Samozaskakovací zastrčový zámok

Číslo patentu: U 665

Dátum: 07.12.1994

Autor: Gašper Michal

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Samozaekakovací zastrčový zámok je určený najmä preautomatické uzamykanie jednej polovice dvojkrídlových dve rí.Dvojkrídlové dvere využívajú v prevažnej miere pre uzamykanie jedného krídla dverí mechanizmy ovládané plochými ručnými páčkami umiestnenými na zvislej obvodovej ploche prekrytej pri zatvorenej polohe oboch krídiel dverí protiľahlým krídlom. Predmetné riešenia sú svojim prevedením málo praktické s vykazovaním častých mechanických závad. Uvoľňovanie páčiek pri odomykaní vyžaduje silcvo náročné zachytenie a ťah.jedným prstom ruky. Zatláčovanie páčiek pri uzamykaní krídiel vyžaduje tlak cez dlaň ruky,alebo tlak cez jeden prst ruky, čo je vzhľadom k úzkym plocham páčiek a sílovému odporu zastrčových mechanizmov nepríjemným úkonom s možnosťou úrazu. Ovládacie páčky majú pri intenzivnejšom odomykení a zamykaní krídiel tendenim se menia na me vcíu uvoľňovania zo zatlačenej polohy, c chanické prekážky bréniaće zatváraniu protiľahlých krídielUvedené načo tatky v podstatnej miere ostréňuje sas p t vs mozaskakovací za trčový zamok podľa toncto íšizastrcových tyčí, rru pozostávajúci zo p7 pov, tiahiel, púzdra, samosvorného krú ku a strelky, kto tráno podstata spočíva v tom, že otočne uložený unáeač enajmenej dvoma výetupnými čapni spoluzáberâ prostredníct vom vybrati s tiahlami uloženýmí v dverovom kríâle, 2 ktorých najmenej jedno tiahlo je dovybavená voči dverovému.krídlu tlatnou pružínou. K výstupom tiahíel sú pevne prí 5-vané V odomknutej polohe prostredníctvom samosvornáh- krížchytene zastrčové tyče s ukončením na obvode dvercvéhc krídla V mieste jeho dotyku so zárubňou. Najmenejč je na obvode dverového krídla uložená v pudre, ktoré je opatrené strelkou nasunutou na zastrčovů tyč a zároveň posuvne uloženou v puzdre. Strelva- je zo strany zárubne dovybavená zošikmenou plochou vystupujúcoą cez obvod dverového krídla a dovybavená vodiacím kolikazasehujúcim do pozdĺžneho výrezu púzdra. V púzdra je vležený samosvorný krúžok a tlačná pružná vložka, ktor nasunuté na zastrčovú tyč, pričom samosvornf krúžok saz jednej strany dotýka strelky a z âruhee strany sa istýka tlačnej pružnej vložky.Samozaskakovacízastrčový zámo podľa tohoto úž vého vzoru zabezpečuje automatické zastrčo jedného krídla dverí okamžite po zavreti hokoľvek vonkajšieho ručného uzamykacieho úkonu. Ce k-víku v púzdra jednej zo zastrčový h tyčí.Fa pripoj príklad prevedku podľa toho ný detailný príkla mczaskakovacieho zPodľa vyobrazenia saaozaskakovacíeho zastrčového zákku na obr. 1 je tento vytvorený z unášača g opatrenéhc dvoma výstupnými čapmi g. ýstupné čapy g sa zachytené vo vybratiach ll tiahiel 10, pričom tiahla lg sú v dverovo krídle g uložené posúvne a orientované tak, že jedno tiahlo gg smeruje k dolnámu obvodu gl a druhé tiahlo gg sme ruje k hornému obvodu gł dverového krídla 3. Dolné tíah lo lg je vočidverovému krídlu g dovybavené tlečnou pružinou lg a polohovacím dorazom lg. K výstupom lg tiahiel lg sú pevne prichytené zástrčove tyče Q, z ktorých horná zastrčová tyč Q je na úrovni vrchného obvodu g dverového krídla g uložená v púzdre Ž. Podľa obr. 1 a obr. je v puzdre Ž posúvne uložená strelka 5 tak, že je zároveň nasunutá na zastrčovú tyč Q. Ned úrovňou obvodu g zo strany zárubne ł je strelka 5 opatrená zošikmenou plochou il. Voči pozdĺžnemu výrezu jł púzdra Ž je strelka 3 do-vybavená vodiacím kolíkom lj. V púzdra Ž je vložený sampsvorný krúžok § a tlačná pružná vložka 1, ktoré sú zároveň nasunuté na zastrčovů tyč Ä, pričomsamoąvorný kúžo Q sa na svojej vrchnej strane dotýka strelky A a zo spodnej strany je opretý o tlečnú pružná vložku Z.Pri odomykaní dverového krídla šača § prostredníctvom vístupnýcn če ov g e tiahiel łQ vytiahnú zastrčové tyče zsa pootočením uná Q o zärubne l. ootočením dverového krídla g dôjde n-sledne k uvoľneniu strelky 4 zozatlačenej polohy, čím sa zároven vplyvom tlačnej prušnej vložky 1 povysunie e pootočí samosvorný krúžok § e zaarg un.tuje hornú zastrčovú tač 3 v odomknutej polohe. a odareątovaníu zastrčových tyčí Ä dochádza pri zatváraní dverového krídle 2 v momente nébehu strelky 4 na zárubňu í. Strelka 4 sa pri kontakte zošikmenej plochy il so zárub ňou 1 začne zatléčať do púzdra Ž s zároveň začne zatlé u. čať samosvorný krúžok 6, ktorého zmena polohy znamená od 4aretovanie hornej a tým aj dolnej zastrčovej tyče-Q. Vysunutie zastrčových tyčí Ä proti zárubni 5 zabezpečuje následne tlečná pružina . Priemyselná vxužiteľnosťSamozaskakovací zestrčový zámok podľa tohoto úžitkového vzoru je využiteľný aj pre viackrídlové prevedenia dverí. V spojení s mechanickou rukou je ho možné využívať aj pri automatickom diaľkovom zatváraní, otváraní a uzamykaní rôznych bezpečnostných uzáverov, krytov i okien.

MPK / Značky

MPK: E05B 55/00, E05B 63/12, E05B 23/00

Značky: zámok, zastrčový, samozaskakovací

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u665-samozaskakovaci-zastrcovy-zamok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Samozaskakovací zastrčový zámok</a>

Podobne patenty