

Číslo patentu: U 684

Dátum: 07.12.1994

Autori: Bauko Ondrej, Nohel Roland

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ĺnrjadenie ne identifikáciu optických ochranných prvkovTeçhnicke riešeniu se týka zariadenie na identifikáciu optických ochranných puvkev. 5 rôznou vlnmvou dłžkou, najmä v infrećervenej oblasti, nu rörnych predmetoch, ako aú cennénateraz známe vnrjndeuin na kentrolovanie pravosti cenných papierov reep. henkeviek opLickou cestou pracujú na princípe snímania hankovky CCU kamerou e zobrazenia prijatého signálu na IV monitore. Nosič (cenný papier, doklad an.) je nsvetTmvaný rôznymi zdrojmi Žinrenin a s rôznymi zväčšeniami xobruzovený ne TV monitore.Nevýhodou Lýchin zariadení je ich vyeoká cena, značná rnzmernoeť n Z toho vyplývajúce náročnosť na priestor, čo obmedzuje ich použitie priamo pri okienkech (priehradkách) a spôsmhuje aj to, že kontrolovanu bankovku zákazník určitý čas nevjdi čo môže vzbndiť jeho nedöveru a zákazník môže pripadne nndebudnúť dojem, že mu hankovka hola vymenená. Ďalšou nevýhodou je aj pomerne vysoká spotreba energie, vyplývajúce 2 toho, že zariadenie musi byť neustále Zapnuté, aby obsluha priokienku nebola zdržjevaná pri práci (nćbehový čas po zapnutí).Vyššie uvedene nevýhody účinne odstraňuje zariadenie naiden 1 iFikeiu optických ochranných prvkov s rôznou vlnovou dlřkou, najmä v infraćervenej oblasti, podľa predloženého technickeho riešenia. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že zariadenie obsahuje aspoň jeden vysielač, najmä infrečerveneho žiarenia, uspoñ jeden prijímač odrazeného žiarenia e čitaciu e vyhodnoüovaein jednotku na spracovanie signálu, e aspoň jednou zohrazovacou diódou, umiestnené v kryte e otvorom. Vysielač H prijímač sú voči sebe umiestnené tak, ąby zo žiarenie emitujúcehe vysielačom po odraze od predmetui asün ćaäť dopadla na nrij 1 mać Príjímaćmm odrazeného žiarenia môže hyň fnLotrnn 7 ímtor fotmdjónn alebo fntoodpor. Zístilomm, že je výhodné, ak plocha otvoru je od 0,5 do 20 mm.Vyäielać s prijímačom sú umiLnené v kryte tak, aby pri pohy IJW ząui.arh 2 nj.a 30 |cn 1 tn 7(vau 1 cnu H echueV prípade, ak zariadeniu ohndhujm len jednu zobrazovaciu diúnn, 31 úŕí na ntvrdmnie prítnmnwäti optiükých üchranných prvkov Ja však výhmHná HK rmuiadenjm nbaahnje napr. štyri zuha 7 nvmaíe diůdy, kinrá an uapůnnbwnú na rnzlišovanie intensity omrazmnéhn ŕÄnrąnim 4 phüľä tejto intenzity sa rozsvieti üdpovndajúün dióda riniušnüu Tarhon. Zmena farby indikujenríndunie ndľu nvadunćhm Lmohnickéhu riešenia je hünšhrukćne jednoduchá, rnymarnvo malá (0 niečo väčšie ako, Ktorá umožňuje spoľahlivú identifikáciu aj rnzmernvn malých prvkov (rôzne body, text A pnd.). ktnré majú vo avnjej vlnovej dĺžke vyünký kontrastVnůi okoliu. Ďalšou výhnuün Inriadmnia |u, za pri pohybe po tesLovnnom predmete antnmntiaky ídenrrrikuje ochranné prvky(resp. prechod na uchranný prvok) na Lomto predmete podľa intenzity ŤĺdľüWŤü Vzhľadom na svůj rüzmer a tvar je zariade» niw použiteľné ako ručné, 5 Vüľmí jednoduchým 5 pösobom používania. Okrem tuho výhodüu zariadenia podľa vynálezu je možnosť nnpájmnía len 2 batérie, čím sa z neho stáva úplne nezávisléveľmi dobra využiieľné aj ako ćidlo ídentifíkujúce optickéochranná prvky vm prístrojoch (napr. počítačkyZariadenie na idenmífikáíu optických ochranných prvkov je znázornená na prílüžmných výkresoch, kde na obr.1 je zariadenie 5 jedným vysielačom a s jedným prijímnačom a na obr.2 jezariadením nm identifikáciu optických ochranných prvkovjmdiným vysíelaůom 1 inřrařmrveného žiarenia (infradióda), jedným prijímačom g odrazcnmho žiarenia (fototranzistor) 4 äitnco a vyhodnnüüvüüün jednotkou Q na spranovanie signálu,ktorou 5 ú v tomto príkĺnnm onwraćné zomiĺňovače a komparátory,porovnávajucc nasnimnný signá 1 5 referenćnými hodnotami. Číta utd 4 vvhodnocovacía jednotku 5 ďalej ohcahuje štyri zobrazoycin LED diody A (jmnnm ídwntiflkujúna 0 až 15 odraz nie jn ochrana, červené svetin 1 ko, druhá identjřikujúca 15 až 40 odraz, oranžovo svctielkn, tretia idcntiříkujúca 40 až 80 Udlmľ, žlté nvmtínĺku R àtvrtá lduntlfikujúca 80 až 100 odraz 2 ochranný prvok rítomný, xe 1 uné sveticlko). Všetky tieto prvky an nmiectnené v krytu 5 5 otvorom, ktorý má plochu 10 mmľ. Vyníolnć L J prijímač gn umiestnené v blizkosti otvoru, vysielač Aosvetľuje minimálne plochu veľkosti otvorú a vysie 1 ac L A prijímač gú vnći mnhe umiestnené tak, že prijímač3 snjma zo žiarenia amitovanéhn vymielačom 1 len žiarenieOÚFdZůHÉ od povrchu tej nastí tmstovaného predmetu (V tomtoprindü cm bankovky tj, łrtorá jn vi(líteTná cez otvor krytu §zariadením sa (ako cerozou) prenhädya V ľubovoľnom smere,ñĺuhu po mieste H predpnktadmnou prítomnosťou optického ochranného prvku, po testovanüm predmete (tu bankovke). Prijímaćom 3 nasnímaná informácia je potom spracovaná v čítace n vyhodnücovncej jednotke 5 3 ornámená užívateľovi, v tomto pripade xohravcnům promtrndnintvom LED diod A. Na miestach,kde nebola prítomná žiadna antická ochrana, sa rozsvieti dióda 5 červeným ävetieíkom, na miestach 5 prítomnou ochranou sa ro 7 svjeti dióda mo zeleným svmtíelkom. Pri prechode prelínajúcimi na zónamí ävieti oranžové alebo žlté svetíelko, na rozn hraniach, podTa intenzity odrareného žiarenia, môžu blikat ÉŠVLJ I.i.---l ka dvoch a u -s nad n ých di od.Okrem Zobrazenia LED diodami 5 je možné nasnimanú a spra covanú informáciu odovzdat uživtcIovi prostrednictvom disple ja alebo akusticky.techniukéhn ríüšenía je využiteľné všade kde sa pracuje 5 cwninami a dükadmi alehm inými predmetmotiükými ochrannými prvkami a kde je riziko existencie

MPK / Značky

MPK: H01J 31/49, H01J 31/26, H01L 25/00

Značky: ochranných, identifikáciu, optických, prvkov, zariadenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u684-zariadenie-na-identifikaciu-optickych-ochrannych-prvkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na identifikáciu optických ochranných prvkov</a>

Podobne patenty