Číslo patentu: U 2336

Dátum: 10.12.1999

Autor: Gernic Karol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka lapača Iezúceho hmyzu aplikovateľneho nakmene stromov a krikov a spadá do oblasti potrieb človeka v záhradnictve.V súčasnosti existuje v záhradníctve dosiaľ nevyriešený problém s lezenim hmyzu a to najmä mravcov po kmeňoch stromovado ich korún.Mravce na a listy stromov vylućujú kyselinu mravčiu,vyhľadávajú vošky, ktoré neskôr znićia zelený porast a úrodu. Ochrana proti voškam sa uskutočňuje chemickým postrekom, čo je však z ekologického hladiska nevyhovujúce. Týmto spôsobom je však riešený len sekundárny problém, pretože lezúce mravce po kmeni stromu si zabezpečia ďalšie kolónie vošiek, ktorých exkrementy sú vyhľadávaným zdrojom obživy pre mravce. Ochrana proti mravcom sa uskutočňuje natretím lepidla v priečnych pásoch na kmeň stromu. Avsak poveternostne podmienky -ako je dážd, slnko a prach spôsobia, že lepidlová vrstva je po čase neúčinná a mravce ňou bez problemov znovu prechádzajú. Naviac v Iepidlovej vrstve vznikajú praskliny, cez ktoré mravce opät prechádzajú. Existuje aj obdobný spôsob ochrany, kde sa kmeň stromu ovinie lepiacou páskou, ktora všakxzabraňuje rastu kmeňa stromu. Nevýhody existujúcich ochrán spočívajú v ich neúčinnosti vplyvom starnutia, krátkou účinnou dobou ochrany a v ich škodlivosti ak saDosial sa nepodarilo účelne skĺbit dva rozdielne spôsoby ochrany a to spôsob chemický a mechanický. Táto požiadavka bola napokon úspešnesplnená, čoho dôsledkom je tento úžitkový vzor spájajúci mechanickúochranu s chemickým prostriedkom do jedného funkčného celku s novýmiVyššie uvedené nedostatkyv podstatnej miere odstraňuje lapač hmyzu podľa technického riešenia a ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z plastovej pásoviny v svojej spodnej časti stočenej do toroidu a v svojej hornej časti stočenej do valca. Vnútorný priemer toroidu je pritom váčši ako priemer valca. Toroid má v svojej hornej vnútornej časti medzeru a v svojej dolnej časti má konkávnu prstencovú plochu naplnenú kvapalinou. V konečnom dôsledku je výrobok tvarovo charakterizovaný ako zvon s otvorenouhornou časťou a do vnútra zahnutými spodnými okrajmi.Podstatou technického riešenia je aj konkrétny tvar plastovej pásoviny, ktorej stena má v priečnom reze harmonikový tvar.Podstatným znakom technického riešenia je aj vytesñovacia podložka priliehajuca k dosadacej ploche nachádzajúcej sa na vnútornom priemereNapokon podstatou technického riešenia je aj druh kvapaliny nachádzajúcej sa v spodnej časti toroidu, v jeho konkávnej prstencovej ploche, kedtouto kvapalinou je olej alebo isekticid.Výhody Iapača hmyzu podľa technického riešenia spočívajú vo vytvorení nového výrobku, ktorý sa dosial na trhu nevyskytuje. Nový výrobok je ekologický lebo nemusí používat žiadnu chemickú kvapalinovú náplň. Je úplne postačujúce, ak sa za kvapalinovú náplň použije olej, ktorý môže byt aj použitý. Ak sa aj použije kvapalný insekticíd, ten je aplikovaný len vo vnútornej spodnej časti toroidu. Napokon je to veľmi atraktívny výrobok pre záhradkárov, pretože je časovo dlho použiteľný, kedže jeho teleso je z plastu a kvapalinová náplň sa dá ľahko obnovovať a čistití Jednoduchá a časovonenáročná je aj jeho aplikácia. Má široké upotrebenie, čo sa týka priemerovl stromov alebo kríkov. Je použiteľný pre mladé stromky s priemerom kmeňa 1cm až po staré stromy s neobmedzeným priemerom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude ďalej objasnené pomocou výkresov, na ktorých obrázok 1 zobrazuje lapać hmyzuv bokoryse. Na obr. 2 je zobrazený lapać hmyzu v náryse. Na obr. 3 je zobrazená umiestnenie Iapaća hmyzu na kmeniPríklad 1 V tomto príklade uskutočnenia je zobrazený lapač hmyzu podľa technického riešenia, ktorý je názorne zobrazený na obr. 1. Pozostáva z plastovej pásoviny 1 stoćenej v svojej dolnej Časti do toroidug a v svojej hornej časti stoćenej do valca s. Plastová pásovina 1 má na vnútornom priemeretoroidu g v jeho hornej časti po celom svojom obvode medzeru Z. Vnútorná spodná ćast toroidug je konkávneho prstencového tvaru aje naplnená kvapalinou Q, ktorou je v tomto príklade opotrebovaný stolový olej. K dosadacej ploche il, ktorá sa nachádza na vnútornom priemer toroidu g prilieha vytesňovacia podložka E 5 ako to vidiet z obrázku 2. Stenaplastovej pásoviny 1 má v priečnom reze harmonikový tvar. Pre tento výrobok je charakteristické to, že vnútorný priemer toroidu g je väčší ako priemer valca g. Z praktického a funkčného hladiska je nutné aby kmeň stromu bolod najbližšej vnútornej častí toroidu g vzdialený 3 až 5 cm.Ako je zrejmé z obrázku 3, pri aplikácii Iapaća hmyzu na kmeň stromu sa plastovou pásovínou 1 obopne kmeň stromu a konce plastovej pásoviny 1 sa prekryjú a vytvarujú na valec 3 v hornej ćasti a toroid 2 vspodnej Časti. Pred týmto úkonom sa medzi dosadaciu plochu g toroidu g akmeň stromu aplikuje vytesňovacia podložka Q. Až potom sakonce plastovejprekryjú a tlakom pevne spoja. Spoj je pevný a samovolne nedochádza k jeho uvolneniu čo zabezpečuje harmonikový tvar steny plastovej pásoviny 1. Pripadne je možne valcovú ćast zviazat drôtom,páskou atď. Po tejto základnej inštalácii zostáva už len do vnútornej spodnej časti toroidu g naliat olej. Konce plastovej pásovinyl sú prekryté tak, že týmto spojom olej nevytečie. Na vytesñovaciu podložkuê je vhodným materiálom porézna penovitá látka. Šírka medzery Z je taká, aby ju lezúcihmyz neprekonal. Lapać má tvar obráteného lievika.Funkcia lapaća hmyzu podla technického riešenia je taká, že hmyz ako sú predovšetkým mravce, larvy, husenice a pavuky lezúci po kmeni stromuskončí svoju cestu bud v kvapalinovej olejovej náplní § alebo sa vráti spat.Príklad 2 lný variant lapaća hmyzu podla technického riešenia spočíva v inom povrchovom tvare pásoviny 1, ktorej povrch je hladký. Podstata tohto riešenia opat vychádza zprikladu t. Aby spojenie oboch hladkých koncov plastovejpásoviny -1 bol trvanlivý, môžu sa spojované miesta utesnit alebo zlepit.Príklad 3 Najúćinnejši variant technického riešenia lapaća hmyzu vychádza z. príkladu 1, kde však nastáva zámena v kvapaline á, kde je v tomto prikladepoužitýinsekticid Hmyz, ktorý sa už k nej dostal, uhynie.Lapač hmyzu podľa technického riešenia je použiteľný ako všeobecný ochranný prostriedok proti lezúcemu hmyzu a to najma mravcom v sadoch ovocných stromov, v arborétach pri ochrane vzácných drevín, v lesníckychškólkach ihlićnanov ako aj murovaných a kovových stĺpov všeobecne.

MPK / Značky

MPK: A01M 1/00

Značky: lapač, hmyzu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u2336-lapac-hmyzu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lapač hmyzu</a>

Podobne patenty