Porézní keramická tvarovka

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

I týká porázní keramické tvarüvky. určené zeiména uako nosič katalyzátorü. smrbentü. selektivnímh sorbentü a povrchové aktivních látek -v chemických rocesech. dospalovacích procesech a v autokatalyzátorech pro katalytické odsiřování ropy. ben 2 ínu nafty. petroleje. oleiů a dalších ropných produktů. pro katalytickou selektivní hydrogenaci acetylenu v C 2.F 3 frakci. katalvtické dospalování oxidu uhelnatého. uhlovodíků a sazí a katalytickou likvidaci NU× 2 plynových a oleíových hořáků. u plynových turbin. chemických výrob. zvláště v patrakolonových aparátech. jakož i pro odstra ñováni a nebo těžbu radionuklidů. vzácných kovů a podobně.V současné době se nejčastěii používaií jako nosiče katalyzátoru různé typy tablet. granulí a keramika s voštihovou strukturou. charakterizovanou hustou sítí paralelních kanálkůJako známý příklad nosiče katalyzátoru pro filtry auto mobilových plynü ie produkt získaný postupem podle JPpóry mají svou delší osu upravenou ve směru průtoků výfukových plynů a ie získáno tak. že polyuretanová pěna o průměru 10 cm. délky 12 cm a o průřezu párů 0.5 mm se ponoří. resp. zvlhčí keramickou licí hmotou. připravenou ze směsi klouzku a z Al(DH)3 a Al 203 nebo iílu. načež se axiálně stlačí. odstředí. vysuší a vypálí. přičemž se tak děje zpravidla před nebo potom ve formě. která výslednému produktu - nosiči. dáváJiné řešení známé například z JP pat.přih 1. 58 51.944 ukazuje uspořádání soustav dvou vrstev porézního nosiče uspořádaných.ve voštinově vrstveném nebo ve svinutém tvaru. prostřídaně na svých hlavních koncích opatřených otevřenými a uzavřenými kanály tak. aby jen do jedné soustavy mohlyvstupovat výfukové plyny a po prolnutí do přilehlých vrstev2. mohly otevřenými kanály druhe soustavy vystupovat. za ú zvýšení účinnosti katalytimkých novlaků nanesených na stěnáchdutín párů porézního nosiče.Je také zn má složení. způsob výroby a Použití porezní penové keramiky pro íiltraci roztavených kovů. uvedené v CS A 0 264476 a podle CS AD 256334 je známá koncentrovaná keramická suspenze pro výrobu jednorázových keramických pomůcek pro odlévání hliníkových slitin.Dosud známé nosiče katalyzátoru. vytvořené metodani uvedenými výše. například do tvaru desek. kvádrů nebo válců nebo sedvičů. nejsou však dostatečně ošetřeny 2 vnějšku a případně zevnitř proti působení mechanických vlivů. zejména proti rázům a vibracím a nejsou také zpbavidla ve své konečné formě způsobilé bez použití jiných zvláštních těsních prvků k instalaci do určených zařízení pro svou nedokonalou nebochoulostivou vnější tvarovou úpravu.Není také známé využívání porézních keramických tvarovek 2 porézní pěnove keramiky s velkým specifickým povrchem. s vysokou tepelnou a mechanickou odolnosti a se zpevněným obvodem jako nosiče katalyzátorů sorbentů. selektivních sorbentů a povrchové aktivních látek v chemických procesech. dospalovacích procesech a autokatalyzátorech pro katalytické odsiřování ropy. benzínu. nafty. petroleje. olejů a dalších ropných produktů. při katalytické selektivní hydrogenaci acetylenu v C 2. C 3 frakci. katalytickém dospalování oxidu uhelnatého. uhlovodíků a sazí. katalytické likvidaci N 0 × z plynových a olejových hořáků. zvláště také u plynových turbin. chemických výrob v patrakolonových aparátech a při odstraňo vání a nebo těžbě radionukliďů. vzácných kovů a podobně.Cílem předloženého řešení je odstranit nedostatky známých obdobných produktů. zejména vytvořit vysoce odolný anorganický skelet nosiče s pěnovou strukturou a přitom s vysoce rozvinutým povrchem vhodným pro nanášení katalyzátorů. sor bentů. selektivních sorbentü a povrchově aktivních látek.přičemž tohotn cíle je Püdle Předloženého řešení dosaženo. tím. že porezní keramika. vytvořena z oxidové. neoxidové a nebo kompozitní keramické hmoty je upravena do Porézní keramické tvarovkv libovolného tvaru. neoddělitelně zpevněné alespoň po části obvodu a/nebo ve skeletu pomoci keramické.kovové nebo jiné anoruanické armatury.Výhodou porezní keramicke tvarovky podle předloženého řešení je její neorientovaná náhodná struktura skeletu s vel kým povrchem. avšak s definovanou porozitou. vysoká mechanická pevnost. chemická odolnost. vysoká propustnost pro upravovaná plynná a kapalná média. výhodná struktura pro nanášení katalyzátorů. sorbentů. selektivních sorbentů a povrchově aktivních látek. s vlastnostmi usměrňovacími pro průchod medií. zpevñovacími. utěsňovacími a spojovacími. a poskytujícími i možnost povrchové obrobitelnosti. Řešení současně podstatnězvyšuje životnost porázních keramických tvarovek.Příklad 1 Porézní pěnová keramická tvarovka o rozměru 300 x 300 x 50 mm vyrobená 2 oxidové keramiky. jako negativ polyuretánové pěny o porozitě 10 ppí vytvořena opakovaným nánosem. vysušením a vypálením směsi 63 oxidu hlinitého. X mastku. 9 bentonitu. 8 živce. 3 chromu a 10 oxidu křemičitého. přičemž její boční stěny jsou zpevněny v tlouštcenapříklad 2,mm pomocí nánosu ze stejné keramické hmoty.Příklad 2 Porézní pěnová keramická tvarovka o průměru 320 mm a síle 50 mm vyrobená z neoxidové keramiky. jako neqativ polyuretanové pěny o -porozitě 15 ppi. vytvořená opakovaným nánosem. vysušením a vypálením směsi 70 silicium karbidu. 10 ferosilicia. 20 uhličitanu vápenatěho. přičemž její obvod je zpevněn například v tlouštce 5 mm pomocí bandáže ze stejné keramické hmoty.Příklad 3 Porézní pěnová keramická tvarovka o průměru 210 mm a sile 40 mm vyrobená z kompozitní keramiky. jako negativ polyuretanové pěny o porozitě 5 ppi. vytvořena opakovaným(1 neralizuvaného. 35 kalcinovaného zirkonsilikátu a 13 hlini tokřemičitanových vláken. přičemž její obvod ie Zpevněn kovo vou armaturou sile 1 mm. se kterou je pevně spojene pomocistejné keramické hmoty. která se vytvoří na povrchu armaturypři druhém nánosu keramické hmüty.Příklad 4 Poreznípěnouá keraminká tvarovka o průměru210 mm a sile 80 mm vyrobená spojením dvou samostatných dlaždictvarovek je zpevněn kovovou perforovanou armaturou. se kterouje pevně spojena pomocí druhého nánosu keramická hmoty.Příklad 5 Porézní pěnová keramická tvarovka Q průměru320 mm a síle 80 mm vyrobená spojením dvou samostatných dlaždic2 živce. 3 chromu a 102 oxidu křemičitého a druhým ná nosem vysušením a vypálením směsi 52 oxidu hlinitého. mine 13 hlini tokřemičitanových vláken. přičemž spoj obou tvarovek je zpev ralizovaného.ĺ 35 kalcinovaného zirkonsilikátu aněn kovovou perforovanou armaturou. se kterou je pevně spoje na pomocí druhého nánosu keramické hmoty a obvod je zpevněnnapříklad V tlouštce 5 mm pomocí bandáže ze stejné keramickéPorézní keramická tvarovka. je určena zejména jako no sič katalyzátorů. sorbentů. selektivních sorbentů a povrchověaktivních látek V chemických procesech. dospalovacích proce sech a v autokatalyzátorech pro katalytické odsiřování ropy.pro katalytickou selektivní hydrogenaci acetylenu v C 2.C 3

MPK / Značky

MPK: C04B 38/00, B01J 32/00

Značky: porézní, tvarovka, keramická

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u2-porezni-keramicka-tvarovka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Porézní keramická tvarovka</a>

Podobne patenty