Úžitkové sklo so žilkovaným typom dekoru

Číslo patentu: U 316

Dátum: 08.12.1993

Autori: Kratochvíl Jiří, Šídová Tamara

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Úžitkové sklo so žilkovaným typom dekoruTechnické riešenie sa týka úžitkového skla so žilkovaným typom dekoru, najmä úžitkového skla dutého a transpa rentnêho.Je známe úžitkové sklo so žilkovaným typom dekoru, ktorý sa získava tak, že sa povrch skla vystaví parám chloridov kovov pod teplotou mäknutia skla. Po tejto tepelnej expozícii a následnom vychladení vzniká na povrchu skla tenká vrstvička farieb nepravideľných vzorov s interferenčným svetelným efek tom. Ide o pomerne veľmi náročnú techniku zdobenia.Uvedené nevýhody sa odstránia alebo podstatne obmedzia pri úžítkovom skle, najmä dutom a transparentnom podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že povrch skla je omatovaný a celoplošne alebo časť povrchu je pokrytá za mokra nanesenými írisujúcimi farbami v nepravidelných vzoroch imitujúcich žilkovanie, pričom sa farby alebo vzory vzájomne prekrývajú, alebo rozplývajú na styčných plochách.Je tiež výhodné, ked je povrch skla dalej prekrytý transparentnou farbou, alebo potlačou na celej ploche, alebo na časti povrchu.Sklo je možné dalej zušľachťovať známymi postupmi, napr. styčné plochy farieb alebo vzorov môžu byť zvýraznené brúsením, rytím, prípadne zlátením.Hlavnou výhodou tohoto technického riešenia je získanienového typu úžitkového skla s dekoratívnym žilkovaným typom dekoru, imitujúcim napr. nepravidelné žilkovanie kameňov,napr. mramoru. Touto technikou sa môžu získať V podstate akékoľvek nepravidelné vzory a získa sa zvláštny vzhľad výrobku, ktorý môže byť obmenený alebo zvýraznený čiastočne omatovaným povrchom skla, alebo prekrytím zaschnutých a už vypálených farieb transparentnou tlačou alebo farbou. Ako podklad môže byť využité najmä transparentné sklo, je možnépoužiť tiež východiskové opakové sklo.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je dalej opísané na príkladných vyhotoveniach, znázornených na pripojených výkresoch, z kto rých predstavujeobr.2 úžitkové sklo s nanesenými írisujúcimi farbami a ryté na styčných plochách vzorov a prekryté transparentnou farbou aobr.3 úžitkové sklo s nanesenými írisujúcimi farbami a zlatené.Úžitkové sklo na obr. 1 predstavuje sklenenú vázu zhotovenú z transparentného bezfarebného krištálového skla, ktoré je na celom vonkajšom povrchu omatované matovacou soľou, po ktorej zmytí a vysušení sa na takto upravený povrch skla nanáša pri teplote okolia za mokra írisujúce farby v nepravidelných, ľubovoľných a žilkovanie napr. mramoru imitujúcich vzoroch. Farby nanášané za mokra sa navzájom prekrývajú, alebo sa na styčných plochách rozplývajú, alebo prelínajú po zasch nuti.Po zaschnutí na vzduchu a následnom výpale na cca 510Úžitkové sklo na obr. 2 predstavujúce sklenenú vázu zhotovenú z modrého transparentného skla bolo omatované na časti povrchu matovacou soľou. Na omatovanom povrchu boli obdobným postupom uvedeným v predchádzajúcom príklade nanesené írisujúce farby, pričom po vypálení bol celý povrch sklenenej vázy prekrytý transparentnou farbou. Po jej vypá lení boli styčná plochy žilkovanćho vzoru ryté d-profilom.Úžitkové sklo na obr. 3 predstavuje sklenený pohár 2 transparentnného krištálového skla, pri ktorom bol použitý ten istý postup ako v príklade 1 s tým, že horný aj dolný okraj kalicha a sklenená gulôčka stopky sú zušľachtenáTechnické riešenie je určené na dekoratívna úžitkové1. Úžitkové sklo so žilkovaným typom dekoru, najmä úžitkovét ý m, že povrch skla je omatovaný a celoplošne alebo na časti povrchu je pokrytý za mokra nanesenými írisujúcimifarbami V nepravideľných vzoroch imitujúcich žilkovanie, pričom sa farby alebo vzory navzájom prekrývajú, aleborozplývajú na styčných plochách.2. Úžitkové sklo podľa bodu l, v y z n a c u j ú c e s at y m, že povrch skla je prekrytý transparentnou farbouprípadne potlačou na celej ploche, alebo jej časti.

MPK / Značky

MPK: C03C 15/00

Značky: dekoru, užitkové, typom, žilkovaným

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u316-uzitkove-sklo-so-zilkovanym-typom-dekoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Úžitkové sklo so žilkovaným typom dekoru</a>

Podobne patenty