Kombinácie vildagliptínu a glimepiridu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka kombinácii. ktoré obsahujú vildagliptln alebo farmaceuticky prijateľnú soľ vildagliptlnu a glimepirid alebo farrnaceuticky prijateľnú sol glimepiridu.0002 Vildagliptln je inhibitor dipeptidyl dipeptidàzy-IV (DPP-lV), ktorý bol vyvinutý na použitie pri liečbe diabetes typu 2 (non-inzulln dependentný diabetes). Vildagliptin inhibuje degradáciu enzýmu dipeptidyl dipeptidáza-IV, dôsledkom čoho sa inhibujú účinky inkretlnových hormónov, glukagónu podobného peptidu 1 a glukóza dependentneho inzulinotropnáho peptidu (GIP). Chemický názov viidagliptínu je (S)-((3-hydro×yadamantan-1-yl)aminoacetylpyroIidln-Z-karbonitril, s chemickou štruktúrou, ktorá je znázornená nižšie vo vzorci 1.0003 Vildagliptin je rozpustný vo vode a v polárnych organických rozpúšťadlách.0004 Viidagliptln bol uvedený na trh pod obchodnou značkou Galvus° v 50 mg dávkových formách. Používa sa proti diabetes mellitus, ale najmä pri liečbe diabetes typu 2.0005 V patentovej literatúre je dostupných viacero patentov súvisiacich s vildagliptlnom.0006 Patentová prihláška W 00034241 opisuje vildagplitln alebo jeho adičnú sol s kyselinou ako aj ich použitie na liečbu diabetes mellitus a obezity.0007 V nárokoch patentovej prihlášky W 02006078593 sa uvádza priamo lisované fonnulácia inhibltorovej zlúčeniny DPP-lV a výhodne vildagliptin alebo jeho adičná sol s kyselinou.0008 Patentová prihláška W 02006135723 opisuje formuláciu. ktorá obsahuje vildagliptin ako aktívnu látku, ako aj hydroxypropylmetylcelulozu, mikrokryštalickú celulózu a stearan horečnatý. 0009 Glimepirid je perorálne antidiabetikum so štruktúrou sulfonylmočoviny. Glimepirid sa použlva ako adjuvant na zníženie hladiny krvného cukru u pacientov s diabetes mellitus typu II. Rovnako ako všetky ostatne deriváty sulfonylmočoviny, zvyšuje vylučovanie inzulinu z beta-buniek pankreasu a poskytuje účinok podobný inzulinu. Chemický názov glimepiridu je 1-p-(2-(3-etyI-4-metyl-2 oxo-3-pyrolln-1-karboxamid)etyl)fenyljsulfonyl)-3-(trans-4-metylcyklohexyl)močovlna s chemickou štruktúrou, ktorá je znázornená nižšie vo vzorci 2.0010 Glimepirid bol uvedený na trh pod obchodnou značkou AMARYL v 1, 2. a 4 mg dávkových formách. Používa sa proti diabetes mellitus, ale najmä pri liečbe diabetes typu 2.0011 Patent EP 0031058 opisuje molekulu glimepiridu. V tomto dokumente je farmaceutické kompozícia s touto látkou indikovaná pre diabetes.0012 Patent EP 0604853 opisuje formuláciu vytvorenú z glimepiridu a farmaceutický prijatelného excipienta na použitie pri liečbe artériosklerózy.0013 V nárokoch patentu W 02004082591 sa uvádza formulácia vytvorená z rozomletého glimepiridu a excipientov.0014 Patent W 02007072218 opisuje formuláciu vytvorenú z glimepiridu s veľkosťou častíc menšou ako 3 m a aspoň z jedného excipienta.0015 Je známe, že také lieky, ktoré sa používajú v rovnakej terapeutickej oblasti alebo dokonca na tie isté symptómy, aj ked sa berú spolu, neprinášajú očakávané dalšie terapeutické účinky. Z minulosti je známych veľa príkladov, kde kombinácie rôznych tried používaných na liečbu tých istých indikácii nepriniesli účinné alebo bezpečné dávkové formy. ktoré by viedli ku kombináciám rôznych liečiv. Príčiny takejto neočakávanej inkompatibility sú rozmanité typicky pozorované výsledky však zahŕňajú nárast vedľajších účinkov pri kombináciách rôznych liečiv, neželané interakcie liečiv a vytváranie nových vedľajších účinkov.0016 Doposiaľ nebola vyrobená fannaceutická kompozícia alebo dávková forma, ktorá obsahuje kombináciu vildagliptinu a glimepiridu.0017 Vplyvom okolitého prostredia a fyzikálnych podmienok sa u mnohých aktívnych látok,vrátane vildagliptinu. vyskytujú problémy súvisiace so stabilitou. Avšak vildagliptin je aktívna látka,ktorá je vysoko citlivá na vzduch a vlhkost. Ked je vildagliptin vystavený pôsobeniu vzduchu a vlhkosti, štrukturálne degraduje a vyvíjajú sa v chemické zmeny v správaní. Stabilita vyvinutých vildagliptínových produktov nie je na požadovanej úrovni a ich trvanlivosť je skrátené. Po druhé,vildagliptin je reaktívny voči excipientom použivaným pri vývoji formulácii, ktoré obsahujú vildagliptin. Táto skutočnosť zapríčiňuje výskyt nečistôt vo formuláciách a vedie k začleneniu neželaných komponentov do forrnulácie.0018 Pokiaľ ide o vildagliptin a glimepiríd, je veľmi dôležité, aby sa zabránilo vplyvu okolitého prostredia a aby sa znemožnilí interakcie s vonkajším prostredím. zabránenie vplyvom okolitého prostredia alebo environmentálnym vplyvom na požadovanej úrovni priamo ovplyvňuje stabilitu a trvanlivosť produktu. Je nutné účinne sa vyhnúť jeho kontaktu s vodou nielen počas výrobnej fázy,ale aj vtedy, ked už je vo fomie hotovej formulácia.0019 Kým obvykle sa nanesenie vrstvy filmu aplikuje na hotové formulácie, nie je to dostačujúce na ochranu proti vlhkosti. a preto, s cieľom vyhnúť sa vlhkosti, sa okrem toho používajú blistery obsahujúce hlínlk.0020 uskutočniť proces nanesenia vrstvy filmu na požadovanej úrovni presnosti je rozhodujúce v podmienkach zabezpečenia stability vildagliptínových a glimepiridových molekúl. Výhodné nanesenie vrstvy musi zabezpečiť jednak ochranu pred envíromentálnymi vplyvmi, aby sa zabezpečila stabilita a jednak nesmie viesť k problémom, ktoré sa vyskytujú pri nanášanl filmových vrstiev, ako je zvlnenie povrchov. tvorba pľuzgierov a bublin, výkvet kryštálikov, odlupovanie atd. Kompatibilita vybraného nanášaného materiálu s aktívnou látkou a použitými excipientmi vo formulácii je taktiež priamo spojená s jej stabilitou.0021 Konvenčné diabetické terapie zvyčajne obsahujú podávanie jedného alebo viacerých rôznych liečiv vo forme farmaceutickej kompozícia. Avšak nie všetky kombinácie diabetických liečiv. pokiaľ ide o bezpečnosť aúčinnosť, sú rovnako vhodné vkombinácii, ako ked sa používajú individuálne. To znamená, že v odbore formulácii je potrebné niečo nové, čo by mohli používal pacienti s diabetom.0022 Tento vynález poskytuje kombinovanú formuláciu vildagliptinu a glimepiridu, ktorá eliminuje ł/Žcełthyk skôr uvedené problemy a ktorá prináša ďalšie výhody vzhľadom k doterajšiemu stavu y.0023 Teda, hlavným cieľom tohto vynálezu je získat stabilnú kombinovanú formuláciu na použitie pri diabetických ochoreniach.0024 Ďalším predmetom tohto vynálezu je získat kombináciu vildagliptinu a glimepiridu, ktorá má požadované úrovne kompatibility.-3 0025 Ďalším predmetom tohto vynálezu je vyvinúť povlak. ktorý zabezpečí stabilitu formulácil obsahujúcich vildagliptln a glimepirid a neovplyvňuje ich rozpustnosť a rýchlosti rozpúšťania.0026 A dalším predmetom tohto vynálezu je ziskat kombináciu vildagliptlnu a glimepiridu, ktorá má požadovanú úroveň biologickej dostupnosti.0021 Iným predmetom tohto vynálezu je získat kombináciu vildagliptlnu a glimepiridu, ktorá má požadovanú úroveň rýchlosti rozpúšťania a rozpustnosti.0028 Farmaceutické kombinované forrnulácie sa realizujú tak, aby sa dosiahli všetky vyššie uvedené ciele, ktore vyplývajú z nasledujúceho podrobneho opisu.0029 Vo výhodnom uskutočnenl podla tohto vynálezu sa uvedená novost uskutočňuje použitím vildagliptlnu alebo farmaceuticky prijatelnej soli vildagliptlnu. glimepiridu alebo fannaceuticky prijatelnej soli glimepiridu a aspoň jednej poľahovej vrstvy.0030 Vo výhodnom uskutočnení podľa tohto vynálezu je uvedená poťahová vrstva nepriedušná vrstva povlaku.0031 Vo výhodnom uskutočnenl podľa tohto vynálezu obsahuje materiál uvedenej nepriedušnej vrstvy povlaku aspoň jednu zložku alebo vhodne proporcionálnu zmes polyvinylalkoholu a hydroxypropylmetylcelulózy.0032 Vo výhodnom uskutočnení podľa tohto vynálezu uvedená poťahová vrstva dalej obsahuje aspoň jednu zložku alebo vhodne proporcionálnu zmes xantánovej živice a guarovej živice.0033 Vo výhodnom uskutočnenl podľa tohto vynálezu je hmotnosť uvedenej poťahovej vrstvy vzhladom na celkovú hmotnosť formulácia v rozmedzl od 0,01 do 20 hmotnostných, výhodne 0.1 do 10 hmotnostných a ešte výhodnejšie 1 do 5 hmotnostných.0034 Vo výhodnom uskutočnenl podla tohto vynálezu uvedená kombinácia dalej obsahuje najmenej jeden alebo viac ako jeden excipient.0035 V inom výhodnom uskutočnenl podla tohto vynálezu uvedené excipienty obsahujú aspoň jednu zložku zmesi alebo zmes riedidiel, spojlv, dezintegračných látok. povrchovo aktívnych látok, klzných látok a Iubrikantov. 0036 V inom výhodnom uskutočnenl podla tohto vynálezu uvedené riedidlá zahŕňajú aspoň jednuzložku zmesi alebo zmes laktózy. mikrokryštalickej celulózy, škrobu, manitu, bezvodého fosforečnanu vápenatého. dihydrátu fosforečnanu vápenateho, trihydrátu fosforečnanu vápenatého, hydrogánfosforečnanu vápenatého, uhiičitanu vápenateho, síranu vápenatého, vápenatej soli karboxymetylcelulózy, práškovej celulózy, acetátu celulózy, predželatinovanáho škrobu, monohydrátu Iaktózy,kukuričnáho škrobu. pričom výhodným riedidlom je mikrokryštalická celulóza alebo Iaktóza.0037 V inom výhodnom uskutočnení podla tohto vynálezu uvedená spojivá zahŕňajú aspoň jednu zložku zmesi alebo zmes polymetakrylátu, glycerol behenátu, polyvinilpyrolidónu (povidónu),hydroxypropylmetylcelulózy (HPMC), hydroxypropylcelulózy (HPC), karboxymetylcelulózy (CMC). metylcelulózy (MC), hydroxyetylcelulózy, sodnej soli karboxymetylcelulózy (Na CMC), vápenatej soli karboxymetylcelulózy, etylcelulozy a iných derivátov celulózy, polyetylénoxidu, želatlny, škrobu. xantánovej živice. guarovej živice. alginátu, karagénu, pektinu, karboméru, ftalátu-acetátu celulózy. hydroxypropylškrobu. hydroxyetylmetylcelulózy, polaxoméru, polyetylánglykolu (PEG), kde výhodným spojivom je polyvinylpyrolidón.0038 V inom výhodnom uskutočnení podla tohto vynálezu uvedené dezintegračné látky zahŕňajú aspoň jednu zložku zmesi alebo zmes sodnej soli kroskannelózy. škrobového glykolátu sodneho,zosieťovaného polyvinylpyrolidónu, škrobu, kyseliny alginovej, kde výhodnou dezintegračnou látkou je sodná sol kroskarmelózy.0039 V inom výhodnom uskutočnenl podľa tohto vynálezu uvedené povrchovo aktívne látky zahŕňajú aspoň jednu zložku zmesi alebo zmes laurylsulfátu sodného, polyoxyetylénglykolových esterov, sulfátov obsahujúcich povrchovo aktívne látky a poloxamérových derivátov (sulfátové apoloxamérove deriváty. ktore obsahujú povrchovo aktívne látky).0040 V inom výhodnom uskutočnenl podla tohto vynálezu uvedené klzne látky zahŕňajú aspoň jednu zložku zmesi alebo zmes koloidného oxidu kremičiteho, mastenca, kremičitanu hlinitého,práškovej celulózy. trojsýtneho fosforečnanu vápenatého, hydrofóbneho koloidného oxidu kremičitého, oxidu horećnateho, trojkremičitanu horečnateho, kremičitanu horečnatáho, kde výhodnou klznou látkou je koloidný oxid kremičitý.0041 V inom výhodnom uskutočnení podla tohto vynálezu uvedené Iubrikanty zahŕňajú aspoň jednu zložku zmesi alebo zmes steranu vápenatého, stearanu horečnateho, minerálneho oleja,stearylfumarátu sodného. mastenca, polyetylénglykolu, glycerol monostearanu. glycerol palmitostearanu. mastenca, stearanu zinočnatého, kyseliny stearovej, kde výhodným lubrikantom je stearan horečnatý.0042 V ďalšom výhodnom uskutočnení podľa tohto vynálezu uvedená formulácia obsahuje celulózový polymér v jadre a xantánovú živicu alebo guarovú živicu v poťahovej vrstve. V ďalšom výhodnom uskutočnení podla tohto vynálezu je uvedeným po|ymérom celulózy v uvedenej formulácii výhodne hydroxypropylmetylcelulóza.0043 Iný aspekt tohto vynálezu poskytuje spôsob prlpravy uvedenej farmaceutickej kombinovanej formulácia, kde tento spôsob obsahuje krokypridanie riedidla do vildagliptinu a glimepiridu a miešanie získanej zmesi.vytvorenie vlhkého granulàtu, sušenie gran úl, preosievanie vysušených granúl, miešanie granúl so stearanom horečnatým a oxidom kremičitým, lisovanie granúl do tabliet, ananesenie vrstvy filmu vodorozpustnej látky na tablety.0044 Ešte ďalší aspekt tohto vynálezu poskytuje iný spôsob prípravy uvedenej farmaceutickej kombinovanej formulácia, kde tento spôsob obsahuje krokya. pridanie Iaktozy, polyvinylpyrolidonu, koloidného oxidu kremičitého a stearanu horečnateho do vildagliptinu a glimepiridu a miešanie získanej zmesi,b. lisovanie granúl do tabliet, a c. nanesenia vrstvy ñlmu vodorozpustnej látky na tablety.Príklad 1 Filmom potiahnuté tableta Vlhká granuláciazosietovan ol in I rolidonhydroxypropylmetylcelulóza alebo polyvinylalkohol alebo ich zmes alebo xantánová živica a uarová živica0046 Pri tabletovej forme podľa tohto vynálezu sa k vildagliptinu a glimepiridu pridáva škrob a výsledná zmes sa mieša. Kzmesi sa pridá polyvinylpyrolidón a zosieťovaný polyvinylpyrolidón a miešajú sa spolu so zlskanou zmesou, pričom sa vytvorl vlhký granulát. Vytvorené granuly sa vysłušia, preosejú a potom sa pridá koloidný oxid kremičitý a stearan horečnatý a všetko sa spolu žllrmüša. Vytvorené granuly sa vylisujú do tabliet. V záverečnom kroku sa na tablety nanesie vrstva

MPK / Značky

MPK: A61K 31/33, A61K 9/00, A61P 3/10, A61K 9/20

Značky: vildagliptínu, glimepiridu, kombinácie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-e15306-kombinacie-vildagliptinu-a-glimepiridu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kombinácie vildagliptínu a glimepiridu</a>

Podobne patenty