Hydraulický pohon dávkovacieho stroja

Číslo patentu: 288399

Dátum: 08.08.2016

Autori: Dekýš Vladimír, Sapieta Milan, Sága Milan, Sapietová Alžbeta

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Hydraulický pohon dávkovacieho stroja telies, najmä súčiastok po viac kusoch, najmä ložísk, pozostáva z hydraulického valca (1) pridržovača (9) a hydraulického valca (2) posúvača (8), kde ich oddelené piestne tyče sú v jednej osi. Piestna tyč hydraulického valca (2) posúvača (8) je ukončená posúvačom (8) a piestna tyč hydraulického valca (1) pridržovača (9) je ukončená vyššie osadeným pridržovačom (9). Prvý hydraulický priestor hydraulického valca (2) posúvača (8) je prepojený s prvým hydraulickým rozvádzačom (4) a tretím hydraulickým rozvádzačom (5) a druhý hydraulický priestor hydraulického valca (2) posúvača (8) je prepojený s prvým hydraulickým rozvádzačom (4) a druhým hydraulickým rozvádzačom (3). Prvý hydraulický priestor hydraulického valca (1) pridržovača (9) je prepojený s tretím hydraulickým rozvádzačom (5) a druhý hydraulický priestor hydraulického valca (1) pridržovača (9) je prepojený s druhým hydraulickým rozvádzačom (3).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka hydraulického zariadenia, ktoré je určené na pohon stroja, ktorý zoraďuje a presúva najma súčiastky, ale aj iné predmety, telesá a materiály rôzneho zloženia, najma valcové súčiastky, ako sú napríklad ložiská, po viac kusoch na iné pracovné miesto. Hydraulický pohon dávkovacieho stroja sa zaraďuje do oblasti hydraulických strojov a zariadení.Doteraz používané zoraďovače, nezabezpečujú dostatočnú stabilitu ložísk pri ich zoraďovaní vo vodorovnom žľabe. Na presúvanie zoradených súčiastok na ďalšie pracovné miesto sa používa samostatný mechanizmus, čo si vyžaduje Väčší pracovný priestor. Táto problematika je v stave techniky riešená československým AO 267 310 na zoraďovanie valcových súčiastok po viac kusoch, podľa ktorého boli vyrobené prototypy zoraďovačov ako súčasť baliacich strojov pre priemer ložísk od d) 19 mm do d) 32 mm a od (f) 32 mm do (I) 62 mm. Tieto zoraďovače mali pohon s troma vzduchom ovládanými valcami a pri zoraďovaní väčších ložísk mali malý výkon alebo boli poruchové. Nestabilitu ložísk pri ich posúvaní vo vodorovnom vodiacom žľabe zapríčiňovala konštrukčné zložitosť zoraďovača, zotrvačnosť ložísk s väčšou hmotnosťou,poloha ťažiska ložiska a poloha posúvača vzhľadom na trecí odpor pri posúvaní ložísk a vzduchový rozvod na pohon mechanizmu. Tieto problematiky zapríčinili, že sa znížil výkon zoraďovača, a tým aj balíčky, ktorá balila zoradené ložiská.Uvedené skutočnosti evokovali navrhnúť taký hydraulický pohon dávkovacieho stroja, ktorý by zjednodušil konštrukciu stroja a ktorý by umožnil splniť hlavnú požiadavku na dávkovací stroj, t. j. maximálny požadovaný výkon bez porúch. Výsledkom tohto úsilia je vytvorený hydraulický pohon dávkovacieho stroja realizovaný technickými prostriedkami ďalej opisovanými v tomto vynáleze.Uvedené nedostatky zo stavu techniky odstraňuje hydraulický pohon dávkovacieho stroja s dvoma navzájom kolmými vodiacimi žľabmi s pridržovačom a posúvačom, ktorého podstata podľa vynálezu spočíva v tom, že sa vychádzalo z požiadavky zabezpečiť maximálny požadovaný výkon dávkovacieho stroja pri minimálnych poruchách. Použil sa pritom hydraulický druh pohonu, ktorý pozostáva z hydraulického valca pridržovača a hydraulického valca posúvača, kde ich oddelené piestne tyče sú v jednej osi. Piestna tyč hydraulického valca posúvača je ukončená posúvačom a piestna tyč hydraulického valca pridržovača je ukončená vyššie osadeným pridržovačom. Prvý hydraulický priestor hydraulického valca posúvača je prepojený s prvým hydraulickým rozvádzačom a tretím hydraulickým rozvádzačom a druhý hydraulický priestor hydraulického valca posúvača je prepojený s prvým hydraulickým rozvádzačom a druhým hydraulickým rozvádzačom. Prvý hydraulický priestor hydraulického valca pridržovača je prepojený s tretím hydraulickým rozvádzačom a druhý hydraulický priestor hydraulického valca pridržovača je prepojený s druhým hydraulickým rozvádzačom.Variabilnosť hydraulického pohonu dávkovacieho stroja, najmä súčiastok dotvára hydraulický valec posúvača, ktorý je vybavený prichytávacou posuvne prestaviteľnou doskou.Prepojenie priestoru dlhšieho hydraulického valca posúvača na strane piestnej tyče s priestorom kratšieho hydraulického valca pridržovača tiež na strane piestnej tyče umožňuje vytvoriť taký hydraulický pohon, pri ktorom sa použijú len dva hydraulické valce ako na zoraďovanie, tak aj na presun zoradených ložísk. Posúvač je pripevnený len na piestnu tyč hydraulického valca posúvača a pridržovač je pripevnený len na piestnu tyč hydraulického valca pridržovača. Posúvač a pridržovač pri presúvaní vypadnutého ložiska zo zvislého žľabu musia byť vo vzájomnom kontakte. V opačnom prípade môže dôjsť k narušeniu stability posúvaného ložiska. Ak sa pri zoraďovaní zmenší odpor posúvača, potom sa zväčší rýchlosť posúvača a tiež aj rýchlosť piesta v hydraulickom valci posúvača. Rýchlosti oboch piestov v hydraulických valcoch budú naďalej rovnaké z dôvodu vzájomného prepojenia priestorov hydraulických valcov. A opačne, ak sa zväčší odpor posúvača, zmenší sa rýchlosť posúvača a zároveň aj rýchlosť piesta v hydraulickom valci posúvača. Rýchlosti oboch piestov v hydraulických valcoch budú naďalej rovnaké z dôvodu vzájomného prepojenia priestorov hydraulických valcov. Z toho vyplýva, že pri rôznych odporoch posúvača a pridržovača, vzájomným prepojením priestorov hydraulických valcov sa dosiahne, že posúvač bude v stálom vzájomnom kontakte s pridržovačom. V koncovej polohe oba piesty zostanú stáť. Koncové polohy určuje zdvih hydraulického valca pridržovača. Pri spätnom pohybe je rovnakým spôsobom zabezpečený vzájomný kontakt posúvača s pridržovačom. Ak pri posúvaní vypadnutého ložiska zo zvislého žľabu bude mať posúvané ložisko veľkú zotrvačnosť, spôsobenú hlavne jeho hmotnosťou, bude treba zmenšiť rýchlosť posúvania ložiska škrtením v hydraulickomobvode. Pred spustením tohto dávkovacieho stroja do prevádzky je potrebné hydraulický obvod odvzdušniť,hlavne vzájomné prepojenie priestorov hydraulických valcov.Výhody hydraulického pohonu dávkovacieho stroja podľa vynálezu sú zjavné z účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky spočívajú najmä v tom, že pre dávkovací stroj ako samostatný celok sa použijú len dva hydraulické valce miesto troch, čím sa zjednoduší celková konštrukcia do takej miery, že dávkovací stroj bude možné pretypovávať V troch rozsahoch priemerov ložísk, a to od priemerov d) 19 mm do d) 32 mm a od(| 32 mmdo(| 62 mmaodd)62 mmaviac.Jednoduchosť konštrukcie dávkovacieho stroja a vzájomné prepojenie priestorov hydraulických valcov umožňuje vytvoriť taký pohon dávkovacieho stroja podľa vynálezu, ktorý umožní splniť hlavnú požiadavku na dávkovací stroj, t. j. maximálny požadovaný výkon bez porúch.Prehľad obrázkov na výkresochHydraulický pohon dávkovacieho stroja podľa vynálezu je bližšie ozrejmený na priložených výkresoch,kde na obrázku l je zobrazená kinematicka schéma dávkovacieho stroja. Obrázok 2 znázorňuje konštmkčné zapojenie hydraulického pohonu v stave pred začatím dávkovania valcových súčiastok do žľabu. Obrázok 3 znázorňuje konštrukčné zapojenie hydraulického pohonu v stave, keď sa stabilizuje pridržovač a posúvač pod žľabom pri plnení ložísk do žľabu. Obrázok 4 znázorňuje konštrukčné zapojenie hydraulického pohonu v stave pri vysúvaní pridržovača a unášača spod žľabu. Obrázok 5 znázorňuje konštrukčné zapojenie hydraulického pohonu v stave pri zasúvaní pridržovača a unášača pod žľab, čím sa súčasne po vodorovnom vedení posúva valcová súčiastka spod žľabu. Obrázok 6 znázorňuje konštrukčné zapojenie hydraulického pohonu v stave, keď pridržovač zostane pod žľabom a posúvač posúva zoradené ložiská na ďalšie pracovné miesto. Napokon obrázok 7 znázorňuje konštrukčné zapojenie hydraulického pohonu V stave, keď posúvač sa pohybom smerom doprava dostáva do kontaktu s pridržovačom, ktorý je stále pod zvislým žľabom.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia vynálezu zobrazené na jednotlivých obrázkoch sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia konkrétnych realizácii. Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia vynálezu zobrazené na jednotlivých obrázkoch podľa tohto vynálezu sú zhotovené z materiálov známych odborníkom zo stavu techniky.Odborníci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania ekvivalentné uskutočnenia vynálezu. Aj takéto ekvivalenty budú potom spadať do rozsahu nasledujúcich patentových nárokov.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísané konštrukčné zapojenie hydraulického pohonu dávkovacieho stroja podľa tohto vynálezu, ktorého kinematická schéma mechanizmu dávkovacieho stroja je zobrazená na obrázku 1. Valcová súčiastka m prechádza z kmhového zásobníka Q do skrutkovice Q a následne prechádza do zvislého vodiaceho žľabu Z, odkiaľ dopadá na pridržovač 2, pod ktorým je posúvač §. Posuvným vratným pohybom pridržovača 2 a posúvača § sa zoradí určený počet valcových súčiastok 10, ktoré sú posúvačom § po vodorovnom vodiacom žľabe Q presunuté na ďalšiu technologickú operáciu.Hydraulický pohon dávkovacieho stroja podľa tohto vynálezu pozostáva z hydraulického valca l pridržovača 2 a hydraulického valca g posúvača g, kde ich oddelené piestne tyče sú V jednej osi. Piestna tyč hydraulického valca z posúvača § je ukončená posúvačom § a piestna tyč hydraulického valca l pridržovača 2 je ukončená vyššie osadeným pridržovačom. Prvý hydraulický priestor hydraulického valca z posúvača 3 je prepojený s prvým hydraulickým rozvádzačom i a tretím hydraulickým rozvádzačom á a druhý hydraulický priestor hydraulického valca g posúvača § je prepoj ený s prvým hydraulickým rozvádzačom i a druhým hydraulickým rozvádzačom ž. Prvý hydraulický priestor hydraulického valca l pridržovača 2 je prepojený s tretím hydraulickým rozvádzačom j a druhý hydraulický priestor hydraulického valca l pridržovača 2 je prepojený s druhým hydraulickým rozvádzačom à. Variabilnosť hydraulického pohonu dávkovacieho stroj a, najmä súčiastok dotvára hydraulický valec z posúvača g, ktorý je vybavený prichytávacou posuvne prestaviteľnou doskou Q. Prvý a druhý hydraulický rozvádzač A, â je vybavený hydraulickým vstupom B a hydraulickým výstupom I.Funkcia hydraulického pohonu dávkovacieho stroja je nasledovná. Ako je to znázornené na obrázku 2,kde posúvač 3 a pridržovač 2 sú pod zvislým žľabom Z. V prvom až treťom hydraulickom rozvádzači í, Q a j nie je elektrický prúd, dávkovací stroj je vypnutý. Piesty v oboch hydraulických valcoch sú v počiatočnej polohe, ako keby sa mali pohybovať smerom doprava. Posúvač 5 a pridržovač 2 sú vo vzájomnom kontakte.Podľa obrázka 3 sú posúvač § a pridržovač 2 ešte pod zvislým žľabom Z. V druhom a treťom hydraulickom rozvádzači â a 5 je elektrický prúd, dávkovací stroj možno plniť ložiskami m. Táto poloha stabilizuje pridržiavač 2 a posúvač § pod žľabom Z pri plnení ložísk m do žľabu Z. Piest hydraulického valca l pridržovača 2 je V kontakte s jeho dnom na strane piestnej tyče. Poloha piestoV je nakreslená V polohe pred posuvom doprava. Podľa obrázka 4 sa posúvač § a pridržovač 2 začínajú posúvať z počiatočnej polohy tak, aby umožnili prvému ložisku m vypadnúť zo žľabu Z pred posúvač §, v druhom a treťom hydraulickom rozvádzači i a 5 je elektrický prúd. Treba poznamenať, že množstvo oleja v priestore v hydraulickom valci g posúvača § zo strany piestnej tyče musí byť o niečo väčšie, ako je množstvo oleja V priestore hydraulického Valca l pridržovača 2 zo strany piestnej tyče. Tým sa zabezpečí, že piest V hydraulickom valci l pridržovača 2 dôjde do kontaktu s dnom hydraulického Valca l pridržovača 2 pri posuve doprava a posúvač § pri posuve doprava bude V kontakte s pridržovačom 2. V koncoVej polohe pridržovač 2 a posúvač g budú mimo zvislého žľabu Z. Dlžka posuVu závisí od maximálnej dlžky zdvihu hydraulického valca l pridržovača 2, lebo poloha piesta hydraulického valca l pridržovača 2 určuje polohu pridržovača 2. Podľa obrázka 5 sa posúvač § a pridržovač 2 posúvajú z počiatočnej polohy tak, aby vypadnuté ložisko m zo žľabu Z posunuli a zároveň aby pridržovač 2 uzatvoril otvor v žľabe Z, V druhom a treťom rozvádzači â a 5 je elektrický prúd. Pridržovač 2 pri posuve doľaVa bude stále v kontakte s posúvačom §. Pridržovač 2 a posúvač § budú v koncoVej polohe tohto posuVu pod zvislým žľabom Z. Stav na obrázkoch 4 a 5 sa opakuje toľkolcrát, koľko ložísk Q je potrebné zoradiť. Podľa obrázka 6 po zoradení ložísk Q pridržovač 2 zostane pod žľabom a posúvač § posúva zoradené ložiská m na ďalšie pracovné miesto, len v prvom hydraulickom rozvádzači 4 je elektrický prúd. Tento pohyb zabezpečí mikrospínač alebo počítač zoradených ložísk m. Dĺžka posúvania zoradených ložísk m sa dá nastaviť presúvaním dosky 11, ktorá slúži na prichytenie hydraulického Valca z posúvača g. Podľa obrázka 7 posúvač § pohybom smerom doprava sa dostáva do kontaktu s pridržovačom 2, ktorý je stále pod zvislým žľabom Z. Polohu posúvača 3, keď je pod žľabom Z a V kontakte s pridržovačom 2, zaznamená mikrospínač. Mikrospínač vypne elektrický prúd z prvého hydraulického rozvádzača 4 a zapne elektrický prúd do druhého a tretieho hydraulického rozvádzača â a j. Po tomto zopnutí mikrospínača sa budú úkony opakovať tak, ako sú opísané na od obrázku 4 až po obrázok 7. Zoraďovanie sa ukončí tak, že zoraďovač sa ručným ovládaním nastaví podľa obrázka 3, a potom Vypneme elektrický prúd, keď nastane stav znázornený na obrázku 2. Všetky hydraulické rozvádzače i, 4, 5 budú bez elektrického prúdu. DáVkoVací stroj je vypnutý.Hydraulický pohon dávkovacieho stroja môže byť uplatnený na strojoch v rôznych oblastiach priemyslu,ako je nielen strojársky, ale aj potravinársky, chemický atď. Hydraulický pohon dávkovacieho stroja predkladaným spôsobom je možné aplikovať na strojné zariadenie, ktoré zoraďuje a presúva nielen valcové súčiastky, ale aj súčiastky s iným geometrickým tvarom. Samozrejme, pri zmene tvaru súčiastky je potrebné adekvátne upraviť konštrukciu pracovných častí mechanizmu, hlavne geometriu, poprípade konštrukciu Vodiacich žľabov, pridržovača a posúvača.l. Hydraulický pohon dávkovacieho stroja telies, najmä súčiastok po viac kusoch, najmä ložísk, nadväzujúceho na dva navzájom kolmé vodiace žľaby s pridržovačom a posúvačom, v y z n a č u j ú ci S a t ý m , že pozostáva z hydraulického valca (l) pridržovača (9) a hydraulického Valca (2) posúvača (8), kde ich oddelené piestne tyče sú v jednej osi piestna tyč hydraulického valca (2) posúvača (8) je ukončená posúvačom (8) a piestna tyč hydraulického valca (1) pridržovača (9) je ukončená pridržovačom (9) prvý hydraulický priestor hydraulického valca (2) posúvača (8) je prepojený s prvým hydraulickým rozvádzačom (4) a tretím hydraulickým rozvádzačom (5) a druhý hydraulický priestor hydraulického valca (2) posúvača (8) je prepojený s prvým hydraulickým rozvádzačom (4) a druhým hydraulickým rozvádzačom (3) prvý hydraulický priestor hydraulického valca (l) pridržovača (9) je prepojený s tretím hydraulickým rozvádzačom (5) a druhý hydraulický priestor hydraulického valca (1) pridržovača (9) je prepojený s druhým hydraulickým rozvádzačom (3)Z. Hydraulický pohon dávkovacieho stroja podľa nároku l, V y z n a č u j ú c i s a t ý m ,raulický Valec (2) posúvača (8) je vybavený prichytávacou posuvne prestaviteľnou doskou (1 l).

MPK / Značky

MPK: B65G 19/14

Značky: stroja, dávkovacieho, pohon, hydraulický

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-288399-hydraulicky-pohon-davkovacieho-stroja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hydraulický pohon dávkovacieho stroja</a>

Podobne patenty