Interiérové schodisko

Číslo patentu: U 2721

Dátum: 11.12.2000

Autor: Svrček Martin

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Riešenie sa týka interiérového schodiska upraveného renováciou.Schodisko je jedným z najpôsobivejších prvkov obytného priestoru. Predovšetkým dreveným schodiskom získava interiér vyššiu úžitkovú a estetickú hodnotu.Doteraz Schodisko vyrobené z dreva, betónu, plechu alebo železa sa po určitej dobe bez ohľadu na typ materiálu natoľko opotrebuje, že pôsobí v interiéri veľmi neesteticky. Na drevenom schodisku sa vytvárajú trhliny, cementové sa vyštrbuje, zo železa alebo plechu sa zošľapujú a navyše nepôsobia estetický.Doteraz sa úprava takto poškodeného schodiska uskutočňovala tak, že sa plochy podstupnic, nástupníc a schodníc pokrývali drevenými doskami o hrúbke 4 až 5 cm. Úprava schodiska týmto spôsobom vyžadovala veľkú spotrebu kvalitného dreva, ktoré sa muselo navyše ešte povrchovo ďalej upravovať. Úprava schodiska bola časovo náročná a nie vždy sa dosiahla vzhľad pripomínajúci pôvodný stav.Cieľom predmetného riešenia je úprava takto poškodeného schodiska do stavu, ktorý je nerozoznateľný od pôvodného vzhľadu, pričom dochádza k značnej úspore dreva anákladov a zároveň sa dosiahne výrazný estetický efekt.Túto úlohu plní renovovanie interiérového schodiska podľa úžitkového vzoru,pozostávajúce z podstupnic, nástupníc a schodníc tvorených z dreva, betónu, železa alebo plechu, ktorého podstata spočíva v tom, že nástupnica a podstupnica sú tvorené kombináciou laťovky alebo drevotriesky a lamely, pričom podkladový materiál nástupnice je opatrený lepiacou hmotou.Ďalej sa zistilo, že je výhodné, keď lamela je na báze dreva, predovšetkým tvrdého dreva, ktoré má výraznú štruktúru. Takýmto drevom je dub alebo buk, pripadne to môže byt-z, Laťovka a drevotrieska môžu byť dyhované lamelou. Zistilo sa, že laťovka môže byť ohníbke 18 až 31 mmalamela o hrúbke 4 až 8 mm.U niektorých schodísk, ale hlavne u schodiska z betónu a dreva sa môže nástupnicaopatriť lepidlom, najvýhodnejšie penovým lepidlom. V súčasnosti je na trhu dostatočnémnožstvo penových lepidiel, avšak ako najvýhodnejšie sa ukázalo penové polyuretánové lepidlo.Schodísko z betónu a dreva má často veľké nerovnosti. V takom prípade sa môže podkladový materiál nástupníce opatrit výhodne najmenej dvoma napevno vsadenými hrotmi a laťovka, ktorá pokrýva tento podkladový materiál, sa môže opatriť otvormi v tvare hrotov, a to tak, aby otvory v laťovke boli v tej istej vzdialenosti ako hroty vsadené v podkladovom materiáli a v tom istom tvare. iZistilo sa, že najlepšia kvalita a najlepší vzhľad renovovaného schodiska podľa riešenia sa dosiahne, keď je nástupnica opatrená lepidlom, laťovkou a lamelou a podstupnica je výhodne opatrená najmenej jednou lamelou a drevotrieskou, pričom lamela jeidyhovaná.Taktiež sa zístilo, že je výhodné, keď vrch nástupníce je opatrený lamelou. Zistilo sa že podstupnica môže byť tvorená plávajúcou podlahou. i i iSchodnica plniaca funkciu bočnice a tvoriaca tesnenie medzi stenou budovy,nástupnicami a podstupnicami, je tvarovaná tak, že sleduje tvar nástupníc a podstupníc,pričom jej okraj je opatrený samolepiacou páskou a upevňovacími prvkami.Nástupnica, podstupnica a schodnica môžu byt opatrené upevňovacími prvkami,ktoré sú opatrené zažehľovacou páskou.Zistilo sa, že je výhodné, ked samolepiaca páska a zažehľovacia páska sú v rovnakom farebnom prevedení ako nástupníce, podstupnice a schodnica.Renovovanim schodiska podľa riešenia sa dosiahne jeho vyššia estetická hodnota pri značnej úspore drevnej hmoty, nákladov ako aj času oproti doteraz používaným spôsobom, pričom sa predĺži doba životnosti na takmer rovnakú dobu ako u nového schodiska.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je schematicky zobrazená nástupnica a podstupnica ako jedno z možných navrhovaných riešení. Na obr. 2 je zobrazená nástupnica, na obr. 3 je zobrazená podstupnicaPríklady uskutočnenia technického riešeniaInteriérové schodisko pozostávajúceho z nástupnice a podstupnice, ktoré sú na bočných stranách opatrené schodnicou, je zobrazené na obr. l, 2, 3 a 4. Riešenie podľa úžitkového vzoru je charakteristické tým, že nástupnica a podstupnica sú tvorené kombináciou laťovky 1 alebo drevotriesky z a lamely 3, pričom podkladový materiál nástupnice je opatrený lepiacou hmotou i.Zistilo sa, žeje výhodné, ked podkladový materiál nástupnice je po celej svojej ploche opatrený lepiacou hmotou i, výhodne polyuretanovým lepidlom.Laťovka 1 a drevotrieska g môžu byť dyhované lamelou 3, pričom lamela 3 tvorí vrchnú časť nástupnice, podstupnicje a schodnice.Lamela g môže byť tvorená drevom, výhodne dubovým alebo bukovým.Zistilo sa, že podkladový materiál nástupnice v prípade nerovnosti môže byť opatrený najmenej dvomi napevno vsadenými kotvami 5, ktorých ukončenia sú vsadené votvoroch laťovky l. IUkázalo sa, že je výhodné, ked nástupnica je opatrená lepiacou hmotou A, laťovkou l a lamelou 3 a podstupnicaje opatrená drevotrieskou g a najmenej jednou lamelou 3.Schodnica plniaca funkciu bočnice alebo tvoriaca tesnenie medzi stenou budovy,nástupnicarni a podstupnicami môže byť ukončená v tvare nástupnic a podstupníc.Taktiež sa zistilo, že nástupnica, podstupnica a schodnica môžu byť opatrené upevňovacími prvkami Q. Okraj schodnice môže byt opatrený zažehľovacou páskou 8 a upevňovacie prvky Q samolepiacou páskou 1. iVysoká estetická hodnota renovovaného schodiska sa dosiahne vtedy, keď lamela 3, samolepiaca páska Z a zažehľovacia páska 3 sú v rovnakom farebnom prevedení.l. Interiérové schodisko, pozostávajúcepodstupníc á nástupníc, ktoré sú na bočných stranách opatrené schodnicou a sú vyrobené z dreva, betónu, železa alebo plechu,v y z n a č u j ú c e s a t ý m, že nástupnica a podstupnica sú tvorené kombináciou laťovky (l) alebo drevotriesky (2) a lamely (3) a schodnica je tvorená drevotrieskou (2) a lamelou (3), pričom podkladový materiál nástupnice je opatrený penovou lepiacou hmotou (4).2. Interiérové schodisko podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m, že laťovka (l) a drevotrieska (2) sú výhodne dyhovaná.3. Interiérové schodisko podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m, že laťovka (l) a drevotrieska (2) sú výhodne dyhované lamelou (3).4. Interiérové schodisko podľa nároku 1 až 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m, že lamela (3) tvorí vrchnú časť nástupnice, podstupnice a schodnice. I5. Interiérové schodisko podľa nárokov l až 4, v y z n a č u j ú c e š a t ý m, že lamela (3) je tvorená drevom.6. Interiérové schodisko podľa nárokov 1 až 5, v y z n a č u j ú c e s a t ý m, že lamela (3) je výhodne dubová alebo buková.7. Interiérové schodisko podľa nárokov laž 6, v y z n a.č u j ú c e s a t ý m, že laťovka (l) je o hrúbke 18 až 31 mm a lamela (3) o hrúbke 4 až 8 mm.8. Interiérové schodisko podľa nárokov 1 až 7, v y z n a č u j ú c e s a t ý m, že penovú lepíacu hmotu (4) tvorí výhodne polyuretánové lepidlo.9. Interierové schodisko podľa nárokov 1 až 8, v y z n a č uj ú c e s a t ý m, že podkladový materiál nástupnice je výhodne opatrený najmenej dvoma napevno vsadenými kotvami (5), ktorých ukončenia sú vsadené v otvorochlaťovky (1).10. Interiérové schodisko podľa nárokov 1 až 9, V y z n a č u j ú c e s a t ý m, že nástupnica je výhodne opatrená lepiacou hmotou (4), laťovkou (l) a lamelou (3) a podstupnica jevýhodne opatrená drevotríeskou (2) a najmenej jednou lamelou (3.).11. Interiérové schodisko podľa nárokov l až 10, v y z n a č u j ú c e s a t ý m, že schodnica i

MPK / Značky

MPK: E04F 11/16

Značky: interiérové, schodisko

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u2721-interierove-schodisko.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Interiérové schodisko</a>

Podobne patenty