Dávkovacia jednotka kvapalín na plaváku

Číslo patentu: U 679

Dátum: 07.12.1994

Autor: Baďura Aleš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

roztoku nec-zajúceho sa v zásobníku, na množstve upravovanej vody, čím hádza e rniu, alebo poddávkovániu dezi f kčným oztokom.n sú známe i zariadenie, pracujúce na princípe vyul kovej vody, priváůzanej do sústavy nádob, vzájomne e2 ných kepiláremi. Nevýhodou týchto zari daní je ich zlož se o ť e 2 nej vyplývajúce nároky na ich údržbu.Úprava pitnej vody pre verejné vodovody väč e1 c je zabezpečovená chlorátmi na plynný chlőr. Zari enle pravu vody plynnýr chlőrom pracujú na principena tavenia množstva privádzaného dezinfekčného plynu, bez závislosti na množstve upravovanej pitnej vody. Nevýhodou týchto arisnádeni, popri tom, že neumožňujú presné dávkovanie plyn-ho chlőru V závislosti na množstve upravovenej vody je, že sú náročné na teoperovanie priestorov v ktorých sú umiestnenéa že sú značne nákladné.Uvedené nedostatky odstrašuj kovecia jednotka kva elesa dnického riešenia iva v ton, že celé zariadenie je umiestnené na hladineracovného piestu, ovládaného elektroeagnetickou cievkou na základe elektrického inpulzu, vypúšťa cez prepúšťacie otvory z pracovného priestoru do prepúšťacieho priestoru a dalej cez vyústenie a trubku do upravovanej kvapaliny, alebo laboratórnej nádoby.Zariadenie pracuje v automatickou režime pričom intervaly dávkovanie, alebo odberu kvapaliny sa nastavujú v závislosti na intenzite prietoku uprevovanej alebo odoberanej kvapaliny, s využitím prietokoneru a elektronického, alebo časovacieho pristroje, ovládajúciri činnost elektromegnetickejTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresov, kde na obr.1 je schématicky znázornená prevedenie zariadenia v priečnom reze, na obr.2 zariadenie v kľudovon režime a na obr.3 zariadenie v pracovnom režime.jednotky l, elektromagnetickej cievky g , plaváku 3 a pra covného piestu 4.Teleso dávkovacej jednotky 1 je zhotovené tak, že má oracovn 7 priestor 5 a prepúšťaci priestor 6 ktoré sú od- - - seba oddelené vnútornou stenou 8 o atrenou re úšťacimi Potvormi 1.Ned hornou horizontálnou stenou dávkovacej jednotky l je osadená elektromagnetické Cievka g. Vonkajšiestena g pr púšťacieho priestoru É je opatrená vydstenia 10 e trubky li, ktoré jeDo pracovného priestoru Ž jeho piestu 3, ktorého vodiace tyč 1 prnou stenou 1 telesa dávłovace 3-d.ot l a doskou i pacovného piestu 5 je vytvorená prepišťacia štroina ii.Teleso dévkovacej jednotky 1 je osadené do plaváu ,spočívajúceho na hladine kvapaliny lé, nachádzajúcej sa v náćobe 17.Dávkovacia jednotka kvapalín na plaváku, zhotovené podľa obr.1 sa uziestni v nádoba ll naplnenej dezinfekčným roztokom, alebo inou kvapalinou l§.V kľudovom režime zariadenia sa pracovný piest 4 vlasatnou váhou a pôsobením zádržky 14 n hádza na úrovni spodnejc hrany pracovného priestoru 5. Pre u tacou štrbinou ii sa de K pracovný priestor 5 GOs alina lá dostane nad dosku lg pracovného piestu 3 a vyplní ta úrovne hladiny roztoku iá. Do pracovného režimu sa zariadenie dostane pôsobeníml ktrického impulzu, určovaného množstvom upravovanej kva i-miny údajmi prietckoaeru a prostredníctvom elektronickéhobo časovacieho prístroja, ktcrvm je ovládané elektromagnecievka g. Pôsobením elektromagnetickej cievky 3 dôjdek vynršteniu pracovného piestu í, ktorého doska lg pri torto zdvihovom pohybe vytlačí kvapalinu l§ nachádzajúcu sa v pracovnom priestore Ž cez prepúšťacie otvory 1 do prepúštacieho priestoru § a dalej cez vyústenie ig a trubku ll do upravovanej kvapaliny 1 §.Ukončenim elektrického impulzu sa pracovný piest 5 vlastnou váhou vráti zpäť do kľudovej polohy a zariadenie je pripravené k opakovaniu celého postupu.Zariadenie zhotovené podľa obr.1 je možné rovnako použiť i na odoberanie vzoriek odpadových vôd, alebo iných tekutých látok. Pre tento účel sa zariadenie umiestni na hladine kvapaliny, ktorej vzorky majú byt odoberané. Dodržanímrovnakého postupu sa odoberaná kvapalina prostredníctvom pre púšťacích otvorov 7 dostane do prepúšťacieho priestoru Q apredovšetkým na ri tokni pre verejná V bo úžitkovej vody. J žzde sa vyžaduje úprava inůch teľu dber vzorkov roztokov, oćpaćovyctak pre laboratórne a iné úč

MPK / Značky

MPK: G01F 11/00

Značky: jednotka, dávkovacia, plaváku, kvapalín

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u679-davkovacia-jednotka-kvapalin-na-plavaku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dávkovacia jednotka kvapalín na plaváku</a>

Podobne patenty