Splynovacie zariadenie

Číslo patentu: U 2337

Dátum: 10.12.1999

Autori: Kopřiva Petr, Růžička Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka splynovacieho zariadenia, používaného najmä na splyňovanie skvapalneného propán - butánu, ktorý je ďalej vykurovacím médiom plynového kotla systému vykurovania obytnej budovy alebo viacerých budov.Na ekologické vykurovanie objektov, ktoré nie je možné pripojit na teplovodnú siet alebo potrubný rozvod zemného plynu čí svietiplynu,sa používajú kotly napojené na propán, odparený v zásobníku, v ktorom je uskladňovaný v kvapalnom stave. Napriek tomu, že skvapalnený propán - bután je podstatne lacnejší, nie je jeho použitie možné vzhľadom na to, že sa už pri teplote -0,5 °C prestáva odparov-a-t. Použitie splynovacieho zariadenia s externým ohrevom je tiež nákladné. Preto bolo vyvinuté splynovacie zariadenie, ktoré tvorí odparovacia nádoba s ohrievacím prostriedkom, napojeným na vyhrievací systém vykurovaného objektu alebo na systém ohrevu úžitkovej vody. Pri pretlaku vzniknutého propán - butánu môžu byt tieto zariadenia dosial istené len poistným pretlakovým ventilom, prostredníctvom ktorého dôjde pri vzniku pretlaku k vypusteniu nadmerného množstva odpareného plynu. Toto riešenie má teda nevýhodu vtom, že pri nadmernom odpareni plynu a vzniku pretla~ku nastane neekonomické vypustenie plynu, naviac s možnosťou explózle.Cieľom technického riešenia je vytvorenie zariadenia, ktoré pri nadmernom odparení plynu bude bezpečnejšie.Vytýčený ciel je dosiahnutý splynovacim zariadením podla technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je vytvorené z nádoby, ktorej vnútorný priestor je pružnými membránami rozdelený na viacčastí, z ktorých jedna časť je prispôsobená na napojenie na prívod2 skvapalneného propán - butánu a odvod odpareneho propán - butánu a k nejprilahlé časti sú uspôsobené na prívod a odvedenie ohrievacieho média.Skvapalnený zemný plyn, privedený spravidla do strednej časti, sa pôsobením ohrievacieho media v prilahlých častiach nádoby odpari a dostáva sa do horáka plynového kotla. Pri zvýšení tlaku nastane prehnutie pružných membrán a zároveň sa zníži množstvo privedeného ohrlevacieho média. Nádoba splynovacieho zariadenia môže byt zostavené zjednotlivých prstencov, hore uzavretých vekom a v spodnej časti dnom, pričom veko, pružne membrány a dno sú k prstencom väčšinou pritlačené svornikmi so závitmi a maticami. Vo výhodnom vyhotovení je nádoba vložená do utesneného nepriedušného obalu, spravidla z fólie z umelej hmoty, na ktorej sú vytvorené prelisy. V prípade, že z nádoby alebo jej pripojovacich prvkov uniká netesnosťami odparený propán - bután, nepriedušný vak sa naíúkne a tak je indikovaný únik plynu. Nádoba splynovacieho zariadenia je vo výhodnom vyhotovení napojená na prívodné potrubie k plynovému kotlu, ktoré je napojené na akumulačnú nádobu. Tak je umožnený rozbehzariadenia, lebo plyn, zhromaždený vaku-mulačnej nádobe, je použitý v plynovom kotle na ohrev vody vo výmenníku tepla. Tá ďalej ohreje ohrievacie médium, v danom prípade nemrznúcu zmes na zohriatíe skvapalneného propán - butánu, v nádobe splynovacieho zariadenia na výparnú teplotu. Výmenník tepla je pritom napojený na vykurovaciu sústavu vykurovaného objektu. Vo výhodnom vyhotovení je nádoba odparovacieho zariadenia napojená na prívodné potrubie skvapalneného propán - butánu, do ktorého je umiestnene predhrievacie teleso napojené ne Výmenník tepla napojený na vykurovaciu sústavu vykurovaného objektu. Skvapalnený propán - bután je tak pred príchodom do nádoby splynovacieho zariadenia predhriaty a v nádobe sa potom ľahšie odpari. Za účelom rýchlejšieho ohriatia vody pri rozbehu zariadenia je Výmenník tepla priamo prepojený so spätným potrubím k plynovému kotlu, pričom do odvodného potrubia vykurovacieho média z kotla je za Výmenník tepla umiestnený ventil. Ventil je umiestnený aj v smere spätného toku vykurovacieho média pred pripojením prepojovacieho potrubia výmenníka tepla na spätné potrubie.Prehľad obrázkov na výkreseSplynovacie zariadenie podľa technického riešenia,umíestnenéhodo vykurovacieho systému, je schematicky znázornené na priloženom výkrese.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZ jednej strany steny 25, teda vnútri obytnej budovy, je umiestnený vykurovací systém, zostavený z plynového kotla 1. na ktorý je napojené odvodné potrubie lg, vykurovacieho média do vyhrievacích telies,spätné potrubie uvykurovacieho média do plynového kotla ta prívodné potrubie 10 odpareného propán - butánu. Na odvodné potrubie 1 gp napojený výmenník tepla 15, z ktorého je vyvedené prívodné potrubie Q vykurovacieho média do prilahlých častí 3.2 a 3.3 nádoby 3 splynova cieho zariadenia, do ktorých je vykurovacie médium privedené odbočka.mi 20. a zl. Spätné. odvedenie vykurovacieho média do .výmenníka teplaäje umožnené odbočkami 22 a Q, napojenými na spätné potrubie 14 vykurovacieho média. Prlvodné potrubie 13 aj spätné potrubie Ľsú napojené na konci na predhrievacie teleso ii umiestnené do privodného potrubia g skvapalneného propán - butánu zo zásobníka 2 do strednej časti í nádoby § splynovacieho zariadenia, Z nej je vyvedené prívodné potrubie Qodpareného propán - butánu do plynového kotla 1, pričom je na toto prívodné potrubie 10 napojený regulátor utlaku plynu a tiež akumulačná nádoba 12 odpareného propán - butánu. Na prívodné potrubie Qvykurovacieho média je namontovaná aj expanzná nádoba 1 a do spätného potrubia 14 vykurovacieho média je zaradené čerpadlo 19. Nádoba 3 je vložená do nepriedušného obalu Q, v danom prípade z lgelitu s prelísmi a tento obal je dokonale utesnený. Týmto obalom môžu byt opatrené aj pripojovacie armatúry.Nábeh celej sústavy sa začne zapálením horáka plynového kotla 1,v ktorom sa spali plyn z akumulačnej nádoby 1.2 a z privodného potrubia m. Tým sa zohreje médium, ktorým je nemrznúca zmes, napustená do vykurovacieho okruhu. Vykurovací okruh je vytvorený z výmenníka tepla J§, na ktorý je napojené prívodné potrubie 13 vykurovacieho média a spätné potrubie Livykurovacieho média, prepojené s nádobou § sply novacieho zariadenia a s predhrievacím telesom §, umiestneným v prí 4 vodnom potrubí gskvapalneného propán - butánu, vedúcom do nádoby 3splynovacieho zariadenia. Zohriata nemrznúca zmes, teda médium, ktorým je naplnený tento okruh, zohreje v strednej časti 31 n.àdoby §splynovacieho zariadenia privedený skvapalnený propán - bután do tej miery, že nastane jeho odparovanie. Odparený plyn prúdi privodným potrubim Lgcez regulátor tlaku lldo horáka piynového kotla 1. Zohriata vykurovacia voda je z piynového kotla 1 vedená odvodným potrubim i do radiátorov vykurovacej sústavy, z ktorých je privádzaná spätným potrubim 17 spät do piynového kotla 1. V prípadoch rozsiahlej vykurovacej sústavy, ked plyn naakumulovaný v akumulačnej nádobe g a v prívodnom potrubí lgnepostačí na zohriatie vykurovacieho média vo výmenniku tepla 15, je na rozbeh zariadenia za výmenník tepla Q zaradený ventil 26 a ventil 27 prepojovacieho potrubia gąvýmennika tepla 15 so spätným potrubim u k plynovému kotlu 1. Do spätného potrubia 17 je vložený ventil 30. Pri rozbehu tepelnej sústavy sú ventily 21 a 3 guzavreté a ventil 27 je otvorený. Ohriata vykurovacia voda tak pôsobí iba v okruhu medzi plynovým kotlom 1 a výmennikom tepla 15, pričom okruh pôsobí len v častí odvodného potrubia i 6, v prepojovacom potrubí gs a v časti spätného potrubia 1 L Po rozbehu sústavy a začatí odparovania skvapalneného propán - butánu v strednej častí Q nádoby 3 splynovacieho zariadenia sú ventily g 6 a Qopät otvorené a ventil 27 uzavretý. Tak je v činnosti normálny tepelný okruh, v ktorom voda, zohriata v plynovom kotIi 1, vyhrieva radiátory vykurovacej sústavy a vracia sa spätným potrubim 17 spät do piynového kotla 1. Nádoba 3 spIynovacieho zariadenia je v danom prípade zostavené z troch prstencov, opatrených na okrajoch navádzacímí prstencami 29. Zmienené tri prstence sú stiahnuté svorníkmi 7 so závitmi a maticami, pričom prostrednictvom týchto svornikov 7 je vo vrchnej časti pritlačené veko 5 a v spodnej časti dno 6. Na zostavenie nádoby § splynovacieho zariadenia je možné použit ajviac prstencov, opatrených vo vrchnej časti vekom 5 a v spodnej časti dnom 6. Svorníkmi 7 sú stiahnuté aj pružné membrány i, ktoré rozdeľujú vnútorný priestor nádoby na tri oddelené časti 31, 34 g, QA. Nádoba 3 splynovacieho zariadenia je umiestnená do nepriedušného tesného a uzavretého igelitového obalu a s prelismí. V prípade úniku plynu z nádoby í 3 splynovacieho zariadenia nafúkne unikajúci plyn nepriedušný o bal Ľ, čím je vytvorená vizuálna kontrola úniku odpareného plynu.

MPK / Značky

MPK: F23K 5/22

Značky: zariadenie, splynovacie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u2337-splynovacie-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Splynovacie zariadenie</a>

Podobne patenty