Mechanické zariadenie na ozvučenie elektrickej basovej gitary

Číslo patentu: U 1311

Dátum: 04.12.1996

Autor: Neuszer Róbert

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Mechanické zariadenie na ozvučenie elektrickej basovej gitaryRiešenie sa týka mechanického zariadenia na ozvučenie elektrickej basovej gitary.Elektrická basová gitara, prvýkrát skonštruovaná v 40-tich rokoch tohto storočia až do dnešných čias prechádzala rôznymi konštrukčnými zmenami, ktoré viedli k väčšej dokonalosti, spoľahlivosti a pod. Súčasná basová gitara je už tak technicky vyspelá, že sa mení jej funkcia v hudbe samotnej. u Z voľakedy čisto sprievodného nástroja, ktorý dodával hudbe spodné basové tóny, sa v súčasnosti s vývojom hudby stáva dnesbasová gitara nástrojom sólovým.Všetky konštrukčné zmeny, ktoré sa doteraz na nástroji vykonali sa týkali vždy jednotlivých časti/nástroja a odstraňovali sa ich nedostatky napr. presnosť ladenia ladiacej mechaniky, parametre elektromagnetických snímačov tuhosť ko bylky a podobne. Žiadna z týchto zmien však nepriniesla výraznú zmenul. Farby zvuku nástroja Možnost použiť pri hre na gitaru nejakú inú prstovú techniku hrania, pričom súčasný trend hudby a samotní hráči na tento nástroj sa dožadujú práve týchto dvoch podstatných zmien.Uvedené nedostatky rieši predložené riešenie ktorého podstata spočíva vo vytvorení mechanického zariadenia na rozozvučanie elektrickej basovej gitary. Mechanické zariadenie je umiestnené V otvore tela gitary a pozostáva z najmenej jednejtvarovanej klapky, pružne uloženej na boku vybrania gitary pomocou oceľovej vratnej pružiny, ktorá je na svojej spodnej strane opatrená dorazom a na dne vybrania gitary je na pods tavci otočne uložené najmenej jedno ozvučujüce ramienko opat rené násadkou, pričom medzi ramienkom a dnom vybrania gitary je umiestnené oceľové pero.Uvedené mechanické zariadenie svojou funkciou zabezpečuje ramienkový spôsob rozozvučania nástroja. Tým, že strunu nerozochvieva prst hráča, ale drevené ramienko, zvuk vychádzajúci z nástroja má úplne iný charakter a farbu zvuku ako všetky doterajšie zvuky vyludzované akoukoľvek technikou hry. Ostatné požadované kvality zvuku napr. dĺžka znejúceho tónu ( sustain) ostanú zachované a dynamika (zmena decibelovej hodnoty tónu) a rýchlosť tónu vychádzajúceho z nástroja sa týmto spôsobom hrania ešte podstatne skvalitnili Ramienkový spôsob vytvárania tónov zvýrazňuje vo zvuku vyššie alikvótne (harmonické )tóny,čo dáva hráčovi viac možnosti hrania v tzv. flažoletoch. Taktiež sa výrazne skvalitñuje hranie v akordoch (süzvuku viacerých tónov ), zvýrazňuje sa čitateľnosť jednotlivých tónov.Súčasný trend hudby sa dožaduje väčšej rýchlosti po sebeznejúcich tónov. Túto požiadavku spĺňa tento mechanizmus.Nový spôsob vytvárania tónu však nevylučuje možnosť hrania obvyklým spôsobom. Tým, že sa mechanizmus nainštaluje do nástroja neobmedzuje sa možnosť hráča hrať pôvodným spôsobom. Hráč si vyberá ten spôsob hrania, ktorý mu práve vyhovuje a môže súčasne použiť aj obidva spôsoby.Ďalšou výhodou tohto mechanizmu je to,že jeho použitím má hráč možnosť vylüdiť z nástroja zvuky podobné iným zvukom hudobných nástrojov napr. Cimbal, bongá a pod.Na obr. 1 je znázornená mechanické zariadenie, rozozvučujüce mechanizmus elektrickej basovej gitary V kľudovej polohe.Na obr. 2 je znázornená toto zariadenie V pracovnej polohe.Zariadenie uvádza do činnosti hráč na gitaru tlakom alebo úderom na tvarovanú klapku Q , tá sa týmto začína posúvať zo svojej kľudovej východiskovej polohy smerom dovnútra gitary. Po krátkom nábehu naráža na kratší koniec ramienka g, ktoré sa takto uvedené do pohybu začína otáčať okolo svojho ukotvenia § v podstavci ll. Ramienko je v určitom presne vymedzenom časovom úseku ďalej tlačené klapkou. To sa deje až do momentu,kedy klapka zastavuje svoj pohyb dotykom svojho nastaviteľného dorazu Q o dno 1 vybrania gitary. V tomto momente sa ramienko Q ešte nedotýka struny l gitary. Vzdialenosť medzi bodom zastavenia klapky 3 a dotyku ramienka A so strunou l prekonáva ramienko svojou zotrvačnou silou. Potom až ramienko A naráža do struny gitary a tým ju rozkmítáva. Ramienko 5 však po údere na strunu nesmie ďalej na strune zotrvať, pretože by jej bránilo v ďalšom kmitani a tón vydávaný zo struny by bol tlmený. Túto podmienku mu umožňuje splniť práve tento časový a priestorový úsek medzi bodom zastavenia klapky 3 a bodom dotyku ramienka 5 so strunou l. Ramienko 3 sčasti odrazené od struny l a sčasti tlačené oceľovým perom 5 okamžite po údere na strunu l ju opúšťa a vracia sa do svojej východiskovej polohy. V pripade, že je klapka ešte stále vo svojej pracovnej polohe,ramienko 5 sa prirazi k nej avšak už dostatočne vzdialené od struny gitary, takže tá môže voľne kmitať. V tomto pripade sa ramienko 3 dostáva do svojej východiskovej polohy pomocou oceľového pera 5 po uvoľneni klapky 1. Klapka 3 sa vysúva po uvoľneni tlaku prsta na ňu pomocou vratnej pružiny lg do svojej východiskovej polohy, ktorá je zaistená dorazom klapky 1 na ochranný kryt g.Riešenie je možné využiť pri výrobe elektrických basových gi tár, u ktorých sa vyžaduje rozvinutie ich výrazových možnostíZariadenie sa dá inštalovať do práve vyrábaných basovýchgitár, alebo sa dá nainštalovať samostatne už do vyrobených gitár ako samostatný prídavný celok.1. Mechanické zariadenie na ozvučenie elektrickej basovej gitary, v y z na č e n é t ý m, že v otvore ochranného krytu(2) gitary je umiestnená najmenej jedna tvarovaná klapka (3), pružne uložená na boku vybrania gitary pomocou oceľovej vrat nej pružiny (10), ktorá je na svojej spodnej strane opatrenádorazom (6) a na dne (7) vybrania gitary je na podstavci (11)otočne uložené najmenej jedno ozvučujúce ramienko (4) opatrenénásadkou (9), pričom medzi ramienkom (4) a dnom (7) vybraniagitary je umiestnené oceľové pero (5).2. Mechanické zariadenie na ozvučenie elektrickej basovej gitary, podľa nároku 1, v y z n a č e n é t ý m, že ozvučujúce ramienko (4) je drevené alebo kovové.3. Mechanické zariadenie na ozvučenie elektrickej basovej gitary podľa nároku 1 a 2, v y z n a č e n é t ý m , že ozvučujúce ramienko (4) je opatrené násadkou (9), ktorá je v miestestyku so strunou (1) obalená materiálom, ovplyvňujúcim farbu zvuku.4. Mechanické zariadenie na ozvučenie elektrickej basovej gitary podľa nároku 3, V y z n a č e n é t ý m, že ako materiálovplyvňujúci farbu zvuku je koža, plast, korok, guma.5. Mechanické zariadenie na ozvučenie elektrickej basovej gita ry podľa nároku 1, V y z n a č e n é t ý m , že tvarovaná klapka (3) je z dreva alebo plastu.6. Mechanické zariadenie na ozvučenie elektrickej basovej gita ry podľa nároku 1, v y z n a c e n é t ý m , že podstavec(11) je upevnený na ochrannom kryte (2) gitary.

MPK / Značky

MPK: G10D 1/08

Značky: mechanické, elektrickej, ozvučenie, gitary, basovej, zariadenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u1311-mechanicke-zariadenie-na-ozvucenie-elektrickej-basovej-gitary.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanické zariadenie na ozvučenie elektrickej basovej gitary</a>

Podobne patenty