Ultraľahké trojstopové mestské vozidlo

Číslo patentu: U 6618

Dátum: 02.12.2013

Autor: Klein Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka kategórie ľahkých mestských elektromobilov určených na bezproblémové premiestňovanie do cieľov určenia v rámci mesta alebo v rámci lokálnych oblastí, ako sú komplexy parkov,rekreačných stredísk, výletných miest a pod. Technické riešenie patrí do oblasti automobilového priemyslu.V súčasnosti konštrukcie existujúcich štandardných dopravných cestných prostriedkov sú všeobecne známe. Ale zhustená cestná premávka v mestách si vyžiadala prevádzkovanie takých dopravných systémov,ktoré napriklad formou záchytných parkovísk v okrajových častiach miest zamedzia prístupu bežných dopravných osobných prostriedkov do centra mesta. V tomto systéme sa osoby zo záchytných parkovísk do centra mesta presúvajú hromadnými dopravnými prostriedkami alebo taxíkmi.Existuje aj dopravná stratégia, kde zo záchytných parkovísk v okrajových častiach miest by sa osoby do centra mesta presúvali zapožičanými alebo vlastnými malými mestskými elektromobilmi. Taktiež osoby dochádzajúce do zamestnania v meste z prímestských oblastí by mohli jazdiť malými mestskými elektromobilmi.Tieto dopravné stratégie viedli k celému množstvu návrhov týchto malých mestských elektromobilov. V roku 2011 sa automobilka Volkswagen predstavila malým mestským dvojstopovým automobilom s jednomiestnym interíérom. Vďaka hliníkovému priestorovému rámu je hmotnosť vozidla len 460 kg. Ľahký elektromotor s výkonom 15 kW a s hmotnosťou 19 kg je umiestnený za sedadlom vodiča. Batéria má kapacitu 5,3 kWh, čo umožňuje dojazd 65 km. Karoséria má jedny dvere s vyklopením nad strechu. Vzhľadom na to,že toto vozidloje určené prejednu osobu, je stále robustné s dĺžkou cca 3 m.Taiwanská spoločnosť ITRI predstavila mestské vozidlo/elektromobil - Ecooter. Je to dvojmiestne trojstopové vozidlo s jedným kolesom vpredu poháňané líthium-iontovými batériami s dojazdom 100 km. Krytovanie vozidla je tvaru sploštenej plastovej priehľadnej bubliny. Takéto krytovanie vozidla však vodičovi nezabezpečuje bezpečnosť.Ďalej sú známe dvojstopové elektromobily ALPHA PRO l( s plochým podvozkom, jednoduchými nápravami s malými kolieskami a oblúkovou karosériou s bočnými pántovými dverami pre jednu osobu. Karoséria ďalej má predný a mdný nepriehľadný kryt, na ktorý nadväzujú predné a zadné plastové priehľadné prekrytia. Elektromobil je úzky, vysoký a krátky, z čoho pramení jeho nestabilita pri manévrovaní už pri mieme vyšších rýchlostiach. Rám oblúkovej karosérie nezaručuje bezpečnosť vodičovi.Uvedené skutočnosti viedli k snahe vytvoriť koncepciu takého dopravného prostriedku na pohyb najmä v mestách, ktorý by aj pri minimálnych rozmeroch zabezpečoval najmä bezpečnosť vodiča a stabilitu vozidla.Výsledkom tohto úsilia je ďalej opisovaný úžitkový vzor, ktorý rieši konštrukciu ultraľahkého troj stopového mestského vozidla.Uvedené nedostatky odstraňuje konštrukcia ultraľahkého trojstopového mestského vozidla podľa tohto technického riešenia, ktorého základ tvorí aspoň jeden prútový skelet pravidelného uzavretého tvaru. Tento skelet pozostáva z ľavého a pravého páru homého a dolného oblúka, ktoré sú vyrobené z uzavretých profilov,napríklad z tenkostenných napriklad oceľových rúrok s konštantným priemerom. Vzhľadom na pevnosť konštrukcie je výhodné, ak miesta styku homého a spodného oblúka sú zvárané. Z výrobného hľadiskaje výhodné, ak homé a dolné oblúky majú rovnaké klenutie. Ale je daná aj možnosť rozdielnych klenutí homého a dolného oblúka. Z bočného pohľadu spojený homý a spodný oblúk tvoria pár a vytvárajú dopredu naklonený útvar podobný elipse taký, že spojníce koncových častí homého a dolného oblúka zvierajú s horizontálou uhol B 45 ° až 60 °. Tieto dva páry tvorené homým a dolným oblúkom sú potrebné na vytvorenie skeletu tak, že sa prepoja priečnikrni v miestach vrcholov útvarov podobných elipse. Takto vytvorený skelet predstavuje konštrukčný modul. V modifikácii jednosedadlového vozidla sa použije len jeden takýto konštrukčný modul prútového skeletu. Z dvoch vedľa seba radených konštrukčných modulov prútových skeletov je možné vytvoriť dvojsedadlové vozidlo, kde tieto dva vedľa seba radené konštrukčné moduly prútových skeletov sa spoja pevne a pripadne rozoberateľne. Je možné použiť ešte ďalšie priečniky, napríklad V zadnej časti dolných oblúkov v mieste prichytenia odpruženého tuhého rámu jednokolesovej zadnej nápravy. V kolese zadnej nápravy je výhodne integrovaná elektrická pohonná jednotka. V prednej časti dolných oblúkov je sjedným stupňom voľnosti prichytený odpružený tuhý rám dvojkolesovej prednej nápravy. odpruženie je možné zrealizovať mechanickými alebo pneumatickými tlmiacimi členmi. Aj predná časť homých oblúkov môže byť vybavená taktiež aspoň jedným priečnikom. O takto vytvorený oceľový skelet pravidelného uzatvorené I 0ho tvaru, ktorý tvorí základ mobilnej štruktúry sú medzi ľavý a pravý homý oblúk pripevnené ľahké karosárske dielce umožňujúce variabilitu exteriéru. Ide napríklad o čelný plastový priezorový kryt siahajúci cca od jednej tretiny výšky vozidla až po jeho maximálnu výšku, čím je zabezpečený maximálny vertikálny rozhľad vodiča. Medzi ľavý a pravý dolný oblúk skeletuje ďalej prichytená podlaha voľne prechádzajúca do zadného krytu. Karosériu dotvára aspoň jeden bočný dverový kryt s priezorom pre vodiča. Princíp tvorby karosérie spočíva jednak aj vo vytvorení vnútorného vybavenia systémom ohýbaného duralového plechu cca konštantnej šírky, ktorým sa vytvoria niektoré funkčne celky vozidla. Do interiéru vozidla patrí pevné sedadlo vodiča z ohýbaného plechu a plastu, ktoré je prichytené o dolné oblúky a/alebo o podlahu so zadným krytom. V modifikácií dvojsedadlového vozidla bude sedadlo vodiča pevné a sedadlo spolujazdca bude pevné alebo odnimateľné. Ak sa odnímateľné sedadlo spolujazdca odstráni, tak sa na mieste spolujazdca vytvorí batožinový priestor. Obdobne o homé oblúky je prichytená palubová doska z ohýbaného plechu a plastu s riadením. Pritom palubová doska obsahuje displej s indikátorrni základných prevádzkových údajov alebo dokovacia stanicu s integráciou pre iPhone s aktívnym prepojením na regulačná jednotku a pohonnú jednotku. Konštrukcia vozidla je doriešená tak, že na odpruženom tuhom ráme dvojkolesovej prednej nápravy je umiestnená batéria s predným krytom batérie. Kolesá prednej nápravy sú vybavené čiastočne uzavretými krytmí predných kolies. Do výbavy automobilu samozrejme patria všetky technické náležitosti, ako sú svetlá, smerovky, brzdy,uzamykanie a pod., ktoré sú nutné pre prevádzku vozidla po verejných komunikáciách.Výhody ultraľahkého trojstopového mestského vozidla podľa tohto technického riešenia spočívajú v tom,že vozidlo je založené na konštrukcii z uzavretého profilu, ktorý zároveň tvorí bezpečnostný rám. Vozidlo má vysokú stabilitu vzhľadom na konštrukciu pevnej prednej nápravy s jedným stupňom voľnosti V jednej osi, čo neumožňuje nakláňame vozidla. Podstatnou výhodou je aj ľahká vymeniteľnosť jednotlivých segmentov karosérie čo implikuje varíabilnosť vozidla a individualizáciu vozidla systémom domácej skladačky zo sériovo vyrábaných dielcov. Vozidlo je malé vzhľadom na svoju dĺžku 1800 mm, šírku 1100 mm a výšku 1600 mm. Vozidlo vďaka modulárnosti prútového skeletu môže byť jednosedadlové alebo dvojsedadlové. Dvojsedadlové vozidlo môže byť vyrobene jednak takým spôsobom, že sa na jeho konštrukciu použijú priečniky s cca dvojnásobnou dĺžkou, alebo sa vedľa seba zaradia dva modulárne prútové skelety spojené pevne alebo rozoberateľne.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie ultraľahkého trojstopového mestského vozidla bude ďalej vysvetlené na výkresoch,kde na obr. l je znázomený pohľad na skelet s pripojenými nápravami. Na obr. 2 je znázomený axonometrický pohľad spredu na čiastočnú kapotáž. Na obr. 3 je znázomený axonometrický pohľad zozadu na interiérové prvky výbavy vozidla. Na obr. 4 je znázomený prútový skelet v čelnom náhľade.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov.Pre odbomíkov znalých stavom techniky nemôže robiť problém optimálneho navrhnutia systému, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešeníaje opísané ultraľahké trojstopové mestské vozidlo v najjednoduchšej základnej jednosedadlovej modifikácii, ktorého základ tvorí prútový skelet g pravidelného uzavretého tvaru znázomený na obr. l a 4. Tento skelet pozostáva z ľavého a pravého páru homého a dolného oblúka g, g, ktoré sú vyrobené z uzavretých profilov, V tomto pripade z tenkostenných oceľových rúrok s konštantným priemerom. Miesta styku homého a spodného oblúka 2, g sú zvárané. Homé a dolné oblúky g, g majú rovnaké klenutie. Z bočného pohľadu spojený homý a spodný oblúk z, g tvoria pár a vytvárajú dopredu naklonený útvar podobný elipse taký, že spojnice koncových časti homého a dolného oblúka z, g zvierajú s horizontálou uhol B 60 °. Tieto dva páry tvorené homým a dolným oblúkom z, g sú prepojené v tomto prípade šiestimi priečnikmi A v miestach vrcholov útvarov podobných elipse, v zadnej častí dolných oblúkov g v mieste prichytenia odpruženého tuhého rámu Q jednokolesovej zadnej nápravy. Aj predná časť homých oblúkov z je vybavená priečnikmi 5. V kolese zadnej nápravy je integrovaná elektrická pohonná jednotka. V prednej časti dolných oblúkov g je s jedným stupňom voľnosti prichytený odpružený tuhý rám g dvojkolesovej prednej nápravy. Odpruženie je realizované mechanickými a pneumatickými tl 10miacimi členmi. O takto vytvorený oceľový skelet j pravidelného uzatvoreného tvaru, ktorý tvorí základ mobilnej štruktúry, sú medzi ľavý a pravý homý oblúk 2 pripevnené ľahké karosárske dielce, Je to o čelný plastový priezorový kryt 1 siahajúci od jednej tretiny výšky vozidla až po jeho maximálnu výšku, ako je to znázomené na obr. 2. Medzi ľavý a pravý dolný oblúk 3 skeletu L je ďalej prichytená podlaha § voľne prechádzajúca do zadného krytu, ako je to znázomené na obr. 3. Karosériu dotvára jeden bočný pevný kryt ajeden bočný dverový kryt s priezorom pre vodiča. Do interiéru vozidla patrí sedadlo 2 z ohýbaného plechu,ktoré je prichytené o podlahu so zadným krytom, ako je to znázornená na obr. 2. Altematívne môže byť sedadlo vyrobené aj z plastu. Obdobne o homé oblúky g je prichytená palubová doska Q z ohýbaného plechu s riadením, ako je to znázomené na obr. 3. Pritom palubová doska Q obsahuje displej s indikátormi základných prevádzkových údajov s aktívnym prepojením na regulačná jednotku a pohonnú jednotku. Konštrukcia vozidlaje doriešená tak, že na odpruženom tuhom ráme 5 dvojkolesovej prednej nápravy je umiestnená batéria s predným krytom batérie. Kolesá prednej nápravy sú vybavené čiastočne uzavretými krytmi predných kolies. Do výbavy automobilu samozrejme patria všetky technické náležitosti, ako sú svetlá, smerovky, brzdy uzamykanie a pod., ktoré sú nutné na prevádzku vozidla po verejných komunikáciách.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané ultraľahké troj stopové mestské vozidlo v odvodenej jednosedadlovej modifikácii, ktoré je dostatočne opísané V predchádzajúcom príklade. Rozdiel je len v tom, že palubová doska l 0 obsahuje displej s indikátormi základných prevádzkových údajov alebo dokovaciu stanicu s integráciou pre iPhone s aktívnym prepojením na regulačnú jednotku a pohonnú jednotku.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešeniaje opísané ultraľahké troj stopové mestské vozidlo v prvej odvodenej dvojsedadlovej modifikácii, ktoré je dostatočne opísané v príklade l a ktoré je vyrobené spôsobom, že sa na jeho konštrukciu použijú priečniky i s cca dvojnásobnou dĺžkou a sedadlá 2 budú umiestnené vedľa seba.V tomto príldade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešeniaje opísané ultraľahké troj stopové mestské vozidlo v druhej odvodenej dvojsedadlovej modifikácii, ktoré je dostatočne opísané V príklade l a ktoré je vyrobené spôsobom, že sa vedľa seba zaradia dva modulárne prútové skelety i spojené pevne alebo rozoberateľne. V druhom modulámom prútovom skelete l je osadené len sedadlo 2 spolujazdca pevné alebo odnímateľné. Ak sa odnímateľné sedadlo spolujazdca odstráni, tak sa na mieste spolujazdca vytvorí batožinový priestor.Ultraľahké troj stopové mestské vozidlo podľa technického riešenia nachádza využiteľnosť v automobilovom priemysle.1. Ultraľahké trojstopové mestské vozidlo, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že je tvorené aspoň jedným prútovým skeletom (l) pravidelného uzavretého tvaru, ktorý pozostáva z ľavého a pravého páru homého a dolného oblúka (2, 3), kde aspoň spojnice ľavého a pravého páru homého a dolného oblúka (2, 3) sú prepojené priečnikmi (4) o skelet (l) je s jedným stupňom voľnosti prichytený odpružený tuhý rám (5, 6) dvojkolesovej prednej nápravy a jednokolesovej zadnej nápravy s integrovanou elektrickou pohonnou jednotkou o skelet (l) sú pripevnené ľahké karosárske dielce čelného priezorového krytu (7), podlahy (8) so zadným krytom a bočné dverové kryty.2. Ultraľahké trojstopové mestské vozidlo podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že spojnice koncových častí homého a dolného oblúka (2, 3) zvierajú s horizontálou uhol 3 45 ° až 60 °.3. Ultraľahké trojstopové mestské vozidlo podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že homé a dolné oblúky (2, 3) majú rovnaké klenutie.4. Ultraľahké trojstopové mestské vozidlo podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že homé a dolné oblúky (2, 3) majú rozdielne klenutie.5. Ultraľahké trojstopové mestské vozidlo podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že homé a dolné oblúky (2, 3) sú z uzavretého profilu.6. Ultraľahké trojstopové mestské vozidlo podľa aspoň jedného z nárokov l až 4, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že homé a dolné oblúky (2, 3) sú z tenkostenných rúrok konštantného priemeru.7. Ultraľahké trojstopové mestské vozidlo podľa aspoň jedného z nárokov l až 6, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že o dolné oblúky (3) a/alebo o podlahu (8) so zadným krytom je prichytené aspoň jedno pevné sedadlo (9).8. Ultraľahké trojstopové mestské vozidlo podľa aspoň jedného z nárokov l až 7, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že sedadlo (9) je z ohýbaného plechu a/alebo z plastu.9. Ultraľahké trojstopové mestské vozidlo podľa aspoň jedného z nárokov l až 7, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že o homé oblúky (2) je príchytená palubová doska (10) s riadením z ohýbaného plechu.10. Ultraľahke trojstopové mestské vozidlo podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 9, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že palubová doska (10) obsahuje displej s indikátormi základných prevádzkových údajov.ll. Ultraľahké trojstopové mestské vozidlo podľa aspoň jedného z nárokov l až 9, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že palubová doska (10) obsahuje dokovaciu stanicu s integráciou pre iPhone s aktívnym prepojením na regulačnú jednotku a pohonnújednotku.12. Ultraľahké trojstopové mestské vozidlo podľa aspoň jedného z nárokov l až ll, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na odpruženom tuhom ráme (5) dvojkolesovej prednej nápravy je umiestnená batéria s predným krytom batérie.13. Ultraľahké trojstopové mestské vozidlo podľa aspoň jedného z nárokov l až ll, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že kolesá prednej nápravy sú vybavené čiastočne uzavretýmí krytmi predných kolies.l 4. Ultraľahké trojstopové mestské vozidlo podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 13, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že v modíñkácíi dvojsedadlového vozidlaje tvorené pevne alebo rozoberateľne spojenými dvoma modulámymí prútovými skeletmi (l) s ľavým a pravým párom homého a dolného oblúka (2, 3) s prepojovacími príečnikrní (4) a s pevným sedadlom (9) vodiča a pevným alebo odnímateľným sedadlom (9) spolujazdca.

MPK / Značky

MPK: B62M 7/12, B62D 61/06

Značky: vozidlo, městské, ultraľahké, trojstopové

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u6618-ultralahke-trojstopove-mestske-vozidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ultraľahké trojstopové mestské vozidlo</a>

Podobne patenty