Zariadenie na zaistenie uzáveru kapoty vozidla

Číslo patentu: U 2733

Dátum: 11.12.2000

Autor: Ambrož Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na zaistenie uzáveru kapoty vozidlaOblasť techniky Technické riešenie sa týka zariadenia na zaistenie uzáveru kapoty yozidla, otváranejDoterajší stav techniky Doteraz známe riešenia uzatvárania kapoty vozidla spošíva vtom, že kapota vozidla jedržaná vuzavretej polohe pomocou západky, ktorá sa uvoľňuje mechanicky bud na prednejstrane vozidla alebo vo vnútri vozidla pomocou lanka spájajúceho uzáver s ovládacou páčkou.Toto riešenie umožňuje pri vniknutí do auta otvoriť páčkou kapotu vozidla a tým umožniť voľný .prístup do priestom motora.Na zamedzenie ľahkej manipulácie s páčkou ovládajúcou uzáver kapoty bolo vyvinuté riešenie pre vozidlá so západkou v tvare skoby, ktorá je lankom spojená s uvoľňovacou páčkou. Pohyb uvoľňovacej páčky je blokovaný zamykacím systémom. Zamykací systém je tvorený zamykacím mechanizmom a spojovacou sústavou, ktorou je západka vtvare skoby spojená so zamykacím mechanizmom tak, že pri zamknutí zamykacieho mechanizmu je spojovacou sústavou západka vtvare skoby držaná vuzavretom stave a nie je možné ju uvoľniť pri manipulácii suvoľňovacou páčkou. Toto zariadenie je pomerne zložité a jeho použitie je obmedzené na vyhotovenie uzáverov kapoty, pri ktorých je možné blokovať pohyb západky v tvare skoby protiťahom napínacieho kábla, resp. lanka, v zamknutom stave.Ďalšie známe zariadenie na zaistenie uzáveru kapoty vozidla otvárané pomocou lanka z vnútomého priestoru vozidla zahŕňa dvojicu bežcov uložených posuvne v konzole, z ktorých prvý bežec je pohybovo spriahnutý so západkou uzávem kapoty vozidla a druhý bežec je spojený sprídavným zámkovým ústrojenstvom, pričom druhý bežec je uložený posuvne do dráhy prvého bežca. Prvý bežec je odpružený pružinou a je pomocou lanka spojený so západkou,ku ktorej je z opačnej strany upevnené lanko uzáveru kapoty vozidla. Prvý bežec je opatrený drážkou, do ktorej zapadá v uzamknutom stave čelo druhého bežca. Nevýhodou tohto riešeniaje, že pn násilnom prestrihnutí lanka je možné zámok otvoriť a tak nadvihnúť kapotu vozidla.Podstata technického riešenia Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje zariadenie na zaistenie uzáveru kapotyvozidla, otváranej pomocou lanka z vnútomého priestoru vozidla zahŕňajúce dvojicu bežcovuložených posuvne vkonzole, zktorých prvý bežec je pohybovo .spriahnutý .so západkou uzáveru kapoty vozidla a druhý bežec je spojený s prídavným zámkovým ústrojenstvom, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva najmä vtom, že medzi bežcami je v konzole usporiadaný aretačný člen, pre ktorý je na každom z bežcov vytvorený zárez, pričom obidva bežce sú odpružené pružinou.Z funkčného hľadiska sa javí ako výhodné, ked aretačný člen tvorí gulička v priechodnom otvore v stene konzoly medzi drážkami na bežce.Ďalej sa javí výhodné, ked sú pmžiny usporiadané vdrážkach upravených na konzole prePrehľad obrázkov na yy kresoch Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov, na ktorých je schematickyznázornene na obr. 1 zariadenie na zaistenie uzáveru kapoty vozidla v odomknutom stave, na obr. 2 zariadenie podľa obr. 1 v uzamknutom stave, na obr. 3 zariadenie podľa obr. l a 2 v staveZariadenie na zaistenie uzáveru kapoty vozidla v príkladnom vyhotovení podľa obr. 1 pozostáva zkonzoly l, vktorej je posuvne uložená dvojica bežcov g, g. Na tento účel sú v konzole 1 vytvorené dve drážky Q, 13. V konzole l je ďalej usporiadaný aretačný člen E,ktorý v jednoduchom vyhotovení s výhodou tvon oceľová gulička usporiadanâ v priechodnom otvore l v stene konzoly 1 medzi drážkami Q, l 3 bežcov g, 3. Obidva bežce g, 3 h sú opatrené zárezom gg, 23 na aretačný člen gQ, ktorý sa v konzole 1 pohybuje naprieč voči pohybu bežcov2 3. Pomocouneznázornených skrutiek je konzola 1 upevnená v priestore motora. Prvý bežec gje pohybovo spriahnutý so západkou 7 uzáveru kapoty 14 vozidla a to pomocou ovládaciehočlena Q, ktorý je k prvému bežcu g a západke 1 uzáveru lg kapoty vozidla upevnený pomocou nastavovacej skrutky 11. K západke Z uzáveru 14 kapoty vozidla je z druhej strany upevnené lanko 5 uzáveru uzáveru 14 kapoty vozidla. Prvý bežec g je v konzole l odpružený pružinou § usporiadanou v drážke Q. Západka Z je tak isto odpružená. Druhý bežec 3 je spojenýs ovládacím členom 2 k prídavnému zámkovému ústrojenstvu LZ a je vkonzole l odpruženýpružinou Q usporiadanou vdrážke 13. Ovládacie členy g, 2 môžu byť tvorené oceľovýmlankom prípadne oceľovou strunou vedenou prikladne bovdenom. V stave odomknutia podľa obr. l sú obidva bežce g, g v polohe, kedy sú zárezy 22, 23vedľa seba a aretačný člen 20 sa môže voľne pohybovať, takže je západka 7 uzáveru 14 kapotyvozidla voči uzáveru L 4 kapoty vozidla odblokovaná a kapotu vozidla je možné otvoriť ťahom za lanko i uzáveru Ľ kapoty vozidla. iV prípade zamknutia prídavného zámkového ústrojenstva Ľ vhodného vyhotovenia,napr. s posuvnou zámkovou vložkou alebo rotačnou zámkovou vložkou, podľa obr. 2 sa pomocou ovládacieho člena 2 a stlačením pmžiny m pritiahne druhý bežec 3 do zadnej polohy. Aretačný člen Q je druhým bežcom vytlačený do zárezu Ľ prvého bežca z a tak zabráni pohybu prvého bežca z. Prvý bežec g tak pomocou ovládacieho člena 6 spojeného so západkou Z uzáveru 14 kapoty vozidla drží túto západku Z uzáveru 14 kapoty vozidla v polohe, v ktorej je uzáver 13 kapoty vozidla zablokovaný a kapotu vozidla lankom j uzáveru g kapoty vozidla nie je možné otvoriť.V prípade nežiaduceho vniknutia do vozidla, kedy je násilne prerušený ovládací člen 2 vedúci od druhého bežca 3 k prídavnému zámkovému ústrojenstvu 1 Z, podľa obr. 3 sa uvoľní pružina l 0, ktorá posune druhý bežec 3 do krajnej prednej polohy. Tým sa opäť zablokuje pohyb aretačného člena Q V danom prípade oceľovej guličky, ktorá zostáva vtlačená do zárezu Ľ prvého bežca z, ktorého pohyb je tým znemožnený. Dôsledkom zabránenia pohybu prvéhobežca g sa zablokuje uzáverlg kapoty vozidla a kapotu vozidla lankom 5 uzáveru JA kapotyvozidla nie je možné otvoriť.Priemyselná yjmžiteľnosť Zariadenie na zaistenie uzáveru kapoty vozidla, otváranej pomocou lanka z vnútoméhopriestoru vozidla, je určené proti nežiaducemu vniknutiu do vnútomého priestoru motora. Zariadenie na zaistenie uzáveru kapoty vozidla, otváranej pomocou lanka zvnútoméhopriestoru vozidla, zahíňajúce dvojicu bežcov uložených posuvne v konzole, z ktorých prvý bežec je pohybovo spriahnutý so západkou uzáveru kapoty vozidla a druhý bežec je spojený s prídavným zámkovým ústrojenstvom, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že medzi bežcami (2, 3) je vkonzole (1) usporiadaný aretačný člen (20), pre ktorý je na každom z bežcov (2, 3) vytvorený zárez (22, 23), pričom obidva bežce (2, 3) sú odpružené pružinou. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že aretačný člen (20)tvorí gulička usporiadaná v priechodnom otvore (15) v stene konzoly (l)medzi drážkami. Zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že pružiny (8, 10) súusporiadané v drážkach (12, 13) upravených na konzole (l) na bežce (2, 3).

MPK / Značky

MPK: E05B 65/19

Značky: zariadenie, zaistenie, kapoty, uzávěru, vozidla

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u2733-zariadenie-na-zaistenie-uzaveru-kapoty-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zaistenie uzáveru kapoty vozidla</a>

Podobne patenty