Elektrický spínač na zariadenia

Číslo patentu: 286018

Dátum: 27.12.2007

Autor: Šemrov Anton

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spínač na zariadenie pozostáva z puzdra (1) obsahujúceho dve zhodné polovice (2), pričom sa obidve puzdrá líšia v tom, že puzdro s poistkou je širšie o veľkosť uloženia (3) tavnej vložky (4). V obidvoch poloviciach (2) puzdra (1) sa nachádzajú uloženia (6), (7), (8) v tvare rebier na pevné kontakty (9), (10) a kontakt (11) tavnej vložky (4). Pohyblivý kontakt (12) je vedený v rebrových vodičoch (13), je podporovaný pružinou (14) a priamo ovládaný tyčkou (15) zasahujúcou do poistkovej páčky (17), ktorá je používaná na manuálne rozopnutie spínača. Páčka (17) obsahuje ložiská v osi (18) ležiace v obidvoch poloviciach (2) puzdra (1). Tyčka (15) v blízkosti páčky (17) je vedená v obidvoch poloviciach (2) puzdra (1) kruhovo tvarovaným rebrom (21), ktorého stred leží v strede osi (18). V obidvoch poloviciach (2) puzdra (1) sa nachádzajú kruhovo tvarované krídelká (26) v blízkosti osi (18) so stredom ich oblúka ležiacim súosovo s osou (18) alebo s rebrom (21), ktoré sú usporiadané so zárezom (27) ako uloženie tyčky (15) pri rozopnutých kontaktoch. Oblúk (19) je položený excentricky vzhľadom na os (18) alebo krídelko (26) tak, že v polohe páčky (17) s rozopnutými elektrickými kontaktmi leží jeden koniec oblúka (19) v blízkosti obmedzovacieho okraja (20) medzi zárezom (27) a osou (18) a opačný koniec oblúka (19) leží v blízkosti obmedzovacieho okraja (20') na imaginárnom oblúkovo tvarovanom predĺžení krídelka (26) zárezom (27).

Text

Pozerať všetko

Predmetom vynálezu je elektrický spínač na zariadenie, najmä spínač, určený na umiestnenie v lište, pričom spínač sa môže nachádzať v rovnakom puzdre s poistkou, prednostné s poistkou s tavnou vložkou.Technický problém riešený týmto vynálezom spočíva v tom, ako vytvoriť elektrický spínač s najmenším možným počtom jednoduchých súčastí, ktoré budú umožňovať jednoduchú a rýchlu montáž, a zároveň bude vyhovovať všetkým požadovaným štandardom a požiadavkám na kvalitu. Ďalej, výrobok by mal byť tiež cenovo efektívny a konkurencieschopný.Podobný spínač podľa NEMECKEJ PATENTOVEJ PRIHLÁŠKY DE 2618360 (Lindner GmbH),ktorého puzdro obsahuje poistku s tavnou vložkou, obsahuje poistkový ovládač s excentricky usporiadanou páčkou, ktorá dočasne posúva pohyblivý kontakt od pevného kontaktu, ak je ovládač V zopnutej alebo vo vypnutej polohe. Ak je tavná vložka vybratá, pohyblivé kontakty sa posunú od seba pomocou špeciálnej pružiny, zároveň je posunutá vidlica, ktorej jeden voľný koniec zabraňuje otočeniu poistkového ovládača, ktorým by bol kontakt zopnutý za neprítomnosti tavnej vložky V puzdre. Na zabezpečenie vyrovnanej polohy kontaktov, tak v otvorenom, ako aj v zopnutom stave,je použité ovládacie zariadenie a trojčlánková páčka, pričom na posledne uvedenom sa nachádza pohyblivý kontakt, podporovaný troma pružinarni. Jeden pevný kontakt je tiež podporovaný špeciálnou pružinou a obsahuje vidlicu, ktorá bráni ovládaču pred zavretim, ak sa tavná vložka nenachádza na svojom mieste.Uvedený spínač vyhovuje všetkým predpisom, ale je drahý, pretože obsahuje prvky, výroba ktorých je veľmi komplikovaná vďaka potrebným požadovaným nástrojom. Veľký počet súčastí spôsobuje časovo náročnú montáž spínača, čo ďalej robí výrobok ešte drahším.V ďalšom podobnom spínači podľa German Gebrauchsmuster DE-U-86 ll 082 (Lindner GmbH) je počet súčiastok elektrického spínacíeho zariadenia zmenšený v porovnaní s uvedeným patentom DE 26 18 360. Obsahuje len držiak, páčku a elektrický pohyblivý kontakt, kde homý koniec páčky zostáva v dvojpolohovom ložisku v držiaku len silou pružiny tlačiacej uvedený pohyblivý kontakt v smere k držiaku. Na zaistenie bezpečnej polohy kontaktu spínača v rozpojenej polohe zostáva špička urniestnená na páčke v konvexnej časti poistkového puzdra, ktorá je časťou puzdra elektrického spínača.Toto uskutočnenie elektrického spínača na zariadenie obsahuje menej častí ako predchádzajúci spínač, ale zvyšok zostavy (špička páčky a konvexná časť poistkového puzdra) vyžadujú väčšie množstvo materiálu, čo môže spôsobiť problémy pri ochladzovaní puzdra umiestneného vo vložke.Riešenie technického problému spočíva v chápaní spínacej zostavy, ktorá bude vykonávať všetky funkcie s menším počtom jednoduchších súčiastok, ktoré budú výrobne lacné a budú umožňovať rýchlejšiu a jednoduchšiu montáž. Nové chápanie však musi spĺňať všetky predpisy a štandardy.Novost a charakteristika uvedeného spínača je v tom, že poistková páčka obsahuje excentrické krídelko, do ktorého je zapustená len jedna tyčka, a ktoré leží svojím opačným koncom priamo v pohyblivom kontakte. Páčka tiež obsahuje materiálovo-uzamykateľnú pružinu, zabezpečujúcu uzatvorenú polohu páčky, ak sú kontakty zopnuté, a zároveň zabezpečuje vôľu tyčky a páčky v tejto polohe, takže je zabezpečený zodpovedajúci tlak zopnutých kontaktov, pričom tlak je určený pružinou pod pohyblivým kontaktom. Excentrické krídelko v puzdre tiež reguluje a polohuje tyčku počas jej pohybu a udržiava ju v obidvoch krajných polohách. Len jedna pružina, pôsobiaca priamo na pohyblivý kontakt, zabezpečuje silu na zachovanie polohy pohyblivého kontaktu v obidvoch krajných polohách a tlak tlačí obidva pohyblivé kontakty k obidvom pevným kontaktom.Spínacia časť spínača podľa vjmálezu obsahuje len páčku, tyčku, kontakty a pružinu, rovnako ako tvarované krídelká a vodiče, umiestnené priamo v puzdre, a pružinu v páčke.Takáto štruktúra, založená na jednoduchom tvare jednotlivých častí, vyžaduje jednoduchý nástroj na termoplastické odlievanie puzdra, páčky a tyčky. Kontakty sú tiež navrhnuté známym spôsobom,ktorý nevyžaduje žiadnu špeciálnu výrobnú technológiu. Výsledkom je rýchla a jednoduchá montáž s jednoduchým vložením všetkých prvkov do jednej polovice puzdra, a potom je táto časť uzatvorená ďalšou polovicou. Všetky prvky sú vzájomne stále spojené.Prehľad obrázkov na výkresochCharakteristiky vynálezu sú ďalej detailnejšie opísané pomocou dvoch uskutočnení a obrázkov,kde obr. l predstavuje spínač na zariadenie, obsahujúce poistku s tavnou vložkou v stave so zopnutými kontaktmi v priereze pozdlž spojovacieho povrchu obidvoch polovíc puzdra obr. 2 predstavuje ten istý spínač v stave s otvorenou páčkou, rozopnutým kontaktom a s vybratou tavnou vložkou a obr. 3 predstavuje ten istý spínač v stave zatváranie páčky alebo spínania.Spínač na zariadenie, ktorý môže byť usporiadaný alebo s poistkou s tavnou vložkou, alebo bez poistky, sa všeobecne skladá z puzdra 1, obsahujúceho dve zhodné polovice 2, pričom puzdra sa líšia vtom, že puzdro s poistkou je širšie o veľkosť uloženia 3 tavnej vložky 4. Usporiadanie uloženia 3 tawiej vložky 4 však nie je predmetom tohto vynálezu, ani nemá na vynález žiadny vplyv. Čo sa týka uvedeného vonkajšieho tvaru a rozmeru puzdra 1, je tak urobené v súlade so štandardnú, a puzdro je prednostne usporiadané na umiestnenie v lište, ktorá nie je na obrázkoch zobrazená, pomocou drážky 5 na jeho zadnej časti.Polovice 2 puzdra 1 obsahujú uloženie 6, 7, 8 v tvare rebier na pevné kontakty 9, 10 a kontakt 11 tavnej vložky 4. Pohyblivý kontakt 12 je vedený V rebrových vodičoch 13 a je podporovaný pružinou 14. Pohyblivý kontakt 12 je priamo ovládaný tyčkou 15, ktorá je ovládané vo svojom axiálnom smere v rebrových vodičoch 16, ležiacich na poloviciach puzdra 1 V oblasti pohyblivého kontaktu 12. Na svojej opačnej strane prechádza tyčka 15 do pohyblívej páčky 17, ktorá sa používa na manuálne rozopnutie spínača. Páčka 17 obsahuje ložiská v osi 18, ležiace v oboch poloviciach 2 puzdra 1. Vo vzťahu k osi 18 obsahuje páčka excentrický kruhový oblúk 19, tvoriaci uhol približne 45 °, a obmedzený na oboch stranách obmedzovacímí okrajmi 20 a 20. Tyčka 15 V blízkosti páčky 17 je ďalej vedená V oboch poloviciach 2 puzdra 1 kruhovo tvarovanýrn rebrom 21, ktorého stred leží v strede osi 18. Všetky rebrá 21 sú uložené tak, aby zasahovali do kruhovo tvarovanej drážky 22, vytvorenej na páčke 17. Extemý kruhovo tvarovaný segment 23 páčky 17 v blízkosti drážky 22 pôsobí ako pružina a na svoj om voľnom konci je vybavený malým výstupkom 24. Výstupok 24 sa dotýka podobného výstupku 25 na puzdre 1, ak sa nachádza páčka 17 v zopnutej polohe, t. j. so zopnutými kontaktmi. V oboch poloviciach 2 puzdra 1 sa nachádzajú kruhovo tvarované krídelká 26, vytvorené V blízkosti osi 18 a stred uvedených oblúkov leží súosovo s osou 18 a rebrom 21. V oblasti polohy tyčky 15 s rozopnutými elektrickými kontaktmi je krídelko 26 usporiadané s krokovým zárezom 27 ako uloženie tyčky 15. Zárez 27 leží v smere imaginárneho predĺženia rebrového vodiča 16 tyčky 15 a je uzavreté obmedzovacím okrajom 28.Oblúk 19 je položený excentricky vzhľadom na os 18 a na krídelko 26 tak, že v polohe páčky 17 s rozopnutými elektrickýrni kontaktmi leží jeden koniec oblúka 19 v blízkosti obmedzovacieho okraja 20 medzi zárezom 27 a osou 18 a opačný koniec oblúka 19 v blízkosti obmedzovacieho okraja 20 leží na imaginámom oblúkovom predĺžení krídelka 26 zárezom 27. V najotvorenejšej polohe páčky 17 tak tyčka 15 zapadá do zárezu 27 a páčka 17 je zbavená tlaku pružiny 14 cez tyčku 15.Páčka 17 a puzdro 1 majú otvory 28 na upevnenie prvkov, ktoré nie sú na obrázkoch uvedené.Spínač je rozopnutý otočením páčky 17 z jej konečnej polohy, keď sa nachádza vnútri polovíc 2 puzdra 1 (obr. l), čim môže byť rozbité tesnenie, ktoré nie je uvedené na obrázkoch. Počas rotácie páčky 17 sa najprv výstupok 24 páčky 17 dotýka výstupku 25 puzdra 1, čo umožňuje pocítiť, že sa páčka 17 nachádza v pracovnom poli. Potom obmedzovací olcraj 20 dosadne k tyčke 15, vedenej rebrom 21 a kruhovým oblúkom 19 páčky 17. Počas ďalšej rotácie páčky 17 sa pohyblivý kontakt 12 dočasne vzďaľuje od pevných kontaktov 9, 10 a prerušuj e obvod. Otočením páčky 17 do rozopnutej polohy sa tyčka 15 pohybuje pozdĺž krídelka 26, dokiaľ nie je zatlačená do zárezu 27 v blízkosti krídelka 26. Vďaka polohe oblúka 19 medzi zárezom 27 a osou 18 prekĺzne tyčka z krídelka 26 do zárezu, kde zostáva vďaka pôsobeniu sily pružiny 14.S kontaktmi vo vypnutej polohe pružina 14 naďalej nepôsobí na páčku 17 alebo na os 18 cez tyčku 15 (obr. 3). Uvoľnená páčka 17 s vypnutýrni kontaktmi môže byť voľne pootočená o uhol daný šírkou zárezu 26.Vo vypnutej polohe páčka 17 uvoľňuje uloženie 3 poistky 4, takže môže byť vyňaté bez akéhokoľvek nástroja s cieľom vymeniť poistku. V uložení 3 poistky 4 sa nachádza pružinový zub 29 umiestnený na strane páčky 17, ktorý, ak je uloženie 3 vyňaté z puzdra, prilieha k zubu na páčke 17 a zabraňuje tak priamemu vyňatiu uloženia 3 z puzdra 1. Uloženie 3 môže byť celkom vyňaté z puzdra len ohnutím pružinového zubu 29 pomocou malého skrutkovača alebo podobného nástroja.Pri zapínaní spínača (obr. 3) je páčka 17 pootočená opačným smerom Potom, čo je páčka 17 voľne pootočená, takže obmedzovací okraj 20 sa dotýka vrcholu tyčky 15, zdvíha excentrický oblúk 19 tyčku 15 zo zárezu 27. Ak je páčka 17 ďalej pootočená, oblúk 19 v blízkosti obmedzovacieho okraja 20 páčky 17 pohybuje tyčkou 15, takže tá sa pohybuje pozdĺž kridelka 26. V nevyváženej polohe na oblúku 19 dočasne putuje pozdĺž pruhu 15 vďaka pôsobeniu pružiny 14 zpolohy na oblúku 19 v obmedzovacom okraji 20 do polohy na oblúku 19 v blízkosti opačného obmedzovacieho okraja 20 a momentálne spína elektrické kontakty 9, 10 cez kontakt 12. S pohyblivým kontaktom 12 , umiestneným na pevných kontaktoch 9, 10, a s pôsobiacou pružinou 14 sa tyčka 15 a páčka 17 zbavujú pôsobenia sily pružiny 14, čo zabezpečuje veľkú životnost a tým požadovaný minimálny počet zopnutí a vypnutí spínača.So znalosťami opísaných uskutočnení môže človek, skúsený vtomto odbore, navrhnúť ďalšie uskutočnenie bez odbočenia od zmyslu tohto vynálezu, definovaného v priložených patentových nárokoch.1. Spínač na zariadenie, obsahujúci pevné kontakty (9, 10), pohyblivý kontakt (12) a kontakt (11) pre tavnú vložku (4) puzdro (l) majúce dve polovice (2) obsahujúce prvé rebrové vodiče (13) na vedenie pohyblivého kontaktu (12), uloženie (6,7,8) v tvare rebier pre pevné kontakty (9, 10) a prednostne pre kontakt (11) pre tavnú vložku (4) pružinu (14), podporujúcu pohyblivý kontakt (12) páčku (17) na manuálne spinanie a vypínanie spínača, páčka obsahuje ložiská na osi (18), ležiace v oboch poloviciach puzdra a kmhový oblúk (19) obmedzený na oboch stranách prvým (20) a druhým (20) obmedzovacím okrajom tyčku (15) na priame ovládanie pohyblivého kontaktu, jeden koniec tyčky je vedený v druhých rebrových vodičoch (16), nachádzajúcich sa V poloviciach (2) puzdra v oblasti pohyblivého kontaktu a druhý koniec zasahuje do drážky definovanej kmhovým oblúkom (19) a prvým a druhým obmedzovacím okrajom (20, 20) v y z n a č u j ú ci s a tým , že v blízkosti osi (18) majú obidve polovice puzdra kruhovo tvarované kridelka (26) umiestnene so stredom ich oblúku ležiacim súosovo s osou (18), pričom krídelká (26) v oblasti kontaktu s tyčkou (15), v polohe páčky(17) s rozopnutými kontaktmi, majú na jednom konci zárez (27), ktorý leží v smere imaginárneho predĺženia druhých rebrových vodičov (16) a je uzatvorený tretím obmedzovacím okrajom (28) a oblúk (19) je umiestnený excentricky vzhľadom na os (18), takže vpolohe páčky (17) s rozopnutýrni kontaktmi je koniec oblúku ležiaci v blizkosti prvého obmedzovacieho okraja (20) umiestnený medzi zárezom (27) a osou (18), a koniec oblúka ležiaci V blízkosti druhého obmedzovacieho okraja (20) leží na imaginámom kruhovo tvarovanom predĺžení kridelka (26) za zárezom (27).2. Spínač na zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že kruhový oblúk (19) tvorí uhol približne 45 °.3. Spínač na zariadenie podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že tyčka (15) V blízkosti páčky ( 17) je vedená v obidvoch poloviciach (2) puzdra (1) kruhovo tvarovaným rebrom(21), ktorého stred leží v strede osi (18), pričom je každé rebro umiestnené takým spôsobom, že zasahuje do kruhovo tvarovanej drážky (22), nachádzajúcej sa v páčke (17), kde externý, kruhovo tvarovaný segment (23) páčky (17) v blízkosti drážky (22) pôsobí ako pružina a obsahuje malý výstupok(24), dotýkajúcí sa podobného výstupku (25) na puzdre (1), keď sa páčka (17) nachádza vo svojej zopnutej polohe, t. j. so zopnutým elektrickým kontaktom.

MPK / Značky

MPK: H01H 9/00, H01H 21/00

Značky: elektricky, spínač, zariadenia

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-286018-elektricky-spinac-na-zariadenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektrický spínač na zariadenia</a>

Podobne patenty