Báza dát s poľami orientačných prvkov

Číslo patentu: U 1702

Dátum: 10.12.1997

Autor: Handžák Marek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technicke riešenie sa týka databázy s poliami orientačných prvkov určenej predovšetkým na podstatné uľahčenie orientácie a zrýchlenie vyhľadania zvoleného objektuU doterajších databáz predovšetkým takého druhu, ako sú slovníky, katalógy,telefónne zoznamy, informačné materiály o mestách, automobiloch , vzorkovnice látok, nití,farieb, určených na vyhľadanie zvoleného slova, adresy, názvu firmy, telefónneho čísla, farby atď. sú vyrobené tak, že je urobená úprava spravidla iba najdlhšej strany listu. Vyhľadanie zvoleného objektu najmä pri veľkom množstve daného druhu informácií je príliš zdĺhavé. Táto skutočnosť vedie k veľkým časovým stratám pri manipulácii s databázou. Ťažká orientácia v množstve informácií daného druhu spôsobuje nadmerne namáhanie zraku užívateľa a tým aj jeho skorú únavu. Výkon človeka pracujúceho s takouto databázou rapídne klesá s množstvom času stráveného pri práci. Čas vyplnený tvorivou činnosťou je tak lenzlomkom celkového spotrebovaného pracovného času.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje databáza s poliami orientačných prvkov určená najmä na uľahčenie orientácie a urýchlenie vyhľadania zvoleného objektu.Databáza s poliami orientačných prvkov pozostáva najmenej zjedného listu obsahujúceho množinu objektov, ktorý má tvar plošného geometrického útvaru ohraničeného najmenej jedným úsekom listu , majúceho najmenej jedno vybranie s najmenej jednýmúsekom vybrania , alebo výstupok snajmenej jedným úsekom výstupku v tvare-2 priamky, alebo obecnej krivky a obsahuje najmenej jeden orientačný prvok predstavujucipodmnožinu hľadaného objektu, a to z poľa orientačných prvkov prvého stupňa rozlíšeniapredstavujúcelto základné rozdelenie objektov databazy, alebo aj z poľa orientačnýtlí prvkov n - tého stupňa rozlíšenia predstavujucehojemnenšie rozdelenie objektov databázy.Orientačné prvky sú chronologicky zoradené, pričom rovnaké prvky daného poľa orientačných prvkov sa navzájom prekrývaj ú.Polia orientačný/ch prvkov n - tého stupňa rozlíšenia, pre nl, ak n je prirodzené číslo sa navzájom prekrývajú, sú viazané na príslušný prvok poľa orientačnýclí prvkov n-l stupňa rozlíšenia a ich početje daný počtom prvkov v poli orientačných prvkov n-l stupňa rozlíšenia.Ak pri použití poľa orientačných prvkov najvyššieho stupňa rozlíšenia v databáze, sa objekty prisluchajuce k rovnakému orientačnémtr prvku nachádzajú na tej istej dvojstrane je potržitájedno , alebo viacfarebna grafická úprava objektov ako rozlíšenie nl stupňa.Listy sú navzajom spojene trvale, alebo rozoberateľne a pri použití níateriálu listu so sklonom k opotrebeniu či poškodeniu sú opatrené ochranným materiálom, prípadne ako celok sú chránené obalom.Listy ako aj obal sú vyrobené zo syntetického, prírodného alebo KOIHĎÍIIOVEIHČÍÄOPri vyhľadávaní a štúdiu zvoleného objektu databázy podľa íižitkoxrélío vzoru, užívateľ nie je nútený pozerat dlhý čas na obrazovku počítača. Práca s takouto databázou výrazne skráti dobu vyhľadávania zvoleného objektu čo sa prejaví na podstatnom zrýchlení,zefektívnení a spríjemnení práce s databázou. Čas potrebný na vyhľadanie zvoleného objektu je úmemý použitému počtu polí orientačných prvkov daného stupňa rozlíšenia a je podstatne kratší ako čas hľadania klasickou cestou. Táto skutočnosť bude mat za následokuprednostnenie takejto databázy u užívateľa a v podstatnom zvýšení dopytu. Prehľad obrázkov na výkresoch Úžitkový vzor je bližšie vysvetlený pomocou obrázkov z ktorých Obr.l, poskytuje priestorovýpohľad na databázu s orientačnými prvkami a Obr. 2 znázorňuje možné riešenie tvaru vybranía výstupkov a objasňuje riešenie usporiadania polí orientačných prvkov na úsekoch listu.Databáza s orientačnými prvkami podľa obr. l pozostáva z obalu Z a najmenej jedného listu l. ktoré sú navzájom trvale, alebo rozoberateľne spojené a majú tvar plošného geometrického útvaru, ohraničeného najmenej jedným úsekom à. Najmenej na jednom úseku Íje vytvorené najmenej jedno vybranie i. Vybranie g je tvorené najmenej jedným Lisekonr vybrania Q. Najmenej jeden úsek listu i obsahuje pole orientačných prvkov g prvého stupňa rozlíšenia,alebo aj najmenej jedno pole orientačnýeh prvkov 2 n - tého stupňa rozlíšenia, pričom nl, ak n je prirodzené číslo. Objekty sú tímiestnené v priestore pre objekty E. Ak sa na dvojstrane r nachádzajú rovnaké objekty prislúchajťice k tomu istému orientačnćmtí prvku z polia orientačných prvkov najvyššieho stupňa rozlíšenia použitého v databáze je vytvorenéObr. 2 znázorňuje pole orientačnýeh prvkov § prveho stupňa rozlíšenia, ktoré je vytvorené výstupkami 5. Rovnako sú vytvorené polia orientaćných prvkov druhého a tretieho stupňarozlíšenia, avšak pole orientačný-th prvkov štvrtého stupňa rozlíšeniaje vytvorené Iybraním j Priemyselná wužiteľnost Výrobok podľa úžitkového vzoru je možné využít tam, kde uživatel potrebuje najmäv rozsiahlych databázach získat informáciu o objekte čo najrýchlejšie a prípadne s ňou ďalejl. Databáza s poliami orientačných prvkov v y z n a č uj ú c a s a t ý m, Ž e pozostáva najmenej zjedneho listu /1/ obsahujúceho množinu objektov, ktorý má tvar plošného geometrického útvaru ohraničeného najmenej jedným úsekom listu /3/, majúceho najmenej jedno vybranie /4/ snajmenej jedným usekom vybrania /6/, alebo výstupok /5/ s najmenej jedným úsekom výstupku /7/ V tvare priamky, alebo obecnej krivky a obsahuje najmenej jeden orientačný prvok /lO/ predstavujúci podmnožinu hľadaného objektu, a to z poľa orientačných prvkov /8/ prvého stupňa rozlíšenia predstavujúceho základné rozdelenie objektov databázy, alebo aj z poľa orientačných prvkov /9/ n - teho stupňa rozlíšeniapredstavujúceho jemnenšie rozdelenie objektov databázy.2. Databáza s poliami orientačných prvkov podľa nároku l., v y z n a č uj ú c a s a t ý m, ž e orientačné prvky sú chronologicky zoradené, pričom rovnaké prvky daného poľaorientačných prvkov sa navzájom prekiyvajíi.3. Databáza s poliami orientačných prvkov podľa nároku 1., v y z n a č uj ú c a s a t ý m, ž e polia orientačných prvkov n - tého stupňa rozlíšenia, pre n 1, ak n je prirodzene číslo sa navzájom prekrývajíi, sú viazané na príslušný prvok poľa orientačných prvkov n-l stupňa rozlíšenia a ich počet je daný počtom prvkov v poli orientačných prvkov n-l stupňa4. Databáza s poliami orientačných prvkov podľa nároku l., v y z n a č uj ú c a s a t ý m, ž e pri použití poľa orientačných prvkov najvyššieho stupňa rozlíšenia v databáze,sa objekty prisluchajúce k rovnakému orientačnému prvku nachádzajú na tej istej dvojstrane/12/je použitájedno , alebo viacfarebná grafická úprava objektov ako rozlíšenie n 1 stupňa.5. Databáza s poliami orientačných prvkov podľa nároku l., V y z n a č uj ú c a s at ý m, ž e listy sú navzájom spojené trvale, alebo rozoberateľne a pri použití materiálu listu

MPK / Značky

MPK: B42F 21/12

Značky: orientačných, báza, poľami, prvkov

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u1702-baza-dat-s-polami-orientacnych-prvkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Báza dát s poľami orientačných prvkov</a>

Podobne patenty