Poduška a spôsob jej výroby

Číslo patentu: 283098

Dátum: 27.12.2002

Autori: Roth Jacques, Schmitt Daniel, Manigold Alain

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Poduška obsahuje textilný materiál, fóliu z polyuretánovej peny a vypchávky z polyuretánovej peny, pričom v smere od jej vonkajšieho povrchu k jej vnútru je textilný materiál (2), fólia z polyuretánovej peny (3) s otvorenými a vzájomne spojenými pórmi, tvoriace podšívku textilného materiálu (2), perforované adhéznou fóliou (4), ktorej materiál je obsiahnutý v povrchových póroch fólie z polyuretánovej peny (3) a vypchávku (8) z polyuretánovej peny odliate in situ. Ďalej je opísaný spôsob výroby tejto podušky.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka podušky, zahŕňajúcej textilný materiál,fóliu z polyuretánovej hmoty a vypchávky z polyuretánovej peny, a spôsobu výroby tejto podušky.V súčasnosti sa na odlievanie penivej polyuretánovej zmesi do textilného povlaku, ktorý bol predtým usporiadaný vo forme, používajú hlavne dva odlišné spôsoby.Prvý z týchto existujúcich spôsobov je založený na tom, že sa na textilný povlak predbežne naneste tesná uzatváracia vrstva tvorená kaučukovým polyuretánovým alebo obdobným filmom, ktorá bráni uvedenej penivej zmesi preniknúť cez oká textilného materiálu tvoriaceho textilný povlak.Okrem toho udržiava táto tesná uzatváracia vrstva textilný povlak V tesnom kontakte s vnútorným povrchom formy v dôsledku nasávania, ktoré je realizované cez otvory v povrchu formy. Táto uzatváracia vrstva nie je pri nasledovnom zahriatí uskutočnenom s cieľom polymerízácie peny vôbec štruktúrne moditikovaná.Hlavná nevýhoda tohto spôsobu je v tom, že v dôsledku utesnenia textilného povlaku uvedenou tesnou uzatváracou vrstvou dochádza k výraznému zhoršeniu klimatického komfortu takto vyrobeného matraca, najmä následkom potenia používateľa tohto matraca pri kontakte jeho tela s povrchom povlaku matraca, ktorý neprepúšťa pamú fázu.Druhý z uvedených existujúcich spôsobov je založený na tom, že sa na textilný povlak nanesie na spôsob uzatváracej vrstvy pružná a ohybná fólia z polyuretánovej peny,ktorá bola predtým odrezaná z bloku polyuretánovej peny.Tento spôsob poskytuje uspokojivé výsledky iba za predpokladu, že táto fólia polyuretánovej peny má mikrocelulárny charakter, čo znamená, že málo prepúšťa vzduch vzhľadom na to, že obsahuje málo otvorené a málo vzájomne prepojené vakuoly. Výhodou v tomto prípade je, že penivá hmota príliš neprenikne cez vakuoly tejto fólie polyuretánovej peny, čím sa takto zabráni aspoň sčasti fenoménu stvrdnutia hraničnej vrstvy, nazývanej kartónový efekt a spôsobenému zhustením penivej zmesi v tejto oblasti. Napriek tomu pri výrobe uvedených blokov polyuretánovej peny je veľmi náročné zvládnuť požadovanú priestupnosť polyuretánovej peny, preto i cez všetky uskutočnené opatrenia je veľká časť produkcie tejto peny defektná vzhľadom na nežiaducu príliš veľkú priepustnosť tejto polyuretánovej peny. V prípade použitia takejto defektnej peny spôsobí preniknutie príliš veľkého množstva penivej hmoty do vakuol fólie mikrocelulárnej peny, čo má zasa za následok vytvorenie už uvedenej kôrky v dôsledku zhustenia penivej zmesi, t. j. kartónový efek . Tento kartónový efekt je nepríjemný pre používateľa matraca vzhľadom na už spominane zníženie klimatického komformu a nežiaduce pre výrobcu vzhľadom na plytvanie značnej časti penivej hmoty, ktorá sa takto zbytočne stratí v zhustenej kôrke penivej zmesi.Miesto fólie mikrocelulámej zmesi je možné rovnako použiť fóliu poddajnej zmesi, ktorá bola predtým splstnatená teplom. Ale aj pri tejto realizácii dochádza k uvedeným nedostatkom.Okrem toho nie je možné pri naposledy uvedených realízáciách držať textilný povlak v tesnom kontakte s vnútorným povrchom ideálnym spósobom, t. j. nasàvaním realízovaným eez perforovaný povrch formy, vzhľadom na to,že uvedená uzatváracia vrstva je pri týchto realizáciách tvo rená fóliou mikrocelulárnej peny alebo fóliou splstnatenej peny, ktoré sú obidve porézne, a preto i prepúšťajúce vzduch. Pretože cez uvedené fólie prechádza vzduch, nie je možné medzi textilným povlakom a vnútomou stenou formy vytvoriť podtlak, ktorý by pritlačil textilný povlak k stene formy.Cieľom vynálezu je eliminovať uvedené nedostatky a získať matrac odlíaty in situ do textilného povlaku pri zachovaní výhod tak techniky tesného fimu, pri ktorej nedochádza ku kartónovćmu efektu ani k strate penivej zmesi v dôsledku uvedenej tvorby kôrky zhustením penivej hmoty a pri ktorej je možné držať textilný povlak vo forme účinkom nasávania, ako i techniky pórovitej zatváracej vrstvy, pri ktorej sa dosahuje priestupnosť textilného povlaku vodnou parou, čo má za následok vynikajúci klimatický komfort matraca.Okrem toho je rovnako cieľom vynálezu zlepšenie formovania vypchávok z polyuretánovej peny odlievaných in situ do textilného povlaku tým, že sa potlačí mechanické otváranie vakuol peny po vybraní uvedených vypchávok z formy.Predmetom vynálezu je poduška zahŕňajúca textilný materiál, fóliu z polyuretánovej hmoty a vypchávku z polyuretánovej peny, ktorej podstata spočíva v tom, že v smere od jej vonkajšieho povrchu k jej vnútru, textilný materiál,fóliu z polyuretánovej peny s otvorenými a vzájomne spojenými pórmí, tvoriace podšívku textilného materiálu, perforovanú adhéznou fóliou, ktorej materiál je obsiahnutý v povrchových póroch fólie z polyuretánovej peny, a vypchávku z polyuretánovej peny, odliate in situ.Výhodne poduška podľa vynálezu obsahuje sekundárnu fóliu z polyuretánovej peny, uloženú medzi perforovanú adhéznu fóliu a vypchávku z polyuretánovej peny. Predmetom vynálezu je tiež spôsob výroby uvedenej podušky odliatím vypchávky z polyuretánovej peny do textilného povlaku uloženého vo forme, ktorého podstata spočíva v tom, že sa do formy uloží textilný materiál vybavený podšívkou tvorenou fóliou z polyuretánovej peny s otvorenými a vzájomne Spojenými pórmi a na túto podšívku sa uloží nepriepustná adhézna fólia, potom sa takto vytvorená sendvičová sústava pritlačí nasíaknutím k vnútomej stene formy a do tejto formy sa potom odleje penová polyuretánové zmes, ktorá po uzatvorení formy expanduje a gélovatie,potom sa uskutoční mikroperforácia nepriepustnej adhéznej fólie. Výhodne je pri spôsobe podľa vynálezu sendvičová sústava tvorená tak tkaným, pleteným alebo netkaným textilným materiálom, ako i fóliou z polyuretánovej peny s otvorenými a vzájomne Spojenými pórmi, ktorá bola predbežne spojená s textilným materiálom prilepením alebo tepelným zváraním a konečne nepriepustnou adhéznou fóliou, ñxovanou na fóliu z polyuretánovej peny s otvorenými a vzájomne Spojenými pórmi nasíaknutím vytvoreným vákuovým odsávaním, pričom toto nasávanie rovnako tlačí sendvičovú sústavu k vnútornej stene formy a drží sendvičovú sústavu v tejto polohe, najmä v priebehu odlievanía penovej polyuretánovej zmesi. Výhodne sa pri spôsobe podľa vynálezu mikroperforácie nepriepusmej adhéznej fólie uskutočňuje až po úplnej expanzii polyuretánovej peny vo forme súčasným zahriatlm sendvičovej sústavy na teplotu mäknutia adhéznej ncpriepustnej fólie a odsávaním v úrovni vnútomej steny formy, ktoré je ukončené vytvorením mikrotrhlín v nepriepustnej adhéznej fólii s fóliou zpolyuretánovej peny s otvorenými a vzájomne Spojenými póm 1 i tepelným stavením.Výhodne sa pri spôsobe podľa vynálezu expandovaná penová polyuretánová zmes v priebehu gélovatenia vystaví v dôsledku mikroperforácie nepriepustnej adhéznej fólie depresii vnútri pórovitej hmoty vytvorenej vákuovým odsávaním.Výhodne má pri spôsobe podľa vynálezu fólia z polyuretánovej peny s otvorenými a vzájomne Spojenými pórmi hrúbku 1 až 3 mm a hustotu 20 až SOg/dm, výhodne 25 až 35 g/dm.Výhodne je pri spôsobe podľa vynálezu nepriepustná adhézna fólia vytvorená na báze polyuretánu a má teplotu mäknutia 60 až 50 °C a hrúbku 30 až 60 míkrometrov.Výhodne pri spôsobe podľa vynálezu sendvičová vrstva navyše zahŕňa sekundárnu fóliu z polyuretánovej peny uloženú na adhéznej nepriepustnej fólii a tvoriacej bariérovú vrstvu medzi adhéznou nepriepusmou fóliou a penovou polyuretánovou zmesou v priebehu expanzie a gélovatenia penovou zmesou.V nasledujúcej časti opisu bude vynález bližšie objasnený na konkrétnom uskutočnení vynálezu, ktoré má ale iba ilustratívny charakter a ktoré vlastný rozsah vynálezu neobmedzuje. Vynález bude súčasne osvetlený pomocou odkazov na pripojené výkresy.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l znázorňuje rozložené perspektívne zobrazenie komplexu textilného materiálu, fólie z polyuretánovej peny s otvorenými a vzájomne Spojenými pórmi a perforovanej adhéznej fólie, určeného na vytvorenie textilného povlaku matracaobr. 2 znázorňuje rozložené perspektívne zobrazenie iného realizačného variantu komplexu, určeného na vytvorenie textilného povlaku matracaobr. 3 znázorňuje priečny rez formou na formovanie podušky spôsobom podľa vynálezu v jednotlivých pracovných etapách (obr, 3 A, obr. 3 B a obr. 3 C) aobr. 4 znázorňuje diagram teplôt v úrovni uvedeného komplexu a tlakov v pene pri uskutočňovaní spôsobu podľaV súlade s vynálezom a rovnako, ako to ukazujú obr. 3 A, 3 B a 3 C, je spôsob podľa vynálezu založený na tom, že sa do formy 1 postupne usporiada textilný materiál 2 dublovaný fóliou z polyuretánovej peny 3 s otvorenými a vzajomne Spojenými pórmi a perforovaná ahézna fólia 4, potom sa takto získaný komplex 5, určený na vytvorenie textilnćho obkladu podušky, pritlačí nasávaním na vnútomú stenu 6 formy l a do tejto formy 1 sa potom odleje penivá polyuretánové zmes 7, ktorá sa nechá po uzatvorení formy expandovať a nadobudnúť gćlovú formu, potom sa uskutoční mikroperforácia uvedenej perforovanej adhéznej fólie 4, ktorá urobí túto fóliu dobre priestupnú vodnou parou a ktorá umožní vytvoriť vo vypchávke 8 v priebehu získavania gélovej formy účinkom nasávania depresiu takou mierou, že vypchávka 8 tvorená penou má po polymerácií a vybratí z formy otvorené a vzájomne spojene konštitutívne póry 11.Podľa prvého znaku vynálezu znázomeného na obr. 1 je komplex 5 tvorený tak textilným materiálom 2, ktorý môže byť tkaný, pletený alebo netkaný, ako aj fóliou z po lyuretánovej peny 3 s otvorenými a vzájomne spojenými pórmi, ktorá bola nanesená predbežne na uvedený textilný materiál 2 prilepením alebo spojením účinkom tepla a konečne perforovanou adhéznou fóliou 4 na uvedenej fólii z polyuretánovej peny 3 nasávaním rezultujúcim z odvádzania vzduchu z formy otvormi v jej stene, pričom uvedene nasávanie rovnako umožní tesne priľahnutíe uvedeného komplexu 5 na vnútomú stenu 6 formy 1 a fixovanie tohto komplexu 5 v tejto polohe vo fonne, najmä v priebehu odlievania peny 8.V súlade s vynálezom sa mikroperforácia perforovanej adhéznej fólie 4 uskutoční po úplnej expanzii vypchávky 8 vo forme 1 súčasným zahriatím komplexu 5 na teplotu mäknutia uvedenej perforovanej ahéznej fólie 4 a vákuovým odsávaním v úrovni vnútornej steny 6 formy 1, čo spôsobi prenikaníe zmäknutej perforovanej adhéznej fólie 4 pôsobením nasávania do povrchových pórov fólie z polyuretánovej peny 3 s otvorenými a vzájomne spojenými pórmi a teda dosiahnutí výrazného predĺženia uvedenej perforovanej adhéznej fólie 4 v miestach uvedených povrchových pórov zakončeného mikroprasklinami vzniknutými v uvedenej perforovanej adhéznej fólii 4, čo má rovnako za následok spojenie uvedenej perforovanej ahédznej fólie 4 s uvedenou fóliou z polyuretánovej peny 3 s otvorenými a vzájomne spojenými pórmi vzájomným tepelným stavením.V skutočnosti tento proces prebieha tak, že len čo je perforovaná ahézna fólia 4 zahriata na teplotu mäknutia, má tendenciu v dôsledku vákuového odsávanía prenikať následkom nasávania dovnútra povrchových pórov fólie z polyuretánovej peny 3 s otvorenými a vzájomne spojenými pórmi, na ktorej je uložený. Uvedené nasávanie vyvoláva v miestach malých priehlbní tvoriacich povrchové póry polyuretánovej penovej fólie výrazné bodové predĺženie adhéznej perforovanej fólie 4 do tej miery, že sa nakoniec uvedená perforovaná adhézna fólia 4 v týchto bodoch pretrhne alebo sa aspoň výrazne zoslabí. Táto pôvodne tesná fólia sa tak stane mikroporéznou a teda i priestupnou najmä vodnou parou. Okrem toho je potom scelená stavenímm s podkladovou fóliou z polyuretánovej peny 3 s otvorenými a vzájomne spojenými pórmi.Okamih začatia ohrievania komplexu 5 koinciduje s koncom expanzie polyuretánovej vypchávky 8 vo forme 1,pričom čas expanzie uvedenej polyuretánovej vypchávky 8 je presne známy a je daný chemickým uložením východiskovej penivej polyuretánovej zmesi 7.Tato penivá polyuretánové zmes 7 môže byť zvolená nezávisle od celého radu známych formulácií penivých zmesí, medzi ktoré napríklad patria peny na báze isokyanátu typu MDI alebo typu TDI.Podľa ďalšieho znaku vynálezu je polyuretánové expandovaná vypchávka 8 v priebehu získavania gélovej formy vystavená následkom mikroperforovania pôvodne tesnej perforovanej adhéznej fólie 4 depresii, vyvolanej vnútri celulámej hmoty 9 vákuovým odsávaním a spôsobujúcej popraskanie najtenších stien 10 pórov 11, čo má za následok, že sa po polymerácii získa vypchávka 8 tvorená polyuretánovou penou tvorenou otvorenými a vzájomne spojenými pórmi 11, K tomu dôjde v dôsledku toho, že plyuretánová expandovaná vypchávka 8 je v priebehu získavania gélovej formy ešte veľmi krehká, a preto í spôsobilá na to, aby uvedená depresia vytvorená vnútri celulámej hmoty 9 vyvolala popraskanie pórov 11.V súlade s výhodným uskutočnením vynálezu má fólia z polyuretánovej peny 3 s otvorenými a vzájomne spojenými pórmi hrúbku l až 3 milímetre a hustotu 20 až 50 g/dm, výhodne 25 až 35 g/dm. Pokial ide o perforovanúadhéznu fóliu 4, je táto fólia vytvorená na báze polyuretanu a má teplom mäknutia v rozmedzí medzi 60 až 80 °C a hrúbku 30 až 60 mikromctrov.Táto adhezna fólia na vytvorenie perforovanej adhéznej fólie 4 existuje tak pod označením Platilon, ktorý je komerčne dostupný od firmy Atochem, ako i pod označením Puro, ktorý je komerčne dostupný od firmy Cuttacolle. Ale v rámci vynálezu môžu byť použité perforovanć adhézne fólie 4 na báze polyamidov, ich kopolymćrov alebo analogických materiálov, pričom to vôbec nepriaznivo neovplyvní dosiahnutý účinok vynálezu. Okrem toho môže byť komplex 5 už prefabrikovaný pred jeho uložením do formy,to znamená, že už v sebe môže mať inkorporovanú uvedenú adhéznu fóliu.Ako je to zrejmé z obr. 4, je možné pomocou uloženia adekvátnych snímačov do formy 1 sledovať vývoj teploty T (krivka C) v úrovni komplexu 5 a jej vplyv na vývoj tlaku P (krivka C) plynu vnútri celulárnej hmoty 9 polyuretánovej vypchávky 8. Týmto spôsobom môže byť stanovený presný okamih uskutočnenia mikroperforácie perforovanej adhěznej fólie 4. V skutočnosti ide o okamih, označený na krívke C bodom A, ked tlak P v polyuretánovej pene začne rýchle klesať. Z obrázka 4 vyplýva, že operácia zvýšenia teploty komplexu 5, zmäknutie perforovanej adhěznej fólie 4 a mikroperforácia tejto fólie celkom trvajú asi 40 sekúnd.Podľa variantu uskutočnenia vynálezu zobrazeného na obr. 2 obsahuje komplex 5 ešte sekundárnu fóliu z polyuretánovej peny 12, uloženú na perforovanej adhéznej fólii 4 a tvoriacu uzatváraciu celulámu vrstvu medzi uvedenou perforovanou adhéznou fóliou 4 a penivou polyuretánovou zmesou 7 v priebehu expanzie a nadobúdania gélovej formy penivej polyuretánovej zmesi 7.Prítomnosť tejto sekundámej fólie z polyuretánovej peny 12, ktorá má výhodne hrúbku 1 až 2 milimetre, umožňuje takto zabrániť vystuženiu uvedenej perforovanej adhéznej fólie 4 odliatkovou kôrkou vytvorenou polyuretánovou vypchávkou 8 v priebehu jej expanzie ajej nadobúdania gćlovej formy. Tým sa dosiahne zlepšená mikroperforácia uvedenej perforovanej adhéznej fólie 4, čo má za následok zvýšenú priestupnosť povrchu vypchávky rezultujúceho matraca vodnou parou.V súlade s výhodnou formou uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu, zobrazenou na obr. 3 A, obr. 3 B a obr. 3 C,sa vákuové odsávanie uskutočňuje pomocou vákuovej komory 13 spojenej napríklad cez ventil 14 s generátorom vákua, pričom vákuová komora 13 je s formou 1 spojená otvormi 15 malých rozmerov, uskutočnenými vo vnútomej stene 6 formy 1. Komplex 5 je vo forme rovnako tesne fixovaný rámom 16, ktorý je po vstreknutí penivej polyuretánovej zmesi 7 prekrytý vekom 18. Vstrekovanie penivej polyuretánovej zmesi 7 sa uskutočňuje hlavou 17 odlievacieho stroja.Okrem toho sa zahrievanie komplexu 5 s cieľom mikroperforácie perforovanej adheznej fólie 4 výhodne uskutočňuje pomocou tlačených obvodov 19 usporiadaných na vnútomej stene 6 formy 1. Tieto stlačené obvody môžu byť rovnako vybavené otvormi umožňujúcimi odsávanie vzduchu zvnútra formy 1. Ale je samozrejme možne použiť i iné typy ohríevacích systémov spojených s formou l, ako napríklad systémov založených na cirkulácii pary alebo teplej tekutiny V stene formy alebo systémov elektrických odporov iných než už uvedené tlačené obvody 19.Poduška získaná spôsobom podľa vynálezu po vybrati z formy obsahuje vypchávku 8 z polyuretánovej peny povlečenú textilným povlakom a tvorenou otvorenými a vzájomne Spojenými pórmi, pričom uvedená vypchávka 8 z polyu retánovcj peny je na povrchu prepúšťajúca vodnú paru a nemá žiadne povrchové stvrdnutie, najmä V dôsledku zhustenia penivej polyuretánovej zmesi 7 v úrovni textilného povlaku.Vzhľadom na to už nie je potrebné nasledovné kalandrovanie uvedenej vypchávky. Priepustnosť povrchu vypchávky je taká, že povrch upchávky umožňuje prechod 1150 až 1250 g vodnej pary cez jeden plošný meter povrchu vypchávky za hodinu (Renaultova metóda č. 1435). Pripojenie uvedenej fólie 12 polyuretánovej peny ku komplexu 5 pred formovaním dokonca umožňuje dosiahnuť prechod 1350 g vodnej pary cez jeden plošný meter povrchu vypchávky za hodinu. Klimatický komfort matraca vyrobeného spôsobom podľa vynálezu je teda pozoruhodny.Je samozrejme, že vynález nie je obmedzený na opísane konkrétne uskutočnenie vynálezu, zobrazené na pripojených obrázkoch. Je samozrejme, že toto konkrétne uskutočnenie má iba islustratívny charakter a že ním nie je rozsah vynálezu žiadnym spôsobom obmedzený. Tak sú možné rôzne modifikácie opísaného uskutočnenia, zahŕňajúceho najmä nahradenie jednotlivých prvkov vynálezu ich technickými ekvivalentmi. Tieto a všetky ďalšie samozrejme modifikácie vynálezu patria rovnako do rozsahu vynálezu.1. Poduška zahŕňajúca textilný materiál, fóliu z polyuretánovej peny a vypchávku z polyuretánovej peny, v y z n a č u j ú c a s a tý m , žeje tvorená kompozitnou zostavou zahŕňajúcou v smere od jej vonkajšieho povrchu k jej vnútru, textilný materiál (2), fóliu z polyuretánovej peny(3) s otvorenými a vzájorrme Spojenými pórmi, tvoríace podšívku textilného materiálu (2), perforované adhéznou fóliou (4), ktorej materiál je obsiahnutý v povrchových póroch fólie z polyuretánovej peny (3), a vypchávku (8) z polyuretánovej peny, odliate in situ.2. Poduškapodľanároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že obsahuje sekundámu fóliu z polyuretánovej peny(12), uloženú medzi perforovanú adhéznu fóliu (4) a vypchávku (8) z polyuretánovej peny.3. Spôsob výroby podušky podľa nároku l odliatím vypchávky z polyuretánovej peny do textilného povlaku uloženćhovoformąvyznačuj úci sa tým,žesa do formy uloží textilný materiál vybavený podšívkou tvorenou fóliou z polyuretánovej peny s otvorenými a vzájomne spojenými pórmi a na túto podšívku sa uloží nepriepustnâ adhézna fólia, potom sa takto vytvorená sendvičová sústava pritlačí nasatim k vnútornej stene formy a do tejto formy sa potom odleje penová polyuretánová zmes, ktorá po uzatvorení formy expanduje a gćlovatie, potom sa uskutoční mikroperforácía nepriepustnej adhéznej fólie.4. Spôsobpodľanárokulvyznačuj úci sa t ý m , že sendvičová sústava je tvorená tak tkaným, pleteným alebo netkaným textilným materiálom, ako i fóliou z polyuretánovej peny s otvorenými a vzájomne Spojenými pórmi, ktorá bola predbežne spojená s textilným materiálom prilepením alebo tepelným zváraním a konečne nepriepustnou adhćznou fóliou, fixovanou na fóliu z polyuretánovej peny s otvorenými a vmjomne Spojenými pórmi nasatim vytvoreným vákuovým odsàvaním, pričom toto nasávanie rovnako tlačí sendvičovú sústavu k vnútornej stene formy a drží sendvičovú sústavu v tejto polohe, najmä v priebehu odlievania penovej polyuretánovej zmesi.5. Spôsob podľa nároku 3 alebo 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa mikroperforácia nepríepustnej adhéznej fólie uskutočňuje až po úplnej expanzii polyuretánovej peny vo forme súčasným zahriatím sendvičovej sústavy na teplotu mäknutia adhéznej nepriepustnej fólie a odsávaním v úrovni vnútomej steny formy, ktoré je ukončené vytvorením míkrotrhlín v nepriepusmej adhéznej fólii s fólíou z polyuretánovej peny s otvorenými a vzájomne spojenými pórmi tepelným stavenim.6. Spôsob podľa niektorého z nárokov 3 až 5, v y značujúci sa tým, že expandovaná penová polyuretánové zmes sa v priebehu gélovatenia vystaví v dôsledku mikroperforácie nepriepustnej adhéznej fólie depresii vnútri pórovej hmoty vytvorenej vákuovým odsávaním.7. Spôsob podľa niektorého z nárokov 3 až 6, v y značuj ú ci sa tým, že fóliaz polyuretánovej peny s otvorenými a vzájomne Spojenými pónni má hrúbku l až 3 mm a hustotu 20 až 50 g/dm, výhodne 25 až 35 g/dm.S. Spôsob podľa niektorého z nárokov 3 až 7, v y značuj úci sa tým, že nepriepustná adhézna fólia je vytvorená na báze polyuretánu a má teplotu mäknutia 60 až 80 °C a hrúbku 30 až 60 mikrometrov.9. Spôsob podľa niektorého z nárokov 3 až 8, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že sendvičová sústava navyše zahŕňa sekundámu fóliu z polyuretánovej peny uloženú na adhéznej nepriepustnej fólii a tvoríacej bariérovú vrstvu medzi adhéznou nepriepustnou fóliou a penovou polyuretánovou zmesou v priebehu expanzie a gćlovatenia penovou zmesou.

MPK / Značky

MPK: B32B 5/20, B32B 27/40, B29C 44/00, B29C 67/20, B32B 5/06

Značky: spôsob, výroby, poduška

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-283098-poduska-a-sposob-jej-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Poduška a spôsob jej výroby</a>

Podobne patenty