Kombinovaný bezpečnostný zamykací systém najmä dverí

Číslo patentu: U 1301

Dátum: 04.12.1996

Autor: Urban Martin

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Kombinovaný bezpečnostný zamykaci systém najmädverITechnické riešeniesa týka kombinovaného-bezpečnostného zamý kacieho-systému najmä dveri, proti ich nasilnému.otvoreniu. lV súčasnej dobe existuje mnoho rôznych bezpečnostných systémov, ktoré riešia zamykaniedverI proti ich násilnému otvoreniu. Medzi tieto bezpečnostné systémy patria rôzne zamky.spevñovanie dverí, specialne-dvere, elektronické systémy a ich-vzájomná kombinacia.Špecialne zámky sú väčšinou montované na dvere ako prídavné zariadenie.Týchto zámkov existuje veľké množstvo druhov, Spevňovanie dveri je prevedené tak, že na bežné dvere je namontované spevňovacie zariadenie, najčastejšie V tvare zavory alebo dvere sa spevňujú ako celok, to znamena, že majú spevnenú celú plochu.Špecialne dvere majú obyčajne spevnenú celú plochu a majú bezpečnostný zamok, ktorý umožňuje vodorovné a zvislé zabezpečenie, pomocou vodorovných a zvislých tiahel ovladaných cez kľukové systémy alebo systémy ozubených kolies a Pod. Ich nevýhodou je najmä veľké mechanické zaťaženie kľúča a zadlabavacieho zámku spôsobené najmä veľkými trecími plochami a hmotnosťou celého mechanizmu. u AÉlektronických systémov existuje cela rada a sú založené na rôznych princípoch.Nevýhodou uvedených bezpečnostných zamykacích systémov je tiež ich zložitosť, náročnosť montáže a v neposlednom rade ich ce na.Uvedené nevýhodý do značnej miery odstraňuje kombinovaný bezpečnostnýzamýkacI systém najmä dveri, proti ich nasilnému otvoret niu, pozostávajúci z pohyblivého zamýkacieho systému, ovladaného wzo zadlabavacieho zámku a z pevného zamykacieho systému. ovladar Ivým riadiacim xelementom, najmenej jedným riadiacim elementom, spodným riadiacim -elementom. Zámkový riadiaci element je spojenýcez vertikálny oválny otvor -segmentu s ovládacim telesom zadlabaa tiež je spojený s krátkym .tiahlom cez jeho vodorovnú drážku. Riadiaci element je spojený s horizontálnym tiahlom, ďalšie jeho upevnenie a spojenie je analogické ako u zámkoveho riadiaceho elementu. Spodný riadiaci element je spojený s vertikálnym tiahlom v jeho spodnej časti, ďalšie jeho upevnenie a spojenie je analogické ako u riadiaceho elementuu.Ďalej ~PDhYb 1 iVý zamykaci systém je tvorený krátkymi tiahlami, ktoré sú pevne spojené s vertikálnym tiahlom, pričom konce horizontálnych tiahel a jeden koniec verti~ kálneho tiahla prechádzajú cez .rámové otvory.kovového rámu dvier. Pevný zamykaci systém pozostáva z najmenej~jedného pevného istiaceho kolika upevneného na pántovej stranekovového rámu dveri a ktorý sa pohybuje V drážke vytvorenej V zárubni.Je vhodné ak všetky tri spojenia resp. upevnenia zámkového riadiaceho elementu vytvárajú pravouhlý trojuholník. Analogický to platí aj pre spojenia a upevnenia riadiaceho elementu a spodného riadiaceho elementu.Výhodou tohoto technického riešenia je menšie mechanické zaťaženie kľúča a zadlabavacieho zámku a tiež jeho vysoká účinnosť,čo je spôsobené malými trecimi plochami a malou hmotnosťou celého mechanizmu. Ďalšou jeho výhodou je jeho jednoduchosť, nenáročnosťmontáže a V neposlednom rade aj pomerne nízka cena.Technické riešenie bude bližšie popísané na výkresoch. kde na obr. 1 je schématicky V nárýsnom pohľade znázornený kombinovaný bezpečnostný zamykaci systém dveri a na obr. 2 detail spojenia a upevnenia riadiaceho elemenntu, zámkového riadiaceho elementu aFpohyblivého zamykacieho systému az pevného eamykacieho systému.5, troma riadiacimi-elementami h, spodným riadiacim.elementom Z, v ktorých sú vytvorené príslušné otvory 51,bL.Zl a ktoré sú opat rené príslušnými čapmi 52,b 2,Z 2 a kolíkmi ñE.àE.Zä.- Zámkový riadiaci element 5 je pomocou čapu 52 cez vertikalny oválny otvor 51 spojený so segmentom A, ktorý je pevne spojený s ovládacím telesom LL zadlabavacieho zámku 1. Zámkový riadiaci element 5 je tiež otočné upevnený cez otvor .El -pomocou spojovacieho elementu 22 s pätkou 21 oceľovej platni 2 a pomocou kolika 55 s krátkym tiahlom B cez jeho vodorovnú-drážku.E 1. Riadiaci element b.je.pomocou ćapu § 2 spojený.s horizontálnym tiahlom 2, ďalšie jeho upevnenie a spojenie je ana 1 ogické.ako u zámkovéhoriadiaceho elementu 5. Spodný riadiaci element Z je pomocou kolíka Z 3 spojený s vertikálnym tiahlom 19 v jeho spodnej .Časti, ďalšie jeho upevnenie a spojenie je analogické ako u riadiaceho elementu b. Ďalej pohyblivý zamykací systém je tvorený krátkymi tiahlami E, ktoré sú pevne spojené s vertikálnym tiahlom lg, pričom konce horizontálnych tiahel 2 a vrchný koniec vertikálneho tiahla lg prechádzajú cez otvory 31 kovového rámu 5 dvier Pevný zamykací systém pozostáva 2 troch pevných istiacich kolíkov Z 2 upevnených napántovej strane kovového rámu 3 dvier, ktoré sa pohybujú v dráäkach vytvorených.v zárubni. Všetky tri spojenia resp. upevnenia zámkového riadiaceho elementu 5 vytvárajú pravouhlý trojuholník. Analogický to Platí aj pre spojenia a upevnenia riadiaceho elementu 5 a spodného riadiaceho elementu Z.Zasunutím a otočením kľúća vo zadlabavacom zámku 1 sa ce ovládacie teleso 11 a segment A pootočia zámkový riadiaci element E, riadiace elementy Q, spodný riadiaci element Z okolo príslušných spojovacích elementov 22 a vysunú vertikálne tiahla 19 a horizontálne tiahlo 2 cez rámové otvory 11 kovového rámu E dveri a zasunu do.protiľah 1 ýchotvorov.v záruoni. Ddomykanie sa uskutočňuje-opačným-spôsooom. IZatvorením dveri sa istiace kolíky E 2. upevnené na pántovej. strane Řovnýéhú rámu 3 dveří zasunú.àuproťiľañĺýćhndràžoklvytýě-urenýçh v zàrúbni. Otvóŕením dveri sa istiace kpliky 32 Vyshú IHnmbincvaný bezpečnostný zàmykací systém je určený najmä Pro ti násilnému ntvoreníu dverí, okeníc a pod.

MPK / Značky

MPK: E05B 63/12, E05B 59/00

Značky: bezpečnostný, systém, dveří, kombinovaný, zamykací, najmä

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u1301-kombinovany-bezpecnostny-zamykaci-system-najma-dveri.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kombinovaný bezpečnostný zamykací systém najmä dverí</a>

Podobne patenty