Umelá čečina a výrobky z nej

Číslo patentu: U 2323

Dátum: 10.12.1999

Autor: Markó Alexander

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka umelej čečiny a výrobkov z nej vyrobených.Sú známe riešenia umelej čečiny, ktorá pozostáva z nosného prvku, na ktorom v špiráleje pripevnený upevňovací prvok tak, že medzi nosný prvok a upevňovaci prvok je vložený úzky pásik z polyetylénu.Progresívnejšie riešenia majú nosný prvok nahradený druhým upevňovacím plastickým prvkom, pričom po vložení pásika, nastrihanom z dvoch strán, tento je pevne špirálovite upevnený. Nosny prvok takto je tvorený dvoma upevňovacími plastickými prvkami. Aj v tomto uskutočnení umelá čečina je vytvorená z polyetylénu, pričom upevňovacie prvky sú zo železného,pripade z pozinkovaného drôtu. Z takto vytvorenej umelej čečiny sú tvorené rôzne dĺžky, ktoré sú ovinovacim spojom upevnené k nosnému prvku rôzneho tvaru. Tvar konečného výrobku je daný tvarom nosného prvku.Nevýhodou súčasného stavu technického riešenia je nestálost tvaru z nekrycej umelej čečiny. Pri požadovanej hustote je potrebná väčšia dĺžka čečiny a väčšia pracnost pn zvýšení požiadavky na cenu a hmotu, hlavne spojovacích prvkov. Ďalším nedostatkom je farebná nestálost čečiny, tým nie je možné vyrábať v patričnom časovom predstihu, případné dlhodobeuskladňovať. Uvedená skutočnosť vyplýva tiež z náchylnosti materiálu na poveternostné vplyvy.Uvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie pozostávajúca z tvoriaceho pásu uspoñadaného v špirále a upevneného medzi plasticky prvý a dmhý element, pričom tvoriaci pás pozostáva z prvej a druhej vrstvy, ktoré sú v strede navzájom spojené. Každá z vrstiev má množinu pásikov usporíadaných pevným koncom k stredu vytváreného pásu, čím vytvárajú spojovaciu drážku. Stanovená dĺžka takto vytvorenej umelej čečiny je k nosnému prvku pripojenáprostrednictvom spojovacieho prvku alebo priamo, pričom práve tvar nosného prvku dáva celkovýVýhodou technického riešenia jejednoducliá výroba, pnčom umelá čečina takto vyrobená je hustá a má požadovanú kryciu vlastnosť. Riešenie umožňuje pre svoju dostatočnú pevnosť spojenia jednotlivých prvkov dodatočne tvarovanie, čím umožňuje výtvárat výrobky s vysokou plasticitou. PVC materiál Limožňuje docielit temer strednú farbu so živým biologickým materiálom pri dostatočnej a požadovanej trvanlivosti za bežných poveternostných podmienok nášho klimatického pásma. Riešenie umožňuje ručne tvarovat nosný prvok, pričom si nevyžaduje takú vysoku technickú náročnosť ako doteraz. Podstatnou výhodou umelej čečinj je skutočnosť, že je upcvniteľná priamo, jej upevnenie k nosnému prvku v altematíxrnom uskutočnení nevyžadujePrehľad obrázkov na gýkresochObr. l znamená tvoriaci pás v ovinutom stave, obr. 2 znázorňuje tvoriaci pás usporiadaný do skrutkovice. Obr. 3 znázoruje upevnenie umelej čečiny k nosnému prvku, pričom SA je prostredníctvom spojovacieho prvku, 3 B je priame upevnenie a 3 C prostrednictvom spojovacieho prvku s ohnutím čečiny do priestoru. Obr. 4 znázorňuje usporiadanie nosného prvku, pričom obr.5 až 13 znázorňujú variantné uskutočnenie nosných prvkov.Príklady uskutočnenia technického riešeniaUmelá čečina Q pozostáva z tvoriaceho pásu Q usporiadaného v špirále a opevneného medzi plastický prvý element l a plastický druhý element g. Tvoriaci pás 3 pozostáva z prvej vrstvy 34 a druhej vrstvy sa, ktoré v blízkosti stredu sú pevne spojené. Každá vrstva §.l a s má množinu pásikov g usponadaných tak, že pevný koniec majú v blízkosti stredu, takto vytvárajú spojovaciu drážku Q. Tvoriaci pás Q umelej čečiny Q je s výhodou vytvorený z PVC fólie, pričom plastický prvý element l a plastický druhý element g sú vytvorené zo železného drôtu, pripadne so ziskovou vrstvou. Umelá čečina Q stanovených dĺžok je svojim jedným koncom jspojovacím prvkom Z upevnená na nosný prvok 8 žiadaného tvaru. V ďalšom uskutočnení aj jej druhý koniec je podobne spojovacim prvkom Z spojený s nosným prvkom 8. Je známe také uskutočnenie, že v svojom strede je umelá čečina Q spojená s nosným prvkom Q. Po pripevnení umelej čečiny Q k nosnému prvku § je možná dodatočné úprava jeho tvaru vzhľadom na plasticitu prvého elementu l a druhého elementu g pri zachovaní požadovanej pevnosti tvoriaceho pásu Q. Podľa tvarunosného prvku § je daný celkový tvar čečinového výrobku. Nosný prvok § má rad uskutočnení.Pozostáva z obvodového nosného prvku prvej roviny Q, ktorý V ałtemativnom uskutočnení je tvorený aj vnútomým obvodovým nosným prvkom roviny 8.2, pričom sú navzájom prepojené spojovacím prvkom §.3. V ďalšom uskutočnení na obvodový nosný prvok prvej roviny §.1 a/alebo vnútorný obvodový nosný prvok roviny Q je napojený aspoň jeden obvodový prvok druhej roviny m, pričom je vhodné, ak je prostrednictvom pevného spojovacieho prvku druhej roviny §.§ spojený s obvodovým nosným prvkom prvej roviny Q a/alebo vnútomým obvodovým nosným prvkom roviny s Na jednom z nosných prvkov 8 je ñxačný element §§ v ďalšomUmelá čečina v y z n a č uj ú c a s a t ý m, že pozostáva z tvoriaceho pásu (3) usporiadaného v špirále a upevneného medzi plastícký prvý element (l) a plastický dmhý element (2).Umelá čečina podľa nároku l., v y z n a č uj ú c a s a t ý m, že tvoriaci pás (3) pozostáva z prvej vrstvy (3.1) a druhej vrstvy (3.2), ktore sú svojim stredom spojené, pričom každá vrstva (3.1) a (3.2) má množinu pásikov (4) usporiadaných pevným koncom k stredu tvoriaceho pásu (3).Umelá čečína podľa nároku l. a 2., v y z n a č uj ú c a s a tý m, že je spojovacím prvkom (7) spojená s nosným prvkom (8) ľubovoľnćho tvaru.Umelá čečina podľa nároku l. a 2., v y z n a č uj ú c a s a tý m, žeje k nosnému prvku(8) pripojená prostredníctvom plastíckého prvého elementu (l) a plastického druhého

MPK / Značky

MPK: A47G 33/00, A46B 3/18

Značky: výrobky, čečina, umělá

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u2323-umela-cecina-a-vyrobky-z-nej.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Umelá čečina a výrobky z nej</a>

Podobne patenty