Upínacia hlava prebíjacej tyče

Číslo patentu: U 2326

Dátum: 10.12.1999

Autori: Tyleček Antonín, Pajorková Jana

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka upinacej hlavy prebijacej tyče na vykonávanie odpichu surového železa na vysokých peciach pomocou vŕtacieho a priklepovéhokladiva na vŕtačke odpichu.Existujúce technológia odpichov na vysokých peciach používa klasické Vŕtanie len pri nakalibrovanl odpichového otvoru. Potom sa vrták vymení za prebijaciu tyč,ktorá sa zatláča do ešte nie úplne stvrdnutej upchávacej hmoty, ktorou je odpichový otvor upchatý. Pri vlastnom odpichu je prebíjacia tyč vytiahnutá ako zátka pomocou priklepového-kladiva, umiestnené-ho na vŕtacom stroji. Spojenie kladiva a prebijacej tyče je uskutočnené objimkou a priechodnou skrutkou. Pri tomto spojení je s vŕtacim strojom, ktorý je ovládaný hydraulikou a stlačeným vzduchom, nutné po zatlačení prebijacej tyče zostať stát nad rozžeraveným odpichovým žľabom. Pri tom je tepelnéNiektoré nedostatky súčasného stavu techniky rieši upinacia hlava prebijacej tyče, ktorá obsahuje teleso opatrené vo svojej zadnej časti závitovým otvorom na uchytenie na hriadel priklepového kladiva, a na svojom opačnom konci čeľusťovú dutinu, v ktorej sú usporiadané najmenej dve upinacie čeľuste, a to osovo súmerne vzhľadom k rotačnej osi telesa, pričom čeľuste sú v zábere s najmenej jedným poháňacim prostriedkom na ich presunutie aspoň v radiálnom smere, pričomzávitový otvor, čelusťová dutina aj teleso majú spoločnú rotačnú os.Výhodné vyhotovenie zariadenia spočíva v tom, že každej čelusti je V čeľusťovej dutine priradená aspoň jedna vonkajšia šikmá plocha, ktorá tvori vedeniečeľuste a je sklonená smerom k prednej ploche telesa a k spoločnej rotačnej osi.lné výhodné vyhotovenie spočíva v tom, že každej čelusti je priradený vlastnýPrednostne je poháňací prostriedok tvorený piestovou jednotkou upravenou vo vŕtani rovnobežnom s dráhou príslušnej čeľuste, pričom vrtanie je vytvorené vtelese od čelustovej dutiny smerom k zadnej časti telesa.Vŕtanie môže byť potom tvorené v smere od čeľustovej dutiny prvou dierou kruhového prierezu a na ňu nadväzujúcou druhou dierou kruhového prierezu, pričom prierez prvej diery je menší než priemer druhej diery, v prvej diere je vratne posuvne uložená hnacia časť piestnice a v druhej diere je vratne posuvne usporiadaný piest,ktorý je pevne spojený s hnanou časťou piestnice, a Vŕtanie je na strane druhej dieryĎalšie výhodné vyhotovenie zariadenia spočíva v tom, že do priestoru medzi hornou časťou piestu a uzavrením vrtania ústi kanálik, ktorého opačný koniec je zaústený do dutiny, ktorá je tvorená predĺžením závitového otvoru za dosadacou plochou, vymedzujúcou pripevňovací závit, a na druhej strane je ohraničená jadromZvlášť výhodne je medzi osadením oddelujúcim obe diery a spodnou časťoupiestu usporiadaná vratná pružina.lné výhodné vyhotovenie zariadenia spočíva v tom, že druhá diera je na strane piesta uzavretá vekom zloženým z vodiaceho kotúča, tlmiaceho kotúča aZvlášť výhodne je čelust je opatrená výstupkom vyčnievajúcim smerom krotačnej osi a je na poháňacom prostriedku upevnená prostredníctvom čapu.~Na prednej ploche telesa môže byt na usmernenie konca prebíjacej tyče pri nabiehani uchytený nábehový kužel, ktorého aspoň vnútorná dutá časť sa rozširujeUpinacia hlava podľa predloženého riešenia slúži na automatické, rýchle,spoľahlivé a predovšetkým bezpečné odpojenie a opätovné pripojenie vítacej alebo prebíjacej tyče k vŕtaciemu a priklepovému kladivu na vŕtačke odpichu surového železa na vysokých peciach, čím umožňuje zotrvať s vŕtacím strojom v parkovacejpolohe, chránenej pred sálavým teplom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude ďalej bližšie objasnené za pomoci jediného výkresu konkrétneho uskutočnenia, na ktorom je zobrazená hlava podľa predloženéhoúžitkového vzoru, a to v čiastočnom rezu ovládania jednej z čelusti.Hlavu tvorí oceľové teleso 1, v ktorom je zo strany prednej plochy L vytvorená čeľusťová dutina g. Tá je opatrená vonkajšími vodiacimí šikmými plochami g, ktorých počet zodpovedá počtu čelustí 12. Rovnobežne s každou šikmou plochou g je v telese 1 vytvorené po jednej prvej diere g kruhového prierezu. V každej prvej diere A je vratne posuvne upravená piestnica Q, pričom priemer prvej diery il je vzhľadom k priemeru piestnice Q volený tak, aby mimo vratného pohybu zaistoval ajzodpovedajúce vedenie hnacieho konca piestnice 5. Na prvú dieru 4 súosovonadväzuje druhá diera Q, ktorá je upravená na vedenie druhej, hnanej strany piestnice 5, resp. na nej upraveného piestu 7. Priemer vonkajšej časti druhej diery § je zvolený väčší než je priemer prvej diery 4 l, resp. piestnice Q. Vnútorná čast druhej diery Q má oproti vonkajšej časti rovnako mierne zmenšený prierez, aby bolo zaistené zodpovedajúce vedenie tlačnej vratnej pružiny E. Piest 7 je s piestnicou Q spojený pevne. Čeľust Q je na opačnom, hnacom konci piestnice 5 uchytenáAko je zrejmé z obrázku, je v tomto príklade sústava čeľusťová dutina g, prvá diera 51 a druhá diera Q, vytvorená ako priechodný otvor, a o smerom od prednej plochy l 7 telesa 1, až k zadnej časti 13 telesa 1. V zadnej časti 1 telesa 1, tzn. zo strany piesta Z, je vonkajšia čast druhej diery § uzavretá vekom zloženým z vodiaceho kotúča g, tlmiaceho kotúča g a pružných elementov 19, ktoré sú výhodnetvorené prevažne tanierovými pružinami.Je zrejmé, že hlava obsahuje najmenej dve vzhladom k osi rotácie osovo súmerne usporiadané čeluste 12 a k nim prislúchajúce súčasti a časti zariadenia,tzn. napr. tu i na obrázku uvedený priamočiary hnací prostriedok, uložený vV zadnej, východiskovej polohe, udržujú komplety zodpovedajúcich piestnic Q,piestov Z a čeľustí g vratne pružiny lg, ktoré sú v axiálnom smere predpäté opreté medzi spodnou stranou piesta 7 a osadením medzi prvou dierou à a vnútornou časťou druhej diery Q. V radiálnom smere je pružina Q vedľa vyššie zmienenej vnútornej časti druhej diery Q na svojom opačnom konci vedená stenami axiálnehovybrania v spodnej časti piesta 7.V zadnej časti Q telesa 1 je v závitovom otvore vytvorený pripevňovací závit15, zakončený vovnútri telesa 1 axiálnou dosadacou plochou E.Dutina pripevňovacieho závitu 14 medzi dosadacou plochou lie jadrom telesa 1 je kanálikmi j 6 pripojená s vonkajšou časťou každej druhej diery Q tak, že ústie kanálika 16 leží nad hornou plochou piesta Z, tzn. v časti vymedzenej vekom ahornou plochou piesta Z.Na prednej ploche 1 Z telesa 1 je uchytený nábehový kužeľ jl 8, ktorý slúži na usmernenie konca prebijacej tyče pri jej nabiehaní do hlavy. Nábehový kužeľ E,teleso 1, otvor upevňovacieho závitu g, za ním nasledujúca dutina ijadrom telesa 1od nej oddelená čelustová dutina g majú rovnakú rotačnú os.Čeluste 12 sú vytvorené tak, že na jednej strane sa opierajú svojou vodiacou plochou o šikmú plochu g a na opačnej strane sú opatrené výstupkom vyčnievajúcimv radiálnom smere kolmo na os, tzn. v radiálnom smere proti upínanému koncu tyče.Činnost zariadenia, tzn. upnutie a uvoľnenie prebijacej tyče prebieha tak, že sa cez dutý hriadel príklepového kladiva, na ktorého konci je pomocou pripevňovacieho závitu 14 naskrutkovaná upínacia hlava, zo strany pripevňovacieho závitu 14 privedie stlačený vzduch. Ten prenikne kanálikmi m nad piesty Z. Vhodnou voľbou tlaku vzduchu, veľkosti piestu Z a odporu pružiny 19 sa dosiahne stlačenie piestov Z, a teda aj piestnic §. Tie ďalej tlačia na nich upevnené čeľuste 12 smerom k prebijacej tyči, až dôjde k ich požadovanému zovretiu. Všetky čeľuste lg upinacej hlavy sú počas zapnutého príklepu držané tlakom stlačeneho vzduchu v zovretej polohe. Zvláštny tvar čeľustí lg pritom nedovoľuje vyšmyknutie konca prebijacej tyče zo zovretia. Až po vypojeni prívodu vzduchu, tzn. po zastavení funkcie príklepu, sa pružiny 19 a tým i čeľuste jg vrátia do svojej pôvodnej polohy a tým dôjde k

MPK / Značky

MPK: C21B 7/14

Značky: tyče, upínacia, hlava, prebíjacej

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u2326-upinacia-hlava-prebijacej-tyce.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upínacia hlava prebíjacej tyče</a>

Podobne patenty