Slnečná clona s osvetľovacím zariadením

Číslo patentu: E 9944

Dátum: 23.12.2008

Autor: Welter Patrick

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka telesa slnečnej clony so zdrojom svetla a zrkadielkom a krytom0002 Telesá slnečných clôn so zdrojom svetla sú známe zo stavu techniky, napriklad z DE 39 30 122 C 2 alebo z DE 10 2006 008 297 A 1. Telesá slnečných clôn zo stavu techniky však majú tú nevýhodu, že sa vyrábajú pomerne nákladne, majú pomerne značnú hrúbkua/alebo že nie je uspokojivé osvetlenie tváre cestujúceho na sedadle.0003 Úlohou vynálezu je, zabezpečiť obzvlášť pri tenkých slnečných clonách uspokojivéosvetlenie tváre cestujúceho na sedadle.0004 Úloha je podľa vynálezu vyriešená znakmi nároku l.0005 Podľa vynálezu má teleso slnečnej clony zrkadielko a aspoň jeden, výhodne viac zdrojov svetla. Zrkadielko a/alebo zdroje svetla môžu byť zapustené do telesa slnečnej clony a/alebo byť súčasťou spoločnej kazety. Podľa vynálezu má ďalej teleso slnečnej clony odrážajúcu plochu, privrátenú k zrkadielku to znamená, odrážajúca plocha môže byť aspoň čiastočne pozorovaná zrkadielkom. Teleso slnečnej clony môže byt z pokojovej polohy,vktorej sa v podstate nachádza rovnobežne so strechou vozidla, reverzibílne uvedené do polohy použitia, V ktorej chráni cestujúceho vo vozidle pred slnkom a/alebo V ktorej jezrkadielko pre cestujúceho vo vozidle k dispozicii na pozorovanie.0006 Zrkadíelko má výhodne kryt, ktorý je možné pri použití Zrkadielka reverzibílne odklopiť. Obzvlášť výhodne môže kryt pri odklopeni zaujať ľubovoľný uhol medzi zrkadielkom a krytom, zabezpečujúci obzvlášť samosvomosť. Tento uhol predstavuje výhodne 70 - 110 °. Tento uhol môže byt Výhodne nastavený cestujúcim vozidla, Kryt môže byťsúčasťou skôr uvedenej kazety.0007 Podľa vynálezu je odrážajúca plocha upravená na tomto kryte, hlavne na jeho vnútor nej strane, privrátenej k zrkadíelku.0008 Pri odrážajúcej ploche ide Výhodne o svetlú, obzvlášť bielu alebo kovovo Vyzerajúcu0009 Podľa Vynálezu je odrážajúca plocha upravená tak, že rozptyľuje svetlo.0010 Vo Výhodnej forme uskutočnenia predloženého Vynálezu je zdroj svetla umiestnený V okrajovej oblasti zrkadielka, obzvlášť Výhodne vpravo a/alebo vľavo od neho. Výhodne jek dispozicii viacero zdrojov svetla.0011 Zdroj svetla, výhodne pre cestujúceho vo vozidle, nie je viditeľný.0012 Podľa vynálezu je zdroj svetla vytvorený zaostrený na spôsob bodového reflektora, pričom svetelné lúče sú celkom zvlášť výhodne zväzkované V smere odrážajúcej plochy.0013 Pri zdroji svetla ide Výhodne o LED, OLED a/alebo suñtovú žiarovku.0014 Výhodne je svetelný lúč, vychádzajúci zo zdroja svetla, odrážaný odrážajúcou plochouV smere cestujúceho vo vozidle.0015 Podľa vynálezu je podľa toho navrhnuté, vybaviť slnečnú clonu aspoň jedným zdrojom svetla, zaostreným na spôsob bodového reflektora svetla, ktorý žiari proti reilektoru,upravenému na slnečnej Clone, ktorým je možné menit smer svetelného lúča smerom k príslušnému cestujúcemu na sedadle. Reflektor je vytvorený ako hore otočné veko kazety so zrkadielkom slnečnej clony, pričom strana plochy veka, smerujúca v polohe uzavretia veka ku kozmetickému zrkadielku, slúži V približne kolmo hore sklopenej polohe otvorenia ako reflektor. Príslušná strana plochy reflektora je sfarbená Výhodne svetlo, obzvlášť bielo, a má Vysoký stupeň odrážavosti. Reflektor však môže byť V zásade vytvorený aj nezávisle od0016 Vynález je V nasledujúcom texte Vysvetlený V súvislosti s obr. l - 4. Tieto vysvetleniasú len prikladné a neobmedzujú všeobecnú myšlienku vynálezu.Obr. l znázorňuje teleso slnečnej clony s uzatvoreným krytom.Obr. 2 znázorňuje teleso slnečnej clony s otvoreným krytom.Obr. 3 znázorňuje priebeh svetelných lúčov zdroja svetla.Obr. 4 znázorňuje rez usporiadaním podľa obr. 3.0017 Slnečná clona, znázornená na obr. l, pozostáva z telesa l slnečnej clony, do ktorého je zapustená kazeta 2 so zrkadielkom s vekom 3, ktoré je možné pod uhlom aspoň 90 ° alebo viac vyklopiť hore. Teleso l slnečnej clony je možné v kĺboch 8 natáčať z jeho pokojovej polohy, rovnobežnej so strechou, do zobrazenej polohy zatienenia - kozmetických úkonov. Prostredníctvom kĺbu 8 alebo kĺbov 8 je slnečná clona výhodne aj zásobovaná elektrickou0018 Po sklopení veka 3 smerom hore sa stanú, ako je znázornená na obr. 2, kozmetické zrkadielko 5, ako aj zdroje 7 svetla, napríklad LED, OLED a/alebo sufitové žiarovky, v kazete 2 so zrkadielkom viditeľnými. Veko 3 je výhodne nastaviteľné v ľubovoľnom uhle v rozsahu 0 a 160 ° relatívne vzhľadom na zrkadielko 5, zvlášť výhodne, samosvome. Alternatívne alebo prídavne existuje aspoň jedna otvorená poloha, v ktorej kryt po otvorení zaskočí alebo v ktorej kryt po otvorení dosadá na doraz. Zdroje 7 svetla resp. zdroj 7 svetla sú resp. je vytvorené(-ý) ako zdroje 7 svetla, svietiace na spôsob bodového reflektora, teda zaostrene,ktoré po otvorení veka 3 a s ním spojeným uvedením elektrického spínača do činnosti svieti šikmo smerom hore V smere vnútornej strany plochy veka 3, vytvorenej ako reflektor 4. Zdroj 7 svetla má obzvlášť uhol otvorenia svojho svetelného kužeľa emitovaného svetla, ktorý je v rozsahu od 5 ° do 50 °, výhodne od 10 ° do 40 °, obzvlášť výhodne od 15 ° do 30 °. V príklade vyhotovenia je pre každý zdroj 7 svetla (napríklad dva zdroje 7 svetla, ktoré sú umiestnene po obidvoch stranách kozmetického Zrkadielka 5) upravený osvetľovací kanál 6 resp. vyhĺbenie6, ktorý resp. ktoré má tieniaci účinok (v zmysle clony).0019 Ako je zrejmé z obr. 3 a 4, je reflektorom 4 menený smer svetelných lúčov 10,vystupujúcich zo zdroja 7 svetla, k cestujúcemu 9 na sedadle, pričom pritom sa vyskytujúciodraz resp. rozptyl môže byt ovplyvnený štruktúrou povrchu reflektora 4.0020 Telesom slnečnej clony je osvetľovaná len tvár cestujúceho vo vozidle, zatiaľ čookolie tváre zostáva do značnej miery tmavé.l Teleso slnečnej clony Kazeta so zrkadlom Veko Reñektor6 Vyhĺbeníe svetelného kanála 7

MPK / Značky

MPK: B60J 3/02

Značky: clona, osvětlovacím, slnečná, zariadením

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-e9944-slnecna-clona-s-osvetlovacim-zariadenim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Slnečná clona s osvetľovacím zariadením</a>

Podobne patenty