Výstužná sieť

Číslo patentu: U 1695

Dátum: 10.12.1997

Autori: Tomeček Zdeňek, Ulmann Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka výstužných sietí používaných predovšetkým doNa výrobu výstužných zvarovaných sietí do betónov a Sleĺl oo omietok sa na tento účel doteraz bežne používajú špeciálne vyrábané, valcované alebo ťahané drôty kruhového prierezu. Tie môžu mat naviac také špeciálne úpravy povrchu, ktorézaistujú zvýšenú súdržnosť s betónom, prípadne s omietkou.Nevýhodou riešenia podľa súčasného stavu techniky je hlavne používanie špeciálnych výrobkov, t.j. výrobkov vyrobených práve na daný účel, ktorých cena jeNevýhody súčasného stavu techniky rieši výstužná sieť, hlavne do betónov a omietok, pozostávajúca z pozdĺžnych profilov, upravených vedľa seba v dvoch,navzájom na seba priečnych smeroch, pričom pozdĺžne profily sú navzájom spojené, výhodne pevne, a pozdĺžne profily majú nekruhový prierez. Výhodné riešenie spočíva v tom, že pozdĺžne profily majú plochý prierez.Prednostne je prierez pozdĺžnych profilov symetrický vzhľadom k osi kolmej napozdĺžnu os pozdĺžnych profilov.Ďalšie výhodné riešenie spočíva v tom, že pozdĺžne profily majú obdĺžnikovýlné výhodné riešenie spočíva v tom, že pozdĺžne profily majú štvorcovýIné prednostné vyhotovenie spočíva v tom, že prierez pozdĺžnych profilov jeObzvlášť prednostne sú potom pozdĺžne profily vytvorené z plastu, pričompotom sú navzájom spojené tkaním.Posledné výhodné vyhotovenie spočíva v tom, že pozdĺžne profily sú tvorené odpadom, predovšetkým odpadom vzniknutým ostrihom pri rozmerovej a/alebotvarovej úprave iných výrobkov.Hlavná prednosť navrhovaného riešenia teda oproti stavu techniky spočíva v nahradení špeciálne vyrábaných kruhových profilov profilmi tvorenými odpadom z výroby iných výrobkov, napr. z výroby pásov, plechov, a to z rôznych materiálov, napr. ocele, hliníka, hlinikovej zliatiny, plastov a pod.Zámenou prierezu pritom zostávajú zachované všetky požadované vlastnostiZmenou geometrie prierezu sa zväčší povrch a znížia sa zodpovedajúcimTieto skutočnosti, a to ako jednotlivo, tak i vo svojej kombinácii, zvyšujú úžitkové hodnoty, pretože zväčšenie povrchu vedie ďalej k zvýšeniu súdržnosti s vystužovaným materiálom a zníženie hodnoty W - modulu prierezu uľahčujezvinovanie sieti pri výrobe a pri manipulácii u spotrebiteľa.V prípade plastových pozdĺžnych profilov je naviac možné zamenit najobvyklejšiu technológiu zvárania všetkých stykových bodov základných a priečnych pozdĺžnych profilov lacnejšou technológiou tkania, pripadne s použitímPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené s pomocou výkresov konkrétnychobr.1 výhodné vyhotovenie technického riešenia výstužnej siete, vcelkovom pohľade na usporiadanie pozdĺžnych profilov, aobr. 2 a až 2 f niektoré z možných variantov prierezu pozdĺžnych profilov.Výstužná siet, ktorá je znázornená na obr. 1, je vhodná hlavne do betónov a omietok. Pozostáva zo základných pozdĺžnych profilov 1 a na ne priečnych pozdĺžnych profilov g. Pozdĺžne profily 1, g sú upravené v dvoch, navzájom na seba priečnych smeroch, pričom rozteč je daná príslušnými predpismi, resp,požadovanými vlastnosťami. Tu je nutné poznamenal, že uhol zovretý medzi križujúcimi sa pozdĺžnymi profilmi 1, g nemusí byt samozrejme nevyhnutne presne90 °. Jednotlivé križujúce sa pozdĺžne profily l, g sú spojene zvarmi g.Jednotlivé pozdĺžne profily 1, 2 sú navzájom pevne spojené, a to zvarmi.Prichádzajú však samozrejme do úvahy i iné druhy spojenia.Všeobecne majú pozdĺžne profily 1, g nekruhový prierez, t.j. prierez, ktorého základný tvar nie je kruhovitý. Ako je možné poznat z obr. 2, kde sú naznačené niektoré z možných a pravdepodobných tvarov prierezu, jedná sa všeobecne o plochý tvar, t.j. tvar, ktorý je opatrený aspoň jednou približne priamou plochou a/alebo tvar, ktorého jeden rozmer je výrazne väčší ako rozmer na neho priečny. Do úvahy teda prichádza napr. štvorcový, obdĺžnikový, trojuholnikový, elipsovitý alebo imZ vyššie uvedeného vyplýva, že prierez pozdĺžnych profilov 1, 2 môže bytsymetrický vzhladom osi kolmej na ich pozdĺžnu os (pozri obr. 2 a až 2 d).Do úvahy však prichádzajú i také prierezy pozdĺžnych profilov 1, g, ktoré sú zvýrobných dôvodov nepravidelné (pozri obr. 2 e, 2 f).Okrem iných, vpredu uvedených materiálov, sa ako velmi výhodné javia plasty. V tom prípade môžu byt pozdĺžne profily 1, g navzájom spojené tkanim. To však platí i u iných materiálov, podmienkou však sú zodpovedajúce fyzikálne vlastnosti, t.j. hlavne zodpovedajúca veľkost prierezu. V pripade tkania je možné naokrajoch jednotlivo pozdĺžne profily 1, g siete naviac zvárať.Vlastné pozdĺžne profily 1, g sú tvorené odpadom, a to odpadom vzniknutýmostrihom pri rozmerovej a/alebo tvarovej úprave iných výrobkov, napr. pásov,plechov, tabúľ a podobne.i. Výstužná sieť. predovšetkým do betónov a omietok, pozostávajúca z pozdĺžnych profilov, upravených v dvoch, navzájom na seba priečnych smeroch,pričom pozdĺžne profily sú navzájom spojené, výhodne pevne, vyznačujúca sa tým, že pozdĺžne profily (1, 2) majú nekruhový prierez.2. Výstužná siet podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že pozdĺžne profily (1, 2)3. Výstužná siet podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúca sa tým, že prierez pozdĺžnych profilov (1, 2) je symetrický vzhľadom k osi kolmei na pozdĺžnu os4. Výstužná siet podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca satým, že pozdĺžne profily (1, 2) majú obdĺžnikový prierez.5. Výstužná sieť podľa niektorého z nárokov 1 až 3, vyznačujúca sa tým, že6. Výstužná siet podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúca sa tým, že prierez7. Výstužná siet podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca satým, že pozdĺžne profily (1, 2) sú vytvorené z kovu alebo plastu.8. Výstužná siet podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca satým, že pozdĺžne profily (1, 2) sú navzájom spojené tkanim.

MPK / Značky

MPK: E04C 5/00, E04F 13/04

Značky: výstužná, sieť

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u1695-vystuzna-siet.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výstužná sieť</a>

Podobne patenty