Číslo patentu: 282417

Dátum: 20.12.2001

Autori: Johansson Kerstin, Hansson Roy

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Hygienická vložka alebo podobný absorpčný výrobok obsahuje absorpčné teleso (8), ktoré je zapuzdrené medzi fluidum prepúšťajúcou krycou vrstvou (15) a fluidum neprepúšťajúcou krycou vrstvou (17), pričom absorpčné teleso (8) obsahuje primárne absorpčné teleso (9) a sekundárne absorpčné teleso (10). Sekundárne absorpčné teleso (10) má absorpčnú kapacitu nižšiu ako je absorpčná kapacita primárneho telesa (9), pričom jeho plocha je najmenej o 50 % väčšia ako plocha primárneho absorpčného telesa (9), ktoré je umiestnené najbližšie k fluidum prepúšťajúcej krycej vrstve (15) v časti, kde sa primárna a sekundárna absorpčná vrstva vzájomne prekrývajú. Sekundárne absorpčné teleso (10) sa preťahuje za primárne absorpčné teleso (9) okolo celého obvodu primárneho telesa (9) a primárne absorpčné teleso (9) je umiestnené v prednej časti sekundárneho absorpčného telesa (10).

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka hygienickej vložky alebo podobného absorpčného výrobku ako, napríklad, nohavičiek alebo chrániča pri inkontinencii, obsahujúcich absorpčné teleso, ktoré je zapuzdrené medzi fluidom prepúšťajúcou a fluidom neprepúšťetjúcou krycou vrstvou.Aj tak, že súčasné hygienické vložky majú absorpčné telesá, ktoré, skoro bez výnimky, majú absorbenciu ďaleko väčšiu, ako je potrebné na pohltenie celkového množstva íluida vylúčeného v čase, kedy je vložka nosená, presakovanie lluida z vložky nie je neobvyklým javom. Priesak môže byť spôsobený deformáciou vložky alebo posunutím z jej efektívnej pozície, ako výsledok pohybov daného nositeľa, či preto, že vložka bola od začiatku v nohavičkách nesprávne umiestená. Zvláštny problém je videný v deformáciách, ku ktorým dochádza v noci, dôsledkom ležiacej polohy spiaceho nositeľa, ktorá má často za následok spätné presakovanie, s následným znečistenim nočnej bielizne nositeľa a lôžkovín.Hlavným cieľom tohto vynálezu je riešiť daný problém a opatriť hygienickú vložku, či podobný výrobok, zdokonalenou ochranou pred presakovaním.Uvedené nedostatky sú do značnej miery odstránené hygienickou vložkou alebo podobným absorpčným výrobkom ako sú hygienické nohavičky alebo chránič pri inkontinencii, obsahujúcou absorpčné teleso, ktoré je zapuzdrené medzi fluidum prepúšťajúcou a íluidum neprepúšťajúcou krycou vrstvou, pričom absorpčné teleso obsahuje primáme absorpčné teleso a sekundárne absorpčné teleso, ktorého podstata spočíva v tom, že sekundárne absopčné teleso má absorpčnú kapacitu nižšiu ako je absorpčná kapacita primárneho telesa, pričom jeho plocha je najmenej o 50 väčšia ako plocha primárneho absorpčného telesa, ktoré je umiestnené najbližšie k íluidum prepúšťajúcej krycej vrstve V časti, kde sa primáma a Sekundárna absorpčná vrstva vzájomne prekrývąiú, sektmdárne absorpčné teleso sa preťahuje za primárne absorpčné teleso okolo celého obvodu primárneho telesa a primárne absorpčné teleso je umiestnené v prednej časti sekundárneho absorpčného telesa.Vo výhodnom uskutočnení je plocha sekundámeho absorpčného telesa aspoň o 70 väčšia ako plocha primárneho absorpčnćho telesa.V ďalšom výhodnom uskutočnení je sekundárne absorpčné teleso ohybnejšie alebo poddajnejšie ako primárne absorpčné teleso.V ďalšom výhodnom uskutočnení sekundárne absorpčné teleso obsahuje najmenej jednu tkaninovú vrstvu.Výhodné je, keď je sekundárne absorpčné teleso zložené z netkaného materiálu.Výhodné je tiež, keď je sekundárne absorpčné teleso vybavené prostriedkami na čelenie pohybu fluida v absorpčnom materiáli.V ďalšom výhodnom uskutočnení prostriedky na čelenie pohybu fluida sú sklady sformované v sekundárnom absorpčnom telese.Výhodné je, ked prostriedky na čelenie pohybu fluida sú zložené z lĺnií neabsorpčného materiálu, sformovaných v sekundámom absorpčnom telese.Výhodné je tiež, keď prostriedky na čelenie pohybu íluida sú zložené z absorpčných vlákien schopných chemicky viazať absorbované fluidum.V ďalšom výhodnom uskutočnení obsahuje hygienícká vložka na spoluprácu s nohavičkami prednú časť, zadnú časť a rozkrokovú časť, pričom najmenej časť sekundámeho absorpčného telesa, umiestnená v centrálnej časti rozkrokovej časti nohavičiek, má rovnaký tvar ako táto časť.Prehľad obrázkov na výkresochĎalej bude podrobnejšie opísaná hygienické vložka vynálezu, pomocou referencie k príslušným sprievodným kresbám, v ktorýchObr. l - znázorňuje jedno stvámenie hygienickej vložky vynálezu, vloženej do nohavičiek.Obr. 2 a 3 - znázorňujú pohľady spredu a zozadu na hygienickú vložku z obr. l, a aspoň zostavené a nosenć nohavičky.Obr. 4 - znázorňuje schému deformácie, zobrazujúcu absorpčné teleso vložené do nohavičiek podľa obr. l - 3 pri nosení.Obr. 5 - znázorňuje rozložený pohľad na hygienickú vložku, zobrazenú na obr. l.Obr. 6 - znázorňuje hygienickú vložku z obr. l.Obr. 7 - znázorňuje variant hygienickej vložky zobrazenej na obr. l - 3.Obr. l znázorňuje fázu výroby hygienických nohavičiek podľa jedného stvàmenia tohto vynálezu a zobrazuje nohavičky v štádiu výroby, pred spojením dohromady jej predných a zadných pásových častí. Zobrazené nohavičky obsahujú prednú časť 1, zadnú časť 2 a rozkrokovú čas 3. Nohavičky sú ďalej tradične opatrené pásovým elastikom,ktoré V zobrazenom prípade má formu elastického pásu(povrázka) 4, 5 opevneného pozdĺž prednej časti a zadnej časti pásového okraja, a nohovć elastikum v podobe elastickýeh vlákien 6, 7, preťahujúcich sa pozdlž bočných obrysov nohavičíek medzi elastickými pásmi 4, S. V zobrazenom prípade sú dve elastické vlákna upewiené pozdĺž každého bočného okraja nohavičiek, aj keď sa rozumie, že nohové elastíkum sa môže, namiesto toho, skladať z viac alebo menej vlákien, ako je zobrazené, či z elastických povrázkov alebo podobne. Obr. 1 tiež zobrazuje prerušovanými čiarkami absorpčné teleso, či vložku, 8, ktoré môže byť bud prípevnené pevne k nohavičkám alebo k nim odstrániteľne pripojene. Zobrazené absorpčné teleso 8 je zložené z primárneho absorpčného telesa 9 a sekundárneho absorpčného telesa 10, a je obzvlášť vhodné na nočné použitie.Nohavičky sú takisto opatrení dvoma elastickými vláknami 11, 12, ktoré sa preťahujú medzi príslušnými elastickými pásmi 4 a 5 predných a zadných častí 1, 2, symetricky vo vzťahu k osi A-A, preťahujúcej sa v pozdĺžnom smere nohavičiek. Vlákna 11, 12 sa preťahujú blízko seba a paralelne na pozdĺžnu os nohavičiek, od pásového okraja zadnej časti 2 alebo zadného okraja tejto zadnej časti k rozlcrokovému regiónu V, ktorý ked sú nohavičky nosené, je umiestnený v regióne branice nositeľa. Vlákna 11, 12 sa preťahujú rozbiehavo z tohto regiónu V k pásovému okraju alebo prednému okraju prednej časti nohavičiek.Pri nosení nohavičiek zostavených podľa stvárnenia na obr. l, tie časti vlákien 11, 12, ktoré sa rozbiehajú smeromdopredu z regiónu V, usilujú o uvedenie absorpčného telesa 8 v tomto regióne do miskovitćho tvaru, ktoré dobre zodpovedá anatómii nositeľa vnútri tohto regiónu. Tieto vzájonme paralelné časti vlákien 11, 12, ktoré sa preťahujú smerom dozadu od regiónu V, usilujú o tlačenie zodpovedajúcích stredových častí absorpčného telesa 8 dovnútra medzi stehná nositeľa, ked sú nohavičky nosené, čo pôsobí, že absorpčné teleso leží bezpečne proti telu nositeľa, aspoň vnútri rozkrokovćho regiónu a začiatku zadnej časti nohavičiek tak, že zaisťuje efektívnu bezpečnosť proti priesaku smerom dozadu. Zmienený tvar absorpčného telesa je názome zobrazený na obr. 4.Nohavičky zobrazené na obr. l takisto obsahujú elastické vlákna 13, 14, ktoré ležia laterálne smerom von od vlákien 11, 12, a ktoré sú vzájomne zbiehavé medzi prednou časťou a zadnou časťou nohavičiek, a vzájomne rozbiehavé v zadnej časti nohavičiek. Elastické vlákna 13, 14 sledujú bočné obrysy primámeho absorpčného telesa 9, pozdlž hlavnej časti extenzie ich dĺžky. Vlákna 13, 14 takto zaisťujú, že bočné okraje primárneho absorpčného telesa budú tlačené do tesniaceho dosadnutia s telom nositeľa a takisto prispievať k zaisteniu toho, že sekundáme absorpčné teleso bude efektívne nasledovať telo nositeľa. Malo by byť uvedené v tejto súvislosti, že sekundáme absorpčné teleso je tenké a veľmi poddajné a počíta sa s ním, že bude formovať dodatočnú zónu bezpečnosti na absorbovanie akéhokoľvek priesaku, ku ktorému môže dôjsť počas dlhodobćho použitia absorpčného telesa, napríklad cez noc, a pretože jeho absorpčná kapacita môže byť pomeme malá.Ak má absorpčné teleso spolupracujúce s hygienickými nohavičkami formovať íntegrálnu časť nohavičiek, absorpčné teleso je prednostné ukotvené vo fáze výroby, uvedenej na obr. l, v ktorom sú uvedené elastické prvky v roztiahnutom stave. Ked je výroba nohavičiek ukončená, elastické prvky usilujú o stiahnutie do uvoľneného alebo nenapnutćho stavu. To vedie k tomu, že sa formujú sklady v tých regiónoch nohavičiek, ktoré ležia z von primárneho absorpčného telesa 9, a vlákna sa vnútri týchto regiónov budú sťahovať do v podstate uvoľneného stavu. Vnútri regiónu primárneho absorpčného telesa 9 čelí absorpčné teleso naberaniu nohavičiek do skladov, vo väčšej či menšej miere závislej od ich tuhosti. Súčasné tenké absorpčné telesá sú mimoriadne poddajné a budú teda ohýbané elastickými vláknami, nakoľko je vláknarn bránené od úplného uvoľnenia sa. Teda, keď sú nohavičky nasadená nositeľovi,sklady v absorpčnom telese 9 sa vyhladia a teleso bude uvedené do dosadnutia k telu nositeľa pomocou elastickej sily v príslušných vláknach ll-14. Absorpčné teleso 9 získa konkávny miskovitý tvar od regiónu V a smerom dopredu,v dôsledku anatómie nositeľa, čo pôsobí, že sťahujúce sily vyvíjané vláknami 11-14 vnútri tohto regiónu budú usilovať o podržanie tohto miskovitćho tvaru, zatiaľ čo v rovnakom ,momente tie časti absorpčného telesa 9, ktoré ležia pozdlž vlákien, budú tlačené do tesniaceho dosadnutia s telom nositeľa. Vzájomné paralelné časti vlákien 11, 12,zaisťujú, že časť absorpčného telesa 9, ktorá leží smerom dozadu regiónu V, bude dcfonnovaná, aby sa prispôsobila tvaru anatómie nositeľa v tomto regióne a tak tá časť absorpčného telesa, ktorá leží medzi stehnami nositeľa, vojde do tesniaceho dosadnutia s telom nositeľa. Navyše, k zaisteniu toho, že bočné okraje absorpčnćho telesa 9 budú tesne prilíehať k telu nositeľa, elastické vlákna 13, 14, takisto fungujú ako zábrana formácie skladov alebo vydutia v nohavičkách, alebo v sekundámom absorpčnom telese.Ked sa pri nohavičkách uvedených na obr. l počíta s použitím dohromady s odstrániteľným absorpčným telesom, absorpčné teleso by malo byť vložené s elastickýmivláknami roztiahnutými smerom von, aspoň vnútri regiónu pripevnenía primámeho absorpčného telesa. Nohavičky tohto druhu fungujú v podstate rovnako ako opísané s odkazom na integrované absorpčné teleso. Toto je takisto prirodzený spôsob pripevnenia absorpčného telesa, pretože v rozkrokovom regióne nohavičiek by sa ináč formovali sklady. V tejto súvislosti by malo byť poznamenané, že odstrániteľné absorpčné teleso, s ktorým sa počíta, že bude spolupracovať s nohavičkami vynálezu, bude mať prednostne takú tuhosť, že nebude ohnuté elastickými vláknami po upevnení k nohavičkám, ale len zakrivené.Obr. 2 a 3 ilustrujú názorne formu hygienických nohavičiek z obr. 1 pri nosení, s relevantnýmí časťami tela nositeľa zobrazenými prerušovanýrni čiarkami.V prípade stvámenia na obr. l sú elastickými zariadeniami 11-14 elastické vlákna. Rozumie sa však, že nutná elasticita nohavičiek môže byť dosiahnutá inými spôsobmi ako pomocou elastických vlákien. Napríklad, elastické zariadenia môžu mať podobu elastických pásov, povrázkov alebo elastickej fólie, či netkaného materiálu narezaného do žiaduceho tvaru. Je tiež mysliteľné vyrábať nohavičky z elastického materiálu a odstrániť elastické vlastnosti materiálu nejakým vhodným spôsobom vnútri žiaducich regiónov alebo plôch. V zobrazených nohavičkách môžu byť kombinované rôzne typy materiálov. Napríklad, mäkké pásy alebo povrázky z elastickej peny môžu byť použité ako elastiká, nôh, zatiaľ čo kompletné kusy elastického netkaného materiálu môžu byť použité ako pásové elastikum. Pre elastické zariadenie 11-14 je tiež mysliteľné, aby obsahovali časti vzájomne odlišných materiálov. Napr., paralelné časti vlákien 11, 12 môžu byť nahradené centrálne sa preťahujúcim pásom, zatial čo rozbiehąiúce sa časti sa skladajú z elastických vlákien.Nohavičky na obr. l sú prednostné zložené z dvoch vrstiev spojených nejakým vhodným spôsobom, napríklad zlepenirn, a medzi tieto vrstvy sú umiestnené elastické zariadenia a k nim upevnené, napríklad, lcpidlom alebo ultrazvukovými či tepelnými zvarmi. Elastikum môže byť takisto do nohavičiek všité.Ako je uvedené absorpčné teleso 8 na obr. 1, je zložené z primárneho a sekundámeho telesa 9, respektíve 10. Prímárne absorpčné teleso 9 je zostavené rovnako ako tradičné absorpčné teleso alebo vložka hygienickej vložky a má dostatočnú absorbenciu, aby zvládlo fluidum vylučované nositeľom v zamýšľanom čase použitia, napríklad po celú noc. Napríklad, absorpčné teleso môže byť zložené z jednej alebo viacej vrstiev stlačených celulózových vlákenných chĺpkov, ktorá môže a nemusí obsahovať superabsorpčný materiál, táto buničina vláknitých chĺpkov bola predtým vzduchom loženà a ošetrená tak, že formuje štruktúru, ktorá môže byť natočená na valec, či z jednej, alebo viacerých vrstiev iného valcového materiálu. Primárne absorpčné teleso by mohlo tiež obsahovať vrstvu materiálu obsahujúceho takzvaný superabsorpčný materiál a vrstvu materiálu bez superabsorpčného materiálu.Toto sekundárne absorpčné teleso 10 má ďaleko väčšiu extenziu ako primárne absorpčné teleso a preťahuje sa smerom dozadu cez veľkú časť zadnej časti nohavičiek. Primárny účel sekundárneho absorpčného telesa 10 je zvýšiť bezpečnosť pred priesakom a na tento účel bude mať sekundárne absorpčné teleso plochu najmenej o 50 , prednostne aspoň o 70 väčšiu, ako je plocha primárneho absorpčnćho telesa a bude mať dodanú príslušnú absorpčnú kapacitu. Sekimdáme absorpčné teleso sa môže skladať z tkaniny alebo netkaného valcového materiálu rôznych druhov. Sekundáme absorpčné teleso 10 takisto prednostné obsahuje prostriedky pre bránenie tekutiny, aby sa šírila cezjeho povrch. Tieto prekážky rozširovania fluida môžu byť získané, napriklad, preloženim, plisovanlm alebo krepovanim vrstiev materiálu, či zaistením zvarov formujúcich bariéry. Ešte jedným spôsobom dosiahnutia bariérového efektu proti fluidu je sformovať v absorpčnom materiáli sekundárneho absorpčného telesa línie stlačenia, ktoré riadia disperziu daného fluida a tým čelia rozptyľovaniu alebo rozširovania fluida v smere kolmom na túto llniu. Je tiež mysliteľné použiť netkaný materiál obsahujúci vlákna takzvaného superabsorpčného materiálu, ktorý pri pohlcovaní fluida toto absorbované fluidum viaže chemicky. Ale sekundárne absorpčné teleso musí byť hlavne, ako materiál nohavičiek, rovnako vláčny ako poddajný, aby tieto mohli byť pohodlne nosené.Sektmdárne absorpčné teleso musi byť teda vyrobené ako veľmi tenké a bude mať následne vysoko obmedzenú absorbeneiu.Ako je vidieť z obr. 1, bočné obrysy sekundámeho absorpčného telesa sledujú bočné obrysy nohavičiek vnútri regiónu najuüej časti rozkrokovej oblasti. To je veľmi výhodné pokial bude kombinované absorpčné teleso 8 odstrániteľným typom telesa, pretože jeho konfigurácia jasne naznačuje, kde bude absorpčné teleso 8 v nohavičkách umiestnené. Toto vylučuje do značnej miery riziko užívateľa, že absorpčné teleso zle do nohavičiek umiestni.Obr. S je názomým, rozloženým pohľadom na jedno stvámenie hygienickej vložky, ktorá obsahuje tradičné absorpčné teleso 8, zapuzdrené medzi tluidum prepúšťajúcou a fluidum neprepúšťajúcou krycou vrstvou 15 a 17, v tomto poradí.Fluidum prepúšťajúca krycia vrstva 15 je prednostne zložená z netkaného materiálu, aj ked môžu byť samozrejme použité iné typy lluidum prepúšťajúcich materiálov,tradične používaných ako vonkajšie materiály v absorpčných výrobkoch, ako sú hygienické vložky, plienky,chránič pri inkontinencií alebo podobne, napríklad perforovaná plastická fólia može byť tiež použitá. V zobrazenom variante tá časť iluidum prepúšťajúcej krycej vrstvy 15,ktorá leží cez primárne absorpčné teleso, je zložená z perforovanej plastickej fólie 16, typu, ktorý dáva pocit suchého povrchu v priamom kontakte s pokožkou, zatial čo zvyšok lluidom prepúšťajúcej vrstvy môže byť zložený z netkaného materiálu.S tekutinami neprepúšťajúcou krycou vrstvou 17 sa počíta na bránenie prieniku fluida do nohavičiek a môže sa skladať z plastickej fólie, hydrofóbneho netkaného materiálu či môže byť časťou štruktúry laminátu plastu a netkaného materiálu. Táto vrstva však bude prednostne vzduchom priepustná, aspoň vnútri regiónu výhradne druhého absorpčného telesa, pretože nohavičky, ktoré nesú hygienickú vložku, by inak boli pri nosení teplé.Ked hygienická vložka tvori integralnu časť hygienických nohavičiek a tvoria spolu tzv. nohavičkovú hygienickú vložku, Íluidum prepúšťajúca krycia vrstva 15 môže byť obsiahnuté vo vnútomej vrstve dvojvrstvých nohavičiek.Obr. 7 zobrazuje variant hygienickej vložky znázomenej na obr. 6. Jediným rozdielom medzi stvárneniami na obr. 6 a obr. 7 je, že primáme absorpčné teleso stvárnenia na obr. 7 má trochu odlišný tvar a je umiestené trochu odlišne vo vzťahu k primárnemu absorpčnému telesu stvámenia na obr. 6.Tie komponenty stvámenia z obr. 7, ktoré zodpovedajú tým v stvárnenl na obr. 6, boli označené rovnakými referenčnými znakmi, ku ktorý bola pridané v indexe čiarka.S opisanou hygienickou vložkou sa počíta hlavne na nočné použitie dohromady s nohavičkami zostavenými v súlade obr. l, a zaisťuje obzvlášť dobrú ochranu pred prie sakom. Rozumic sa však, že opísaná hygienická vložka môže byť použitá s tradičnými nohavičkami a stále ešte byť výnimočne bezpečnou pred presakovanim, najmä ked je zaistené, že sa sekundárne absorpčné teleso preťahuje za bod, v ktorom sa stehná nositeľa stretávajú v smere hore. Navyše k vyššiemu stupňu ochrany pred priesakom, tento vynález takisto umožňuje, aby bolo primárne absorpčné teleso dimenzované optimálne, pretože absorpčné teleso nemusí byť zostavené, aby zaisťovalo ochranu pred priesakom samo osebe. Následne, tento vynález umožňuje, aby primàme absorpčné teleso bolo vyrábané menším, ako by tak bolo inak, z čoho vyplýva efektívnejšie využitie jeho absorpčného materiálu.Rozumic sa, že uvedené a opisané stvárnenia hygienickej vložky môžu byť rôznymi spôsobmi modifikované v rámci tohto vynálezu, zvlášť so zreteľom na tvar sekundárneho absorpčného telesa. Napríklad, dozadu sa preťahujúca časť sekimdámeho absorpčného telesa môže byť priama,namiesto majúcej zakrivené linie, ktoré sú zobrazené na príslušných obrázkoch. Tento vynález je teda obmedzený výhradne obsahom nasledujúcich patentových nárokov.l. Hygienická vložka alebo podobný absorpčný výrobok ako sú hygienické nohavičky alebo chránič pri inkontinencii, obsahujúca absorpčné teleso, ktoré je zapuzdrené medzi tluidum prepúšťajúcou a fluidum neprepúšťąjúcou krycou vrstvou, pričom absorpčné teleso obsahuje primárne absorpčné teleso a sekundárne absorpčné teleso, v y značujúca sa tým, že sekundárne absopčné teleso (10) má absorpčnú kapacitu nižšiu ako je absorpčné. kapacita primárneho telesa (9), pričom jeho plocha je najmenej o 50 väčšia ako plocha primámeho absorpčného telesa (9), ktoré je umiestnené najbližšie k fluidum prepúšťajúcej krycej vrstve (15) v časti, kde sa primárne a sekundárna absorpčné vrstva vzájomne prekrývajú, sekundárne absorpčné teleso (10) sa preťahuje za primáme absorpčné teleso (9) okolo celého obvodu primárneho telesa (9) a primárne absorpčné teleso (9) je umiestnené v prednej časti sekundárneho absorpčného telesa (10).2. Hygienická vložka podľa nároku l, v y z n a č u j ú e a s a t ý m , že plocha sekundárneho absorpčného telesa (10) je aspoň o 70 väčšia ako plocha primárneho absorpčného telesa (9).3. Hygienická vložka podľa nároku l alebo 2, v y značujúea sa tým, že sekundáme absorpčné teleso (10) je ohybnejšie alebo poddajnejšie ako primárne absorpčné teleso (9).4. Hygienická vložka podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že sekundárne absorpčné teleso(10) obsahuje najmenej jednu tkaninovú vrstvu.5. Hygienické vložka podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov l až 4, vyznačujúca sa tý m , že sekundárne absorpčné teleso (10) je zložené z netkaného materiálu.6. Hygienická vložka podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov l až 5, vyznačujúca sa tý m , že sekundárne absorpčné teleso (10) je vybavené prostriedkami na čelenie pohybu fluida v absorpčnom materiálí.7. Hygienické vložka podľa nároku 6, v y z n a č u j ú e a s a tý m ,že prostriedky na čelenie pohybu tluida sú sklady sformované v sekundárnom absorpčnom telese (10).8. Hygienická vložka podľa nároku 6, vy z n a č u j ú c a s a t ý m , že prostriedky na čelenie pohybu fluida sú zložené z línii neabsorpčného materiálu, sformovaných v sekundárnom absorpčnom telese (10).9. Hygienická vložka podľa nároku 6, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že prostriedky na čelenie pohybu fluida sú zložené z absorpčných vlákien schopných chemicky viazať absorbované fluidum.10. Hygienická vložka podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov 1 až 9, vyznačujúca sa t ý m , že obsahuje prednú časť (10), zadnú časť (2) a rozkrokovú časť (3), pričom najmenej časť sekundámeho absorpčnćho telesa (10), umiestnená v centrálnej časti rozkrokovej časti nohavičiek, má rovnaký tvar ako táto časť.

MPK / Značky

MPK: A61F 13/15

Značky: vložka, hygienická

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-282417-hygienicka-vlozka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hygienická vložka</a>

Podobne patenty