Okrúhly pletací stroj

Číslo patentu: 283119

Dátum: 30.12.2002

Autori: Lonati Ettore, Lonati Tiberio, Lonati Fausto, Lonati Francesco

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Okrúhly pletací stroj (1) má uzatváracie platiny (14), ktoré majú uzatváracie povrchy (15, 16) navzájom oddialené v smere rovnobežnom s osou (4) ihlového valca (2). V osových drážkach (3) ihlového valca (2) sú umiestnené platiny (24) v jednom rade s ihlami a pod ihlami (5) a pomocnými platinami (19) a môžu byť ovládané jednotlivo riadením v smere rovnobežnom s osou (4) ihlového valca (2). Každá pomocná platina (19) je operatívne spojená s pod ňou ležiacou platinou (24).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka okrúhleho pletacieho stroja na výrobu ponožiek, pančúch a podobného tovaru s mechanizmom na vytváranie vzorov so slučkovýmí okami, ktorý obsahuje ihlový valec majúci plášť, na ktorom je vytvorená množina osových drážok, z ktorých v každej je klzne v smere rovnobežnom s osou ihlového valca uložená jedna ihla majúca kolienko, ktore vyčnieva radiálne z príslušnej osovej drážky aje prispôsobené na zachytenie v dráhach vymedzených zámkami na ovládanie ihiel usporiadanými okolo ihlového valca pri jeho otáčaní okolo jeho osi vzhľadom na zámky na ovládanie ihiel, pri homom konci ihlového valca je usporiadaný platinový knih, ktorý je tuho spojený s ihlovým valcom a v ktorom je vytvorená množina radiálnych drážok uhlovo oddelených vzhľadom na osové drážky ihlového valca, v každej radíálnej drážke je uložená jedna uzatváracia platina majúca dva uzatváracie povrchy navzájom odľahlé v smere rovnobežnom s osou ihlového valca, v osových drážkach sú pri ihlách jednotlivo uložené pomocné platiny pri ovládání pohyblivé rovnobežne s osou ihlového valca, aby svojím homým koncom pôsobili na uzatváracie platiny a pohybovali nimi radiálne vzhľadom na ihlový valec zo zadnej polohy do prednej polohy v smere osi ihlovćho valca.Je známe, že okrúhle pletacie stroje na výrobu ponožiek a pančúch a podobného tovaru obsahujú ihlový valec, ktorý je usporiadaný zvislo a na ktorého pláští je vytvorená množina osových drážok. V každej drážke je uložená jedna ihla tak, že môže kĺzať rovnobežne s osou ihlového valca a každá ihla má kolienko, ktoré vyčnieva radiálne z príslušnej osovej drážky.Okolo plášťa ihlového valca sú usporiadané ovládacie zámky ihiel a vymedzujú dráhy, ktoré môžu byť zachytené kolienkamí ihiel, ked sa ihlový valec otáča okolo svojej osi vzhľadom na ovládacie zámky ihiel. Dráhy vymedzené ovládacími zámkami majú taký tvar, že počas otáčania ihlového valca okolo jeho osi spôsobujú pohyb ihiel pozdĺž príslušných osových drážok ihlového valca, ktorý spôsobuje, že vrchol ihiel vyčnieva nahor z horného konca ihlového valca kvôli zachyteniu nite alebo nitl privádzaných k prívodu stroja a ich následné zatiahnutie do ihlového valca kvôli vytvoreniu nových ôk úpletu napojených na prv vytvorené oká, ktoré sú zhodené z ihiel a zastupujú do ihlového valca. Ovládacie zámky ihiel tiež vymedzujú dráhy,ktoré zamedzujú tomuto pohybu ihiel a zadržiavajú ich v drážkach ihlového valca, takže im bránia zachytiť pri prívode niť a vyradzujú ich z ďalšieho vytvárania úpletu.Aktivácia alebo vyradenie ihiel pri prívode nite alebo nití sa vykonáva voliacim mechanizmom, ktorý pohybuje ihlami pozdĺž príslušných osových drážok ihlového valca,takže presúva kolienka ihiel zjednej dráhy do inej dráhy, z ktorých obe sú vymedzené ovládacími zámkami ihiel.Niektoré bežne používané voliace mechanizmy obsahujú platinu usporiadanú V každej osovej drážke ihlového valca pod ihlou a vybavenú kolienkom, ktoré vyčnieva radiálne z ihlového valca. Každá platina môže kmitať v rovine, ktorá je radiálna vzhľadom na ihlový valec, kvôli premíestneniu z neaktlvnej polohy, v ktorej je zasunutá, takže jej kolienko je vnútri príslušnej drážky ihlového valca, do aktívnej polohy, v ktorej kolienko vyčnieva radiálne z prislušnej osovej drážky kvôli záberu s ovládacími zámkami platiny, ktoré podobne ako ovládacie zámky ihiel sú uspo riadané okolo ihlového valca a majú stúpajúce časti a klesajúce časti pre pohyb platín pozdĺž príslušných osových drážok v smere rovnobežnom s osou ihlového valca počas jeho otáčania vzhľadom na ovládacie zámky.Platiny sa presúvajú z neaktivnej polohy do aktívnej polohy alebo naopak rôznymi typmi mechanizmov, ktoré sú umiestnené bočne k ihlovému valcu a sú alebo nie sú V závislosti od aktivácie v zábere s kolienkamí platín, ktoré boli predbežne uvedené do aktívnej polohy kvôli vráteniu platín do neaktívnej polohy alebo kvôli ich udržiavania v aktívnej polohe, a teda vytváraniu ich záberu s ovládacimi zámkami platín.Pri homom konci ihlového valca je tiež umiestnený platinový kruh, V ktorom je vytvorená množina radiálnych drážok. Tieto radiálne drážky sú uhlovo posunuté vzhľadom na osové drážky ihlového valca a v každej z nich je uložená jedna uzatváracia platina kĺzne v radiálnom smere vzhľadom na ihlový valec. Uzatváracie platiny majú kolienko, ktoré vyčnieva nahor z radiálnych drážok platinového kruhu aje v zábere s dráhou vymedzenou ovládacími zámkami platín, čo spôsobuje cyklický pohyb platín k osi ihlového valca alebo od nej. Týmto pohybom sú platiny premiestňované tak, že jeden z ich pozdĺžnych koncov, ktorý je plochý, je uložený medzi dvoma susednými ihlami,takže niť alebo nite zachytené ihlami zostávajú na tejto časti, zatiaľ čo ihly sú zaťahované do drážok ihlového valca vytvárajúc nové oká úpletu.Na vytváranie slučkových ôk sa používajú zvláštne platiny, ktoré majú dve ploché časti navzájom vzdialené v smere rovnobežnom s osou ihlového valca, sú obmedzené uzatváracím povrchmi a navzájom oddelené zárezom. Tieto platiny sa pohybujú v smere ihlového valca, ked priľahlé ihly začali svoj pohyb dole po zachytení aspoň dvoch niti pri prívode, takže zárez platiny je umiestnený medzi týmito dvoma niťami a ukladá jednu niť na uzatváracom povrchu a druhú niť na inom uzatváracom povrchu pri nasledujúcom vytvorení slučkovćho oka.Na bežných pletacích strojoch je možné vyrábať úplet vytvorený úplne so slučkovýmí okami alebo úplet s časťami so slučkovýmí okami vystriedanými časťami s normálnymi okami. V tomto poslednom pripade sú v platinovom kruhu usporiadané platiny s dlhými kolienkamí a platiny s krátkymi kolienkamí na ovládanie dvoch typov platiny odlišným spôsobom kvôli striedaniu hladkého úpletu a úpletu so slučkovýmí okami.V žiadnom prípade nie je možné na bežných strojoch individuálne ovládať uzatváracie platiny tak, aby vytvárali slučkové oká v priebehu vytvárania jedného radu úpletu a aby vytvárali normálne oká pri vytváraní nasledujúceho radu kvôli získaniu vzorov so slučkovýmí okami vystriedanými normálnymi okami a hlavne so zložitým obrysom.Na druhej strane nie je možné individuálne zvoliť platiny voliacim mechanizmom, ktorý je usporiadaný v polohe nad platinovým kruhom vzhľadom na priestorové problémy, ktoré sú obzvlášť problematicke v tejto oblasti stroja.Z britského patentového spisu GB-A-Z 131 053 je tiež známy okrúhly pletací stroj, ako je definovaný v pripojených patentových nárokoch.Úlohou predloženého vynálezu je vyriešiť opísaný problém vytvorením okrúhleho pletacieho stroja na výrobu ponožiek, pančúch a podobných výrobkov, s mechanizmom, ktorý umožňuje vytvárať vzory striedavým pletením s normálnymi okami a so slučkovýmí okami.V rámci tejto úlohy je cieľom vynálezu vytvoriť stroj, v ktorom možno zvoliť platiny individuálne.Ďalšou úlohou vynálezu je vytvorit stroj schopný vyrábať výrobky so vzormi so slučkovýmí okami, ktorý by bolomožné vytvoriť jednoduchými obmenamí známeho okrúhleho pletacieho stroja na výrobu ponožiek alebo pančúch.Ďalšou úlohou vynálezu je vytvoriť stroj, ktorý by poskytoval zodpovedajúce záruky bezpečnosti a spoľahlivosti počas prevádzky.Vynález rieši uvedené úlohy tým, že vytvára okrúhly pletací stroj, ako je definovaný v pripojených patentových nárokoch.Prehľad obrázkov na výkresochĎalšie význaky a výhody predloženého vynálezu budú zrejmé z opisu prednostneho, ale nie výlučného vyhotovenia stroja podľa vynálezu, znázorneného iba ako neobmedzujúci príklad na pripojených výkresoch, kdeobr. l je čiastočný osový rez strojom podľa vynálezu,znázorňujúci uzatváraciu platinu v polohe zodpovedajúcej vytváraniu normálnych ôk, obr, 2 je rez podobný obr. 1, znázorňujúci uzatváraciu platinu v polohe zodpovedajúcej vytváraniu slučkových ôk, obr. 3 je perspektívny pohľad na množinu prvkov uložených v tej istej osovej drážke ihlového valca a v radiálnej drážke platinovćho kruhu aobr. 4 je schematický rozvinutý pohľad v rovine na plášť ihlového valca znázorňujúci časť plášťa blízku prívodu stroja s priľahlýmí zámkami ovládanými súčasťami stroja.Na výkresoch je znázomený okrúhly pletací stroj 1 podľa vynálezu, ktorý má ihlový valec 2 usporiadaný zvisle a majúci plášť, na ktorom je vytvorená množina osových drážok 3. V každej osovej drážke 3 je klzne v smere rovnobežnom s osou 4 ihlového valca 2 uložená jedna ihla 5.Okolo ihlového valca 2 sú usporiadané ovládacie zámky íhiel 5, ktore vymedzujú dráhy, ktoré môžu byť zachytené kolienkom Sa ihiel 5 vyčnievajúcim radiálne z íhlovćho valca 2. Dráhy vymedzené ovládacimi zámkami ihiel 5 majú stúpajúce časti a klesajúce časti, takže pri otáčaní ihlového valca 2 okolo jeho osi 4 vzhľadom na ovládacie zámky ihiel 5 vzniká kmitavý pohyb ihiel 5 v osových drážkach 3 kvôli vytváraniu úpletu.Podľa obr. 4 ovládacie zámky ihiel 5 obsahujú v blízkosti prívodu 6, ktorý je vyznačený čiarou a kde sú vodiče 7 nite na zavádzanie nití do ihiel 5, dve pohyblivé zámky 8 a 9 so stúpajúcimi časťami 8 a a 9 a usporiadanými vzhľ dom na otáčanie ihlovćho valca 2 pred prívodom 6 a uzatváracia zámka 10 majúca klesajúcu časť 10 a usporiadanú za prívodom 6 priľahlej k zámke 11.Pri hornom konci ihlovćho valca 2 je umiestnený platinový kruh 12 súosovo a tuho spojený s íhlovým valcom 2 kvôli otáčaniu okolo jeho osi 4 vzhľadom na ovládacie zámky 8, 9 ihiel 5.Platínový kruh 12 má množinu radiálnych drážok 13, z ktorých každá obsahuje jednu uzatváracíu platinu 14. Radiálne drážky 13 sú uhlovo posunuté vzhľadom na osové drážky 3, takže radiálna drážka 13 je medzi dvoma osovými drážkami 3.Uzatváracie platiny 14 sú typu vhodného na vytváranie slučkových ôk, to znamená, majú teleso tvarované ako po zdlžny pás, ktorý je v strednej časti vybavený kolienkom 14 a, ktoré prebieha naprieč a vyčnieva nahor z radiálnych drážok 13 kvôli záberu so zámkami známeho typu, ktoré z dôvodu prehľadností obrázkov nie sú znázomené a ktoré sú tuho spojene s ovládacimi zámkami 8, 9 ihiel 5 a spôsobujú pri otáčaní ihlového valca 2 a platinověho kruhu 12 okolo osi 4 pohyb uzatváracích platín 14 pozdĺž radiálnych drážok 13 k osi 4 a od nej.Koniec uzatváracích platín 14 smerujúci k osi 4 je tvarovaný tak, že vymedzuje dva uzatváracie povrchy 15 a 16,ktoré sú navzájom oddialenć v smere rovnobežnom s osou 4 a oddelené zárezmí 17.Na zadnej strane uzatváracej platiny 14 je vytvorený výklenok 18 majúci rovinnú časť 18 a sklonenú vzhľadom na pozdlžnu os uzatváracej platiny 14.Okrúhly pletací stroj l podľa predloženého vynálezu je zvyčajne vybavený pomocnými platínami 19 uloženými po jednej v každej osovej drážke 3 na úrovni ihiel 5.Ked sú pomocné platiny 19 aktivované, môžu sa pohybovať v osových drážkach 3 v smere rovnobežnom s osou 4, aby pôsobili svojím homým koncom, majúcim tvar sklonenej roviny 20 a väčšiu hrúbku, na rovinnú časť 18 a vyššie uložených uzatváracích platín 14 kvôli ich pohybu v smere radíálnom vzhľadom na íhlový valec 2 zo zatiahnutej polohy, ktorá spôsobuje uloženie dvoch nití 21 a 22 zachytených jedinou ihlou 5 na spodnom uzatváracom povrchu 15 kvôli získaniu ôk úpletu s dvoma niťami rovnakej dĺžky,do vysunutej polohy v smere osi 4, ktorá spôsobuje uloženie dvoch nitl 21 a 22, jednej na spodnom uzatváracom povrchu 15 a druhej na hornom uzatváracom povrchu 16 kvôli získaniu ôk úpletu s dvoma niťamí navzájom rôznych dlžok, to znamená slučkových ôk.Ovládanie pomocných platín 19 na vytváranie slučkových ôk sa výhodne vykonáva mechanizmom 23 voľby ihiel 5, ktorý je umiestnený bočne k ihlovému valcu 2.Pod každou ihlou 5 je v osovej drážke 3 umiestnená platina 24 kmitajúca v rovine, ktorá je radiálna vzhľadom na íhlový valec 2, z aktívnej polohy, v ktorej kolienko 24 a platiny 24 vyčnieva z osovej drážky 3 kvôli záberu s ovládacou zámkou 25 platín 24, do neaktívnej polohy, v ktorej kolienko 24 a platiny 24 je zasunuté v príslušnej osovej drážke 3, takže nie je v zábere s ovládacou zámkou 25 platín 24.Ovládacia zámka 25 platín 24 je usporiadanú prstencovito okolo ihlového valca 2 a má stúpajúcu časť 25 a usporiadanú pred prívodom 6 a klesajúcu časť 25 h usporiadanú za prívodom 6 kvôli umožneniu zdvihu platín 24 zámkou 26, ktorá je usporiadaná v homej polohe rovnako ako prstenec a má tvar v podstate doplnkový vzhľadom na ovládaciu zámku 25 platín 24.Mechanizmus 23 voľby ihiel 5 môže byť známeho typu, hlavne typu, ktorý umožňuje voľbu jednej ihly 5 za druhou ihlou 5 a obsahuje množinu pák 27 umiestnených pred stúpajúcou časťou 25 a ovládacej zámky 25 platín 24 a usporiadaných na vzájomne odlišných výškových úrovniach. Páky 27 sú ovládané tak, aby boli alebo neboli v styku s kolíenkami 24 b platín 24, ktoré vyčnievajú z osových drážok 3 ihlového valca 2, keďje príslušná platina 24 v aktívnej polohe. Styk pák 27, ktoré sú ovládané známym spôsobom podľa vopred vytvoreného programu pletenia, s platínami 24, presúva platiny 24 z aktívnej polohy do neaktívnej polohy pri zamedzení záberu platín 24 s ovládacou zámkou 25 platín 24. Ak páky 27 nie sú V styku s platinami 24, platiny 24 zostávajú v aktívnej polohe v zábere s ovládacou zámkou 25 platín 24.Pred pákami 27 je umiestnená známym spôsobom zámka, ktorá z dôvodu prehľadnosti výkresov nie je zná SK 283119 B 6zomená a ktorá pôsobí na spodné konce platín 24 V neaktivnej polohe kvôli ich premiestneniu do aktívnej polohy a kvôli uskutočneniu voľby vykonávanej pákami 27.Pomocné platiny 19 sú funkčne spojené s pod nimi ležiacou platinou 24, pretože ich spodný koniec tvorí Výstupok ležiaci proti výstupku 28 zodpovedajúcej ihly 5, takže zdvih platiny 24 spôsobí zdvih nad ňou ležiacej ihly 5 a príslušnej pomocnej platiny 19.Každá pomocná platina 19 má ďalej kolienko 19 a, ktoré vyčnieva z príslušnej osovej drážky 4 kvôli záberu s ovládacími zámkami 29 pomocných platín 19 umiestnenými bočne k ihlovému valcu 2 na úrovni pomocných platín 19.Ovládacie zámky 29 pomocných platín 19, ktoré vymedzujú dráhy pre kolienka 19 a pomocných platín 19, zahrnujú zámku 30, ktorá je usporiadaná za stúpajúcou časťou 25 a ovládacej zámky 25 platín 24 a pred prívodom 6. Zámka 30 má stúpajúcu časť 30 a na zdvíhanie pomocných platín 19, ktorá ich zachytáva a pohybuje nimi, aby svojím homým koncom pôsobili na príslušnú uzatváraciu platinu 14.Pomocné platiny 19 sa môžu následkom zdvihu pod nimi ležiacej platiny 24 pohybovať z neaktivnej polohy, V ktorej kolienko 19 a nie je V zábere so zámkou 30, do aktívnej polohy, V ktorej kolienko 19 aje V zábere so zámkou 30.Medzi stúpajúcou časťou 25 a ovládacej zámky 25 platín 24 a zámkou 30 je možné umiestniť vloženú zámku 31 usporiadanú na úrovni kolienok 19 a pomocných platín 19 a oddeľujúcu dráhy kolienok 19 a pomocných platín 19 v aktívnej polohe a dráhy kolienok 19 a pomocných platín 19 v neaktivnej polohe.V praxi kolienka 19 a pomocných platín 19, ktore boli zdvihnuté platinami 24, ktore boli V zábere s ovlàdacou zámkou 25 platín 24, dosadnú na vloženú zámku 31, ktorá ich ďalej zdvihne kvôli vytvoreniu ich následného záberu so zámkou 30, zatiaľ čo kolienka 19 a pomocných platín 19,ktoré neboli zdvihnuté, pretože pod nimi ležiaca platina 24 nebola mechanizmom 23 voľby ihiel 5 uvedená do neaktívnej polohy, prejdú pod vloženou zámkou 31 a pod zámkou 30 a nie sú teda premiestnené, aby pôsobili na príslušnú nad nimi ležiacu uzatváraciu platinu 14.Pred stúpajúcou časťou 25 a ovládacej zámky 25 platín 24 je na úrovni kolienok 19 a pomocných platín 19 usporiadaná vratná zámka 32, majúca klesajúcu časť 32 a, ktorá je V zábere s kolienkami 19 a pomocných platín 19, ktoré boli prv uvedené do aktívnej polohy a boli v zábere so zámkou 30 spôsobujúcou ich premiestnenie do neaktivnej polohy kvôli opätovnému ovládaniu platinami 24 pri nasledujúcej novej voľbe vykonávanej mechanizmom 23 voľby ihiel 5.Zámky 30, 31, 32 sú výhodne upevnené na bloku 33,ktorý keď je ovládaný, je pohyblívý V radiálnom smere vzhľadom na ihlový valec 2 zo zasunutej polohy, V ktorej sú zámky 30, 31 a 32 priľahlé k ihlovému valcu 2, takže zachytávajú kolienka 19 a pomocných platín 19 v aktívnej polohe, do vysunutej polohy, V ktorej sú bočne oddialene od ihlového valca 2, takže nie sú V zábere s kolienkami 19 a pomocných platín 19.Ked sú zámky 30, 31 a 32 oddialené od ihlového valca 2, stroj môže pracovať ako bežný pletací stroj a mechanizmus 23 voľby ihiel 5 sa môže použiť známym spôsobom na vykonávanie zvláštnych vzorov úpletu.Činnosť stroja podľa predloženého vynálezu pri výrobe úpletov so vzormi slučkových ôk prebieha taktoKvôli väčšej jasnosti znázorňuje obr. 4 dráhy sledované kolienkami Sa ihiel 5, pomocných platín 19 a platín 24. Dráha Sledovaná kolienkami 24 a platín 24 v neaktivnej polohe je znázomená bodkovanými čiarami, zatiaľ čo dráhaSledovaná kolienkami 24 a platín 24 V aktívnej polohe je znázornená čiarkovanými čiarami.Podobne dráha sledovaná kolienkami Sa ihiel 5 a kolienkami 19 a pomocných platín 19, ktoré ležia nad platinami 24 V neaktivnej polohe, je znázomená bodkovanými čiarami, zatial čo dráha Sledovaná kolienkami Sa ihiel 5 a kolienkami 19 a pomocných platín 19, ktoré ležia nad platinami 24 V aktívnej polohe, je znázornená čiarkovanými čiarami.Kvôli vytvoreniu vzoru so slučkovými okami sú páky 27 ovládané tak, že zatlačia do neaktivnej polohy platiny 24, ktoré nesmú tvoriť slučkové oká a že držia V aktívnej polohe platiny 24, ktoré sú V rovnakých osových drážkach 3 obsahujúcich ihly 5, ktoré musia vytvárať slučkove oká.Takto pomocné platiny 19, usporiadané v osových drážkach 3 obsahujúcich platiny 24 zatlačené do neaktivnej polohy, prejdú svojím kolienkom 19 a pod zámkami 31 a 30 a nepôsobia na nad nimi ležiace uzatváracíe platiny 14, ktoré sú ovládané príslušnými zámkami tak, že počas zostupu ihly 5 po zachytení dvoch nití 21 a 22 vydávaných vodičmi 7 nití na prívode 6 sú obe nite 21 a 22 uložené na spodnom uzatváracom povrchu 15 kvôli vytváraniu ôk s niťami rovnakej dĺžky, Pomocné platiny 19 usporiadané V osových drážkach 3,ktoré tiež obsahujú platiny 24 držané v aktívnej polohe,sledujúce záber platín 24 so stúpajúcou časťou 25 a ovládacej zámky 25 platín 24, sú zdvihnuté a sú V zábere so stúpajúcimi časťami 31 a a 30 a zámok 31 a 30. Zdvih spôsobený zámkou 30 pohybuje pomocnými platinami 19 tak,že pôsobia na nad nimi ležiace uzatváracie platiny 14, ktoré sú priblíženć k osi 4 ihlovćho valca 2, zatiaľ čo ihly 5 sa pohybujú ďalej po zachytení dvoch nití 21 a 22 pri prívode 6. Týmto spôsobom je zárez 17 medzi oboma niťami 21 a 22, z ktorých jedna spočíva na hornom uzatváracom povrchu 16 a druhá na spodnom uzatváracom povrchu 15 tak,že vytvárajú slučkové oko.Pretože mechanizmus 23 voľby ihiel 5 je usporiadaný pred každým prívodom 6 stroja, je možné meniť polohu slučkových ôk v každom rade úpletu, a tak získať vzory so zložitými útvarmi.V praxi sa pozorovalo, že stroj podľa vynálezu celkom dosahuje zamýšľaný cieľ, lebo umožňuje vytvárať vzory so slučkovými okami majúce požadovaný tvar.Ďalšia výhodaje V tom, že je možne použiť známe mechanizmy voľby ihiel na výrobu vzorov so slučkovými okami.Iná Výhoda je V tom, že je možné meniť vzory, ktoré sa môžu vyrobiť so slučkovými okami, jednoducho zmenou programu na ovládanie mechanizmu voľby ihiel bez ručných zásahov do stroja.V opisovanom stroji je možný rad zmien a obmien V rámci myšlienky vynálezu. Tak napríklad možno použiť mechanizmus Voľby ihiel odlišujúci sa od opísaného a iných typov platín, napríklad platín, ktoré nemôžu kmitať. Súčasti stroja môžu byť nahradené technicky ekvivalentnými prvkami.V praktickom vyhotovení vynálezu sa môžu použité materiály ako i dímenzovanie zvoliť podľa zvláštnych požiadaviek a V súhlase so stavom techniky V danom odbore.l. Okrúhly pletací stroj na výrobu ponožiek a pančúch a podobného tovaru s mechanizmom na vytváranie vzorov so slučkovými okami, ktorý obsahuje ihlový valec majúci os otáčania a plášť, na ktorom sú vytvorené osové drážky, zktorých v každej je klzne v smere rovnobežnom s osou ihlového valca uložená jedna ihla s kolienkom, vyčníevajúcim radiálne z osovej drážky, ktoré je uspôsobenć na zachytenie v dráhach vymedzených zámkami na ovládanie íhiel usporiadaných okolo ihlového konca, pri homom konci ihlového valca je usporiadaný platinový kruh, ktorý je pevne spojený s ihlovým valcom, v ktorom sú vytvorené radiálne drážky uhlovo posunutá vzhľadom na osové drážky ihlového valca, v každej radiálnej drážke je uložená jedna uzatváracia platina, s dvoma uzatváracími povrchmi navzájom odľahlými V smere rovnobežnom s osou ihlového valca, v osových drážkach sú pri ihlách jednotlivo uložené pomocné platiny, pričom homý koniec pomocnej platiny je v zábere s uzatváracou platinou, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že v osových drážkach (3) sú umiestnené platiny (24) v jednom rade s íhlami (5) a pod ihlami (5) a pomocné platiny (19), pričom pomocné platiny (19) sú spojené s platinami (24) ležíacimi pod nimi a s mechanizmom (23) voľby ihiel na ovládanie jednotlivých platin (24). 2. Okrúhly pletací stroj podľa nároku 1, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že každá platina (24) má aspoň jedno kolienko (24 a) a na kmitanie je spojená s mechanizmom (23) voľby ihiel v rovine radiálnej vzhľadom na ihlový valec (2), z aktívnej polohy, v ktorej aspoň jedno kolienko (24 a) vyčnieva radiálne z príslušnej osovej drážky(3), do neaktívnej polohy, v ktorej je kolienko (24 a) zasunute v osovej drážke (3) alebo naopak, okolo íhloveho valca (2) sú usporiadané zámky (25, 26) na ovládanie platin(24), pričom tieto zámky (25, 26) vymedzujú dráhy záberu kolienok (24 a) platin (24) V aktívnej polohe. 3. Okrúhly pletací stroj podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c í s a t ý m , že mechanizmus (23) voľby ihiel (5) je umiestnený bočne proti ihlovému valcu (2) a proti platinám (24) a obsahuje riadiace zariadenie (27) na ovládanie mechanizmu (23) voľby ihiel na prevádzanie platin (24) medzi aktívnou polohou a neaktívnou polohou. 4. Okrúhly pletací stroj podľa nároku 3, v y z u a č u j ú ci s a tý m, že každá pomocná p 1 atina(19) má homý koniec, vymedzujúci šikmú rovinu (20) tvarovo zhodnú so zodpovedajúcou zadnou časťou (1821) uzatváracích platin (14). 5. Okrúhly pletací stroj podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že každá pomocnà platina (19) má kolienko (19 a) vyčnievajúce radiálne z príslušnej osovej drážky (3) íhlovćho valca (2) a aspoň jeden ovládací zámok (30) je umiestnený bočne k ihlovému valcu (2) na úrovni pomocných platin (19), pričom ovládací zámok (30) má stúpajúcu časť (30 a) na záber s kolienkom ( 19 a) pomocnej platiny (19). 6. Okrúhly pletací stroj podľa nároku 5, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že stúpajúca časť (30 a) zámku(30) je umiestnená pod stúpajúcou časťou (25 a) zámku(25). 7. Okrúhly pletací stroj podľa nároku 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že bočne k ihlovému valcu (2) na úrovni pomocných platin (19) je umiestnený vratný zámok (32), ktorý má klesajúcu časť (32 a) usporiadanú nad stúpajúcou časťou (25 a) zámku (25), v smere otáčania ihlovćho valca (2) vzhľadom na zámky (25), pričom vratný zámok (32) je uspôsobený na posun kolienka (19 a) pomocnej platiny (19) v aktívnej polohe na jej premíestneníe do neaktívnej polohy. 8. Okrúhly pletací stroj podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že bočne pri ihlovom valci (2) na úrovni pomocných platin (19) a medzí vratným zámkom(32) a ovládacím zámkom (30) pomocných platin (19) je umiestnený vložený zámok (31), ktorý je vybavený stúpa júcou časťou umiestnenou pod stúpajúcou časťou (25 a) zámku (25) a je uspôsobený na zachytenie s kolienkami(19 a) pomocných platin (19), ktoré ležia nad platinou (24) v aktívnej polohe na pohyb kolienka (1921) pomocných platín (19).

MPK / Značky

MPK: D04B 15/06

Značky: okrúhly, stroj, pletací

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-283119-okruhly-pletaci-stroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Okrúhly pletací stroj</a>

Podobne patenty