Ventilové sedlo najmä vodovodných batérií

Číslo patentu: U 2713

Dátum: 07.11.2000

Autor: Pavlík Karol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Ventilové sedlo najmä vodovodných batérií.Technické riešenie sa týka konštrukcie ventilového sedla,najmä vodovodných batérii a spadá do oblasti zariádeniwvcíudárenskej techniky a hydrauliky.Doteraz známe konštrukcie sediel vodovodných ventilových batérii sú vyrobené zjedného kusa amateriálom je pritom mosadz. Na sedlo ventilu sú vo všeobecnosti kladené vysoké požiadavky na tesnosť. Funkčnou časťou je práve tesniaca plocha sedla Korózia aerózia tesníacej plochy spôsobuje, že tesniaca plocha stráca svoju pôvodnú funkciu azačne prepúšťať kvapalinu-. Vo všeobecnosti je záručná doba na vodovodné ventilové batérie cca pol roka.Teda podstatnou nevýhodou existujúcich sediel vodovodných batérií je ich nízka životnosť. Poruchový stav sedla batérie sa rieši výmenou sedla, čo je finančne náročné. Existuje druhá možnosť, kde pri určitej zručnosti sa dosadacia plocha sedla batérie ofrézuje špeciálnym ručným nástrojom. Je to však namáhavé aje nutné mat kdispozicií špeciálnu frézku. Ztýchto dôvodov je kvalita celej vodovodnej batérie nízka.Preto vznikla požiadavka na takú konštrukciu sedla vodovodnej batérie, ktorá by zaruöovala prakticky neobmedzenúživotnost dosadacej plochy sedla pri vysoko kladených požiadavkáchna tesnosť. Výsledkom tohto trendu je ďalej popisované technické riešenie.Uvedené nedostatky odstraňuje ventilové sedlo, najmä vodovodných batérií podľa technického riešenia aktorého podstata spočíva vtom, že čelná časť základného telesa sedla je opatrená vložkou znekorodujúceho materiálu. Pritom je medzi čeIn.ou časťou základného telesa sedla avložkou vytvorená styčná spojovacia plocha.Podstatou technického riešenia je aj tvarové riešenie styčnej dosadacej plochy, ktorá môže byť rovinná alebo môže byť aj viac krát Iomená. Je to závislé od spôsobu spojenia vložky sčelnou časťou základného telesa sedla. Pre lepenie oboch častí je postačujúce, ak styčná plocha je rovinná. Naopak, pre lisovanie je vhodné, ak styčná plocha jeudva krát Iomená. Pre spájkovanie je výhodné, ak styčná plocha je vjednej svojej časti konkávna alebo konvexná.Zcharakteristík styčnej plochy vyplýva, že vložka je do čelnej časti základného telesa sedla vlisovavná alebo je prilepenáNapokon ďalším postatným znakom technického riešenia je materiálové zloženie -vložky, ktorá s výhodou je z nerezu. Alternatívne môže byť vyrobená aj z keramiky, titánu alebo plastu.Výhody ventilového sedla, najmä vodovodných batérií podľa technického riešenia spočívajú najmä vtom, že kvalitný tvrdý nekorodujúci materiál vložky podstatne predlžuje životnosť celej vodovodnej batérie. Je predpoklad, že doba životnosti bude niekoľkonásobne vyššia ako pri použití doteraz existujúcich sediel.Pritom sú zachované montážne rozmery sedla vodovodných batériípodľa technického riešenia pri zachovaní požiadaviek na ekológiu. Zavedenie do výroby tohto ventilového sedla, najmä vodovodných batérií podľa technického riešenia znamená zvýšenie kvality vodovodných ventilových batérií čo sa prejaví aj ekonomickým efektom. nPrehľad obrázkov na výkresochVentilové sedlo, najmä vodovodných batérií podľa technic kého riešenia bude bližšie ozrejmené na výkrese, kde na obr. 1 je znázornená jeho základna konštrukcia. Na obr. 2 je v rezeznázornená lomená styčná plocha.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je popísanázákladná konštrukcia ventilového sedla vodovodných batérií podľa technického riešenia znázornená na obr. 1 a 2. Ztýchto obrázkov je zrejmá jeho konštrukcia. Pozostáva zo základného telesa g ventilového sedla, ktoré je vyrobené zmosadze. Čelná čast 1 tohto základného telesa 2 ventilového sedla je opatrená vložkou ą znekorodujúceho materiálu, ktorým je vtomto príklade antikoranerez. Medzi vložkoug ačelnou časťou 1 základného telesa g ventilového sedla je tak vytvorená styčná spojovacia plocha i. Osadenie vložky g do čelnej časti 1 základného telesa 2 ventilového sedla je vtomto príklade zrealizované tesným lisovaním. Pre technológiu Iísovanía je vhodné, ak styčná spojovacia plochag je dva krát lomená. Vjednom konkrétnom uskutočnení to predstavuje vnútorný prstencový zápich na vnútornej čelnej časti 1 základného telesa g ventilového sedla avo vložke g sa to prejaví axiálnym prstencovým výstupkom opät na vnútornej časti vnútorného rádiusu.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je popísaná alternatívna konštrukcia ventilového sedla vodovodných batérii podľa technického riešenia znázornená na obr. 1. Zobrázku je zrejmá jeho konštrukcia. Pozostáva zo základného telesa g ventilového sedla,ktoré je vyrobené zmosadze. Čelná čast 1 tohto základného telesa g ventilového sedla je opatrená vložkou g znekorodujúcehomateriálu, ktorým je vtomto príklade plast. Medzi vložkoug ačelnou časťou 1 základného telesa g ventilového sedla je tak vytvorená styčná spojovacia plocha 51. Osadenie vložky g do čelnej časti 1 základného telesa g ventilového sedla je vtomto príklade zrealizované lepením. Pre technológiu lepenia je dostatočné,ak styčná spojovacia plocha 51 je medzi čelnou časťou. 1 základného telesa g ventilového sedla a vložkou g rovinná.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je popísaná ďalšia alternatívna konštrukcia ventilového sedla určeného pre chemický priemysel podľa technického riešenia a je znázornená na obr. 1. Zobrázku je zrejmá jeho konštrukcia. Pozostáva zo základného telesa g ventilového sedla, ktoré je vyrobené zmosadze. Čelná čast 1 tohto základného telesa g ventilového sedla je opatrená vložkou g znekorodujúceho materiálu, ktorým je vtomto príklade titán. Medzi vložkou g ačelnou časťou 1 základného telesa g ventilového sedla je tak vytvorená styčnáspojovacia plocha Osadenie vložky g na čelnú čast 1základného telesa ventilového sedla je vtomto príkladezrealizované spájkovaním. Pre technológiu spájkovania je výhodné, ak styčná spojovacia plochag medzi čelnou časťou 1 základnéhotelesa g ventilového sedla a vložkou gobsahuje konkávnu aleqoukonvexnú čast na umiestnenie spájkovacieho materiálu.

MPK / Značky

MPK: F16K 1/42, F16K 1/44

Značky: najmä, sedlo, batérií, ventilové, vodovodných

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u2713-ventilove-sedlo-najma-vodovodnych-baterii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ventilové sedlo najmä vodovodných batérií</a>

Podobne patenty