Nosič na prichytenie hrdla fliaš

Číslo patentu: 283109

Dátum: 27.12.2002

Autori: Saulas Alain, Auclair Jean-michel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Súčasťou nosiča na prichytenie fliaš je hlavná plocha (20, 116) s dvoma protiľahlými koncami okrajov (70, 72, 170, 172), prvá ohybová čiara (32, 14) a prinajmenšom jeden otvor (44, 144) na vloženie fľaše (A). Otvor (44, 144) je umiestnený po oboch stranách prvej čiary ohybu (32, 134) a prerušuje ju. V hlavnej ploche (20, 116) je vyrazená prvá čeľusť (40, 140), ktorá vymedzuje prinajmenšom časť otvoru (44, 140). Čeľusť (40, 140) je prehnuteľne spojená s hlavnou plochou (20, 116) takým spôsobom, aby čeľusť (40, 140) bola vykloniteľná z roviny hlavnej plochy (20, 116) na zachytenie časti fľaše (A) po jej vložení do otvoru (44, 144). Čeľusť (40, 140) je spojená s hlavnou plochou (20, 116) druhou a treťou ohybovou čiarou (60, 62, 160, 162), ktoré sa od seba vzájomne rozbiehajú smerom k jednému koncu okraja (70, 72, 170, 172).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nosiča na prichytenie hrdla najmenej jednej fľaše.Sú známe nosiče s otvormi lúčovito rozmiestnenýmí na svojom obvode slúžiacimi na prichytenie fliaš, do ktorých je fľaša vložená otvorom, ktorého čeľuste túto fľašu zachytia pod jej vrchom alebo pod jej uzáverom. Tým je zabránené vykĺznutie fľaše z nosiča.Problém tohto typu nosičov je v hrúbke čeľustí, ktoré musia udržať vložené predmety. Tieto čeľuste podliehajú deformáciám a tým strácajú pevnosť.V patente US č. 3 387 879 je opisovaný rúrkovítý nosič predmetov s homou, spodnou a bočnými stenami, na ktorého homej stene je ohybová čiara spolu s radom vykloniteľných čeľustí sklopených dovnútra proti hrdlu fľaše, takže váha fľaše leží na okrajoch čeľuste. V spodnej časti nosiča sú otvory na vkladanie fliaš a jeho bočné steny majú nerovnakú výšku, a to napomáha bezpečnejšiemu zachyteniu hrdla fliaš.V patente EP 317 379 (Gervais) je opísané baliace zariadenie jednotlivých nosičov s fóliou a otvormi na vloženie predmetov a s dvomi súbežnými pruhmi, z ktorých po zložení vzniknú dve krátke súbežne chlopne, vystupujúce z výrezov v otvoroch.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje nosič na prichytenie hrdla fliaš, ktorého súčasťou je hlavná plocha vymedzená dvomi protiľahlými koncami okrajov s prvou čiarou ohybu vedenou paralelne medzi týmito okrajmi a najmenej jeden otvor na vloženie hrdla fľaše, ktorý je umiestnený po oboch stranách prvej čiary ohybu a prerušuje ju, ďalej prvá čeľusť, ktorá je vyrazená z hlavnej plochy a ktorou je vymedzená najmenej časť otvoru na vloženie hrdla fľaše, ďalej prehnuteľné spojenie čeľuste s hlavnou plochou na umožnenie vyklenutia čeľuste z roviny hlavnej plochy a následné uchopenie hrdla fľaše v otvore, pričom súčasťou tohto prehnuteľnćho spojenia je druhá a tretia ohybová čiara, ktoré sa od seba vzájomne rozbiehajú kjednemu z koncov hlavnej plochy na čiastočné zloženie hlavnej plochy pozdĺž prvej čiary ohybu pri vyklonení čeľuste z roviny hlavnej plochy. Podstata vynálezu spočíva vtom, že medzi druhou a treťou ohybovou čiarou je vedený prierez na prerušenie prvej ohybovej čiary a na čiastočné oddelenie čeľuste od hlavnej plochy.Vo výhodnom uskutočnení je súčasťou čeľuste dvojica okrajových plôšok prehnuteľne spojených prostrednou plôškou a pozdĺž druhej a tretej ohybovej čiary s hlavnou plochou, pričom prostredná plôška je od hlavnej plochy oddelená príerezom.V ďalšom výhodnom uskutočnení sú okrajová plôšky spojené s prostrednou plôškou pozdĺž štvrtej a piatej ohybovej čiary, pričom obidve tieto ohybové čiary sú umiestnene zvonku prvej ohybovej čiary.V ďalšom výhodnom uskutočnení nosič ďalej obsahuje druhú čeľusť, vyrazenú z hlavnej plochy, a vymedzujúcu najmenej časť otvoru, ktoráje prehnuteľne spojená s hlavnou plochou a umiestnená presne naproti prvej čeľuste.Výhodné je, keď sú s protiľahlými okrajmi hlavnej plochy prehnuteľne spojené dvojice bočných plôch, pričomtieto bočné plochy vystupujú svojimi okrajmi nad úroveň hlavnej plochy. Výhodne je tiež, ked nosič ďalej obsahuje homú plochu na spojenie homých okrajov bočných plôch na vytvorenie rúrkovitého tvaru spolu s hlavnou plochou.V ďalšom výhodnom uskutočnení nosič ďalej obsahuje homé voľné okraje bočných plôch na zachytenie časti hrdla fľaše po jeho vložení do otvoru.V ďalšom výhodnom uskutočnení nosič ďalej obsahuje prostriedok na vyklonenie voľných homých okrajov bočných plôch smerom k sebe po vložení fľaše do otvoru a na pevné zachytenie hrdla fľaše v otvore.V ďalšom výhodnom uskutočnení je súčasťou prostriedku spodná časť obidvoch bočných plôch, vystupujúca pod úroveň homej plochy na roztiahnutie spodných častí smerom od seba po vložení fľaše a na vyklonenie voľných okraj ov smerom k sebe.Prehľad obrázkov na výkresochVyhotovenia vynálezu budú bližšie názome opísané s odkazmi na priložené výkresy.Na obrázku 1 je znázornená rozložená fólia nosiča podľa tohto vynálezu.Na obrázku 2 je celkový pohľad na nosič vylisovaný z fólie z obrázka l.Na obrázku 3 je znázornená homá časť nosiča vylisovaněho z fólie z obrázka 1 pri pohľade z boku.Na obrázku 4 je znázornená rozložená fólia nosiča v inom vyhotovení tohto vynálezu.Na obrázku 5 je celkový pohľad na nosič vylisovaný z fólie z obrázka 3.Na obr. l je znázomená nespracovaná fólia 10 na vyhotovenie nosiča na prichytenie hrdla fliaš, ktorá je z tvrdého papiera alebo z podobne prehnuteľnćho plochého materiálu. Fólia je tvorená radom plôch nadväzujúcich jedna na druhú. Krajná plocha 12 je prehnuteľne spojená s bočnou plochou 14 pozdĺž čiary ohybu 24. Bočná plocha 14 je ďalej pozdĺž čiary ohybu 26 spojená prehnuteľne s homou plochou 16. Plochy 14 a 16 je takto možno vzájomne nastaviť do v podstate pravého uhla. l-íomá plocha 16 je spojená prehnuteľne s bočnou plochou 18 pozdĺž čiary ohybu 28. Plochy 16 a 18 je možno takisto vzájomne nastaviť do pravouhlej polohy, takže bočné plochy 14 a 18 tvoria neskoršie protiľahlé boky hotového nosiča. Homá plocha 18 je prehnuteľne spojená s hlavnou plochou 20 pozdĺž čiary ohybu 30, takže plochy 18 a 20 je možno vzájomne nastaviť do pravouhlej polohy, pričom horný panel 16 a hlavný panel 20 sú si vzájomne protiľahlé. Hlavná plocha 20 je pozdĺž čiary ohybu 34 spojená prehnuteľne s vystužovacou plochou 22, a to umožňuje ich vzájomné nastavenie do pravouhlej polohy, pričom v hotovom nosiči je vystužovacia plocha 22 pevne posadená na bočnú plochu 14.Z obr. 1 je zrejmé, že do hlavnej plochy 20 je vylisovaný rad troch šesťuholnikových otvorov 44, ktorých protiľahlé okraje tvoria čeľuste 40 na príchytenie hrdla fľaše. Oba okraje čeľuste 40 sú vytvorené troma plôškami 50, 52 a 54, ktoré sú vymedzené čiarami ohybu 56 a 58. Krajné plôšky 50 a 54 sú navyše spojene s hlavnou plochou 20 pozdĺž čiar ohybu 60 a 62, pričom stredové plôška 52 je od hlavnej plochy 20 oddelená prierezom 64. Cez hlavnú plochu 20 prechádza ďalej stredná nesúvislá čiara ohybu 32,ktorá tvorí os stredových plôšok 52 čeľuste 40. V zostave SK 283109 B 6nej podobe sú plôšky 50, 52 a 54 vychýlené z tejto osi pozdlž čiar ohybu 56 a 58, a spolu s čiarou ohybu 32 určujú podobu hlavnej plochy 20. Súčasťou prostredného šesťuholníkového otvoru 44 sú dve protiľahlé chlopne 42.V hornej ploche 16 je vychýlením dvoch protiľahlých polkruhovitých otvorov na prsty 38 na koncoch ohybovej čiary 36 a ich pretlačením homou plochou 16 vytvorená rukoväť H. Otvory na prsty 38 sú z homej plochy 16 vychýlené pozdĺž súbežných ohybových čiar 74 a 76. Medzi ohybovými čiarami 74 a 76 sa súbežne s oboma okrajmi homej plochy 16 nachádza ohybová čiara 36. Táto časť homej plochy 16 medzi ohybovými čiarami 74 a 76 sa po uchopení nosiča prstami vykloní smerom von a zloží pozdlž ohybovej čiary 36, ktorá tak napomáha zníženiu tlaku v otvoroch na prsty a tak posilňuje rukoväť.Na obr. 2 je znázomený hotový zostavený nosič. Nosič je vytvorený postupným preložením všetkých plôch, a to tak, že plocha 22 leží na ploche 14, a tým je dosiahnutá rúrkovitá podoba nosiča. Plochy 14 a 16 sú preložené pozdlž ohybovej čiary 26 do pravouhlej podoby, rovnako tak plochy 16 a 18, 18 a 20, 20 a 22 sú preložené do pravého uhla pozdlž ohybových čiar 28, 30 a 34. Rúrkovitá podoba nosiča na obr. 2 je dosiahnutá pevným spojením bočných plôch 14 a 22 pomocou lepidla, alebo iného vhodného prostriedku.Na obr. 3 je znázomené hrdlo fľaše vložené do otvoru 44. Vložením fľaše dochádza k rozovretiu čeľusti 40 a ich vychýleniu z roviny hlavnej plochy. Vychýlením čeľustí 40 dochádza k čiastočnému zloženiu hlavnej plochy 20 pozdlž ohybovej čiary 32, ktoré napomáha väčšiemu otvoreniu otvorov. Pružnosť hlavnej plochy zaručuje dostatočné zovretie hrdla fľaše po jeho vložení do otvom nosiča. Funkcia prierezu 64 je ďalej taká, že napomáha tlaku tohto zovretia.Na obr. 4 je uvedené ine vyhotovenie tohto vynálezu,ktore znázorňuje rozloženú fóliu 110 nosiča na prichytenie hrdla fľaše vyrobenú z tvrdého papiera, alebo iného, podobne prehnuteľného plochého materiálu. Súčasťou fólie je plocha výstuže 112, ktorá je pozdlž čiary ohybu 130 prehnuteľne spojená so strednou plochou 114. Cez prehnutie sú obe plochy zložené na seba. Suedná plocha 114 je prehnuteľne spojená s hlavnou plochou 116 cez ohybovú čiam 132, ktorá umožňuje zloženie plôch 114 al 12 von z roviny fólie. Hlavná plocha 116 je takisto pozdlž ohybovej čiary 136 prehnuteľne spojená so strednou plochou 118, ktoráje rovnakým spôsobom pozdlž ohybovej čiary 138 prehnuteľne spojená s plochou výstuže 120, takže cez prehnutie je možné plochy 118 a 120 zložiť na seba. Ohybová čiara 136 umožňuje zložiť plochy 118 a 120 vonku z roviny fólie.Z obr. 4 je zrejmé, že v hlavnom paneli 116 je vylísovaný rad troch šesťuholníkových otvorov 144, ktorých protiľahlé strany sú opatrené čeľusťami 140. Každá čeľusť sa skladá z troch plôšok 150, 152 a 154, ktore sú navzájom spojené čiarami ohybu 156 a 158. Krajné plôšky 150 a 154 sú ďalej spojené s hlavnou plochou 116 cez ohybové čiary 160 a 162, pričom stredná plôška 152 je od hlavnej plochy 116 oddelená prierezom 164. Cez hlavnú plochu 116 prechádza po jej celej dĺžke stredná nesúvislá čiara ohybu 134,ktorá tvorí os stredných plôšok 152 každej čeľuste 140. V zostavenej podobe sú plôšky 150, 152 a 154 vyklonené z tejto osi pozdlž ohybových čiar 156 a 158 a spolu s čiarou ohybu 134 určujú podobu hlavnej plochy 116.Do plochy výstuže 120 sú v pozdlžnom smere vyrezane dva výrezy 166, ktorých pretlačením vzniknú tvory na uchopenie nosiča.Pri zostavovaní nosiča sú najprv plochy 112 a 114 zložené na seba pozdĺž ohybovej čiary 130 a rovnako tak sú zložené na seba plochy 118 a 120 pozdlž ohybovej čiary138. Plochy 112 a 114 zlepíme lepidlom alebo iným vhodným prostriedkom, takže vytvoria celistvú bočnú plochu. Rovnakým spôsobom zlepíme plochy 120 a 118, ktoré vytvoria druhú celistvú bočnú plochu. Tieto bočné plochy prehneme pozdlž ohybových čiar 132 a 136 vzhľadom na hlavnú plochu 116 do pravého uhla.Hrdlo fľaše A vložíme do otvoru 144. Tak nastane roztiahnutie spodných častí plôch 112 a 120 telom fľaše A a medzera G 1 medzi spodnými časťami oboch plôch sa zväčší. V dôsledku tohto sa zrnenší medzera G 2 medzi homými časťami plôch 112 a 120 a pevne zachytí hrdlo fľaše A vonkajšími okrajmi 150 a 152. Pretlačenlm hrdla fľaše A sa takisto vyklonia čeľuste 140 z pôvodnej roviny a prehnú hlavné plochy 116 pozdĺž čiary ohybu 134. V dôsledku toho sa ešte viac roztiahnu otvory 144. Po zachyteni hrdla fľaše (alebo záveru fľaše) čeľusťou 140 je pružnosť hlavnej plochy záruka dostatočného zovretia hrdla fľaše čeľusťou 140. Prierez 164 slúži na zvýšenie tlaku zovretia čeľuste 140.Tento vynález a jeho uprednostňovane vyhotovenia opisujú nosič fliaš, ktorý je dostatočne pevný, aby nemohlo nastať uvoľnenie fliaš, ale zároveň je i dostatočne pružný na ľahké ukladanie fliaš. Uprednostňovaný tvar fólie umožňuje minimálnu spotrebu použitého materiálu. Batéria fliaš môže byť do nosiča uložená ručne alebo na automatickej linke. Predpokladáme, že použitie nášho vynálezu nemusí byť obmedzené iba na prepravu fliaš prichytených za hrdlo alebo za uzáver fľaše.l. Nosič na prichytenie hrdla fliaš, ktorého súčasťou je hlavná plocha (20, 116) vymedzená dvomi protiľahlými koncami okrajov (70, 170, 172) s prvou čiarou ohybu (32,134) vedenou paralelne medzi týmito okrajmi a najmenej jeden otvor (44, 144) na vloženie hrdla fľaše, ktorý je umiestnený po oboch stranách prvej čiary ohybu a prerušuje ju, ďalej prvá čeľusť (40, 140), ktorá je vyrazená z hlavnej plochy a ktorou je vymedzená najmenej časť otvoru na vloženie hrdla fľaše, ďalej prehnuteľne spojenie čeľuste s hlavnou plochou na umožnenie vyklenutia čeľuste z roviny hlavnej plochy a následné prichytenie hrdla fľaše v otvore,pričom súčasťou tohto prehnuteľného spojenia je druhá a tretia ohybová čiara (60, 62, 160, 162), ktoré sa od seba vzájomne rozbiehajú k jednému z koncov hlavnej plochy na čiastočne zloženie hlavnej plochy pozdlž prvej čiary ohybu pri vyklonení čeľuste z roviny hlavnej plochy,vyznačujúci sa tým, že medzi druhou a treťou ohybovou čiarou (60, 62, 160, 162) je vedený prierez (64, 164) na prerušenie prvej ohybovej čiary (32, 134) a na čiastočné oddelenie čeľuste (40, 140) od hlavnej plochy2. Nosič na prichytenie hrdla fliaš podľa nároku l,vyznačujúci sa tým, že súčasťou čeľuste(40, 140) je dvojica okrajových plôšok (50, 54, 150, 154) prehnuteľne spojených prostrednou plôškou (50, 52) a pozdlž druhej a tretej ohybovej čiary (60, 62, 160, 162) s hlavnou plochou (20, 116), pričom prostredná plôška je od hlavnej plochy oddelená prierezom (64, 164).3. Nosič na prichytenie hrdla fliaš podľa nároku 2,vyznačujúci sa tým, že okrajová plôšky(50, 54, 150, 154) sú spojené s prostrednou plôškou (52,152) pozdlž štvrtej a piatej ohybovej čiary (56, 58, 156,158), pričom obidve tieto ohybová čiary sú umiestnené zvonku prvej ohybovej čiary (32, 134).4. Nosič na prichytenie hrdla fliaš podľa nároku l,vyznačujúci sa tým, že ďalej obsahuje druhú čeľusť (40, 140), vyrazenú z hlavnej plochy, a vymedzujúcu najmenej časť otvoru (44), ktorá je prehnuteľne spojená s hlavnou plochou a umiestnená presne naproti prvej čeľuste (40, 140).5. Nosič na prichytenie hrdla fliaš podľa nároku l,vyznačujúci sa tým, žesprotiľahlýmiokrajmi hlavnej plochy (20, 116) sú prehnuteľne spojené dvojice bočných plôch (18, 22, 114, 118, 112, 120), pričom tieto bočné plochy vystupujú svojimi okrajmi nad úroveň hlavnej plochy.6. Nosič na prichytenie hrdla fliaš podľa nároku 5,vyznačujúci sa tým, že ďalej obsahuje homú plochu (16) na spojenie homých okrajov bočných plôch (18, 22, 114, 118, 112, 120) na vytvorenie rúrkovitćho tvaru spolu s hlavnou plochou (20, 116).7. Nosič na prichytenie hrdla fliaš podľa nároku 5,vyznačujúci sa tým, že ďalej obsahuje homé voľné okraje (250, 252) bočných plôch na zachytenie časti hrdla fľaše (H) po jeho vložení do otvoru (44, 144).8. Nosič na prichytenie hrdla fliaš podľa nároku 7,vyznačujúci sa tým, že ďalej obsahuje prostriedok 032,136) na vyklonenie voľných homých okrajov (250, 252) bočných plôch smerom k sebe po vložení fľaše (A) do otvoru (44, 144) a na pevné zachytenie hrdla fľaše v otvore.9. Nosič na prichytenie hrdla fliaš podľa nároku 8,vyznačujúci sa tým, že súčasťou prostriedku (132, 135) je spodná časť obidvoch bočných plôch(112, 120), vystupujúca pod úroveň homej plochy (l 16) na roztiahnutie spodných častí smerom od seba po vložení fľaše a na vyklonenie voľných okrajov (250, 252) smerom k sebe.

MPK / Značky

MPK: B65D 71/48, B65D 71/46

Značky: fliaš, hrdla, nosič, prichytenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-283109-nosic-na-prichytenie-hrdla-flias.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosič na prichytenie hrdla fliaš</a>

Podobne patenty