Hydraulický pohon dávkovacieho stroja

Číslo patentu: U 6648

Dátum: 08.01.2014

Autori: Sapieta Milan, Sapietová Alžbeta, Dekýš Vladimír, Sága Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka hydraulického zariadenia, ktoré je určené na pohon stroja, ktorý zoraďuje a presúva najmä súčiastky, ale aj iné predmety, telesá a materiály rôzneho zloženia, najmä valcové súčiastky,ako sú napríklad ložiská, po viac kusoch na iné pracovné miesto. Hydraulický pohon dávkovacieho stroja sa zaraďuje do oblasti hydraulických strojov a zariadení.Doteraj ší stav technikyDoteraz používané zoraďovače, nezabezpečujú dostatočnú stabilitu ložísk pri ich zoraďovaní vo vodorovnom žľabe. Na presúvanie zoradených súčiastok na ďalšie pracovné miesto sa používa samostatný mechanizmus, čo si vyžaduje väčší pracovný priestor. Táto problematika je V stave techniky riešená československým A 0 267 310 na zoraďovanie valcových súčiastok po viac kusoch, podľa ktorého boli vyrobené prototypy zoraďovačov ako súčasť baliacich strojov pre priemer ložísk od a 19 mm do a 32 mm a od na 32 mm do a 62 mm. Tieto zoraďovače mali pohon s troma vzduchom ovládanými valcami a pri zoraďovaní väčších ložísk mali malý výkon alebo boli poruchové. Nestabilitu ložísk pri ich posúvaní vo vodorovnom vodiacom žľabe zapríčiňovala konštrukčná zložitosť zoraďovača, zotrvačnosť ložísk s väčšou hmotnosťou, poloha ťažiska ložiska a poloha posúvača voči treciemu odporu pri posúvaní ložísk a vzduchový rozvod pre pohon mechanizmu. Tieto problematiky zapríčinili, že sa znížil výkon zoraďovača a tým aj balíčky, ktorá balila zoradené ložiská.Vyššie uvedené skutočnosti evokovali navrhnúť taký hydraulický pohon dávkovacieho stroja, ktorý by zjednodušil konštrukciu stroja a ktorý by umožnil splniť hlavnú požiadavku na dávkovací stroj t. j. maximálny požadovaný výkon bez porúch. Výsledkom tohto úsilia je vytvorený hydraulický pohon dávkovacíeho stroja realizovaný technickými prostriedkami ďalej opisovanými v tomto úžitkovom vzore.Uvedené nedostatky zo stavu techniky odstraňuje hydraulický pohon dávkovacieho stroja s dvoma navzájom kolmými vodiacimi žľabmi s pridržovačom a posúvačom, ktorého podstata podľa technického riešenia spočíva v tom, že sa vychádzalo z požiadavky zabezpečiť maximálny požadovaný výkon dávkovacieho stroja pri minimálnych poruchách. Použil sa pritom hydraulický druh pohonu, ktorý pozostáva z hydraulického valca pridržovača a hydraulického valca posúvača, kde ich oddelené piestne tyče sú V jednej osi. Piestna tyč hydraulického valca posúvača je ukončená posúvačom a piestna tyč hydraulického valca pridržovača je ukončená vyššie osadeným pridržovačom. Prvý hydraulický priestor hydraulického valca posúvača je prepojený s prvým hydraulickým rozvádzačom a tretím hydraulickým rozvádzačom a druhý hydraulický priestor hydraulického valca posúvača je prepojený s prvým hydraulickým rozvádzačom a druhým hydraulickým rozvádzačom. Prvý hydraulický priestor hydraulického valca pridržovačaje prepojený s tretím hydraulickým rozvádzačom a druhý hydraulický priestor hydraulického valca pridržovača je prepoj ený s dnihým hydraulickým rozvádzačom.Variabilnosť hydraulického pohonu dávkovacieho stroja, najmä súčiastok dotvára hydraulický valec posúvača, ktorýje vybavený príchytnou posuvne prestaviteľnou doskou.Prepojenie priestoru dlhšieho hydraulického valca posúvača na strane piestnej tyče s priestorom kratšieho hydraulického valca pridržovača tiež na strane piestnej tyče umožňuje vytvoriť taký hydraulický pohon, pri ktorom sa použijú len dva hydraulické valce, ako na zoraďovanie tak aj na presun zoradených ložísk. Posúvač je pripevnený len na piestnu tyč hydraulického valca posúvača a pridržovač je pripevnený len na piestnu tyč hydraulického valca pridržovača. Posúvač a pridržovač pri presúvaní vypadnutého ložiska zo zvislého žľabu musia byť vo vzájomnom kontakte. V opačnom pripade môže dôjsť k narušeniu stability posúvaného ložiska. Ak sa pri zoraďovaní zmenší odpor posúvača, potom sa zväčší rýchlosť posúvača a tiež aj rýchlosť piesta v hydraulickom valci posúvača. Rýchlosti oboch piestov v hydraulických valcoch budú naďalej rovnaké z dôvodu vzájomného prepojenia priestorov hydraulických valcov. A opačne, ak sa zväčší odpor posúvača, zmenší sa rýchlosť posúvača a zároveň aj rýchlosť piesta v hydraulickom valci posúvača. Rýchlosti oboch piestov v hydraulických valcoch budú naďalej rovnaké z dôvodu vzájomného prepojenia priestorov hydraulických valcov. Z toho vyplýva, že pri rôznych odporoch posúvača a pridržovača, vzájomným prepojením priestorov hydraulických valcov sa dosiahne, že posúvač bude v stálom vzájomnom kontakte s pridržovačom. V koncovej polohe oba piesty zostanú stáť. Koncové polohy určuje zdvih hydraulického valca pridržovača. Pri spätnom pohybe je rovnakým spôsobom zabezpečený vzájomný kontakt posúvača s pridržovačom. Ak pri posúvaní vypadnutého ložiska zo zvislého žľabu bude mať posúvané ložisko veľkú zotrvačnosť spôsobenú hlavne jeho hmotnosťou, bude treba zmenšiť rýchlosť posúvania ložiska škrtenim v hydraulickomobvode. Pred spustením tohto dávkovacieho stroja do prevádzky je potrebné hydraulický obvod odvzdušniť,hlavne vzájomné prepojenie priestorov hydraulických valcov, Výhody hydraulického pohonu dávkovacieho stroja podľa technického riešenia sú zjavné z účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky spočívajú najmä v tom, že pre dávkovací stroj ako samostatný celok sa použijú len dva hydraulické valce miesto troch, čim sa zjednoduší celková konštrukcia do takej miery, že dávkovací stroj bude možné pretypovávať v troch rozsahoch priemerov ložísk a to od priemerov na 19 mm doa 32 mmaod 932 mmdoa 62 mmaodo 62 mmaviacJednoduchosť konštrukcie dávkovacieho stroja a vzájomné prepojenie priestorov hydraulických valcov,umožňuje vytvoriť taký pohon dávkovacieho stroja podľa technického riešenia, ktorý umožní splniť hlavnú požiadavku na dávkovací stroj, t. j. maximálny požadovaný výkon bez porúch.Prehľad obrázkov na výkresochHydraulický pohon dávkovacieho stroja podľa technického riešenia je bližšie ozrejmený na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je zobrazená kinematická schéma dávkovacieho stroja. Obr. 2 znázorňuje konštrukčné zapojenie hydraulického pohonu v stave pred začatím dávkovania valcových súčiastok do žľabu. Obr. 3 mázorňuje konštrukčné zapojenie hydraulického pohonu v stave, kedy sa stabilizuje pridržovač a posúvač pod žľabom pri plnení ložísk do žľabu. Obr. 4 znázorňuje konštrukčné zapojenie hydraulického pohonu v stave pri vysúvaní pridržovača a unášača spod žľabu. Obr. 5 znázorňuje konštrukčné zapojenie hydraulického pohonu v stave pri zasúvaní pridržovača a unášača pod žľab, čím sa súčasne po vodorovnom vedení posúva valcová súčiastka spod žľabu. Obr. 6 znázorňuje konštrukčné zapojenie hydraulického pohonu v stave, ked pridržovač zostane pod žľabom a posúvač posúva zoradené ložiská na ďalšie pracovné miesto. Napokon obr. 7 znázorňuje konštrukčné zapojenie hydraulického pohonu v stave, ked sa posúvač pohybom smerom doprava dostáva do kontaktu s pridržovačom, ktorý je stále pod zvislým žľabom.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia zobrazené na jednotlivých obrázkoch sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia konkrétnych realizácii. Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia zobrazené na jednotlivých obrázkoch podľa tohto úžitkového vzoru sú zhotovené z materiálov známych odbomíkom zo stavu techniky.Odbomíci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experí-mentovanía ekvivalentné uskutočnenia technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú potom patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísané konštmkčné zapojenie hydraulického pohonu dávkovacieho stroja podľa tohto úžitkového vzoru, ktorého kinematická schéma mechanizmu dávkovacieho stroja je zobrazená na obr. 1. Valcová súčiastka L 9 prechádza z kruhového zásobníka Q do skmtkovice lg a následne prechádza do zvislého vodiaceho žľabu 1, odkial dopadá na pridržovač 2, pod ktorým je posúvač s. Posuvným vratným pohybom pridržovača 2 a posúvača § sa Zoradí určený počet valcových súčiastok m, ktoré sú posúvačom s po vodorovnom vodiacom žľabe Q presunuté na ďalšiu technologickú operáciu.Hydraulícký pohon dávkovacieho stroja podľa tohto technického riešenia pozostáva z hydraulického valca 1 pridržovača 2 a hydraulického valca g posúvača s, kde sú ich oddelené piestne tyče v jednej osi. Píestna tyč hydraulického valca g posúvača § je ukončená posúvačom s a piestna tyč hydraulického valca g pridržovača 2 je ukončená vyššie osadeným pridržovačom. Prvý hydraulický priestor hydraulického valca g posúvača g je prepojený s prvým hydraulickým rozvádzačom Q a tretím hydraulickým rozvádzačom s a druhý hydraulický priestor hydraulického valca g posúvača g je prepojený s prvým hydraulickým rozvádzačom i a druhým hydraulickým rozvadzačom g. Prvý hydraulický priestor hydraulického valca l pridržovača 2 je prepojený s tretím hydraulickým rozvádzačom g a druhý hydraulický priestor hydraulického valca L pridržovača 2 je prepojený s druhým hydraulickým rozvádzačom g. Variabilnosť hydraulického pohonu dávkovacieho stroja, najmä súčiastok dotvára hydraulický valec g posúvača g, ktorý je vybavený prichytnou posuvne prestaviteľnou doskou ll. Prvý a druhý hydraulický rozvádzač i, g je vybavený hydraulickým vstupom Ľ a hydraulickým výstupom I.Funkcia hydraulického pohonu dávkovacieho stroja je takáto. Ako je to znázomene na obr. 2, kde posúvač § a pridržovač 2 sú pod zvislým žľabom 1. V prvom až treťom hydraulickom rozvádzači A, g a s nie je el. prúd, dávkovací stroj je vypnutý. Piesty v oboch hydraulických valcoch sú v počiatočnej polohe, ako keby sa malí pohybovať smerom doprava. Posúvač § a pridržovač 2 sú vo vzájomnom kontakte. Podľa obr. 3 súposúvač § a prídržovač 2 ešte pod zvislým žľabom 1. V druhom a treťom hydraulickom rozvádzači ą a 5 je el. prúd, dávkovací stroj možno plniť ložiskami Q. Táto poloha stabilizuje pridržiavač 2 a posúvač § pod žľabom 7 pri plnení ložísk to do žľabu 1. Piest hydraulického valca l prídržovača 2 je v kontakte s jeho dnom na strane piestnej tyče. Poloha piestov je nakreslená v polohe pred posuvom doprava. Podľa obr. 4 sa posúvač § a prídržovač 2 začínajú posúvať z počiatočnej polohy tak, aby umožnili prvému ložisku Q vypadnúť zo žľabu 7 pred posúvač §, V druhom a treťom hydraulickom rozvádzači 3 a á je el. prúd. Treba poznamenať, že množstvo oleja v priestore hydraulického valca 2 posúvača § zo strany piestnej tyče musí byť o niečo väčšie, ako je množstvo oleja V priestore hydraulického valca l prídržovača 2 zo strany piestnej tyče. Tým sa zabezpečí, že piest v hydraulickom valcí L pridržovača 2 dôjde do kontaktu s dnom hydraulického valca l pridržovača 2 pri posuve doprava a posúvač § pri posuve doprava bude v kontakte s pridržovačom 2. V koncovej polohe prídržovač 2 a posúvač § budú mimo zvislého žľabu 1. Dĺžka posuvu závisí od maximálnej dĺžky zdvihu hydraulického valca L pridržovača g, lebo poloha piesta hydraulického valca i pridržovača 9 určuje polohu pridržovača 2. Podľa obr. 5 sa posúvač § a prídržovač 2 posúvajú z počiatočnej polohy tak, aby vypadnuté ložisko m zo žľabu 7 posunuli a zároveň aby prídržovač 2 uzatvoril otvor v žľabe Z, v druhom a treťom rozvádzači i a j je el. prúd. Pridržovač 2 pri posuve doľava bude stále v kontakte s posúvačom §. Pridržovač 2 a posúvač § budú v koncovej polohe tohto posuvu pod zvislým žľabom 1. Stav na obr. A a á sa opakuje toľkokrát, koľko ložísk Q je potrebné zoradiť. Podľa obr. 6 po zoradení ložísk Q prídržovač 2 zostane pod žľabom a posúvač § posúva zoradené ložiská m na ďalšie pracovné miesto, len v prvom hydraulickom rozvádzači Q je el. prúd, Tento pohyb zabezpečí mikrospínač alebo počítač zoradených ložísk l 0. Dlžka posúvania zoradených ložísk LQ sa dá nastaviť presúvaním dosky 1 l , ktorá slúži na uchytenie hydraulického valca g posúvača §. Podľa obr. 7 posúvač § pohybom smerom doprava sa dostáva do kontaktu s prídržovačom 2, ktorý je stále pod zvislým žľabom 7. Polohu posúvača s, keď je pod žľabom 1 a v kontakte s prídržovačom 2, zaznamená mikrospínač. Mikrospínač vypne el. prúd z prvého hydraulického rozvádzača 4 a zapne el. prúd do druhého a tretieho hydraulického rozvádmča g a 5. Po tomto zopnutí mikrospínača sa budú úkony opakovať tak, ako sú opísané od obrázku 4 až po obrázok 7. Zoraďovanie sa ukončí tak, že zoraďovač sa ručným ovládaním nastaví podľa obr. 3, a potom vypneme el. prúd, keď nastane stav znázomený na obr. 2. Všetky hydraulické rozvádzače ž, 4, i budú bez el. prúdu. Dávkovaci stroj je vypnutý.Hydraulický pohon dávkovacieho stroja môže byť uplatnený na strojoch v rôznych oblastiach priemyslu,ako je nielen strojársky, ale aj potravinársky, chemický atď. Hydraulický pohon dávkovacieho stroja je predkladaným spôsobom možné aplikovať na strojné zariadenie, ktoré zoraďuje a presúva nielen valcovć súčiastky, ale aj súčiastky s iným geometrickým tvarom. Samozrejme, pri zmene tvaru súčiastky je potrebné adekvátne upraviť konštrukciu pracovných častí mechanizmu hlavne geometriu, poprípade konštrukciu vodiacich žľabov, pridržovača a posúvača.l. Hydraulický pohon dávkovacieho stroja telies, najmä súčiastok po viac kusoch, najmä ložísk, nadväzujúceho na dva navzájom kolmé vodiace žľaby s pridržovačom a posúvačom, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že pozostáva z hydraulického valca (l) pridržovača (9) a hydraulického valca (2) posúvača (8), kde ich oddelené piestne tyče sú v jednej osi piestna tyč hydraulického valca (2) posúvača (8) je ukončená posúvačom (8) a piestna tyč hydraulického valca (l) pridržovača (9) je ukončená pridržovačom (9) prvý hydraulický priestor hydraulického valca (2) posúvača (8) je prepojený s prvým hydraulickým rozvádzačom (4) a tretím hydraulickým rozvádzačom (5) a druhý hydraulický priestor hydraulického valca (2) posúvača (8) je prepojený s prvým hydraulickým rozvádzačom (4) a druhým hydraulickým rozvádzačom (3) prvý hydraulický priestor hydraulického valca (l) pridržovača (9) je prepojený s tretím hydraulickým rozvádzačom (5) a druhý hydraulický priestor hydraulického valca (l) pridržovača (9) je prepojený s druhým hydraulickým rozvádzačom (3).2. Hydraulický pohon dávkovacieho stroja podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že hydraulický valec (2) posúvača (8) je vybavený príchytnou posuvne prestavíteľnou doskou (l l).

MPK / Značky

MPK: B65G 19/14

Značky: stroja, hydraulický, pohon, dávkovacieho

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u6648-hydraulicky-pohon-davkovacieho-stroja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hydraulický pohon dávkovacieho stroja</a>

Podobne patenty