Prichytenie držadla na pomôcky na prenášanie vecí v uzavretom priestore

Číslo patentu: U 2308

Dátum: 08.11.1999

Autor: Mirochnitchenko Vladimir Vitalevitch

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Prichytenie držadla rm pomôcky na prenášanie vecíTechnické riešenie sa týka kufrov, tašiek a podobných po rv . l . v- , . v . . mocok na prenasanie veci a riesi problem zjednodusenia manipu láciu s týmito pomôckami hlavne pri väčších hmotnostiach.Konštrukcia držadiel kufrov a tašiek prechádza neustálym vývojom a to od najjednoduchšej verzie - rukovät V tvare oblúka pevne uchytená pomocou príchytiek k nosiču - až po čoraz zložitejšie verzie, veľakrát určené na špeciálne použitie.DE 44 14 473 A 1 opisuje držadlo kufra,ktorého rukoväť je v jednej časti skosená pod ostrým uhlom,čo umožňuje jednoduchšie nosenie batožiny po šikmej ploche, napríklad po schodoch.Pat. US 4 346 150 opisuje držadlo pre kufor vytvorené z pružného plastového materiálu s nízkou tvrdosćou. V centrálnej časti držadla podliehajúcej najväčšej deformácii je použitý najpružnejší materiál, čo umožňuje uchopit držadlo pevne do ruky tak, aby sa neprehýbalo.Podľa DE 44 21 560 A 1 je držadlo kufra opatrené mechanizmom, ktorého stlačením možno kufor otvorit pod určitým uhlom.Dôležité je, aby držadlo vyhovovalo aj z hľadiska ergonomického. Ergonomický tvarované držadlo pre uchopenie kufra a iných nosičov príručnej batožiny s priehlbinkami pre jednotlivé prsty ruky opisuje pat. US 5 440 784. Držadlo na kufre, tašky podľa prihlášky vynálezu EP 0548 708 A 1 je anatomicky tvarované a naviac po uchopení do ruky je schopné otáčat sa alebo oscilovat okolo pozdĺžnej osi.Po uvoľnení ruky sa držadlo vracia spátCieľom technického riešenia je rozšíriť možnosti ľahšejmanipulácie s batožinami, hlavne V prípadoch batožín s väčsími hmotnosćami. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že vylepšuje spôsob prichytenia držadla pre pomôcky na prenášanie vecí uložených V uzavretom priestore, vhodné najmä pre kufre a tašky tak, že ukončenia upevňovacích časti držadla sú opatrené čapmi. Tieto sú vzájomne zrkadlovo usporiadané. Sú orientované súbežne s uchopovacou častou držadla. Okrem toho sú orientované smerom k priečnej osi symetrie držadla alebo od nej. Každý čap je uložený v drážke vytvorenej medzi stenou pomôcky a príchytkou. Táto je pevne spojená s kostrou pomôcky a je opatrená oblúkmi s parametrami zodpovedajúcimi parametrom čapu,čo umožňuje vymedzené posúvanie čapu v drážke a stabilizáciu polohy V niektorom z oblúkov. Z praktického hľadiska je výhodné ak drážka je po dĺžke mierne zaoblená. Vzájomnou polohou príchytiek a čapov je vymedzené posúvanie čapov v ich pozdĺžnej osi.Držadlo, podľa technického riešenia udržuje kufor alebo tašku v smere najvýhodnejšom pre užívateľa. To znamená, že užívateľ nemusí ruku otáčat do iných polôh a zbytočne ju zatažovat, čo v konečnom dôsledku nosenie, najmä ćažkej batožiny vý razne zľahčí.Prehľad obrázkov na výkresochPríklady uskutočnenia technického riešenia, ktoré je predtom ochrany je schematicky znázornenê na obrázkoch. Na Obr.1 je nakreslené jedno z možných technických riešení v nárysnom pohľade s čiastočným rezom v oblasti uloženia čapov v drážkach príchytiek.Obr.2 zobrazuje priečny rez prichytenia držadla ku kostre pomôcky, v prípade podľa Obr. 1 a Obr.3 ilustruje pôdorysný pohľad na toto riešenie.Obr. č. 4 a 5 vyjadrujú dalšie varianty riešenia v nárysnom pohľade s čiastočným rezom v oblasti uloženia čapov v dráž kach príchytiek.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPrichytenie držadla 1 pomôcok na prenášanie vecí uložených v uzavretom priestore ktoré je vhodné najmä pre kufre tašky tak ako je znázornené na Obr. 1 až Obr. 3 je charakteristické tým,že obidve ukončenia upevňovacích časti 11, držadla 1 sú opatrené čapmi 1 g.Tieto sú vzájomne zrkadlovo usporiadané.Ich pozdĺžna os je kolmá na pozdĺžnu os upevňovacích častí 11 respektíve sú súbežne s pozdĺžnou osou uchopovacej časti 14 držadla 1.Sú orientované smerom od priečnej osi łáâ symetrie držadla 1.Jeden i druhý čap 14 je uložený v drážke łàâl Táto je vytvorená medzi stenou g pomôcky, napríklad kufra a príchytkou 3. Príchytka je pevne spojená s kostrou pomôcky a opatrená oblúkmi § 41. Minimálny počet oblúkov ÄLÄ je tri. Oblúky sú na obidvoch prichytkách ą vytvorené symetricky vo vztahu k pozdĺžnej osi držadla 1. Pootočeniu oblúka 5 voči pozdĺžnej osi držadla 1 na jednej príchytke zodpovedá opačné pootočenie oblúka àł voči tejto pozdĺžnej osi na protiľahlej príchytke .Priečny profil drážky 145 parametricky zodpovedá čapu łàgł To znamená,že výška drážky 145 zodpovedá priemeru čapu 14 g a rovnako tomu je aj V prípade oblúkov § 41 príchytiek t. j. je potrebné, aby šírka oblúka äěł umožnila spoľahlivé zachytenie čapu 14 g.Z hľadiska spoľahlivej funkcie prichytenia je výhodné ak drážka 145 je zaoblená.Rozmerovou závislostou medzi čapmi 1.2 a drážkou 14 jestabilizácia jeho polohy v niektorom z oblúkov § 41. Vzájomná poloha príchytiek 3 a čapov łàg vymedzuje posúvanie čapov 14 V ich pozdĺžnej osi a teda nedôjde k uvoľneniu resp. vypadnutiu držadla 1 z príchytiek g.Riešenie prichytenia držadla 1 tak ako je znázornené na Obr. 4 sa líši od riešenia zobrazeného na Obr. 1 tým, že čapy łàg smerujú k priečnej osi symetrie 143 držadla 1. Tým sa zmení aj umiestnenie príchytiek 1. Príchytky 1 sa nachádzajú medzi priečnou osou symetrie łàí držadla 1 a upevňovacími časćami1.1. Výhodou uvedeného usporiadania prichytenia je hlavne zvý nŠenie estetickej úrovne riešenia.Prichytenie držiaku l ku kostre pomôcky ako je znázornené na 0 br.5 je charakteristické tým,že na rozdiel od príkladu znázornenom na Obr. 4, kde čapy lAg sú samostatné, v tomto prípade sú súčasťou prepojenia upevňovacích častí łàłl pričom umestnenie čapov łàg je tak ako V príklade na Obr. 4 v smere k priečnej osi symetrie làg držiaka ł. Uvedená konštrukcia znižuje nároky na dimenziu čapov łàgl čím je možné konštrukciu odľahčit.Podstata funkcie prichytenia držadla L ku kostre g spôsobom podľa predmetu ochrany spočíva V tom, že z hľadiska silovej zátaže sa nenáročne realizuje vysunutie čapov L 4 z oblúkov 34 im sa umožňuje držadlom l pootočit čapmi łàg a tým aj držadlomdo polohy, ktorá je pre končatinu pri prenášaní batožiny prirodzenejšia a tým menej fyzicky náročná. Následne sa táto polo IH n(ha zafixuje vsunutím čapov 1.2 do oblúkov 3.1. Z hľadiska estetiky je možné riešiť konštrukciu prichyte nia držiaka i jej zakrytím.

MPK / Značky

MPK: A45C 13/00

Značky: pomôcky, uzavretom, priestore, držadla, vecí, prenášanie, prichytenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u2308-prichytenie-drzadla-na-pomocky-na-prenasanie-veci-v-uzavretom-priestore.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prichytenie držadla na pomôcky na prenášanie vecí v uzavretom priestore</a>

Podobne patenty