Zariadenie na výrobu peliet a granúl

Číslo patentu: 285431

Dátum: 27.12.2006

Autori: Růžička Miloslav, Růžička Vít

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opísané je zariadenie na výrobu granúl a peliet, ktoré pozostáva zo zberovej časti (1), dopravnej časti (2) suroviny, peletovacej alebo granulovacej časti (3), dopravnej cesty (4) peliet alebo granúl a skladovacej časti (5). Zariadenie je umiestnené na samohybnom podvozku (6) a poháňané z pohonnej jednotky (18).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na výrobu peliet a granúl.Doteraz sa výroba peliet alebo granúl vykonáva na stacionámych granulačných linkách, ku ktorým je dovážaný rastlinný materiál z miest jeho výskytu. Nie je známa technológia, ktorá by umožňovala výrobu peliet alebo granúl priamo na mieste výskytu suroviny, ktorou môže byť napríklad tráva, usušené seno, slama a iné suché alebo polosuche zvyšky rastlinného pôvodu. V tomto odbore stojí za povširrmutie iba briketovací lis, prihlásený k ochrane zverejnenou CZ prihláškou vynálezu č. 1999-371 l a už zaniknutý vynález o názve Systém podávania pre lisy na granulovanie kombinovaných krmív, na ktorý bolo pôvodne udelené autorské osvedčenie č. 268760.Hlavnou nevýhodou súčasného stavu je predovšetkým dopravná náročnosť suroviny na výrobu peliet. Na opísanom zariadení je možne spracovávať predovšetkým usušené zelené krmivo na kímne účely. Vzhľadom na male objemové hmotnosti (a najmä na malú objemovú hustotu) odpadovej slamy nie je možné tento poľnohospodársky produkt použit na spracovanie na výrobu peliet.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na výrobu peliet alebo granúl, podľa vynálezu, pozostávajúce zo zberovej časti, doprawiej cesty suroviny, peletovacej alebo granulovacej časti, dopravnej cesty peliet alebo granúl a skladovacej časti. Celé zariadenie je umiestnené na samohybnom podvozku, ktorého pohonná jednotka poháňa rovnako celé toto zariadenie.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie objasnený pomocou výkresov,kde na obr. 1 je znázomená schéma zariadenia na výrobu peliet a granúl v bokoryse. Obr. 2 znázorňuje axonometrický rez týmto zariadením, osadeným zberovým adaptérom,obr. 3 potom axonometrický rez zariadením osadeným žacím adaptérom. Na obr. 4 je znázomené usporiadanie dvojice peletovacích a granulovacích lisov s vkladacimi závitovkovými dopravnikmi a prevodovkou. Obr. 5 zachytáva schému pohonov jednotlivých aparátov zariadení na výrobu peliet a granúl.Zariadenie podľa obr. l, 2, 3 a 5 pozostáva zo zberovej časti 1, dopravnej cesty 2 suroviny, peletovacej alebo granulovacej časti 3, dopravnej cesty 4 granúl alebo peliet a skladovacej časti 5. Celé toto technologické zariadenie je zabudované na samohybnom podvozku s vlastnou pohonnou jednotkou 18 a obslužným pracoviskom 28. Pohonná jednotka samohybného podvozku 29 je súčasne pohonnou jednotkou technologickej časti zariadenia na výrobu peliet alebo granúl.Zberová časť 1 je tvorená zberacím adaptérom 30 osadeným bubnovým zberačom 7 alebo žacim adaptérom 31 vybaveným prihŕňačom 9 a žacou lištou 10. Zberová časťje technologicky zakončená podávacím závitovkovým dopravníkom 11.Dopravná cesta 2 spracovávanej suroviny je tvorená najmenej jedným šikmým reťazovým dopravníkom 12,uloženým v skrini 13, vybaveným priečnymi ozubenýrni lištami 14.Peletovacia a granulovacia časť 3 je tvorená najmenej jedným peletovacim nebo granulovacím lisom 15 s predradeným vkladacím závitovkovým dopravníkom 16 umiestneným v skrini 17. Pohon granulovacich a peletovacich lisov zaisťuje prostrednictvom prevodového ústrojenstva 19,prípadne i prenosového ústrojenstva 20, pohonná jednotka 18 samohybného podvozku 29 zariadenia na výrobu peliet a granúl.Dopravnú cestu 4 peliet alebo granúl tvorí zbemá násypka 21 osadená na výstup z peletovacieho a granulovacieho lisu 15. Táto zbemá násypka 21 ústi do potrubia 22,na konci osadeného výsuvným deflektorom 23 na nasmerovanie ukladaného materiálu do násypky 25, ktorá je súčasťou skladovacej častí 5 zariadenia na výrobu peliet a granúl. Pohyb peliet alebo granúl potrubim 22 umožňuje na toto potrubie 22 napojený ventilátor 24.Skladovaciu časť 5 zariadenia tvorí násypka na ukladanie vyrobených peliet alebo granúl, umiestnená pod ústím potrubia 22 zakončeným výsuvným deflektorom 23. Táto násypka 15 je rovnako inštalovaná na samohybnom podvozku 29 zariadenia na výrobu peliet a granúl. Odťah skladovaných peliet alebo granúl z výsypky 15 je sprostredkovaný výklopným vyprázdňovacim závitovkovým dopravníkom 26.Celé zariadenie na výrobu peliet alebo granúl je poháňané z vlastnej pohonnej jednotky 18 pomocou prevodoviek, remeňových prevodov a hydraulických rozvodov. Zberová časť 1 a dopravná cesta 2 suroviny sú ovládané pomocou remeňových prevodov 34 a 35. Vkladacie závitovkové dopravníky, granulovacie alebo peletovacie lisy sú poháňané pomocou remeňových prevodov 32 a prostredníctvom prevodovky 33. l-lydrogenerátorom 36 pohonnej jednotky 18 s prepojením potrubiami 37 hydraulickćho pohonu sú potom ovládané pohony zdvíhania žacieho alebo zbemého adaptéra 30, 31 a hydromotory 38 pohonu kolies podvozku zariadenia na výrobu peliet a granúl.l. Zariadenie na výrobu granúl alebo peliet, v y z n a č uj ú c e s a t ý m, že pozostáva zo zberovej časti (l), dopravnej cesty (2) suroviny, peletovacej alebo granulovacej časti (3), dopravnej cesty (4) granúl alebo peliet a skladovacej časti (5), pričom celé zariadenie je umiestnene na samohybnom podvozku (6) a poháňané z pohonnej jednotky (l 8) pomocou prevodoviek, prevodov a hydromotorov.2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že zberová časť (1) je tvorená bubnovým zberačom (7) alebo žacim zariadením (8) pozostávajúcim z prihŕňača (9) a žacej lišty (10) a ďalej potom podávacím závitovkovým dopravníkom (11) smerujúcim dopravovanú surovinu k dopravnej ceste (2).3. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že dopravná cesta (2) suroviny je tvorená najmenej jedným šikmým dopravníkom (12) uloženým v skrini (13), vybaveným priečnymi ozubenými lištami (14).4. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že peletovacia alebo granulovacia časť (3) je tvorená najmenej jedným peletovacim alebo granulovacímlisom (15) s predradeným vkladacím závitovkovým dopravníkom (16) umiestneným v skriní (17), pričom celá táto sústava je poháñaná pohonnou jednotkou (18) prostredníctvom prevodovćho ústrojenstva (19), prípadne í prenosového ústrojenstva (20). 5. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že dopravnú cestu (4) granúl alebo peliet tvori zbemá násypka (21) ústiaca do potrubia (22), na konci vybaveného výsuvným deflektorom (23) na nasmerovanie ukladaného materiálu do skladovacej časti (5), pričom kinetickú energiu prepravovanému materiálu dodáva na potrubie (22) napojený ventilátor (24). 6. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že skladovaciu časť (5) tvori násypka (25) umiestnená pod výsuvným deílektorom (23), na ktorú je napojený výklopný vyprázdňovací dopravník (26) alebo ohybné potrubie (27). 7. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že zberová časť (l) a dopravná cesta (2) suroviny sú poháňané z pohonnej jednotky (18) a ovládané pomocou remeňových prevodov (34) a (35). 8. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že vkladacie závitovkove dopravníky (16) a granulovacíe alebo peletovacie lisy (15) sú poháňané pomocou remeňových prevodov (32) a prostredníctvom prevodovky (33) z pohonnej jednotky (l 8). 9. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e(18) s prepojením potrubiami hydraulického pohonu (37) sú ovládané pohony zdvíhania žacieho adaptéra (31) alebo zbemého adaptéra (30) a hydromotory (38) pohonu kolies.

MPK / Značky

MPK: B30B 11/00, B30B 11/22

Značky: peliet, zariadenie, výrobu, granúl

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-285431-zariadenie-na-vyrobu-peliet-a-granul.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výrobu peliet a granúl</a>

Podobne patenty