Protihluková stena

Číslo patentu: E 13730

Dátum: 30.12.2005

Autor: Thielhorn Wulf

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka protihlukovej steny s nosným panelom z nosného betónu a s predsadeným panelom z pálených keramzitových tvámic a spojiva. ktoré tvoria vrstvu pohlcujúcu hluk.0002 Sú známe protlhlukové steny, kde vrstvu pohlcujúcu hluk tvori drevotríeska spàjaná cementom. 0003 Nevýhodou týchto známych protihlukových stien je skutočnosť. že dlhodobá pevnosť vrstvy pohlcujúcej hluk trpl neustálou zmenou vlhkosti drevotriesky spájanej cementom. Navyše je veľkost priestorov medzi drevotrieskou veľmi rozdlelna, takže zvukové kanáliky vytvorené týmito medzerami sa nedajú vôbec alebo len velmi obmedzene prispôsobiť pohloovanému hluku.0004 Okrem toho je z AT 374218 známy protihlukový panel, kde pohlcujúcu vrstvu tvoria keramzitové tvámice spájané cementom, tieto keramzitové tvámioe sa však po vypálenl ešte Iámu, takže nemajú pravidelnú štruktúru a ani guľovitý tvar.0005 Tvar zvyšných pohlcujúcich kanálikov sa tak nedá určiť. ato ani vtedy, ked sa prípadným prijatím dodatočných opatrení stanovi minimálny podiel pórov v pohlcujúcej vrstve.0006 Vzhladom na nepravidelnú štruktúru a vzájomné uloženie úlomkov keramzitu na sebe sa nedá presne vypočítať ani potrebné minimálne množstvo spojiva.0007 Vtomto spise je naproti tomu ako stav techniky oplsané riešenie, pri ktorom je dutý panel naplnený guľóčkami ako sypaným materiálom. Guľôčky pritom teda nie sú vzájomne prepojené.0008 CH 671 054 predstavuje protihlukovú stenu v súlade s predvýznakom z nároku 1.0009 Úlohou vynálezu je zamedziť týmto známym nevýhodám a predstavit protihlukovú stenu, kde dlhodobá pevnosť vrstvy pohlcujúoej hluk zostáva konštantné prakticky bez obmedzenia.0010 Okrem toho, zvukové kanáliky vrstvy pohlcujúcej hluk sa majú dat veľmi presne prispôsobiť pohlcovanému hluku.0011 Toto zadanie sa rieši prostredníctvom nárokov 1 a 3. Výhodné vyhotovenia vyplývajú zo závislých nárokov.0012 Protihlukovú stenu tvori nosný panel z nosného betónu a predsadený panel slúžiaci ako vrstva pohlcujúca hluk. Vrstva pohlcujúca hluk je vybavená protilovanim. Proñlovanie tvoria rebrá a priehlbiny uložené medzi nimi. Dôležitou súčasťou vrstvy pohlcujúcej hluk sú pálené keramzitové tvárnice a spojivo.0013 Prevažná časť keramzitových tvámic má jednotnú zmitosť.0014 Kedže ztechnických a cenových dôvodov sa dá len ťažko dodržať úplne jednotná zmihosť. je podiel keramzitových tvámic s inou veľkosťou vo vrstve pohlcujúcej hluk obmedzený maximálne na 20 .0015 Keramzitové tvámice majú gurovitý tvar.0016 Spojivo môže obsahovať cement, alebo môže byť zo syntetickej živice a pod.0017 Spojivo je umiestnené. vo fonne vrstvy, na povrchu keramzitových tvámic. takže medzi keramzitovými tvámicami sa nachádzajú kanáliky pohlcujúce hluk.0018 Vrstva pohlcujúca hluk má tiež viacero vrstiev a tvori ju vnútomá a vonkajšia vrstva pohlcujúca hluk.0019 Každá vrstva pohlcujúce hluk má potom relativne jednotnú. avšak rozlične veľkú zmitosť.0020 Iba špičky rebier alebo iné vyčnievajúce rohy alebo hrany rebier. vrstvy pohlcujúcej hluk. tvori zmes smenšou zmitosťou. Keďže sa pri použitl menších keramzitových tvámic musi použiť viac spojiva. majú špičky rebier vrstvy pohlcujúcej hluk aj vyššiu pevnosť.0021 Pri spôsobe výroby protihlukových stien v súlade s vynálezom sa spojivo. najmä jeho množstvo. zosúladl s keramzitovými tvámicami. resp. so zmitosťou keramzitových tvámic.0022 Keďže spojivo sa má nachádzať len vo forme vrstvy na povrchu keramzitových tvárnic. závisl celkové množstvo spojiva od veľkosti zŕn keramzitových tvámic. Čím je ventosť zŕn menšia, tým väčší je celkový povrch všetkých gulovitých keramzitových tvámic na jednotku objemu. Kedže je spojivo najdrahšim komponentom vrstvy pohlcujúcej hluk. sú výrobné náklady pri použitl malej zmitosť keramzitových tvámic vyššie než pri väčšej zrnitosti. Preto. už z výrobných dôvodov. je vhodné zosúladiť množstvo spojiva s veľkosťou zŕn keramzitových tvámic.0023 Z rovnakého dôvodu je potrebné relativne presne dodržať toleranciu zmitosti - najmä veľkosti ün - keramzitových tvámic.0024 V pripade veľkých keramzitových tvámic sú aj medzipriestory tvoriace kanáliky pohlcujúce hluk väčšie než pri malých keramzitových tvámlciach. Veľké kanáliky pohlcujúce hluk pohlcujú lepšie nízke tóny. zatiaľ čo malé kanáliky pohlcujúce hluk dosahujú lepšiu schopnosť pohlcovania hluku pri vysokých tónoch. Preto je rovnako vhodné zosúladenie veľkosti zŕn keramzitových tvárnic s pohlcovaným hlukom.0025 Dodržanie zvolenej velkosti zŕn keramzitových tvámic sa dá dosiahnuť preosievanim keramzitu po spekani granulátu.0026 Možné je však aj to. že dodržanie zvolenej velkosti zŕn keramzitových tvárnic sa bude dať zabezpečiť už aj príslušným granuiovanim keramzitu pred spekanim.0021 Množstvo spojiva a velkosť kanálikov pohlcujúcich hluk sa dá dodržať relatívne presne vtedy,ked majú keramzitové tvárnice guiovitý tvar. pretože pri zhusťovani vrstvy pohlcujúcej hluk sa do kanálikov pohlcujúcich hluk nedajú vtlačiť žiadne časti keramzitových tvámic.0028 Vďaka štruktúre protihlukovej steny zodpovedajúcej vynálezu - najmä svrstvou pohlcujúcou hluk, ktorú tvorí viacero vrstiev - sa dá protihluková stena veľmi presne prispôsobiť pohlcovanému hluku. Ďalšou výhodou je navyše skutočnosť. že špičky rebier alebo vyčnievajúce rohy a hrany rebier sa dajú vyrobiť so zvýšenou pevnosťou aže klesajú výrobné náklady, pretože sa musi použiť len spojivo. ktoré je bezpodmienečne nutné na dosiahnutie pevnosti špičiek rebier vrstvy pohlcujúcej hluk a že kanáliky pohlcujúce hluk sa v dôsledku prebytočného spojiva neuzavrú ani nezmenšia.0029 Vyhotovenia sú bližšie opísané nižšie vo forme prikladu. Udávajúobr. 1 rez betónového panela s rebrovaným predsadeným panelom. obr. 2 zväčšený výrez štruktúry predsadeného panela v reze,obr. 3 a obr. 4 dva príklady vyhotovenia predsadeného panela v reze.0030 vyhotovenia na obrázku 1 a 3 nie sú súčasťou vynálezu.0031 Protihlukovú stenu -tak ako to vidno na obr. 1, 3 a 4 - tvorl nosný panel 1 z nosného betónu a keramický predsadený panel slúžiaci ako vrstva 2 pohlcujúca hluk. Povrch 3 vrstvy 2 pohlcujúoej hluk je vybavený profilovaním 4. Proñlovanie 4 sa skladá z rebier 5 a priehlbin 6 uložených medzi nimi. Dôležitou súčasťou vrstvy 2 pohlcujúcej hluk sú pálené keramzitové tvámice 7 a spojivo 8.0032 Prevažná časť keramzitových tvámic 7 má jednotnú zmitosť, tak ako to ukazuje zväčšený rez na obr. 2.0034 Spojivo 8 je umiestnené vo fonne vrstvy 9 na povrchu 10 keramzitových tvámic 7, takže medzi keramzitovými tvámicami 7 sa nachádzajú kanáliky 11 pohlcujúoe hluk.0035 Vrstva 2 pohlcujúca hluk je v súlade s vynálezom viacvrstvová. tak ako je to znázomene na0036 Každá vrstva 12. 13 pohlcujúca hluk má tak relativne jednotnú, avšak rozdielne veľkú zrnitosť. 0037 Vonkajšie vrstva 12 pohlcujúca hluk na obr. 3 je vyrobená zo zmesi s menšou zrnitosťou než vnútorná vrstva 13 pohlcujúca hluk.0038 Na obr. 4 sú v súlade s vynálezom iba špičky 14 rebier alebo iné vyčnievajúce rohy alebo hrany rebier zo zmesi s menšou zmitosťou.0039 Kedže spojivo 8 sa má vo forme vrstvy 9 nachádzať len na povrchu 10 keramzitových tvámlc 7,závisí celkové množstvo spojiva 8 od velkosti zŕn keramzitových tvárnic 7. Čím je veľkosť zŕn menšia. tým je väčší celkový povrch všetkých gulovitých keramzitových tvámic 7 na jednotku objemu.ZOZNAM REFERENČNÝCH ZNAČlEK 0040vrstva pohlcujúca hluk povrchvnútomá vrstva pohlcujúca hluk vonkajšia vrstva pohlcujúca hluk špička rebra

MPK / Značky

MPK: E01F 8/00

Značky: stěna, protihluková

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-e13730-protihlukova-stena.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Protihluková stena</a>

Podobne patenty