Číslo patentu: E 20204

Dátum: 27.12.2011

Autor: Hörtnagl Andreas

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka pracky na upevnenie najmenej jedného pásu, pričom pracka má najmenej jedno základné teleso pracky a najmenej jeden uplnací mostík posuvne uložený v najmenej jednom smere posúvanía na základnom telese pracky, na upnulie pásu vedeného okolo upinacieho mostíka a uplnací mostík má najmenej jedno základné teleso uplnacieho mostíka posuvne uložené na základnom telese pracky a upinacie rameno vyčnievajúce nad Základné teleso upinacieho mostíka na uloženie pásu vedeného okolo upinacieho mostíka.0002 Pracky sú v doterajšom stave techniky známe napríklad z AT 506 290 B 1. Môže sa jednať o jednodlelne pracky, na ktorých základné telesá pracky sa upevnia dva pásy zväčša vzájomne protiľahlo. Môže sa však jednať aj o dvoj alebo viacdielne pracky, pri ktorých dva alebo viac dielov pracky je navzájom uvoľniteľne zaistíteľných, pričom na najmenej jeden alebo každý diel pracky, resp. jeho základné teleso pracky, sa môže upevniť pás. Posuvne uložený uplnací mostík umožňuje posúvanlm upinacieho mostíka upnúť okolo neho vedený pás. Na uvoľnenie tohto upinacieho spoja sa mostík posunie v opačnom smere, čím sa pás môže prestaviť alebo úplne vytiahnuť. V upnutej polohe má byt spojenie medzi pásom a základným telesom pracky schopné zachytiť čo najvyššie ťažné sily bez toho, aby sa pás pritom vytiahol zo základného telesa pracky, alebo sa poškodil. Na druhej strane má však byť čo najjednoduchšie aj prestavenie pásu, keď je lo potrebné.0003 VGB 1066 74 OA je ukázaná druhovo zhodná pracka, ktorá tvorí najbližší stav techniky. Uplnací mostík tejto tam zobrazenej pracky je posuvne uložený na základnom telese pracky a je bez osi vyklopítelný resp. otočný voči základnému telesu pracky. Táto konštrukcia má tú nevýhodu, že v určitých stavoch zaťaženia môže dôjsť k zovretiu upinacieho mostíka na základnom telese pracky. 0004 Úlohou vynálezu je vylepšiť druhovo zhodnú pracku tak, aby sa podľa možností tomuto problému zabránilo.0005 Podľa vynálezu sa to dosiahlo tým, že na poskytnutie posúvatelnosti upinacieho mostíka voči základnému telesu pracky má základné teleso upinacieho mostíka, v pohľade v pozdĺžnom reze rovnobežnom so smerom posunu, podlhovasté vybranie, cez ktoré je prevedený nosný kolík usporiadaný na základnom telese pracky.0006 Pomocou upinacieho ramena, vyčnievajúceho nad základné teleso upinacieho mostíka výhodne rovnobežne so smerom posúvanie, sa zväčší dosadacia plocha pásu na upínací mostík. Týmto sa zväčšia pridržiavacie sily. Ďalej môže pás namáhaný ťahom prenášať cez upínacie rameno vyšší moment otáčania na upínaci mostík, čo ešte navyše zosilní upnutie. Týmto môže spojenie pásu a pracky zachytiť podstatne vyššie ťažné sily bez toho, aby sa spojenie prestavilo resp. uvoľnilo prostredníctvom vykĺznutia pásu a bez toho, aby sa pri tom pás odslrihol. Pracka podľa vynálezu sa môže použiť na upevnenie a/alebo spojenie rôznych pásov resp. popruhov. Môže sa jednať o jednodíelne pracky, ktoré majú len jedno základné teleso pracky. Môže sa však jednať aj o viacdielne pracky s viacerými dielmi pracky navzájom Spojenými známym spôsobom, pričom na základné telesá dielov pracky možno upevniť rôzne popruhy resp. pásy. Pracky podľa vynálezu môžu byť vyhotovené napríklad na upevnenie najmenej jedného pásu na jedno teleso, resp. predmet a/alebo na upevnenie resp. spojenie najmenej dvoch pásov na seba resp. spolu. Upínacíe rameno sa dá výhodne posúvať spoločne so základným telesom upinacieho mostíka.0007 Výhodné uskutočnenia vynálezu predpokladajú, že uplnacie rameno, výhodne celý upínací mostík, je otočný okolo osi otáčania, výhodne kolmej k smeru posunu. Prostredníctvom dodatočne k posúvateľnosti poskytnutej otáčateľnosti upinacieho ramena resp. celého uplnacieho mostlka môže pás dosadajúci na uplnacie rameno v upnutej polohe upinacieho mostíka vyvíjať zvlášť vysoké momenty otáčania tak, že sa dosiahne zvlášť pevné spojenie medzi pásom, upínacim mostíkom a základným telesom pracky. Aby sa dosadacia plocha ďalej zväčšila, a tým sa mohli zachytiť zvlášť vysoké ťažné sily, výhodné uskutočnenie vynálezu predpokladá, že povrch uplnacieho mostíka,prlvrátený k pásu vedenom okolo upinacieho moslíka a/alebo prípadne existujúceho protimostíka, má na zväčšenie dosadacej plochy najmenej po úsekoch, sled výčnelkov a priehlbín. Dimenzovanie resp. veľkost a rozostup medzi výčnelkami a priehlbinami môže byť vyhotovené veľmi rozdielne. Pri veľkom množstve veľmi malých výčnelkov a priehlbín možno hovoriť aj o zdrsnenom povrchu.0008 Výhodné uskutočnenia vynálezu predpokladajú, že celý uplnací mostík je vyhotovený z jedného kusa. To znamená, že všetky diely, ktoré tvoria upínací mostík, sú navzájom spojené ako jeden kus. Predovšetkým sú to základné teleso upinacieho mostíka, ako aj upínacie rameno a ďalej nižšie ešte vysvetlený, prípadne prítomný uvoľňovací nos.0009 Ďalšie znaky a detaily výhodných uskutočnení vynálezu sú vysvetlené na základe nasledujúceho opisu obrázkov. zobrazujúObrázky 1 až 8 zobrazenia prvého príkladu uskutočnenia podľa vynálezu aObrázky 9 až 16 príklad ďalších uskutočnení pracky podľa vynálezu.0010 Obrázok 1 zobrazuje pôdorys pracky 1 podľa vynálezu, ktorá je vyhotovená ako dvojdielna. Pri diely 19 pracky ide o diel samca, ktorý možno zasunúť do dielu 20 samice pracky. V polohe zobrazenej na obrázku 1, blokuje ovládacia páka 21 navzájom oba diely 19 a 20 pracky. Ak sa ovládacia páka 21 rukou stlačí resp. otočí, možno diel 19 samca pracky vytiahnuť z dielu 20 samice pracky. Diel 20 samice pracky má jednoduchý otvor 22, cez ktorý možno previesť tu nezobrazený ďalší popruh 2. Dosiaľ opísaná základná konštrukcia pracky 1 je sama o sebe známa a nemusí sa tu ďalej objasñovat.0011 Diel 19 samca pracky má v tomto príklade uskutočnenia základné teleso 3 pracky, na ktoré možno upevniť na obrázku 1 skutočne zobrazený pás 2, ked sa vedie okolo upínacieho mostíka 5. Pri zodpovedajúcom ťahu v smere 23 sa upínací mostík 5 spolu s okolo neho vedeným pásom 2 pritláča o základné teleso 3 pracky tak, že dôjde k zovretiu pásu medzi základné teleso 3 pracky a upínací mostík 5. Obrázok 2 zobrazuje perspektívne zobrazenie tejto pracky 1 spolu s popruhom resp. pásom 2. Obrázok 3 zobrazuje bočný pohľad na pracku 1 podľa obrázkov 1 a 2 v upnutej polohe, v ktorej je pás 2 upnuto udržiavaný na základnom telese 3 pracky. Obrázok 5 zobrazuje zodpovedajúci bočný pohľad, pričom sa upínací mostík 5 však nachádza v otvorenej polohe, v ktorej možno pás 2 prestaviť a/alebo vytiahnuť. Obrázok 4 zobrazuje pozdĺžny rez rovnobežný so smerom 4 posunu pozdĺž línie rezu AA zobrazenej na obrázku 1. Príslušné rovina rezu je kolmá na plochu listu podľa obrázka 1. Obrázok 4 zobrazuje pozdĺžny rez v upnutej polohe podľa obrázka 3. Obrázok 6 zobrazuje analogický pozdĺžny rez V otvorenej polohe podľa obrázka 5. Obrázok 7 zobrazuje perspektívne zobrazenie použitého upínacieho mostíka 5. Obrázok 8 zobrazuje pozdĺžny rez týmto upínacím mostíkom 5 v rovnakej rovine rezu ako na obrázkoch 4 a 6, teda ako pozdĺžny rez rovnobežný so smerom 4 posunu. Na obrázku 8 je zvlášť dobre viditeľná základná konštrukcia upínacieho mostíka 5 vyhotoveného podľa vynálezu. Upínací mostík 5 má základné teleso 6 upínacieho mostíka a upínacie rameno 7 vyčnievajúce nad základné teleso 6 upínacieho mostíka. Na poskytnutie posúvateľnosti upínacieho mostíka 5 voči základnému telesu 3 pracky má základné teleso 6 upínacieho mostíka, v pohľade v pozdĺžnom reze rovnobežnom so smerom 4 posunu, podlhovasté vybrania 9, cez ktoré je prevedený nosný kolik 10 pevne usporiadaný na základnom telese 3 pracky. Na konci upínacieho ramena 7,odvrátenom od základného telesa 6 upínacieho mostíka, má upínací mostík 5 uvoľňovací nos 12 výhodne odklonený proti upínaciemu ramenu 7. Ako je zvlášť dobre vidieť na obrázku 8, má upínací mostík 5, v pohľade v pozdĺžnom reze rovnobežnom so smerom 4 posunu, prinajmenšom približne tvar deviatky resp. šestky.0012 Aby sa dosadacia plocha medzi pásom 2 a upínacím mostíkom 5 ďalej zväčšila, je na povrchu 15 upínacieho mostíka 5, priradenom pásu 2, najmenej po úsekoch, usporiadaný sled výčnelkov 17 a priehlbín 18. Výčnelky 17 a priehlbiny 18 môžu byt vyhotovené napríklad ako sled mostíkov a kanálikov, ale aj vo forme príslušných polí výstupkov alebo podobne. Aj dimenzovanie výčnelkov 17 a priehlbín 18 môže byt vyhotovené veľmi rozdielne.0013 Upínací mostík 5 tohto príkladu uskutočnenia má, v pohľade v pozdĺžnom reze rovnobežnom so smerom 4 posunu, vybranie 14 tvaru U, do ktorého sa dá zaviesť výhodne pevne na základnom telese 3 pracky usporiadaný protimostík 13 v medzipolohe pásu 2 vedeného okolo upínacieho mostíka 5. vybranie 14 tvaru U tohto príkladu uskutočnenia, v pohľade v pozdĺžnom reze rovnobežnom so smerom 4 posunu, je vymedzené základným telesom 6 upínacieho mostíka a upínacím ramenom 7,ako aj uvoľňovacím nosom 12. vybranie 14, v pohľade v pozdĺžnom reze rovnobežnom so smerom 4 posunu, môže prirodzene vykazovať aj iný tvar prierezu, odchyľujúci sa od tvaru U.0014 Ďalšia konštrukcia a spôsob fungovania tohto príkladu uskutočnenia je zvlášť dobre viditeľná pri porovnaní obrázkov 4 a 6. Ako bolo spomenuté, obrázok 4 znázorňuje upnutú polohu, v ktorej je pás 2 pomocou upínacieho mostíka 5 podľa vynálezu upnuto pridržiavaný. Obrázok 6 znázorňuje otvorenú polohu, pri ktorej pás 2 možno ťahaním v smere 23 alebo 24 na upínacom mostíku 5 posunúť, alebo ho z neho vytiahnuť.0015 Cez podlhovastú dieru 9 upínacieho mostíka 5 je prevedený nosný kolik 10 usporiadaný pevne na základnom telese 3 pracky. Prierezom podlhovastej diery tohto vybrania 9 sa dá upínací mostík 5 resp. základné teleso 6 upínacieho mostíka posúvať relatívne voči nosnému kolíku 10, resp. voči základnému telesu 3 pracky v smere 4 posunu. Vo výhodných uskutočneniach vynálezu, ako je tu zobrazené na obrázkoch 1 až 8, vytvára nosný kolik 10 súčasne os 8 otáčania, okolo ktorej sa upínací mostík 5 spolu s upínacím ramenom 7 môžu otáčať. Nosný kolik 10 môže byť vyhotovený veľmi rozdielne, a preto ho možno všeobecne označovať ako nosné teleso.0016 Výhodné uskutočnenia vynálezu, ako sú tu zobrazené ďalej predpokladajú, že v podlhovastom vybraní 9 je okrem nosného kolika 10 usporiadaný, výhodne na strane základného telesa 6upínacieho mostíka odvrátenej od upínacieho ramena, elasticky pružný prvok 11. Elasticky pružný prvok 11 môže byť vyhotovený veľmi rozdielne, napríklad môže byt ako elastomérové teleso.0017 Ked sa, vychádzajúc z otvorenej polohy podľa obrázka 6, vyvíja ťah v smere 23 na túto časť pása 2, tak sa upínacie rameno 7 resp. celý upínací mostík 5 otočí okolo osi 8 otáčania a súčasne sa posunie v smere 23. Pritom dôjde ku stlačeniu elastického pružného prvku 11 a protimostík 13 základného telesa 3 pracky sa v medzipolohe pásu 2 zavedie, tu v pohľade v pozdĺžnom reze rovnobežnom so smerom 4 posunu, do vybrania 14 tvaru U upínacieho mostíka 5. Cez upínacie rameno 7 vyvíja pás 2 pomocou ťahu v smere 23 veľmi vysoký moment otáčania na upínací mostík 5 tak, že sa vytvoria veľmi vysoké prídržné sily. Rebrovanie resp. zväčšená dosadacia poloha pomocou výčnelkov 17 a priehlbín 18 dodatočne zosilňuje prldržne sily. V porovnaní s uplnaclmi mostíkmi 5,známymi z doterajšieho stavu techniky, sa prenos sily resp. zachytiteľné ťažné sily zvàčšia o dvojciferné percento bez toho, aby došlo k preklzávaníu alebo poškodeniu pásu, resp. popruhu 2. 0018 Ak sa má pracka 1 z upnutej polohy podľa obrázka 4 uviesť do otvorenej polohy podľa obrázka 6, tak stačí potiahnuť v smere 24 na príslušnej strane pásu, potom sa pomocou uvoľňovacieho nosa 12 celý upínací mostík 5 otočí okolo osi 8 otáčania a elasticky pružný prvok 11 ho posunie vjednom zo smerov 4 posunu do polohy podľa obrázka 6. Elasticky pružný prvok 11 vedie k obmedzeniu dráhy posuvného pohybu.0019 Obrázky 9 až 16 zobrazujú príklad alternatívnych uskutočnení vynálezu. Na obrázkoch 9, 11,13 a 15 sú vždy zobrazené pozdĺžne rezy analogické s obrázkom 4. Obrázky 10, 12, 14 a 16 zobrazujú vždy príslušné perspektívne zobrazenia zvonku. Obrázky 9 a 10 zobrazujú prvý, obrázky 11 a 12 druhý, obrázky 13 a 14 tretí a obrázky 15 a 16 štvrtý alternatívny príklad uskutočnenia.0020 Spôsob fungovania upínacieho mostíka 5 vyhotoveného podľa vynálezu zodpovedá vo všetkých týchto alternatívnych príkladoch uskutočnenia spôsobu fungovania prvého prikladu uskutočnenia. Toto sa teda nemusí ešte raz zvlášť objasňovať. Obrázky 9 až 16 majú v podstate ukázať, že pracky 1 podľa vynálezu. resp. ich základné telesá 3 praciek, možno vyhotoviť veľmi rozdielne. Pracky 1 môžu byť napríklad ako jednodielne pracky upravené na to, aby sa druhý pás 2 priviedol priamo cez otvor 22 a tam pripevnil. Je možné taktiež predpokladať, že príslušné základné telesá 3 pracky sú časťou prvého dielu 19 pracky, ktoré možno uvoIniteľne spojiť resp. zablokovať pomocou príslušného upevňovacieho alebo blokovacieho mechanizmu s ďalšími tu nezobrazenými dielmi 20 príslušnej pracky 1.3 základné teleso pracky 4 smer posunu6 základné teleso upínacieho mostíka 7 upínacie rameno1 1 elasticky pružný prvok 12 uvoľňovací nos1. Pracka (1) na upevnenie najmenej jedného pásu (2), pričom pracka (1) má najmenej jedno základné teleso (3) pracky a najmenej jeden upínací mostík (5) posuvne uložený v najmenej jednom smere (4) posunu na základnom telese (3) pracky na upnutie pásu (2) vedeného okolo upínacieho mostíka (5) a upínací mostík (5) má najmenej jedno základné teleso (6) upínacieho mostíka posuvne uložené na základnom telese (3) pracky a upínacie rameno (7) prečnievajúce nad základné teleso (6) upínacieho mostíka na uloženie pásu (2) vedeného okolo upínacieho mostíka (5), vyznačujúca sa tým, že na prípravu posúvateľnosti upínacieho mostíka (5) voči základnému telesu (3) pracky má základné teleso (6) upínacieho mostíka, v pohľade v pozdĺžnom reze rovnobežnom so smerom (4) posunu, podlhovasté vybranie (9), cez ktoré je prevedený nosný kolík (10) usporiadaný na základnom telese (3) pracky.2. Pracka (1) podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že upínacie rameno (7) je otočné okolo osi (B) otáčania.3. Pracka (1) podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúca sa tým, že nosný kolík (10) je usporiadaný pevne na základnom telese (3) pracky.4. Pracka (1) podľa nároku 2 alebo 3, vyznačujúca sa tým, že nosný kolík (10) tvorí os (8) otáčania.5. Pracka (1) podľa nároku 3 alebo 4, vyznačujúca sa tým, že v podlhovastom vybraní (9) je navyše k nosnému kolíku (10) usporiadaný elastický pružný prvok (11).6. Pracka (1) podľa nároku 5, vyznačujúca sa tým, že elastický pružný prvok (11) je usporiadaný na strane nosného kolíka (10) odvrátenej od upínacieho ramena (7).7. Pracka (1) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 6, vyznačujúca sa tým, že upínací mostík (5) má na konci upínacieho ramena (7) odvrátenom od základného telesa (6) upínacieho mostíka uvoľňovací nos (12).8. Pracka (1) podľa nároku 7, vyznačujúca sa tým, že uvoľňovací nos (12) je odklonený vzhľadom k upínaciemu ramenu (7).9. Pracka (1) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 8, vyznačujúca sa tým, že pracka (1) má protimostík (13) usporiadaný na základnom telese (3) pracky, pričom protimostík (13) sa v medzipolohe pásu (2) vedeného okolo upínacieho mostíka (5) dá zaviesť, v pohľade v pozdĺžnom reze rovnobežnom so smerom (4) posunu, do vybrania (14) výhodne tvaru U upínacieho mostíka (5).10. Pracka (1) podľa nároku 9, vyznačujúca sa tým, že protimostík (13) je pevne usporiadaný na základnom telese (3) pracky.11. Pracka (1) poľa nároku 9 alebo 10, vyznačujúca sa tým, že vybranie (14) upínacieho mostíka (5),v pohľade v pozdĺžnom reze rovnobežnom so smerom (4) posunu, je tvaru U.12. Pracka (1) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 9 až 11, vyznačujúca sa tým, že vybranie (14) upínacieho mostíka (5) je vymedzené jeho základným telesom (6) upínacieho mostíka a jeho upínacím ramenom (7) a jeho uvoľñovacím nosom (12).13. Pracka (1) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 12, vyznačujúca sa tým, že povrch (15, 16) upínacieho mostíka (5) privrátený k pásu (2) vedeného oko|o upínacieho mostíka (5) a/alebo prípadne existujúceho protimostíka (13) má na zvýšenie dosadacej plochy najmenej po úsekoch sled výčnelkov14. Pracka (1) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 13, vyznačujúca sa tým, že upínací mostík (5), v pohľade v pozdĺžnom reze rovnobežnom so smerom (4) posunu, má najmenej približne tvar deviatky a/alebo tým, že celý upínací mostík (5) je vyhotovený z jedného kusa.

MPK / Značky

MPK: A44B 11/10

Značky: pračka

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-e20204-pracka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pracka</a>

Podobne patenty