Absorpčný výrobok, spôsob jeho výroby a zariadenie na jeho vykonávanie

Číslo patentu: 281574

Dátum: 06.12.1995

Autor: Andersen Verner

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Absorpčný výrobok obsahuje absorpčný vankúšik, pre kvapaliny nepriepustnú vrstvu na jednej strane absorpčného vankúšika, pre kvapaliny priepustnú a pre kvapaliny sorbujúcu vonkajšiu vrstvu na druhej strane absorpčného vankúšika, pričom vonkajšia vrstva sorbujúca kvapalinu pozostáva z najmenej dvoch vrstiev (21, 22) priepustných pre kvapaliny, ktoré sú vzájomne spojené, pričom aspoň prvá pre kvapaliny priepustná vrstva (21) je zvrásnená a aspoň druhá pre kvapaliny priepustná vrstva (22) je hladká. Pri spôsobe výroby sa vzájomne spájajú najmenej dve pohybujúce sa nekonečné tkanivá, kde aspoň jedna vrstva je zo zvrásneného materiálu. Tkanivá sa posúvajú do zariadenia na spájanie, ktoré obsahuje prostriedky na posun druhého tkaniva (5) z druhého zásobníka druhou rýchlosťou (V2), ktorá je nižšia ako prvá rýchlosť (V1) a prostriedky (4) na spájanie tkanín, určené na spájanie prvého tkaniva (1) s druhým tkanivom (5). Udržuje sa pritom rozdiel rýchlosti medzi prvým (1) a druhým tkanivom (5), čím ako výsledok rozdielu rýchlostí prvé tkanivo (1) obsahuje záhyby alebo zvrásnenia a druhé tkanivo zostáva hladké.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka absorpčných výrobkov na jedno použitie, ako je plienka, dámska vložka, ochrana proti inkontinencii a podobné výrobky ako aj spôsobu ich výroby spájaním najmenej dvoch pohybujúcich sa nekonečných tkanív. Vynález sa týka tiež zariadenia na spájanie týchto tkanív vrstveného materiálu.Spôsob vzájomného spájania dvoch alebo viacerých pohybujúcich sa tkanin s utvorenírn hladkého vrstvenćho materiálu sú v odbore známe. Podľa jedného známeho spôsobu sú tkaniva tcrrnicky spojené prechodom medzi dvoma vyhrievanými otáčajúcimi sa valcami. Podľa iného spôsobu sa aspoň k jednému tkanivu pridáva spájanie čínidlo a následne sú obe tkaniny vzájorrme spojené napr. prechodom medzi valcami. Ďalší známy spôsob obsahuje ultrazvuková zváranie dvoch tkanív. Nevyhnutnou podmienkou ako termického spájania, tak aj ultrazvukového zvárania je prítomnosť zvaríteľného materiálu aspoň v jednom z tkanív. Tkanivá sú v tomto prípade napríklad netkané textílie tvorené vláknami napr. z polyetylénu, polypropylénu, polyesteru a podobne. Iný príklad predstavujú tkaniva z termoplastických fólií.Európska patentová prihláška EP-A-0 409 3 l 5 uvádza spôsob prípravy vrstveného materiálu, kde sa využíva najmenej jedna Vlnitá vrstva vo vrstvenom materiáli. Dve vrstvy vrstveného materiálu, z ktorých jedna má proñl s vlnitými výstupkami v smere pohybu vrstvy, prechádmjú medzerou medi dvoma valcami, z ktorých aspoň jeden má veľký počet obvodových drážnk, do ktorých majú zapadnúť vlnité výstupky, zatiaľ čo sa vrstvy vzájomne spájajú v oblastiach ležiacich medzi vlnitými výstupkami, t. j. V oblastiach zodpovedajúcich medzerám medzi drážkami vo valci alebo vo valcoch. Pri tomto známom spôsobe prípravy vrstveného materiálu je dôležité, aby vlnité výstupky nesmerovali priečne, čim by nedržali v drážkach, t. j. aby neležali úplne alebo čiastočne medzi drážkami vo valci alebo vo valcoch. Keby tento prípad nastal, tvorili by sa vo vrstvenom materiáli záhyby, čo by bolo nevyhovujúce.Z tzv. procesu Mícrex (Micrex Corporation) sú tie známe mikrokrepované materiály tvorené napr. netkanou textíliou. Tento proces sa však netýka spájania dvoch tkanív a mikrolcrepovanie sa uskutočňuje na jednej vrstve alebo na vrstvenom materiáli obsahujúcom napr. netkanú textíliu. Mikrokrepovaníe môže byť prirovnané k mikroskopickćmu ziaseniu priečne na smer pohybu tkaniva. Pri nepretržitom výrobnom procese je však trvanlivosť drobných úhybov v tkanive veľmi neistá Napríklad pri jednom spôsobe výroby plienok je tkanivo vystavené pôsobeniu značných ťažných síl, pôsobiac ich v smere pohybu látky a v smere posunu tkaniva strojom vyrábajúcim plienky. Keďže drobné záhyby nie sú trvalé, existuje vážne riziko vyhladenia týchto záhybov pri vystavení tkaniva pôsobeniu síl v pozdĺžnom smere. Okrem toho, ak je mikrokrepovaný materiál po mikrokrepovaní a pred použitím na výrobu plienky navíjaný do balu, má to nepriaznivý vplyv na drobné záhyby, t. j. tieto záhyby môžu byt vyhladené a môžu zmiznúť.Predložený vynález sa týka absorpčného výrobku na jedno použitie, ako je plienka, dámska vložka, ochranaproti ínkontinencii alebo podobný výrobok, obsahujúci absorpčný vankúšik, pre kvapaliny nepriepustnú vrstvu na jednej strane absorpčnćho vankúšíka, pre kvapaliny priepusmú a pre kvapaliny sorbujúcu vonkajšiu vrstvu na druhej strane absorpčného vankušika. vonkajšia vrstva sorbujúca kvapalinu pozostáva z najmenej dvoch vrstiev priepustuých pre kvapaliny, ktoré sú vzájomne spojené. Podstatou vynálezu je to, že aspoň prva pre kvapaliny priepustná vrstva je zvrásnená a aspoň dnrhá pre kvapaliny priepustná vrstvaje hladká.Výhodné je, keď aspoň jedna z pre kvapaliny priepustrrých vrstiev obsahuje zvariteľný materiál, pričom vrstvy sú vzájomne spojené v spojových bodoch alebo spojových krivkách usporiadaných do vzoru.Absorpčný výrobok môže mať aspoň jednu z pre kvapaliny priepustných vrstiev z nctkanej textílie, pričom netkaná textília je tepelne spájaný a/alebo spriadaný typ textílie. Vo výhodnom uskutočnení ma zvrásnená pre kvapaliny priepustná vrstva menšiu šírku ako hladká pre kvapaliny priepustnú vrstva. Takže pre kvapaliny priepustná vonkajšia vrstva predstavuje pre kvapaliny sorbujúcu zónu, pozostávajúcu aspoň z jednej zvrásnenej časti, zaberajúcej menšiu povrchovú plochu, ako je celková povrchová plocha pre kvapaliny priepustnej vonkajšej vrstvy.Pre kvapaliny sorbujúca zóna môže byť umiestnená v rozkrokovej časti.V ďalšom výhodnom uskutočnení sa najmenej jedna zvrásnená vrstva nachádza na rovnakej strane oproti hladkej, pre kvapaliny priepustnej vrstvy a sú navzájom priečne od seba odsadené, pričom pre kvapalinu sorbujúca vonkajšia vrstva má najmenej jednu zvrásnenú časť.Zvrásnená pre kvapaliny priepustná vrstva alebo vrstvy pritom môžu zasahovať celý povrch pre kvapaliny sorbujúcej vonkajšej vrstvy.Výhodné je, ked vrásnenà pre kvapaliny priepustrrá vrstva alebo vrstvy sa nachádzajú na strane hladkej pre kvapalinu priepustnej vrstvy, obrátenej k používateľovi.V ďalšom výhodnom uskutočnení sa zvrasnená pre kvapalinu priepustná vrstva alebo vrstvy nachádzajú na tej strane hladkej pre kvapaliny priepustnej vrstvy, odvrátenej od užívateľa.Zvrásnenie alebo záhyby môžu byť orientované pozdĺžne alebo priečne.Pri spôsobe výroby absorpčnćho výrobku sa spájajú najmenej dve pohybujúce sa nekonečné tkaniva vrstveného materiálu, ktorý obsahuje aspoň jednu vrstvu zvrásneného materiálu. Jeho podstatou je, že sa posúva prvé tkanivo prvou rýchlosťou z prvého msobníka, druhé tkanivo dnrhou rýchlosťou z druhého zásobníka, pričom druhá. rýchlosť je nižšia ako prvá rýchlosť. Prvé tkanivo a druhé tkanivo sa uvedú do vzájomného kontaktu a tkaniva sa vzájomne spoja pri tvorbe vrstveného materiálu, pričom je rozdielne rýchlosť prvého a druhého tkaniva. Prvé tkanivo je Zvrásnené v dôsledku vyššej rýchlosti prvého tkaniva vzhľadom na druhú rýchlosť druhého tkaniva v momente spájania tkanív, kým druhé tkanivo zostáva hladké a nakoniec sa vrstvený materiál posúva von rýchlosťou, rovnou druhej,nižšej rýchlosti.Výhodné je, keď je rozdiel prvej a druhej rýchlosti väčší ako rýchlosť kontrakcíe prvého tkaniva, pri ktorej sa prvé tkanivo deforrnuje iba vo svojej rovine.Prvá rýchlosť môže byť pritom najmenej o 40 vyššia ako dnrhá rýchlosť, výhodne dvakrát vyššia ako druhá rýchlosť.Pri prechode tkaniva zariadením na spájanie tkanív sa prvé tkanivo opiera o otáčajúci sa valec s obvodovourýchlosťou rovnou najmenej prvej rýchlosti. Na spájanie tkanív sa výhodne používa ultrazvuk.Tkanivá sú výhodne vzájomne spájanć kalandrovaním,pričom prvý otáčajúci sa valec má obvodovú rýchlosť odpovedajúcu rýchlosti prvého tkaniva a druhý valec má obvodovú rýchlosť odpovedajúcu rýchlosti druhého tkaniva.Predložený vynález sa týka tiež zariadenia na vykonávanie spôsobu výroby absorpčného výrobku. Jeho podstatou je, že obsahuje prostriedky na posun druhého tkaniva z druhého zásobníka druhou rýchlosťou, ktorá je nižšia ako prvá rýchlosť, prostriedky na spájanie tkanín, určené na spájanie prvého tkaniva s druhým tkanivom a prostriedky na spájanie tkanív rýchlosťou, ktorá sa rovná druhej a nižšej rýchlosti.Prostriedky na spájanie tkanív pritom môžu obsahovať otáčajúci sa valec s obvodovou rýchlosťou zodpovedajúcou prvej rýchlosti na dotyk valca a prvého tkaniva pri prechode prostriedkami na spájanie tkanív.Výhodné je, keď prostriedky na spájanie tkanív obsahujú vysielač ultrazvuku a otáčajúci sa valec, tvorený prítlačným valcom s množstvom prvkov vychádzajúcích z vonkajšieho povrchu valca a usporiadaných podľa zvoleného vzoru a slúžiace ako lokálne podpierky alebo nákovky na zváranie pri tvorbe zvarených častí vrstveného materiáluna vyhotovenie spojení tkanív pomocou zvárania ultrazvukom.V ďalšom výhodnom uskutočnení sú vyčnievajúce prvky tvorené množstvom jednotlivých bodcov alebo podobných útvarov, usporiadaných v nespojitom vzore v aspoň častiach vonkajšieho povrchu prítlačného valca. Môžu byt tiež tvorené množstvom jednotlivých pretiahnutých rebier alebo podobných útvarov, umiestnených aspoň v častiach vonkajšieho povrchu prítlačnćho valcaPrehľad obrázkov na výkreseVynález bude teraz podrobnejšie opísaný za pomoci príkladov jeho uskutočnenia a pomocou priložených výkresov, kdeObr. l schematicky znázorňuje zariadenie podľa jedného uskutočnenia álezu a spôsob na jeho uskutočňovanie. Obr. 2 je pozd žny rez časťou vrstveného materiálu zhotoveného podľa spôsobu znázomeného na obr. 1.Obr. 3 je pohľad zhora na ochranu proti inkontinencii podľa jedného uskutočnenia absorpčnćho výrobku podľa predloženého vynálem.Obr. 4 je rez ochranou proti inkontinencii znázomenou na obr. 3.Ako ukazuje obr. l, prvé tkanivo 1 sa posúva z prvého zásobníka (nie je znázomene na obr. l) a prechádza medzi dvoma otáčajúcimi sa valcami 2 a 3, ktorých obvodové rýchlostí sa rovnajú prvej rýchlosti V Prvé tkanivo 1 sa posúva mtienenou prvou rýchlosťou V. ku zariadeniu na spájanie tkanív 4 cez vodiace valce 9 a, 9 b. Druhé tkanivo 5 sa posúva z druhého zásobníka (nie je znázomený na obr. l) a prechádza medzi dvoma otáčąiúcimi sa valcami 6 a 7,ktorých obvodové rýchlosti sa rovnajú druhej rýchlosti V 2,a potom sa ďalej posúva k zariadeniu na spájanie tkanív 4 cez vodiaci valec 9 c zmienenou druhou rýchlosťou V 1. Prvá rýchlosť V. je vyššia než druhá rýchlosť V a rýchlosť tkaniva 1 je preto vyššia než rýchlosť druhého tkaniva 5 v momente, keď obe tkanivá prechádzajú zariadením na spá janie tkanív 4. Zariadenie na spájanie tkanív 4 obsahuje ultrazvukový vysielač 8 a otáčajúci sa prítlačný valec 9, ktoreho obvodová rýchlosť zodpovedá prvej rýchlosti V Medzi vysielačom 8 a valcom 9 je vymedzené medzera 11,ktomu prechádzajú obe tkanivá l, 5. Druhé tkanivo 5 prechádza medzi vysielačom 8 a prvým tkanivom 1 a prvé tkanivo 1 sa pri vzájomnom spájaní oboch tkanív 1, 5 pri tvorbe vrstvenćho materiálu 12 dotýka otáčacieho a prítlačnćho valca 9. Ultrazvukový vysielač 8 vysiela vhodnou frekvenciou napr. 20 kHz alebo vyššou a tlači na valec 9. Na valci 9 je rad prvkov vyčnievajúcich z jeho vonkajšieho povrchu 10, pričom tieto prvky sú tak malé aby mohli byť viditeľné na schematickom obr. l. Tieto prvky sú usporiadané akýmkoľvek vhodným spôsobom, ktorý je známy osobám s vedomosťami v odbore, napr. v nespojitom obrazci zjednotlivých bodcov alebo pretiahnutých pásikov urovnaných v smere osi prítlačnćho valca alebo v podobných usporiadaniach. Obrazce môže byť pravidelný alebo nepravidelný a može pokrývať celý vonkajší povrch 10 prítlačného valca alebo môže pokrývať len jeho časť. Do vonkajšieho smeru vychádzajúce prvky majú íimkciu miestnych podpierok alebo nákoviek pri tvorbe zváraných vrstvených dielov, keď prvé a druhé tkanivo 1, 5 prechádzajú medzerou 11, medzi ultrazvukovým vysielačom 8 a prítlačným valcom 9. Navzájom zvarenć prvé a dmhé tkanivo 1, 5 takto opúšťajú zariadenie na vrstvenie tkanív 4 ako vrstvený materiál 12, ktorý potom prechádza medzi dvoma otáčajúcimi sa valcami 13, 14, ktorých obvodové rýchlosti sa rovnajú druhej rýchlosti V 2. . Keď prvé tkanivo 1 prechádza medzerou 11 v zariadení na spájanie tkanív 4 rýchlosťou V., ktorá je vyššia než druhá rýchlosť V 1, čo je rýchlosť prechodu druhého tkaniva§zariadením na spájanie tkanív 4 a rýchlosť, ktomu vrstvený» materiál 12, opúšťa zmienenć zariadenie 4, daná dlžka pr. . vého tkaniva 1, bude zvrásnená v dôsledku náhleho pre» chodu s vyššou rýchlosťou V. pred momentom spojeniatkanív na nižšiu rýchlosť V 2 po zmienenom momente spojenia tkanív. Inými slovami, v momente vzájomného spojenia oboch tkanív nastáva náhly pokles rýchlosti prvého tkaniva 1 v medzere 11 bez toho, aby ďalšie časti prvého tkaniva 1, ktoré dovtedy nedošli do medzery 11, vykàzali toto zníženie rýchlosti. Z tohto prídavného prísunu prvého tkaniva 1 vzhľadom na druhé tkanivo 5, ktoré sa v priebehu celeho procesu pohybuje miernemu druhou rýchlosťou V 3,vyplýva vytváranie priečnych záhybov 15 v prvom tkanive 1. Tieto záhyby 15 sú trvale lokalizovanć medzi spojovými oblasťami 16 vrstvenčho materiálu 12. Najlepšie je to vidieť na obr. 2. Voľba rozdielu rýchlostí medzi V. a V, závisí od požadovanej veľkosti záhybov, t. j. od veľkostí prídavnej dĺžky materialu prisunutćho s prvým tkanivom 1. Medzi ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú voľbu rozdielu medzi rýchlosťou tkanív, patrí veľkosť vyčnievajúcich prvkov,t. j. ich dlžka, a zmrštiteľnosť tkanív. Pri malých rozdieloch rýchlosti sa uskutoční iba zanedbateľnć Skladanie materiálu a spomalenie rýchlejšie sa pohybujúceho prvého tkaniva spôsobí iba defonnáciu v rovine tkaniva Rôzne materiály majú samozrejme rôznu odolnosť proti dcformácii. Z toho vyplýva, že rozdiel rýchlostí V. V, musí byť väčší než rýchlosť zmrštenia daného materiálu, pokiaľ majú v tkanive vznikať záhyby. Vhodné podmienky nastanú, keď V. je aspoň o 40 vyššia než V 2, čim sa zaručí, že zmienené podmienky budú vyhovujúcim spôsobom splnené. Napríklad, V. môže byť približne dvakrát vyššia než V 2, aj keď rozdiel rýchlostí o 150 , 200 alebo ešte väčší je možný. V niektorých prípadoch prítlačný valec 9 znúzomený na obr. l môže mať obvodovú rýchlosť, ktorá je vyššia než VPri uskutočnení, ktoré je známmené na obr. l, prvé tkanivo 1 môže mať rovnakú šírku ako druhé tkanivo 5 alebo môže byť užšie ako výsledný vrstvený materiál 12, ktorý má drobné záhyby len na časti svojej šírky. Keď prvé tkanivo 1 je užšie než druhé tkanivo 5, prvé tkanivo l sa môže nachádzať uprostred, vzhľadom na imaginámu pozdĺžnu os symetrie tkaniva S, alebo môže byť odsadené na jednu stranu. V tomto prípade je tiež možné, aby sa tretie tkanivo pohybovalo až ku zariadeniu na spájanie tkanív 4 pozdĺž prvého tkaniva 1 a bolo od neho priečne mierne odsadené. V tomto prípade celková šírka prvého a tretieho tkaniva je menšia, než je šírka hladkého druheho tkaniva. Tým sa umožní, aby boli v priečnom smere oddelené časti spájaných tkanív vybavené drobnými záhybmi. Sarnozrejme je možné spájať s hladkým tkanivom viac než dve úzke tkaniva. Napr. je možné pripraviť vrstvený materiál, ktorý obsahuje pásy z mnohých zvrásnených alebo skladaných vrstiev. Každé tkanivo tvoriace vrstvený materiál 12, môže byť samozrejme tvorené viaevrstvovým materiálom a nemusí byť tvorené iba jednou vrstvou.Materiály, ktoré môžu byť spájané podľa predloženého vynálezu, zahrnujú napríklad netkané textílie, napr. spriadané textílie a tepelne spájané textílie. Sú možné aj iné zvárateľnć materiály, ako sú napr. termoplastické fólie, ktoré môžu byť aj dierkovane. Je tak možné, aby iba jedno z tkanív obsahovalo zvariteľný materiál. Ďalšie tkanivo alebo tkaniva môžu byť v tomto prípade tvorené napr. jemnými tkaninami.Pri altematívnom uskutočnení namiesto zariadenia na spájanie tkanív znázomeného na. obr. 1 môže byť použitý kalander. Kalander má dva proti sebe sa otáčajúce vyhrievané valce, medzi ktorými prechádzajú tkaniva a pri tom sa spájajú. Jeden valec sa otáča obvodovou rýchlosťou, ktorá zodpovedá prvej vyššej rýchlosti V., a druhý valec sa otáča obvodovou rýchlosťou, ktorá zodpovedá druhej nižšej rýchlosti V 2. Navzájom spojené tkaniva, t. j. vrstvený materiál, ktorý vychádza z valcov, sa pohybuje nižšou rýchlosťou V 2. Ako bolo presne opísané s odkazom na obr. l, prvć tkanivo bude zvrásnene alebo skladane v tých častiach,ktoré ležia pred miestom spájania tkanív v medzere medzi valcami, v dôsledku náhlej zmeny rýchlostí v momente spojenia tkanív po prechode medzi valcami. Druhé tkanivo zostane hladké podobne ako druhé tkanivo z uskutočnenia na obr. l. Podobne ako prítlačný valec 3 má jeden z valcov kalandra nespojito vzorovarrý povrch.Vrstvený materiál pripravený podľa predloženého vynálezu je obzvlášť vhodný na použitie pre kvapaliny sorbujúcu vonkajšiu vrstvu absorpčného výrobku na jedno použitie, ako sú napr. polievky, ochrana proti inkontinencii a podobne. Ako príklad absorpčného výrobku podľa predloženého vynálezu s odkazom na obr. 3 a 4 bude opísana ochrana proti inkontinencii 17.Znázomená ochrana proti inkontinencii 17 obsahuje absorpčný vankúšik 18 pre kvapaliny nepriepustnú vonkajšiu vrstvu 19 na jednej strane vankúšika 18 a kvapaliny sorbujúeu vonkajšiu vrstvu 20 na druhej strane zmienenćho vankúšika. Kvapaliny sorbujúca vonkajšia vrstva 20 má byť pri používaní obrátená k používateľovi. kvapaliny sorbujúca vonkajšia vrstva 20 obsahuje zvrásnenú prvú pre kvapaliny priepustnú vrstvu alebo fóliu 21 a v podstate hladkú druhú pre kvapaliny priepustnú vrstvu 22. Hladká druhá pre kvapaliny priepustnú vrstva 22 sa nachádza najbližšie pri absorpčnom vankúšiku 18, zatiaľ čo zvrásnená prvá pre kvapaliny priepustnú vrstva 21 sa nachádza na strane hladkej druhej vrstvy 22, ktorá je na vzdialenom konci od vankúšika 18. Zvrásnená prvá pre kvapaliny priepustná vrstva 21, má veľký počet drobných záhybov sme rujúcich v podstate v pozdĺžnom smere ochrany proti inkontinencii 17. Zvrásnená prvá vrstva 21 je spojená s hladkou druhou vrstvou 22 vo veľkom počte spojových oblastí 16 v tvare veľkého počtu jednotlivých spojových bodov napr. ako bodové tvary. Ako prvá pre kvapaliny pricpustná vrstva 21, a tak aj druha pre kvapaliny priepustnú vrstva 22 obsahujú zvariteľný materiál. Tieto materiály môžu zahŕňať napr. netkané textílie spriadaného alebo tepelne spájaného typu. Obe pre kvapaliny priepustne vrstvy 21, 22 môžu byť tvorené rôznymi typmi netkaných textílií alebo môžu byť tvorené rovnakým typom netkanej textílie, za predpokladu,že vrstvy môžu byť vzájomne spojené tepelnými spojmi alebo tvarmi napríklad na základe ultrazvuku. Napríklad,zvrásnená prvá pre kvapaliny priepustná vrstva 21 môže byť tvorená spriadanou netkanou textíliou s plošnou váhou lS g/m, kým hladká druhá pre kvapaliny priepusmá vrstva 22 môže byť tvorená spriadanou netkanou textíliou s plošnou váhou 20 g/mz. Altematívne, namiesto využitia hladkej druhej pre kvapaliny priepustnej vrstvy 22, tvorenej spriadanou netkanou textíliou, zmienená druhá vrstva môže byť tvorená mykanou tepelne spájanou netkanou textíliou s plošnou váhou 17 g/mz. Použitie spriadanej netkanej textílie ako zvrásnenej prvej pre kvapaliny priepustnej vonkajšej vrstvy je výhodné, keďže so spriadaným netkaným materiálom sa môže pracovať aj pokial má nízku plošnú váhu,pričom tento materiál pôsobí mäkko na ohmat pri kontakte s pokožkou používateľa Netkané textílie sú v podstate nepružné, čo je výhodné, keďže tento jav pôsobí proti vyhladzovaniu drobných záhybov 15 v dôsledku elastickćho rozťahovania hladkej druhej pre kvapaliny priepustnej vrstvy 22. Netkané materiály môžu zahŕňať napr. polypropylénové vlákna, polyesterové vlákna, viskózové vlákna alebo ich zmesi. Dvojzložkovć vlákna sú tiež možné.V dôsledku existencie vrcholkov a žliabkov záhybov alebo zvraštení na kvapaliny sorbujúcej vonkajšej vrstve 20 je špecifický sorpčný objem zmienenej vrstvy omnoho väčší než sorpčný objem bežnej pre kvapaliny priepustnej vrstvy s v podstate hladkým sorpčným povrchom, a preto relatívne nízkym sorpčným objemom. Toto umožňuje rýchly transport kvapalín sorbujúcou vrstvou do absorpčného vankúšika. Sorpčná vonkajšia vrstva 20 má takisto veľmi malý sklon k opätovnému premočeniu, t. j. je zabránené tomu, aby kvapalina prechádzala z absorpčného vankúšika 18 vonkajšou vrstvou 20 späť, a tak sa dosma do kontaktu s pokožkou používateľa.Absorpčným materiálom v absorpčnom vankúšiku 18 môže byť celulózová plsť. Absorpčný materiál môže tiež obsahovať kvapaliny absorbujúce hydrogćly, tzv. superabsorbenty, čím sú mienené polyméry schopné absorpcie kvapalín v mnoBtve, ktoré mnohonásobne presahuje ich vlastnú vahu. Tieto hydrogély môžu byť rozmiešané v celulózovej plsti viac alebo menej homogérme alebo môžu byť v absorpčnom vankúšiku 18 usporiadané vo vrstvách. Konštrukcia absorpčneho vankúšika 18 nemá však zásadný význam pre tento vynález za predpokladu, že vankúšik môže splniť požiadavku rýchlej sorpcie a rýchleho rozptýlenía kvapaliny, ktorá prechádza sorpčnou vonkajšou vrstvou 20.Pre kvapaliny nepriestupná vonkajšia vrstva 19 má funkciu bariérovej vrstvy zabraňujúcej úniku kvapaliny absorbovanej v absorpčnom vankůšíku 18. Táto pre kvapaliny nepriestupná vonkajšia vrstva 19 môže byť napr. tvorená polyetylénovou fóliou alebo podobným materiálom.Zvrásnená prvá pre kvapaliny priepustná vrstva 21 uskutočnenia znázomeného na obr. 3 zaberá plochu, ktorá je menšia než celková plocha sorpčnej vonkajšej vrstvy 20. Zostávajúca plocha sorpčnej povrchovej vrstvy 20 je tvorená iba hladkou druhou pre kvapaliny priepustnou vrstvou22. Zvrásnená prvá pre kvapaliny priepustná vrstva 21 zaberá zhruba tretinu povrchovej plochy sorpčnej vonkajšej vrstvy 20 a je umiestnená v rozkrokovej časti 23 ochrany proti inkontinencii 17, pričom rozkroková časť je užšou časťou ochrany proti inkontinencii 17 a pri použití je umiestnená medzi stehnami používateľa Na obidvoch stranách rozkrokovej časti 23 sa nachádza príslušná koncová časť 24, 25, ktoré vzhľadom na používateľa smeruje dopredu resp. dozadu. Keďže ochrana proti ínkontinencii 17 znázomená na obr. 3 je úplne symetrická vzhľadom na usporiadanie rozkrokovej časti 23 a koncových častí 24, 25,ochrana proti inkontinencii 17 nemá prednú a mdnú stranu. Ncmusl to však byť pravidlo. Naopak plienka, dámska vložka alebo ochrana proti inkontinencii môžu mať jasnú prednú a jasnú zadnú stranu, aby sa dosiahlo čo najlepšie dosadnutie na telo. V tomto prípade, roúcroková časť môže byť vo výrobku posadená dopredu alebo dozadu podľa použitia výrobku a podľa jeho usporiadania Keďže normálne je rozkrokovú časť tou časťou absorpčneho výrobku, ktorá prijima telové kvapaliny vylučovanć používateľom, zvrásnenà prvá pre kvapaliny priepustná vrstva 21 vymedzuje sorpčnú zónu 26 rozkrokovej časti 23. V niektorých prípadoch samomjme môže byť tato sorpčná zóna 26 umiestnená mimo rozkrokovej časti, napr., v prednej časti plienok pre mužských používateľov, u ktorých sa normálne telové kvapaliny dostávajú do prednej časti plienky nachádzajúcej sa na predka rozkrokovej časti. V týchto prípadoch zvrásnená prvá pre kvapaliny pricpustná vrstva má byť samozrejme umiestnená v týchto predných častiach výrobku. Musí byť jasné, že sú možné prípady, pri ktorých cela sorpčná vonkajšia vrstva musí umožniť kvapaline rýchle ňou prejsť a v týchto prípadoch zvrásnená prvá pre kvapaliny priepustná vrstva má kryt celú hladkú druhú pre kvapaliny priepustnú vrstvu. V prípadoch, v ktorých je žiadaná úspora materialu a nie plne krycia zvrásncná prvá vrstva, môžu byť použité dve alebo viacej zvrásnených vrstiev, ktoré spolu pokryjú povrchovú plochu ktorá je menšia než celá plocha sorpčnej povrchovej vrstvy, pričom ale jednotlivé vrstvy pokrývajú jednotlivé časti viac či menej oddelených dielov ochrany proti inkontinencii. Napríklad, ochrana proti inkontinencii môže byť vybavená väčším počtom priečnych pásikov.Záhyby 15 znázornená na obr. 3 sú v podstate orientované v pozdibiom smere ochrany proti inkontinencii 17,hoci by malo byť jasné, že zvrásnená vrstva 21 može byť aplikovaná tak, aby záhyby 15 boli orientované v podstate priečne na pozdĺžny smer ochrany proti inkontinencii 17. Keďže vrcholky týchto drobných záhybov 15 zabraňujú do istej miery, aby tekuté výlučky ncstekali smerom priečnym na záhyby, smer orientácie záhybov v rôznych častiach ochrany proti inkontinencíi 17 má istý význam. Môže byť veľmi užitočné, ked sú záhyby 15 v rozkrokovej časti 23 orientované pozdĺžne vzhľadom na ochranu proti inkontinencii 17, keďže kvapalina, ktora sa dostáva do kontaktu so sorpčnou vonkajšou vrstvou 20 tesne pri okraji ochrany proti inkontinencíi, nebude ľahko stekať cez okraj ochrany proti inkontinencii, aj keď napriek všetkým očakávaniam kvapalina neprechadzala dostatočne rýchlo vonkajšou vrstvou 20 a do absorpčnćho vankúšika 18. Namiesto toho môže byť výhodnć, ked sú záhyby v koncových častiach 24,25 orientované priečne vzhľadom na ochranu proti inkontinencii, a to aspoň V blízkosti okrajov.Bolo zistené, že zvrásnená prvá pre kvapaliny priepustná vrstva môže byť otočené smerom dovnútra k absorpčněmu vankúšiku bez toho, aby tým došlo k citeľnému zhoršeniu veľkej rýchlosti transportu kvapaliny, čo znamená, že hladká vrstva bude sorbovať kvapalinu najskôr. Toto rieše nie môže niekedy z estetických dôvodov byť uprednostnené, a to pokiaľ je pri niektorých výrobkoch nežiaduce, aby sorpčná vonkajšia vrstva vykazovala zvrásnený povrch.Malo by byť jasné, že vynález nie je obmedzený na uvedené príklady uskutočnenia a že v rámci nasledujúcich patentových nárokov je možný aj rad ďalších jeho modifikácii.l. Absorpčný výrobok na jedno použitie, ako je plienka, dámska vložka, ochrana proti inkontinencii alebo p 0 dobný výrobok, obsahujúci absorpčný vankúšik, pre kvapaliny nepriepustnů vrstvu na jednej strane absorpčnćho vankúšika, pre kvapaliny priepustnú a pre kvapaliny sorbujúcu vonkajšiu vrstvu na druhej strane absorpčnćho vankúšika, pričom vonkajšia vrstva sorbujúca kvapalinu pozostáva najmenej z dvoch vrstiev priepustných pre kvapaliny, ktoré súvzájomnespojenć, vy z n a č uj ú ci s a tým , že aspoň prvá pre kvapaliny priepustná vrstva(21) je zvrásnená a aspoň dnihá pre kvapaliny priepustná vrstva (22) je hladká.2. Absorpčný výrobok podľa nároku l, v y z n a čuj úci sa tým, žeaspoňjednazprekvapaliny priepustných vrstiev (21, 22) obsahuje zvariteľný materiál,pričom vrstvy (21, 22) sú vzájomne spojené v spojových bodoch alebo spojových krivkach (16) usporiadaných do vzoru.3. Absorpčný výrobok podľa nároku l alebo 2, v y značuj úci sa tým, žeaspoňjednazprekvapaliny priepustných vrstiev (21, 22) je z netkanej textílie. N.4. Absorpčný výrobok podľa nároku 3, v y z n a5. Absorpčný výrobok podľa niektorého z uvedených nárokov l až 4, vyznačujúci sa tým, že zvrásnená pre kvapaliny priepustná vrstva (21) má menšiu šírku ako hladká pre kvapaliny priepustná vrstva (22), takže pre kvapaliny príepustná vonkajšia vrstva (20) predstavuje pre kvapaliny sorbujúcu zónu (26), pozostávajúca aspoň z jednej zvrásnenej časti, zaberajúcej menšiu povrchovú plochu, ako je celková povrchová plocha pre kvapaliny priepustnej vonkajšej vrstvy (20).6. Absorpčný výrobok podľa nároku 5, v y z n a čuj úci s a tým , žeprekvapalinysorbujúcazóna (26) je umiestnená v rozkrokovej časti (23).7. Absorpčný výrobok podľa nároku 5, v y z n a čujúci sa tým, že najmenej jedna zvrásncná vrstva (21) sa nachadza na rovnakej strane oproti hladkej,pre kvapaliny priepustnej vrstvy (22) a sú navzájom priečne od seba odsadenć, pričom pre kvapalinu sorbujúca vonkajšia vrstva (20) má najmenej jednu zvrásnenú časť.8, Absorpčný výrobok podľa niektorého z nárokov 1 až 7, vyznnčujúci sa tým, žezvrásnená pre kvapaliny priepustná vrstva (21) alebo vrstvy zasahujú oelý povrch pre kvapaliny sorbujúcej vonkajšej vrstvy (20).9. Absorpčný výrobok podľa niektorého z nárokov l až 8, vyznačujúci sa tým, žezvrásnená pre kvapaliny priepustná vrstva (21) alebo vrstvy sa nachádzajú na strane hladkej pre kvapalinu priepustnej vrstvy10. Absorpčný výrobok podľa niektorého z nárokov 1 328, vyznačujúci sa tým, žezvrásnená pre kvapalinu priepustná vrstva (21) alebo vrstvy sa nachadzajú na tej strane hladkej pre kvapaliny pricpustnej vrstvy

MPK / Značky

MPK: B32B 31/08

Značky: výroby, spôsob, zariadenie, vykonávanie, výrobok, absorpčný

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-281574-absorpcny-vyrobok-sposob-jeho-vyroby-a-zariadenie-na-jeho-vykonavanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Absorpčný výrobok, spôsob jeho výroby a zariadenie na jeho vykonávanie</a>

Podobne patenty