5-Naftalen-1-yl-1,3-dioxánové deriváty, spôsob ich prípravy a liečivo s ich obsahom

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 je atóm vodíka alebo alkylová skupina obsahujúca 1 až 4 atómy uhlíka, cykloalkylmetylová skupina obsahujúca v cykloalkylovej časti 3 až 6 atómov uhlíka alebo fenylalkylová skupina obsahujúca v alkylovej časti 1 až 3 atómy uhlíka, ktorá je prípadne substituovaná na fenylovom kruhu jedným alebo viacerými atómami alebo skupinami, medzi ktoré patria atóm halogénu a metylová skupina, trifluórmetylová skupina, metoxyskupina a kyanoskupina, R2 je hydroxyskupina alebo alkoxyskupina obsahujúca 1 až 4 atómy uhlíka alebo skupina všeobecného vzorca NR3R4, v ktorej R3 a R4 sú nezávisle od seba atóm vodíka, priama alebo prípadne rozvetvená alkylová skupina obsahujúca 1 až 4 atómy uhlíka, cykloalkylová skupina obsahujúca 3 až 6 atómov uhlíka, cykloalkylmetylová skupina obsahujúca v cykloalkylovej časti 3 až 6 atómov uhlíka, fenylová skupina, fenylmetylová skupina alebo pyridylová skupina, alebo alternatívne R3 a R4 tvoria spoločne s atómom dusíka, ktorý je k nim viazaný, pyrolidínový kruh alebo piperidínový kruh, a n je číslo, ktoré má hodnotu 1, 2 alebo 3
spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok s ich obsahom.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka S-naftalen-l-yl-l,3-dioxánových derivátov, spôsobu ich prípravy a farmaeeutických prostriedkov, ktoré ich obsahujú.Zlúčeniny podľa vynálezu sa líšia od zlúčenín v uvedenom dokumente prítomnosťou skupiny (CH 2)-C 0-R 2, kde n je číslo iné ako O. Okrem toho majú zlúčeniny podľa vynálezu lepšie neuroprotektívne vlastnosti ako máme zlúčemny.Podstata vynálezu Predkladaný vynález sa týka zlúčenín všeobecného vzorca (I) IR 1R 1 je atóm vodíka alebo alkylová skupina obsahujúca l až 4 atómy uhlíka, cykloalkylmetylová skupina obsahujúca v cykloalkylovej časti 3 až 6 atomov uhlíka alebo fenylalkylová skupina obsahujúca V alkylovej časti l až 3 atómy uhlíka, ktorá je prípadne substituovaná na fenylovom kruhu jedným alebo viacerými atómami alebo skupinami, medzi ktoré patria atóm halogénu a metylová skupina, trifluórmetylová skupina, metoxyskupina a kyanoskupina, R 2 je hydroxyskupina alebo alkoxyskupina obsahujúca 1 až 4 arómy uhlíka alebo skupina všeobecného vzorca NR 3 R 4,v ktorejR 3 a R sú nezávisle od seba atóm vodíka, priama alebo prípadne rozvetvená alkylová skupina obsahujúca l až 4 atómy uhlíka, cykloalkylová skupina obsahujúca 3 až 6 atómov uhlíka,cykloalkylmetylová skupina obsahujúca v cykloalkylovej časti 3 až 6 atómov uhlíka, fenylová skupina, fenylmetylová skupina alebo pyridylová skupina, alebo altematívneR 3 a R tvoria spoločne s atómom dusíka, ktorý je k nim viazaný, pyrolidínový kruh alebo piperidlnový kruh, an je číslo, ktoré má hodnotu l, 2 alebo 3.Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu môžu existovať vo forme cis- alebo trans-stereoizomérov alebo vo forme miesi takýchto izomérov môžu existovať aj vo forme voľných báz alebo solí s kyselinami.Výhodnými zlúčeninarni všeobecného vzorca (l) sú tie,v ktorých R je metylová skupina, etylová skupina alebo fenylmetylová skupina prípadne substítuovaná na fenylovom kruhu,R je aminoskupina alebo alkylaminoskupina obsahujúca l až 4 atómy uhlíka, a n má hodnotu l, ďalej je obzvlášť výhodná zlúčenina, v ktorej R je fenylmetylová skupina, R 2 je aminoskupina.Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu možno pripraviť mnohými spôsobmi. V súlade s prvým variantom amín všeobecného vzorcakde R je atóm vodíka alebo alkylová skupina, môže reagovať s m-halogénalkanoátom všeobecného vzorca (III)lcHzln ocHa kde Z je atóm chlóru alebo atóm brómu a n je definované skôr takto sa získa zlúčenina všeobecného vzorca (I), v ktorom R je atóm vodíka alebo alkylová skupina a R 2 je etoxyskupína Ak je to nutné, takto získaná zlúčenina sa môže následne zrnydelniť a previesť na zodpovedajúcu kyselínu alebo sa môže altematívne podrobiť reakcii s aminom všeobecného vzorca HNPČR, v ktorom R 3 a R sú už definované, a previesť na amid. Podmienky na tieto reakcie sú štandardné a odbomíkom v tejto oblasti dobre známe.V súlade s druhým variantom sa môžu arnidy všeobecného vzorca (I), v ktorom R je atóm vodíka alebo alkylová skupina, získať reakciou arnínu všeobecného vzorca (II) priamo s m-halogénalkánamidom všeobecného vzorca (IV)Z (III), Xxmm N/ (rv) , v ktorom X je atóm chlóru alebo atóm brómu a R 3, R a n sú definované. Podmienky na túto reakciu sú odbomíkom v tejto oblasti dobre známe.V súlade s tretím variantom sa môžu amidy všeobecného vzorca (I), v ktorom R 1 je atóm vodíka alebo alkylová skupina a n má hodnotu 2, pripraviť reakciou amínu všeobecného vzorca (II) s propénarnidom všeobecného vzorcav ktorom R 3 a R 4 sú už definované. Podmienky tejto Michaelovej reakcie sú známe.Konečne v súlade so štvrtým variantom sa môže zlúčenina všeobecného vzorca (I), v ktorom R nie je atóm vodíka, pripraviť alkyláciou zodpovedajúcej zlúčeniny, V ktorej R je atóm vodíka, v polámom aprotickom rozpúšťadle,napríklad v acetoniuile, V prítomnosti bázy, napríklad uhličitanu draselného.Východiskové aminy všeobecného vzorca (II), v ktorom Rl je alkylová skupina, sa môžu pripraviť redukciou zodpovedajúcich alkánamidov, opísaných v patentovej prihláške EP 461 958 východiskové aminy všeobecného vzorca (lI), v ktorých R je atóm vodíka, sa môžu získať reakciou Z-(G-metoxynañalen-l-yl)propán-l,3-diolu so 4,4-dietoxybutánamínom, ktorá sa tiež opisuje v uvedenej patentovej prihláške.Východiskovć zlúčeniny všeobecných vzorcov (Ill),(IV) a (V) sú komerčne dostupné alebo sa môžu pripraviť pomocou známych postupov.Príklady, ktoré nasledujú, ilustmjú prípravu niektorých zlúčenín podľa predkladaného vynálezu. Štruktúra získa SK 282451 B 6ných zlúčenín sa potvrdila na základe elementámych mikroanalýz a IČ a NMR spektier.Čísla uvedené V zátvorkách za názvom zlúčeniny zodpovedajú číslam v prvom stĺpci tabuľky l uvedenej ďalej.V názvoch zlúčenín tvorí pomlčka - súčasť názvu a podčiarknutie má význam iba rozde 1 ovacej pomlčky ak nie je riadok rozdelený, môže sa odstrániť a nemusí sa nahradiť ani normálnou pomlčkou ani medzerou.7,56 g (32,5 mmol) Z-(Ó-metoxynañalen-l-yl)propán-1,3-diolu, 6,8 g (42,1 mmol) 4,4-dietoxybutànamínu a 70 ml roztoku ehlorovodíka v éteri sa predloží do l l banky s okrúhlym dnom obsahujúcej 300 ml tolućnu a zmes sa zohrieva na teplom varu počas 2 hodín.Zmes sa ochladí a vylúčená zrazenina sa odfiltruje a premyje éterom.Získa sa 10,2 g surového hydrochloridu vo forme béžovosfarbenej tuhej látky.1,2 g (4 mmol) S-(G-metoxynañalen-1-y 1)-1,3-dioxán-Z-propánamlnu, 0,8 g (5,8 mmol) uhličítanu draselného a 0,4 g (4,2 mmol) chlóraceínmidu sa predloží do 100 ml banky s okrúhlym dnom obsahujúcej 30 m 1 acetonitrilu a zmes sa zohrieva na teplotu 80 °C počas 3 hodín.Zmes sa ochladí, pridá sa 50 ml vody a extrahuje sa dvakrát 50 ml etylacetátu. organickú vrstva sa premyje vodou a vysuší sa nad bezvodým síranom horečnatým, rozpúšťadlo sa odparí pri zníženom tlaku a zvyšok sa prečistí pomocou kolónovej chromatografie na silikagćli, pričom sa ako eluent použije zmes dichlórmetanu a metanolu v pomere 95 5.Získa sa 0,4 g (1,1 mmol) produktu vo forme bielej tuhej latky, ktorý sa prekryštalizuje z eíanolu.Suspenzia 10 g (29,1 mmol) N- (3-5-(6-metoxynaftalen-l-yl)-l,3-dioxan-2-yljpropylłacetamidu v 75 m 1 tetrahydrofuránu sa pridá do 500 ml banky s okrúhlym dnom obsahujúcej suspenziu 1,66 g (43,6 mmol) lítiumalumíniumhydridu v 50 ml tetrahydrofuránu zohriatu na teplotu varu a zmes sa mieša pri tejto teplote počas 3 hodín.Zmes sa ochladí a hydrolyzuje sa pridaním 10,5 ml l N roztoku vínanu draselného. Po 12-hodinovom miešaní sa tuhá látka odfiltruje, premyje sa tetrahydrofuránom a íiltrát sa odparí pri zníženom tlaku dosucha.Získa sa 10,27 g produktu vo forme oleja, z ktorého sa 0,5 g prevedie z etanolu na hydroehlorid.3 g (8,2 mmol) hydrochlorídu N-etyl-S-(ó-metoxynaftalen-l-yl)-l,3-dioxan-2-propánamínu, 5,6 g (40,5 mmol) uhličitanu draselného a 0,9 g chlóracetamidu sa pridá do 100 ml banky s okrúhlym dnom obsahujúcej 40 ml N,N-dimetylforrnamidu a zmes sa zohrieva na teplotu 80 °C počas 4 hodín.Zmes sa nechá ochladiť, pridá sa 70 ml vody a extrahuje sa dvakrát 100 ml etylacetátu. Organická vrstva sa premyje vodou, vysuší sa nad bezvodým síranom horečnatými, rozpúšťadlo sa odparí pri zníženom tlaku a zvyšok sa prečistí pomocou kolónovej chromatograñe na silikagćli,pričom sa ako eluent použije zmes dichlórmetánu a metanolu v pomere 98 2.Získa sa 2,6 g (6,7 mmol) produktu vo forme bielej tuhej látky, ktorý sa prelcryštalizuje zo zmesi diizopropyléteru a dichlórmctánu.1,4 g (4,24 mmol) N-etyl-S-(ó-metoxynalłalen-l-yl)-l,3-dioxán-2-propúnamínu, 0,6 g (4,3 mmol) uhličitanu draselnćho a 0,72 g (4,2 mmol) Z-chlór-N-pyrid-Z-ylacetamidu sa predloží do 100 ml banky s okrúhlym dnom obsahujúcej 25 ml acetonitrilu a zmes sa mieša pri teplote 25 °C počas 12 hodin.Pridá sa 50 ml vody a vzniknutú zmes sa extrahuje dvakrát 50 ml etylacetátu. Organická vrstva sa premyje vodou, vysuší sa nad bezvodým síranom horečnaxým a prefiltruje sa a rozpúšťadlo sa odparí pri zníženom tlaku. Zvyšok sa prečistí pomocou kolónovej Chromatografia na silikagćli,pričom sa ako eluent použije zmes petrolćteru a etylacetátu v pomere 70 30. Získa sa 1,46 g (3,15 mmol) produktu,ktorý sa prekryštalizuje vo forme fumarátu z diizopropyléteru.1,3 g (4 mmol) N-etyl-S-(ó-metoxynañalen-l-yl)-l,3-dioxán-Z-propánamínu a 0,43 g (6 mmol) akrylamidu sa predloží do 100 ml banky s okrúhlym dnom obsahujúcej 20 ml acetonitrilu a zmes sa zohrieva na teplotu varu počas 8 hodín. Potom sa pridá ďalších 0,3 g (4 mmol) akrylamidu a zmes sa zohrieva na teplotu varu počas ďalších 8 hodín.Zmes sa ochladí, odparí sa dosucha pri zníženom tlaku,k zvyšku sa pridá 50 ml vody a extrahuje sa dvakrát 50 ml etylaeetátu. Organická vrstva sa premyje vodou, vysuší sa nad síranom horečnatým, preñltruje sa a rozpúšťadlo sa odparí pri zníženom tlaku. Zvyšok sa prečistí pomocou kolónovej chromatogratie na silikagćli, pričom sa ako eluent použije zmes dichlórmetánu a metanolu v pomere 7 3.Získa sa 0,98 g zlúčeniny, ktorá sa prekryštalizuje vo forme oxalatu z 2-propanolu.1,4 g (4,24 mmol) N-etyl-5-(6-metoxynaftalen-1-yl)-IJ-díoxán-Z-propánamínu, 1,75 g (12,7 mmol) uhličitanu draselného a 0,5 ml (4,45 mmol) etylbromoacetátu sa predloží do 100 ml banky s okrúhlym dnom obsahujúcej 21 ml acetonitrilu a zmes sa zohrieva na teplotu varu počas 2 hodin.Zmes sa ochladí, odparí sa dosucha pri zniženom tlaku,k zvyšku sa pridá 50 ml vody a extrahuje sa dvakrát 50 ml etylaoetátu. Organícká vrstva sa premyje vodou, vysuší sa nad síranom horečnatýrn, preíiltruje sa a rozpúšťadlo sa odparí pri zníženom tlaku. Zvyšok sa prečistí pomocou kolónovej Chromatografia na silikagéli, pričom sa ako eluent použije zmes dichlórmetánu a metanolu v pomere 99 l. Získa sa 1,17 g (3 mmol) zlúčeniny vo forme bezfarebného oleja, z ktorého sa zvyčajným spôsobom pripraví oxalát.1,15 g (3 mmol) etyl 2-(etyl(S-S-(Ó-metoxynattalen-l-yl)-l,3-dioxan-2-ylpropyl)amino)acetátu sa predloží do 250 ml reaktora obsahujúceho ll ml 33 roztoku metylamlnu v etanole a po uzavretí reaktora sa zmes mieša pri teplote 50 °C počas 5 dní.Zmes sa ochladí, odparí sa dosucha, k zvyšku sa pridá 50 ml vody a extrahuje sa dvakrát etylacetátom. Organícká vrstva sa premyje vodou, vysuší sa nad síranom sodnýrn,prefrltruje sa a rozpúšťadlo sa odparí pri zníženom tlaku.Získa sa 1,16 g (2,89 mmol) zlúčeniny vo forme žltćho oleja, ktorý sa prekryštalízuje vo forme oxalátu z 2-propanolu.7,31 g (20 mmol) hydrochloridu N-etyl-S-(ó-metoxynaítalen-1-yl)-Líł-díoxán-Z-propánamínu, 2,76 g (20 mmol) uhličitanu draselného a 3,9 g (20 mmol) etylbromobutanoátu sa predloží do 100 ml banky s okrúhlym dnom obsahujúcej 50 ml NN-dimetylfonnamidu a zmes sa zohrieva na teplom 80 °C počas 7 hodín.Zmes sa nechá ochladiť a odparí sa dosucha, k zvyšku sa pridá 70 m 1 vody a extrahuje sa dvakrát 100 ml etylacetátu. Organická vrstva sa premyje vodou, vysuší sa nad síranom horečnatým, preñltruje sa a rozpúšťadlo sa odparí pri zníženom tlaku. Zvyšok sa prečistí pomocou kolónovej chromatogratie na sílíkagćli, pričom sa ako eluent použije zmes dichlórmetánu a metanolu V pomere 90 10.Získa sa 6,1 g (13,7 mmol) olejovitej zlúčeniny, ktorý sa prekryštalizuje vo forme oxalátu z etylacetátu.0,5 g (1,39 mmol) 2-(ł 3-5-(ó-metoxynafłalen-l-yl)-1,J-dioxan-Z-yupropyl)amino)acetamidu, 0,29 g (2,1 mmol) uhličitanu dmselného a 0,18 ml (1,5 mmol) benzylbromidu sa predloží do 25 ml banky s okrúhlym dnom obsahujúcej 8 ml acetonítrilu a zmes sa zohrieva na teplom varu počas 2 hodín.Zmes sa nechá ochladiť, pridá sa 15 ml vody a extrahuje sa dvakrat 15 m 1 etylacetátu. Organická vrstva sa premyje vodou, vysuší sa nad síranom horečnaxým, preñltruje sa a rozpúšťadlo sa odparí pri zníženom tlaku. Zvyšok saprečistí pomocou kolónovej chromatogralie na silikagćlí,pričom sa ako eluent použije zmes dichlónnetánu a metanolu v pomere 98 2.Získa sa 0,24 g (0,53 mmol) produktu vo forme oleja,ktorý sa prekryštalizuje vo forme hydrochloridu z díízopropylćteru.0,23 ml (2,73 mmol) l-metyletylamínu, 0,38 m 1(2,73 mmol) trietylamlnu a roztok 0,22 ml (2,73 mmol) chlóracetylchloridu sa v inertnej atmosfére predloží do 250 ml banky s okrúhlym dnom obsahujúcej 20 ml dioxánu a zmes sa mieša počas 15 hodín.Pridá sa 30 ml vody, 1 g (7,23 mmol) uhličitanu draselneho a nakoniec l g (2,73 mmol) hydrochloridu N-etyl-S-(6-metoxynatłalen-1-yl)-LS-dioxán-Z-propànamínu a zmes sa zohrieva na teplotu 80 °C počas 7 hodín.Zmes sa ochladí, pridá sa 80 ml vody a extrahuje sa dvakrát 50 ml etylacetátu. Organická vrstva sa premyje vodou, vysuší sa nad síranom horečnatým, preñllruje sa a rozpúšťadlo sa odparí pri zníženom tlaku. Zvyšok sa prečistí pomocou kolónovej chromatografie na silikagćli, pričom sa ako eluent použije zmes dichlórmetánu a metanolu v pomere 95 5.Získa sa 0,8 (1,86 mmol) produktu vo fonne bezfarebného oleja, ktorý sa prevedie na oxalát zvyčajným spôsobom.1 g (2,79 mmol) 2-(ł 3-5-(6-metoxynaftalen-1-yl)-l,3-dioxan-2-ylpropylłatninohcetamidu, 0,8 g (5,78 mmol) uhličítanu draselného a 0,5 ml (4,2 mmol) l-(chlórmetyl)-Z-fluórbenzénu sa predloží do banky s okrúhlym dnom obsahujúcej 20 ml acetonitrilu a zmes sa zohrieva na teplotu varu počas 6 hodín.Zmes sa ochladí, pridá sa 30 ml vody a extrahuje sa 20 ml etylacetátu. Organicka vrstva sa premyje vodou, vysuší sa nad síranom horečnatým, prefiltruje sa a rozpúšťadlo sa odparí pri zníženom tlaku. Zvyšok sa prečistí pomocou kolónovej chromatogratie na silíkagćlí, pričom ako eluent sa použije zmes dichlórmetanu a metanolu v pomere 98 2.Získa sa 0,34 g (0,73 mmol) produktu vo fomte bezfarebného oleja, ktorý sa prekryštalizuje vo forme hydrochloridu z Z-propanolu.1 g (2,79 mmol) 2-(ł 3-5-(ő-metoxynattalen-l-yl)-l,3-dioxan-2-ylpropyl)anrino)acetamidu, 0,8 g (5,78 mmol) uhličitanu draselnćho, 0,38 g (4,2 mmol) (chlórrnetylkyklopropánu a katalytické množstvo jodidu sodnćho sa predloží do 250 ml banky s okrúhlym dnom obsahujúcej 15 ml MN-dimetylformamidu a zmes sa zohrieva na teplotu 100 °C počas 20 hodín.Zmes sa nechá ochladiť, rozpúšťadlo sa odparí pri zníženom tlaku, zvyšok sa prevedie do dichlórmetánu, nerozpustný podiel sa odfiltruje a tiltrát sa odparí dosucha. Zvyšok sa prečistí pomocou kolónovej chromatografre na sili SK 282451 B 6kagéli, pričom sa ako eluent použije zmes dichlórmetánu a metanolu v pomere 90 10.Získa sa 0,60 g (1,45 mmol) produktu vo forme bezfarebného oleja, ktorý sa prekryštalízuje vo forme fumarátu z 2-propanolu.6,64 g (22 mmol) S-(G-metoxynaftalen-l-yl)-1,3-dioxánQ-propánamínu, 3 g (22 mmol) uhličitanu draselného a 3,54 ml (33 mmol) etylchloroacetátu sa pridá do 250 ml banky s okníhlym dnom obsahujúcej 110 ml N,N-dímetylformamidu a zmes sa zohríeva na teplom 80 °C počas 20 minút.Zmes sa ochladí, rozpúšťadlo sa odparí pri míženom tlaku, k zvyšku sa pridá 50 ml vody a extrahuje sa dvakrát etylacetátom. Organická vrstva sa premyje vodou, vysušl nad síranom horečnatým, preñltruje sa a odparí sa dosucha pri zníženom tlaku. Zvyšok sa prečistí pomocou kolónovej Chromatografia na silikagéli, pričom sa ako eluent použije zmes díchlórmetánu a metanolu v pomere 98 2.Získa sa 3,52 g (9,08 mmol) produktu vo fonne bezfarebnćho oleja, ktorý sa použije v nasledovnom stupni bez ďalšieho čistenia.3,52 g (9,08 mmol) etyl 2-(f 3-5-(6-metoxynañalen-1-yl)-1,3-díoxan-2-ylpropyl)amino)acetátu, 1,2 g uhličitanu draselnćho a 1,05 ml (9,12 mmol) (chlónnetybbenzćnu sa predloží do 250 ml banky s okrúhlym dnom obsahujúcej 45 ml acetonitrilu a zmes sa zohrieva na teplom 80 °C počas 6 hodín.Zmes sa ochladí, odparí sa pri znížcnom tlaku dosucha,k zvyšku sa pridá 50 ml vody a extrahuje sa dvakrát 50 ml etylacetátu. Organická vrstva sa premyje vodou, vysuší sa nad síranom horečnatým, preñltruje sa a rozpúšťadlo sa odparí pri zníženom tlaku.Získa sa 3,7 g produktu vo fonne oleja, z ktorého sa 1 g prečistl pomocou kolónovej chromatograñe na sílikagéli,pričom sa ako eluent použije zmes dichlórmetánu a metanolu v pomere 99 1.Získa sa 0,5 g (2,09 mmol) produktu vo forme bezfarebnćho oleja, ktorý sa prekryštalizuje z diizopropylćteru.1 g (2,15 mmol) etyl 2-(fenylmety 1)3-5-(6-metoxynaftalen- l -yl)-l ,3 -dioxan-2-ylpropylł aminoacetátu sa predloží do 250 ml reaktora obsahujúceho 8 m 1 33 roztoku metylamínu v etanole a po jeho uzavretí sa zmes zohrieva na teplotu 50 °C počas 5 dní.Zmes sa nechá ochladiť, odparí sa pri zníženom tlaku dosucha, k zvyšku sa pridá 50 ml vody a extrahuje sa dvakrát 50 ml etylacetátu. Organická vrstva sa premyje vodou,vysuší sa nad síranom horečnatým, prefiltruje sa a rozpúšťadlo sa odparí do sucha pri zníženom tlaku. Zlskaný produkt sa prečistí pomocou kolónovej Chromatografia na kolóne silikagćlu, pričom sa ako eluent použije zmes dichlórmetánu a metanolu v pomere 98 2.Získa sa 0,5 l g (1,1 mmol) zlúčeniny vo forme bezfarebnćho oleja, ktorý sa prekryštalizuje vo forme hydrochlorídu z diizopropyléteru.Nasledujúca tabuľka ilustruje chemické štruktúry a fyzikálne vlastnosti niektorých zlúčenín podľa predkladanćho vynálezu.II 0 CH 2 CHa II I 169 - 170 Im II ĺłĺII fum. 1 l 70 - 72 IIIí U ĺlłäłĺ fum 11

MPK / Značky

MPK: C07D 405/12, C07D 319/06

Značky: spôsob, liečivo, 5-naftalen-1-yl-1,3-dioxánové, obsahom, deriváty, přípravy

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-282451-5-naftalen-1-yl-13-dioxanove-derivaty-sposob-ich-pripravy-a-liecivo-s-ich-obsahom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">5-Naftalen-1-yl-1,3-dioxánové deriváty, spôsob ich prípravy a liečivo s ich obsahom</a>

Podobne patenty