Zariadenie na pozdĺžne prestavenie sedadla vozidla

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka zariadenia na pozdĺžne prestavenie, umiestneného vo vnútornom priestore motorového vozidla, s hornou a spodnou koľajničkou, medzi ktorými je usporiadané aspoň jedno valivé teleso. Ďalej potom sa predložený vynález týka sedadla vozidla, vybaveného zariadením na pozdĺžne prestavenie podľa vynálezu.Zariadenia na pozdĺžne prestavenie tohto druhu sú zo stavu techniky dostatočne známe apoužívajú sa najmä nato, aby sa sedadlo vozidla prestavovalo V pozdĺžnom smere, to znamená, v smere X vozidla, aby sa tak sedadlo prispôsobilo veľkosti tela príslušného sediaceho pasažiera, a/alebo aby sa sedadlo vozidla previedlo napríklad do polohy easy-entry pre ľahký vstup. V dôsledku výrobných tolerancií sú pri týchto zariadeniach na prestavenie sedadiel často potrebné náročné kroky, nutné na prispôsobenie, a/alebo dochádza priprevádzke k vzniku hluku. Zariadenie na pozdĺžne prestavenie tohto druhu je známe z dokumentu US-5529397.Bolo preto úlohou predloženého vynálezu poskytnúť kdispozícii zariadenie na pozdĺžneprestavenie, ktoré nevykazuje nevýhody stavu techniky. Táto úloha je vyriešená zariadením na pozdĺžne prestavenie s význakmi nároku 1.Predložený vynález sa týka zariadenia na pozdĺžne prestavenie, umiestneného vo vnútornom priestore motorového vozidla. Najmä ide o zariadenie na pozdĺžne prestavenie sedadla vozidla. Takéto zariadenia na pozdĺžne prestavenie sú vybavené hornou a spodnou koľajničkou, pričom homá koľajnička je spojená napríklad so sedacou časťou sedadla vozidla a spodná koľajnička s karosériou vozidla. Na pozdĺžne prestavenie je horná koľajnička usporiadaná vzhľadom na spodnú koľajničku posuvné a je možné ju výhodne vpríslušnej požadovanej polohe aretovať. Medzi obidvoma koľajničkami je výhodne usporiadanýchniekoľko valivých telies, najmä guľôčky, ktoré znižujú trenie pri prestavovaní.Výhodne má zariadenie na pozdĺžne prestavenie vo vzťahu kpriečnemu rezu aspoň dve styčné oblasti, v ktorých sú usporiadané valivé telesá, teda v ktorých sa obidve koľajničky oPodľa vynálezu je na hornej aj spodnej koľajničke usporiadaný najmä pre styčnú oblasť určený výstupok, ktorý tvorí lokálny styčný bod medzi obidvoma koľajničkami, to znamená,že spodná a horná koľajnička priamo na seba vzájomne na výstupku doliehajú. Výhodnehorná a spodná koľajnička doliehajú priamo na seba vždy iba na výstupku.Výhodne je zariadenie na pozdĺžne prestavenie vybavené dvoma takýmito výstupkami,určenými najmä pre styčnú oblasť. Tieto výstupky sú výhodne vo vzťahu kpozdĺžnemusmeru (k smeru X) koľajničky usporiadané v určitej vzdialenosti od seba.Podľa vynálezu je výstupok vytvorený v jednom kuse s hornou a spodnou koľajničkou, to znamená, zvlášť výhodne je výstupok vyrobený pretvorením z homej a spodnej koľajničky. Najmä potom je výstupok vyrobený razením alebo vyhnutím. Prípadne sa najskôr vyrazí určitá oblasť z hornej a/alebo spodnej koľajničky a potom sa plasticky pretvorí, takže vzniknePodľa Vynálezu je výstupok usporiadaný pružne, a celkom zvlášť výhodne je medzi obidvomakoľajničkami upnutý, to znamená, že je elasticky deformovaný.Zariadenie na pozdĺžne prestavenie je vhodné najmä na pozdĺžne prestavenie sedadlaĎalším predmetom predloženého vynálezu je preto sedadlo vozidla, vybavené zariadením napozdĺžne prestavenie podľa jedného z predchádzajúcich nárokov.Výhodne je horná koľajnička pevne spojená V danom mieste so sedacou časťou sedadla vozidla a spodná koľajnička potom skarosériou vozidla. Horná koľajnička je na pozdĺžne prestavenie usporiadaná vzhľadom na spodnú koľajničku posuvne a je možné ju aretačnýmprostriedkom dočasne zafixovať v príslušnej polohe.Ďalej bude vynález objasnený na základe obrázkov 1 - 4. Tieto objasnenia sú iba príkladné a neobmedzujú všeobecnú myšlienku vynálezu. Tieto objasnenia platia rovnakou mierou prevšetky predmety predloženého vynálezu.Obrázok l znázorňuje prvú formu vyhotovenia zariadenia na pozdĺžne prestavenie podľa vynálezu.Obrázok 2 znázorňuje hornú koľajničku zariadenia na pozdĺžne prestavenie podľa obrázku l. Obrázok 3 znázorňuje ďalšiu formu vyhotovenia hornej koľajničky zariadenia na pozdĺžne prestavenie podľa vynálezu.Obrázok 4 znázorňuje ešte jednu ďalšiu formu vyhotovenia hornej koľajničky zariadenia napozdĺžne prestavenie podľa vynálezu.Obrázok 1 znázorňuje zariadenie 1 na pozdĺžne prestavenie. To obsahuje spodnú koľajničku 2, ktorá je výhodne usporiadaná pevne na danom mieste, napriklad na karosérii vozidla. Pozdlžne posuvne vzhľadom k nej je usporiadaná horná koľajnička 3. Táto horná koľajnička 3 je vo vzťahu k priečnemu rezu opretá o spodnú koľajničku v dvoch styčných oblastiach 7, 8,V ktorých je homá koľajnička vedená po spodnej koľajničke. Styčné oblasti 7, 8 sú výhodne usporiadané vpravo a vľavo od strednej oblasti 9 priečneho rezu koľajničkou 2, pričom stredná oblast má výhodne tvar U. V styčných oblastiach 7, 8 sú medzi obidvoma koľajničkami 2, 3 vždy usporiadané valivé telesá, tu guľôčky 4. Aby bolo vždy možne aretovať sedadlo vozidla vpožadovaných polohách, je zariadenie na pozdĺžne prestavenie výhodne vybavené aretačným prostriedkom 5, ktorý aretuje homú koľajničku 3 s možnosťou uvoľnenia vzhľadom k spodnej koľajničke. V predloženom prípade je zariadenie na pozdĺžneprestavenie vybavené dvoma styčnými oblasťami medzi hornou a spodnou koľajničkou.Ako je možné rozpoznať z obrázku l, najmä však tiež z obrázku 2, sú v každej zo styčných oblastí 7, 8 usporiadané dva výstupky 6. Homá a spodná koľajnička sa vzájomne stýkajú výhodne iba na týchto výstupkoch 6, ktoré sú vytvorené v jednom kuse s hornou koľajničkou a sú vyrobené pretvorením, najmä razením alebo vyhnutím z materiálu homej koľajničky. Pomocou výstupkov 6 dochádza v podstate k bodovému styku a tým k definovanej styčnej ploche medzi homou a spodnou koľajničkou, takže trenie pri pohybe hornej koľajničky vzhľadom k spodnej koľajničke je redukované a je tak možné vylúčiť vzájonmé skrúteníe koľajničiek proti sebe. Výhodne sa výstupky 6 medzi obidvoma koľajničkami 2, 3 elastický deformujú, čim je možné vyrovnať výrobné tolerancie. Výstupky 6 sú výhodne usporiadané na tej strane spodnej koľajničky, ktorá je uložená naproti valivým telesám 4. V dôsledku sily pruženia výstupkov 6 je výhodne dosiahnutý mierny tlak na valivé telesá, čim sa najmä zníži vytváranie hluku. Aby bolo možné vyrovnať veľké výrobné tolerancie, je možné naviacpoužiť aj valivé telesá s rôznou veľkosťou.Obrázok 3 znázorňuje ďalšiu formu vyhotovenia hornej koľajničky. V predloženom prípade je horná koľajnička vybavená výhodne vyrazenými a/alebo vytvarovanými výstupkami 6,ktoré sú v predloženom prípade výhodne vytvorené ako pružné prvky, ktoré sa po montáži elastícky upnú medzi spodnú a hornú koľajničku. Výhodne sú na každú styčnú oblastusporiadané dva takéto výstupky. Inak sa poukazuje na vyhotovenie podľa obrázkov 1 a 2.Obrázok 4 znázorňuje ďalšiu formu vyhotovenia výstupkov 6, ktoré sú vpredloženom prípade opäť vytvarovanć z materiálu hornej koľajničky. Spodná koľajnička výhodne dolieha na horný polkruhový úsek výstupku 6. Výhodne sa aj tento výstupok medzi obidvoma koľaj ničkami elastícky deformuje. Výhodne sú na každú styčnú oblasť usporiadané dva takétovýstupky. Inak sa poukazuje na vyhotovenie podľa obrázkov 1 a 2.stredná oblasť priečneho rezu spodnou koľajničkou

MPK / Značky

MPK: B60N 2/07

Značky: sedadla, pozdĺžne, zariadenie, vozidla, prestavenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-e17016-zariadenie-na-pozdlzne-prestavenie-sedadla-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na pozdĺžne prestavenie sedadla vozidla</a>

Podobne patenty