Podstavec na tepelnú úpravu pre nápravnicu motorového vozidla

Číslo patentu: E 11287

Dátum: 24.12.2009

Autori: Sedlmayr Marcus Gregor, Bauer Lutz

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka podstavca na tepelnú úpravu pre nápravnicu motorového vozidlapodľa predvýznakovej časti nároku l.Nápravnica motorového vozidla je koncipovaná ako jednodielny komplexný odliatok s vysokou integráciou funkcií, ktorý sa za účelom dokončenia výroby podrobuje procesu tepelnej úpravy. Tento proces v podstate pozostáva z rozpúšťacieho žíhania, kalenia vo vode ako aj z nasledujúceho vyskladnenía za tepla. Ako problematické sa ukázalo, že k deforrnácií konštrukčnej súčiastky nápravnice z polotovaru, ktorý pred tepelnou úpravou vykazoval dobrý rozmerový stav, dochádza až pri procese tepelnej úpravy, pretože nápravnica je na svojich nosnlkoch rámu rigídne upnutá v podstavci na tepelnú úpravu s podopretímÚlohou vynálezu je zaistiť dobrý rozmerový stav polotovaru aj počas apo procesetepelnej úpravy a minimalizovať defomiáciu konštrukčnej súčiastky.Táto úloha bola podľa vynálezu vyriešená znakmi nároku 1. Ďalšie výhodné znaky súVýhody docielené najmä prostredníctvom vynálezu spočívajú vtom, že deformácii konštrukčnej súčiastky v dôsledku procesu tepelnej úpravy nápravnice sa zamedzi príslušným uložením v podstavci na tepelnú úpravu tak, že podstavec určený na opomé uloženie nápravnice na protiľahlých nosnikoch rámu obsahuje podpemé konzoly, ktoré sú spojene so vzpriamenými bočnýmí nosníkmi podstavca, pričom jedna podpemá konzola, napríklad pre pozdĺžne nosníky rámu, je rigídne spojená s bočným nosníkom a druhá podpemá konzola,ktorá je umiestnená na protiľahlej strane podstavca a ktorá je napríklad určená pre ďalší nosník rámu nápravnice, pozostáva z takzvanej kolísky, ktorá je výkyvne spojená s bočným nosníkom. Na nápravnici sú možné aj ďalšie styčné body. Týmto sa výhodným spôsobom podľa vynálezu dosialme zaistenie jednoznačne deñnovaného trojbodového uloženia so štyrmi opomými bodmi súčiastky v podstavci, pričom dva styčné body sú vzájomne zviazané prostrednictvom mechanickej, pohyblívej kolísky, ktorá je vytvorená z podpernej konzoly. Týmto vyrovnáva táto kolíska podstavca eventuálne prítomné, malé tolerancie polotovaru po odlíevani. Deformácia konštrukčnej súčiastky vdôsledku tepelnej úpravy sa minimalizuje takýmto riadnym dosadaním v štyroch bodoch súčiastky. Okrem toho je podstavec možné prostredníctvom zodpovedajúceho stvámenia jednotlivých styčných bodov optimalizovat narobustné sériové použitie tým, že sa technologicky zamedzi štyrom uloženiam konštrukčnejsúčiastky len na troch oporách. Cieľom je v dôsledku zlepšeného uloženia nápravnice za použitia podpemých konzol minimalizovať vznik deforrnovaných nepodarkov pri tepelnomspracovaní prípadne sa vyhnúť potrebnému následne zaradenému procesu rovnania.Výkyvná podpemá konzola stvámená ako kolíska ďalej vykazuje smerom k obidvom stranám bočného nosníka podstavca vždy jeden opomý bod, napríklad pre pozdĺžny nosník rámu nápravnice, amedzi týmito opomýmí bodmi kolísky je na bočnom nosníku prostredníctvom čapu umiestnené Výkyvné spojenie podpernej konzoly s bočným nosníkom. Týmto je možné podpemú konzolu stvámenú ako kolíska príslušne prispôsobiť polohe nápravnice v podstavci, takže sa zaručí, že nápravnica vždy dosadá na štyroch bodoch podpemej konzoly azamedzí sa menšiemu dosadaniu, takže sa potlačí zdeformovanienápravnice a v dôsledku toho môže po procese tepelnej úpravy odpadnút proces rovnania.Podľa vynálezu je predovšetkým navrhované, aby podpemá konzola stvámená ako kolíska vytvorila prostredníctvom čapu vbočnom nosníku výkyvnú os, ktorá je priečna kpodstavcu arozprestiera sa vhorizontálnej rovine. Kolísku je možné napríklad prostredníctvom kľúčového otvoru zavesiť na čape spojenom s bočným nosníkom. Zavesenim podperných konzol, výhodnejšie rigidných podpemých konzol, prostredníctvom štvorhranového spojenia na strane jednej aotočným spojením ďalšej podpemej konzoly prostredníctvom čapu na bočnom nosníku na strane druhej, je umožnené jednoduchá výmenaPríklad uskutočnenia vynálezu je zobrazený na obrázkoch abude bližšie opísanýobrázokl zobrazenie princípu nápravnice rigidne podopretej vštyroch bodochna podstavci určenom na tepelnú úpravu podľa stavu techniky, obrázok 2 principíálna rigidná poloha nápravnice podopretej pohyblivo na podpernejkonzole podľa vynálezu, ktorá je stvámená ako kolíska, obrázok 3 nezaťažený podstavec určený na tepelnú úpravu s rigidnými podpemýmíkonzolami na strane podstavca určenom na uloženie viacerých nápravníc, obrázok 4 schematické zobrazenie rigídnej podpemej konzoly na bočnom nosníkupodstavca určenom na uloženie nápravnice za účelom tepelnej úpravy aobrázok 5 schematické zobrazenie výkyvného (otočného) spojenia ďalšej podpemej konzoly na bočnom nosniku určenom na uloženie nápravnice za účelomZa účelom tepelnej úpravy nápravnice l pre motorové vozidlo zhotovenej z odliatkusa táto uloží do takzvaného podstavca 2 určeného na tepelnú úpravu.V tomto podstavci 2 podľa obrázku 3 sa vo viacerých rovínách usporiadaných nad sebou uložia viaceré nápravnice l, ktoré sú upevnené na podpemých konzolách 3, 4Nápravnica l obsahuje uzavretý rám s pozdĺžnymi nosníkmi 5, 6 rámu a priečnymi nosníkmi 7, 8 rámu. Na pozdĺžnych nosníkoch 5, 6 rámu sú okrem iného vytvarovanéuloženia pre vodiace rameno nápravy zavesenia kolies motorového vozidla.Ako je zo stavu techniky podľa obrázku l známe, je nápravnica 1 za účelom tepelnej úpravy rígidne uložená prostrednictvom podpemých konzol na podstavci na tepelnú úpravu v štyroch bodoch Pl až P 4 podstavca 2.Podľa vynálezu podľa obrázku 2 vykazuje nápravnica 1 na upinacom podstavci 2 jednoznačne definované trojbodové uloženie so štyrmi styčnými bodmi 9, 10, ll a 12, pričom styčné body 9, 10 sú realizované ako mechanicky pohyblivá podpemá konzola 4 stvámená ako kolíska a ďalšie dva styčné body ll, 12 sú realizované ako rigidná podpemá konzola 3.Podstavec 2 na tepelnú úpravu obsahuje za účelom podpomého uloženia nápravnice l,napríklad na protiľahlých pozdĺžnych nosníkoch 5, 6 rámu, vždy podpeme konzoly 3 a 4,ktoré sú spojené so vzpriamenými bočnými nosníkmi 14 podstavca 2. Na strane k podstavcu 2 sú podperné konzoly 3 napríklad pre pozdĺžne nosníky 5 rámu rigidne spojené s bočným nosníkom 14 prostrednictvom spojenia štvorhranmi 20. Na protiľahlej strane podstavca 2 sú umiestnené podperné konzoly 4 stvámené ako kolíska, na ktorých sú s možnosťouvariabilného prispôsobovania podopreté napríklad pozdĺžne nosníky 6 rámu nápravnice l.Podpemá konzola 3, 4 obsahuje smerom kobidvom stranám bočného nosníka 14 podpery ll, 12 ako aj podpery 9, 10. Podpemá konzola 4 je prostredníctvom čapu 15 spojená s bočným nosníkom 14 podstavca 2 vykazujúc otočný stupeň voľností, t.j. je spojená výkyvne, takže táto podpemá konzola 4 vykazuje takzvanú kolískovú funkciu. Táto podpemá konzola 4, ktorá je stvámená ako kolíska, je prostredníctvom čapu 15 natočiteľná pripadnenastaviteľná voči výkyvnej osi S, ktorá je usporiadaná v horizontálnej rovine a rozprestiera sapriečne vzhľadom na podstavec 2.Ako je bližšie zobrazené na obrázku 4, je rigídne a nevýkyvne na bočnom nosníku 14 podstavca prostredníctvom štvorhranného uloženia 20 zavesená ďalšia podperná konzola 3 jednej strany podstavca. Výkyvná podpemá konzola 4 stvámená ako kolíska na protíľahlej strane podstavca obsahuje kľúčový otvor pre čap 15. Prostredníctvom celkovej modulámej konštrukcie podstavca zasúvacím spôsobom je umožnená jednoduchá výmena jednotlivých komponentov podstavca 2 atým jednoduchá údržba. Ďalej sa týmto zasúvacím spôsobomzamedzí vlastnej deformácii podstavca pri kaleni.Pomocou výkyvnej podpemej konzoly 4 stvárnenej ako kolíska sa pre nápravnicu l výhodnejšie vzájomne zvíažu dva styčné body 9, 10, t.j. vyrovnajú sa eventuálne prítomné tolerancie polotovaru vzníknuté pri procese odlievanía. Týmto spôsobom je prostredníctvom riadneho dosadania na štyroch bodoch konštrukčnej súčiastky možne minimalizovať prípadné skrivenie konštrukčnej súčiastky v dôsledku procesu tepelnej úpravy. Dosadanie nápravnice 1 len na troch styčných bodoch na podpemých konzolách 3, 4, aké je možné zo stavu techniky, je týmto vylúčené.

MPK / Značky

MPK: C21D 9/00, F27D 5/00

Značky: úpravu, podstavec, tepelnú, motorového, nápravnicu, vozidla

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-e11287-podstavec-na-tepelnu-upravu-pre-napravnicu-motoroveho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podstavec na tepelnú úpravu pre nápravnicu motorového vozidla</a>

Podobne patenty