Zariadenie na plynulú reguláciu záťaže cvičenca

Číslo patentu: U 1297

Dátum: 04.12.1996

Autori: Klapal Ivan, Magdolen Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na plynulú reguláciu záťaže cvičencaRiešenie sa týka posilňovacich zariadeni s plynulou reguláciouDoposiaľ používané posilňovacie zariadenia využívajú k regulácii záťaže cvičenca najmä tehličkový mechanizmus. Jeho podstata spočíva V tom, že vo zvodidlách je uložená hmotnosť vo forme tehlićiek a zmenou ich množstva sa meni i záťaž pre cvičenca.Nevýhodou tohoto spôsobu je, že nezabezpečuje možnosť plynulého, ale iba skokovitého nárastu záťaže cvičenca, čo je nevhodné najmä pri postupnej výkonnostnej zaťaženosti cvićencov malých hmotnostných kategórii, kde pridaním jednej tehličky sa značne zvýši záťaž pre cvičenca. K nevýhodám patri taktiež hlučnosť pri posúvani a krajnom doraze tehličiek.U zariadeni typu Hacken drep, Leg press a Multipress sa tehličkový mechanizmus nedá využiť, nakoľko by poćiatočný zdvih vychádzal z krajnej polohy, čim prekonanie mŕtveho bodu v počiatočnej fáze cvičenia by znamenalo pre cvičenca značný problém a pri vyšších váhach prakticky bez doplnkovej pomoci by bolo nemožné. Preto nie sú tieto zariadenia konštruované pre tehličkový mechanizmus, ale využívajú klasické pridávanie hmotnosti pomocou kotúčov.Nevýhodou tohoto spôsobu je jednak zdĺhavý proces nakladania a vykladania hmotnosti a jednak potrebou veľkého množstva kotúčov i skladového priestoru. Tiež sa stáva, že neopatrnosťou pri manipulácii a odkladaní kotúčov dochádza k úrazom, veď napr. na zariadenie Leg press sa nakladá hmotnosť až 500 kg.V poslednom obdobi je snaha konstruktérov smerovaná na prekonanie krajného mŕtveho bodu prostrednictvom prizdvihovania tehličiek, najmä využitím elektromagnetického poľa, čo je ale materiálovo náročné a pracné, no najmä to nezabezpećuje plynulosťregulácie zmeny záťaže pre cvičenca.Uvedené nąvýhody odstraňuje zariadenie podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že predná časť regulačného ramena je otoćne uložená v ráme a jeho zadná časť je zavesená na záťažovej reťazi. Táto záťažová reťaz je vedená sústavou záťažových kolies upevnených v ráme a vedie až k malému prevodovému kolesu prevodovky záťaže,ku ktorému je pevne pripojená.Prevodovka záťaže pozostáva z malého prevodového kolesa upevneného na prevodovej oske, ktorá je otoćne uložená v ráme.Prepojenie zariadenia podľa riešenia s cvićebným zariadením je s výhodou realizované tak,že predĺžený koniec prevodovej osky s upevneným veľkým prevodovým kolesom je uložený v nosniku cvičebného zariadenia.Na opačnej strane voči upevneniu záťažovej reťaze je po dĺžke regulačného ramena kĺzne uložený jazdec s posuvným kolesom. Cez toto posuvné koleso vedie nedelená alebo delená hmotnostná reťaz s jedným koncom pevne spojeným k rámu. Hmotnostná reťaz je tiež vedená sústavou hmotnostných kolies upevnených v ráme a s výhodou sa medzi hmotnostnými kolesami minimálne jeden krát deli tak, že jej deliace konce sú upevnené na malom a veľkom pomerovom kolese,ktoré sú umiestnené na pomerovej oske otoćne uloženej v ráme. Na druhý koniec hmotnostnej reťaze je zavesená hmotnosť.Hlavnou výhodou spôsobu a zariadenia podľa riešenia je možnosť regulovania záťaže cvićenca v hociktorej polohe, nezávisle od krajných bodov. Pridávať alebo uberať hmotnosť je možné priamo za chodu, bez prerušenia pohybu, čo je dôležité z hľadiska posilňovacieho tréningu pri aplikácii tzv. vzostupných alebo zostupných sérii, keď v jednej sérii je potrebné nepretržitezvyšovať či znižovať záťaž.Prehľad obrázkov na výkresochRiešenie je bližšie objasnené na priložených výkresoch, kde obr. l predstavuje bočný pohľad na zariadenie s delenou hmotnostnou reťazou a s vyznačenými dvoma polohami zavesenej hmotnosti,regulačného ramena a malého prevodového kolesa prevodovky záťaže. Obr. 2 znázorňuje zjednodusenú schému mechanického principu spôsobu regulácie záťaže cvičenca u posilňovacieho zariadenia a obr. 3 znázorňuje prepojenie klasického cvićebného zariadenias pridavným zariadením podľa technického riesenia. Príklad uskutočnenia technického riešeniaSpôsob regulácie záťaže cvičenca a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu je prikladne uskutočnené na zostave (obr. 3) klasického cvićebného zariadenia typu Hacken drep (ľavá časť obr. 3) z ktorého sú odstránené kotúčové závažia. K nemu je priradené zariadenie podľa tohoto riešenia (pravá časť obr. 3). Ich vzájomné prepojenie je zabezpečené cez prevodovú osku gg prevodovky záťaže,otoćne uloženú v ráme 1 a nosníku ll. Cvičebná záťaž je upevnenána cvićebnej reťazi g pevne spojenej s veľkým ťkolesom gg umiestneným na prevodovej oske gg prevodovky záťaže v priestore cvićebného zariadenia. Malé koleso 2 prevodovky záťaže je už umiestnené na prevodovej oske gg V priestore samotného zariadenia podľa vynálezu. Na malom kolese gl (viď obr. 1) je napevno uchytený jeden koniec záťažovej reťaze 3 vedenej sústavou záťažových kolies g upevnených na ráme A. Na druhý koniec tejto hmotnostnej reťaze 3 je zavesená zadná časť regulačného ramena §,ktorého predná časť je otočne upevnená v ráme l a obsahuje i ručné otočné koliesko lg. V regulačnom ramene 5 je kĺzne zavesený jazdec 6 s posuvným kolesom 7 cez ktoré je vedená delená hmotnostná reťaz§. Jeden koniec tejto reťaze § je upevnený v ráme 1a je tiež vedená sústavou hmotnostných kolies g až k druhému koncu, na ktorý je zavesená konštantná hmotnosť lg vo forme naložených tehličiek.Predelenie hmotnostnej reťaze 8 je realizované na pomerovýchkolesách ĚÄL § 24 umiestnených na spoločnej pomerovej oske gg upevnenej V ráme l. Dva konce predelenej hmotnostnej retaze § sú napevno uchytené na malom pomerovom kolese gg a veľkom pomerovom kolese gl.Cvičencova zátaž sa plynule reguluje tak, že sa pootoćí ručným otočným kolieskom lg, ktoré posúva jazdca Q regulačného ramena 5 medzi dvoma krajnými polohami (naznačené na obr. 2). Akčo najbližšie k osi, otáčanie regulačného ramena §,je toto regulačné rameno § v polohe čo najmenšieho zaťaženia cvičenca a ak sa jazdec § posúva čo najďalej od osi otáčania regulačného ramena 5, je zaťaženie pre cvičenca väčšie a väčšie, až dosiahnemaximálnu hodnotu pri polohe jazdca Q na doraze .Pohybomcvičenca, ktorý je naznačený šípkami v spodnej časti ukonćenej zá tažovej retaze 5 na obr.2 sa pootáča zavesený koniec regulačnéhoSpôsob plynulej regulácie záťaže cvičenca a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu sú využiteľné prakticky u všetkých doposiaľ používaných cvičebnýoh zariadení v posilovniach či Fitnesscentrách zámenou za tehličkový mechanizmus, prípadne za ko túčový spôsob nakladania závažia.

MPK / Značky

MPK: A63B 23/00, A63B 21/00

Značky: zariadenie, reguláciu, plynulú, záťaže, cvičenca

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-u1297-zariadenie-na-plynulu-regulaciu-zataze-cvicenca.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na plynulú reguláciu záťaže cvičenca</a>

Podobne patenty