Absorpčný výrobok a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: 281394

Dátum: 06.12.1995

Autori: Carlbark Olle, Rönnberg Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Absorpčný výrobok je vyrobený z celkovo obdĺžnikového polotovaru (4), ktorý má prehyb (8) pozdĺž najmenej dvoch čiar (9) prehybu na vonkajšej obalovej vrstve (2) medzi jednou z centrálnych osí (20, 21) a príslušnom jednom zo združených vzájomne opačných okrajoch (19, 18). Dva prehyby (8) sú formované na vnútornej časti výrobku, pričom každý sa preťahuje pozdĺž okraja strany tak, že tieto prehyby (8), keď sú zdvihnuté na vnútornej strane výrobku, formujú úniku brániacu bariéru, ktorej výška je úmerná úbytku rozmeru výrobku priečne spojených čiar (9) prehybu, získaných vytvorením prehybu (8). Pri spôsobe výroby je dodržaná postupnosť polotovarov v spojitej štruktúre najmenej s obalovými vrstvami jednotlivých polotovarov vo vzájomnom spojení. Každý polotovar je pritom prehnutý pozdĺž najmenej dvoch čiar (9) prehybu, umiestnených na vonkajšej obalovej vrstve (2) medzi jednou centrálnou osou (20, 21) a príslušným jedným zo združených okrajov (19, 18) opačných strán.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka absorpčného výrobku, ako je napríklad plienka, chráníč pri inkontinencii, hygienické vložka alebo podobný výrobok, vyrábaný z celkovo obdĺžnikového polotovaru, obsahujúci vnútomú obalovú vrstvu, ktorá sa nachádza pri používaní bližšie k nositeľovi, vonkajšiu obalovú vrstvu, ktorá sa nachádza pri používaní ďalej od nosíteľa a absorpčné teleso, ktoré je zapuzdrené medzi týmito dvoma obalovými vrstvami.Tento vynález sa tiež týka spôsobu výroby tohto výrobku.Tento výrobok je schopný prijímať telové tekutiny,vylučované nositeľom, bez unikania.Absorpčné výrobky určené len na jedno použitie ako napríklad detske plienky, chrániče dospelých osôb pri inkontinencii alebo hygienické vložky, sú normálne zostavene z vrstvy netkaného materiálu, cez ktorú prechádzajú tekutiny vylučované daným nositeľom, z absorpčnej vrstvy,napríklad rozclrvenej vlákniny voliteľne kombinovanej s takzvanými superabsorbentmi, a z pre tekutiny nepriepustnej vrstvy, napríklad vrstvy z polyetylénu.Bolo navrhnutých veľké množstvo zložitých a často zbytočne rañnovaných zostáv plienky, o ktorých sa tvrdilo,že sú schopné prijímať telové tekutiny v krátkom čase a udržať veľké objemy vylučovanej tekutiny aj m zložitých podmienok. Väčšina týchto riešení dosiaľ nefunguje úplne vyhovujúco a tiež si vyžaduje komplikovaný a neprehľadný výrobný postup, ktorý možno len ťažko porovnať s rýchlou, účinnou a lacnou výrobou.Je nutné vyhotoviť absorpčný výrobok na jedno použitie, ktorćho výroba bude prednostne jednoduchá. Potom je z hľadiska výroby žiaduce, aby sa takéto výrobky pokiaľ možno čo najmenej odchyľovali odjednoduchého plochého a obdĺžnikového tvaru, ktorý je však dosť slabo prispôsobený anatómii potenciálneho nositeľa.Keď nositeľ náhle vylúči veľké množstvo nejakej telovej tekutiny, táto tekutina nemá možnosť hned prejsť cez vnútornú obalovú vrstvu a byť pohltená absorpčným telesom. Na povrchu danej vrstvy teda vznikne určité množstvo tekutiny pred tým, než bude pohltená absorpčným telesom.Keď nie je výrobok dostatočne prispôsobený anatómii nositeľa, v absorpčnom telese sa vytvárajú záhyby, ktoré umožňujú ešte nepohltenej tekutine, aby unikala z výrobku,hlavne pozdĺž dolnej časti slabín a pozdĺž vnútrajšku stehien. Navyše, tento problém je často zhoršovaný pohybmi nositeľa.Aby sa zlepšila adaptácia absorpčných výrobkov na časť rozkroku, je bežné dať výrobku tvar presýpacích hodín, t. j. vytvoriť v strede obdlžnikovej kontúry určitý pás. V tomto pripade je najuüia časť dimenzovaná tak, aby pokrývala pomerne úzky priestor naspodku panvy medzi stehnami nositeľa pri nosení výrobku, bez tvorby žliabkov a skladania materiálu, pričom okraje oblúkovítého, zužujúceho sa obrysu sú adaptované na prispôsobenie sa stehnám nositeľu pri používaní.V prípade výrobku s tvarom presýpacich hodín, ako je plienka, bude väčšina tekutiny vylúčenej užívateľom vo väčšine prípadov nabraná a udržiavaná v jej najužšej časti,čo znamená, že táto časť musí mať účinné bočné uzavretie proti bočnému priesaku.Bolo urobených mnoho pokusov na dosiahnutie účinného uzavretia vybavením plienky elastikáciou, ktorá je umiestnená tesne pri stehnách nositeľa. Absorpčné výroby s tvarom presýpaclch hodín a vybavené stehnovou elastikáciou, robia danú výrobu ťažšou a omnoho drahšou, pretože je potrebné, aby príslušné nástroje použité pri výrobe pracovali pozdĺž kriviek a ohnutých dráh a pretože mačná časť materiálu je odstrihnutá alebo zložená bez užitočného účelu.Anatomická konfigurácia výrobku podľa známych spôsobov nevyhnutne zapríčiňuje, že určitý materiál zostáva nevyužitý, čo je skutočnosť, ktorá musí byť považovaná za nezlučiteľnú s vysokými požiadavkami, aké sa kladú na využitie zdrojov, ktoré je možné očakávať pri výrobe absorpčných výrobkov.Bolo by teda výhochié, keby navzájom protikladné požiadavky na anatomickú prispôsobivosť a optimálne využitie materiálu výrobku mohli byť splnené zároveň.Ako je zrejmé z patcntovej prihlášky US 4 883 482,môže byť výroba značne uľahčená, keď sa elastikácia aplikuje vo výrobnom štádiu, keď má výrobok ešte stále svoj pôvodný, obdlžnikový tvar a v ktorom môže byť elastický materiál roztíahnutý priamo pozdĺž bočných okrajov výrobku. Výrobok zostavený podľa tejto publikácie má pôvodne obdlžnikový profil a je vybavený dvoma paralelnými, elastickými vláknami natiahnutými rovno pozdĺž bočných okrajov a medzi vnútomými a vonkajšími vrstvami. Výrobok je potom zložený takým spôsobom, aby sa dosiahla zúženie v blizkosti jeho priečnej osi, kde sú tieto elastické vlákna roztiahnuté v smerom dovnútra zakrivenom oblúku na príslušných okrajoch výrobku a pozdĺž časti jeho dlhých strán.Európska patentová prihláška EP 0 145 080 uvádza podobný vynález, snažiaci sa o zlepšenie uzavretia výrobku v jeho rozkrokovej časti. Prihláška tiež vyjadruje želanie vyhnúť sa upevneniu elastického pásu pozdĺž zakrivenej linie a namiesto toho navrhuje, aby bol umiestnený na oboch stranách absorpčnej vložky pozdĺž jej dlhých strán v celkovo priamej, postupu vyhovujúcej konfigurácii a aby bol potom výrobok prehnutý cez jeho vnútomý povrch a dané prehyby boli spojené bodovým spôsobom tak, aby boli elastické pásma zakrivené pozdĺž dotyku so stehnami a zaisťovali žiaduce anatomické prispôsobenie.Ešte jeden známy spôsob pokusu zabrániť bočnému lmikaniu v oblasti rozkroku zahŕňa zostavenie bariér pozdĺž dlhých strán absorpčného telesa, alebo absorpčnćho jadra ako doplnku k nožnej elastikácii napr. tak, ako je to oplsanć v európskej patentovej publikácii EP 0 219 36. Predpokladá sa, že tieto bariéry budú na vnútomej strane výrobku vztýčené voči telu nositeľa pri používaní výrobku. Ked nositeľ vylučuje rýchlo pomeme veľké objemy telesných tekutín,nie všetky dokážu ihneď prejsť cez vrchnú vrstvu a byť pohltené absorpčným jadrom. Táto časť zhromažďovaných telových tekutín sa zhromažďuje na vrchnej strane vnútornej vrstvy v zapuzdrenej centrálnej časti výrobku aje zadržiavaná medzi dvoma vztýčenými bariérami, až kým nie je pohltená. Tieto bariéry môžu obsahovať materiál priepustný pre tekutiny, ktorý je prilepený alebo privarený pozdĺž absorpčného telesa a zodvihnutý pomocou uvedeného elastickćho systému. Tieto bariéry sú tiež veľmi vhodné na zadržiavanie fekálií a bariéry uvažované primáme na tento účel nemusia byť priepustnć pre tekutiny. Aj keď takáto zostava zvýši schopnosť výrobku zadržať výlučky, dosahuje sa to za cenu účinnej a rýchlej výroby. Mnoho komplikovaných riešení teda doteraz viedlo k príliš komplikovaným a postupne drahším výrobkom na jedno použitie.Cieľom tohto vynálezu je zaistiť rovnako efektívne uzavretie pomocou lacnejších a jednoduchších prostriedkov.Absorpčný výrobok ako je plienka, chránič pri inkontinencii, hygienické vložka alebo podobný výrobok je vyrobený z celkovo obdlžnikovćho polotovaru, ktorý obsahuje vnútomú obalovú vrstvu priepustnú pre kvapalinu, vonkajšiu obalovú vrstvu neprepúšťajúcu kvapalinu a absorpčnć teleso, ktoré je zapuzdrené medu týmito dvomi obalovými vrstvami. Polotovar má dva okraje na vzájomne opačných priečnych stranách, dva okraje na vzájomne opačných pozdlžnych stranách, preťahujúce sa medzi okrajmi priečnych strán, pozdlžnu centrálnu os preťahujúcu sa medziľahlo pozdĺžnych okrajov a priečnu centrálnu os preťahujúcu sa medziľahlo priečnych okrajov priečnych strán a priečnu centrálnu os preťahujúcu sa medzi okrajmi priečnych strán. Polotovar je pritom prehnutý pozdĺž čiary prehybu zostavenćho dvomi čiarami švov, ktoré sú pred prehnutím na príslušných stranách čiary prehybu na jednej z obalových vrstiev tak, že tvoria základňu, pozdĺž ktorej je prehnutá obalová vrstva spojená dokopy na vytvorenie prehybu nad povrchom obalovej vrstvy. Dráha opisovaná čiarami švov vzhľadom na čiaru prehybu je zvolená tak, aby sa dosiahla potrebná variabilita v rozmeroch výrobku kolmo na čiaru prehybu pozdĺž jeho dĺžky pomocou sfonnovania prehybu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že polotovar má prehyb pozdĺž najmenej dvoch čiar prehybu na vonkajšej obalovej vrstve medzi jednou z centrálnych osi a príslušnom jednom zo združených vzájomne opačných okrajoch,kde dva prehyby sú formované na vnútomej časti výrobku,každý sa preťahuje pozdlž okraja strany tak, že tieto prehyby keď sú zdvihnuté na vnútornej strane výrobku, formujú úniku brániacu bariéru, ktorej výška je úmemá úbytku rozmeru výrobku priečne spojených čiar prehybu, získaných vytvorením prehybu.Vo výhodnom uskutočnení sa čiary prehybu preťahujú po príamke na opačných stranách pozdĺžnej centrálnej osi,paralelne s pozdlžnou centrálnou osou alebo sú zakrivene alebo obsahujú niekoľko vzájomne priľahlých priamych segmentov.Každý prehyb môže byť vybavený najmenej jedným elastickým prvkom, ako sú elastické vlákna, pás a podobne,ktorý je pripevnený v napnutom stave vo vnútri a pozdĺž prehybu na udržiavanie bariéry formovanie prehybom vo vzpriarnenom stave počas nosenia. Elastický prvok môže byť pritom pripevnený na vonkajšej strane vonkajšej obalovej vrstvy, medzi vnútomou a vonkajšou obalovou vrstvou alebo na vnútomej obalovej vrstve a na jej strane smerom k vonkajšej vrstve v ďalšom prehybe, sfonnovanom vo vnútomej vrstve.Výhodné je, ked absorpčný výrobok obsahuje prednú časť, zadnú časť a časť, ktorá je užšia ako najmenej jedna z nich, pričom čiary švov majú oblúkovitý tvar tak, že sa výška prehybu zmenšuje v najmenej jednom smere od maximálnej hodnoty v užšej časti.Najmenej jedna z čiar švov združených s čiarou prehybu sa môže naťahovať najmenej čiastočne dovnútra cez absorpčnć teleso, ktoré sa tak preťahuje do bariéry sformovanej prehybom.Vo výhodnom uskutočnení je vzdialenosť medzi čiarou šva, umiestnenou najbližšie k bočnému okraju výrobku a čiarou prehybu v každom bode pozdĺž čiary prehybu menšia ako vzdialenosť medzi touto čiarou švu a bočným okrajom.Každá dlhá strana polotovaru môže byť pritomvybavená najmenej jedným elastickým prvkom, ako je elastické vlákno, pás a podobne, pričom tento elastický prvok má tendenciu sa sťahovať okolo nôh nositeľa pri nosení.Výhodné je, keď má obdĺžnikový polotovar bočné časti z obalového materiálu, ktoré sú zložené z materiálu odlišnćho od zvyšku obalu, pričom bočné časti môžu byť zložené z pre pary priepustného materiálu.Výhodné je tiež, ked na povrchu jednej strany každého pozdĺžne pretiahnutćho okraja polotovaru je pripevnený prvok V tvare pásu, vyrobený z penového plastu, netkanej látky tak, že časť šírky tohto prvku je pretiahnutá za okraj polotovaru, kde je prehnutá a pripevnená k povrchu opačnej strany uvedeného okraja.Podstatou vynálezu je tiež spôsob výroby absorpčných výrobkov, ktorého podstatou je, že postupnosť polotovarov v spojitej štruktúre najmenej s obalovými vrstvami jednotlivých polotovarov je vo vzájomnom spojení, tým že každý polotovar je prehnutý pozdĺž najmenej dvoch čiar prehybu,umiestnených na vonkajšej obalovej vrstve medzi jednou centrálnou osou a príslušným jedným zo združených okrajov opačných strán. Tým sú dva prehyby formovanć vo vnútri výrobku, každý je prehnutý pozdlž okraja jeho stany tak, že prehnutia počas zdvíhania vo vnútri výrobku tvarujú bariéru zabraňujúcu pretekaniu. Jej výška je úmemá úbytku rozmeru výrobku priečne spojených čiar prehybu, získaných vytvorením prehybu.Prehľad obrázkov na výkreseVynález bude teraz podrobnejšie opísaný pomocou odkazov na jeho príkladné uskutočnenia a tiež odkazom naobr. 2 - 5 znázorňujú modifikované vyhotovenia, . obr. 6 znázorňuje pohľad rezom časti polotovaru 4 na obr. l a polotovar v dokončenom stave,obr. 7 je perspektívnym pohľadom navrhnutćho prí kladného vyhotovenia z obr. l a obr. 8 - 9 sú pohľady ako na obr. 6. na altematívnom zo brazeni znázornená na obr. 6 a 7.Obrázky zobrazujú plienky alebo chrániče pri inkontinencii, ktoré obsahujú vnútomú obalovú vrstvu l z pre tekutiny priepustného materiálu, prednostne netkaný materiál, vonkajšiu obalovú vrstvu 2 z pre tekutiny nepriepustného materiálu, napríklad z polyetylénovej fólie a absorpčné teleso 3 alebo vložku, ktorá je zapuzdrená medzi obzdovýrni vrstvami. Absorpčné teleso 3 sa môže skladať z cclulózovej vlákniny, ktorá obsahuje superabsorpčný materiál v podobe vlákien alebo častíc.Polotovar 4, obsahujúci obalové vrstvy a absorpčné teleso, je pôvodne obdĺžnikového tvaru a časti obalových vrstiev vyčnievajú za absorpčné teleso a tieto vrstvy sú spojené v uvedených vyčnievajúcich častiach. Polotovar 4 má prednú časť 5, zadnú časť 6 a časť 7 rozkroku. Prehyb 8 je sformovaný prehnutím výrobku pozdĺž čiar 9 prehybu a zostavením čiary ll šva, pozri obr. 1 - 5, na obidvoch stranách čiary prehybu a spojením uvedených čiar prehybu na základni 12, pozri obr. 6 - 9. Čiary švov ll môžu byť spolu spojené body vytvàraúcim spôsobom, prípadne môžu byť spojito spojene pozd ž celej časti základne. Je tiež možnéspojiť celými povrchmi tie časti vonkajšej obalovej vrstvy. ktoré sa v prehyboch dotýkajú.V prehybe 8 sú umiestnené vopred napnuté elastické prvky 13, bud medzi obalovými vrstvami 1 a 2, ako znázorňujú obr. 6 a 7, na vonkajšej strane vonkajšej obalovej vrstvy 2, ako zobrazuje obr. 8, či vnútri ďalšieho prehybu 17 vo vnútomej obalovej vrstve 1, ako znázorňuje obr. 9. Elastický prvok 13 pomáha pri udržiavaní zdvihnutého prehybu v podstate kolmo na rovinu polotovaru 4. Vopred napnutý elastický pás 14, výhodne elastický penový materiál je pripevnený pozdĺž bočných okrajov polotovaru 4. Tento pás je prehnutý okolo okrajových častí obalu a vytvára hadici podobný prehyb so štrbinovým prierezom, ako znázorňujú obr. 6 - 9. Vopred napnute elastické prvky 15 sú upevnené v uvedenom prehybe.Prehyby 8 formujú bariéry, ktoré bránia moču a fekáliám ďalej sa rozširovať. Pri nosení výrobku sú okrajová časti obalových vrstiev vytvorené na vonkajšej strane prehybov určené na obopnutie nôh nositeľa aspoň na vnútomej strane stehien, uvedené elastické prvky 14, 15 fungujú ako nožne elastikum a uzavretie proti nežiaducemu unikaniu okolo nôh nositeľa.Obr. l znázorňuje konfiguráciu, v ktorej je každá z dvoch paralelných čiar 9 prehybu natiahnutá na príslušnej strane absorpčného telesa 3. Čiary 11 švov majú oblúkovítý tvar a vzdialenosť medzi uvedenými čiarami a združenou čiarou prehybu je najväčšia tam, kde má byť šírka výrobku najmenšia, t. j. v blízkosti priečnej strednej osi. Vzdialenosť medzi vonkajšou čiarou 11 b šva a okrajom výrobku je však v tomto bode väčšia než vzdialenosť medzi čiarou 11 b šva a čiarou 9 prehybu, aby sa zabránilo bariére rozširovať sa za bočný okraj výrobku pri nosení, aby bariéra nebola nevedome prehnutá nadol za uvedený bočný okraj. Vnútorné čiary 11 a švov sa preťahujú čiastočne cez absorpčné teleso 3 a bariéry budú teda zahŕňať časť absorpčného telesa,ako je to zobrazené v reze na obr. 6 - 9. Vonkajšie čiary 11 b švov sa preťahujú pozdlž bočných častí 16 na vonkajšej strane absorpčného telesa 3. Tieto bočné často 16 obsahujú obidve obalové vrstvy 1, 2. Bočné časti 16 môžu tiež obsahovať obalový materiál odlišujúci sa od zvyšku daného obalu, prednostné dýchateľný, pre paru priepustný, prípadne iný pre pokožku príjemný materiál, ktorý môže byť jednoducho pripojený k obdĺžnikovému polotovaru 4 pred jeho vytvarovaním do konečného tvaru presýpacich hodin. Takýto pre paru priepustný materiál sa môže skladať napríklad len z vnútornej obalovej vrstvy. Absorpčné teleso sa môže tiež rozprestierať na celom povrchu daného polotovaru.Obr. 2 znázorňuje jednu možnosť konfigurácie znázornenú na obr. l, pri ktorej sa čiary 9 prehybu preťahujú pozdlž celej dĺžky výrobku a pri ktorej sú čiary ll švov zložené z troch spolu súvislých priamych častí čiary šva.Obr. 3 znázorňuje konfiguráciu zahmujúcu štyri čiary 9 prehybu, z ktorých dve čiary sú natiahnuté v priečnom smere výrobku a dve čiary sú natiahnute v pozdlžnom smere. Čiary 9 prehybu uzatvárajú centrálnu prijlmaciu zónu 7 a sú natiałmutć dovnútra cez absorpčné teleso 3.Obr. 4 zobrazuje variant, pri ktorom sa dve nerovnobežné čiary 9 prehybu symetricky preťahujú na príslušnej strane absorpčného telesa 3 a ležia čiastočne na tomto telese. Veľkosť centrálneho prijímacieho povrchu 7 sa líši pozdlž dlžky daného výrobku a väčší povrch je delirnitovaný,napríklad na zadnej časti 6 výrobku na hromadenie fekálií v prípade chráničov proti inkontinencií dospelých jedincov. Čiary ll švov sú zložené z dvoch priamych segmentov.Obr. 5 zobrazuje altematívu, ktorá obsahuje dve zakrivené čiary 9 prehybu a čiary 11 švov, ktoré sú umiestnenéasymetricky a sú k nim priľahlé. Táto konfigurácia je tiež vhodná na hygienické vložky, chrániče nohavičiek a podobné výrobky.Obr. 6 je rezom jednej z bariér obsiahnutých vo výrobku a znázorňuje polotovar v zloženom stave v súlade s napr. obr. 1. Čiary 9 prehybu vytvárajú vrch bariéry a základňa 12 je čiarou, pozdlž ktorej sú spojené dve čiary ll švov. Čiary švov sú dokopy spojené pomocou nejakého adhezíva, zvarením alebo podobnými technikarni a sú spojené body vytvárajúcim spôsobom alebo spojito pozdlž celej základne 12, voliteľne na k sebe čelom obrátené častí povrchov vonkajšej obalovej vrstvy 2 alebo cez celé tieto plochy. Elastický prvok 13 je pripevnený pozdlž a vnútri prehybu 8, medzi vnútomou obalovou vrstvou l a vonkajšou obalovou vrstvou 2 a je pripevnený k výrobku V bodoch,ktoré sú zvolené tak, aby pomáhali pri udržiavaní prehybu 8 vo vzpriarnenom stave. Tento prvok 13 sa môže altematívne nachádzať na vonkajšom povrchu vonkajšej vrstvy 2,ako znázorňuje obr. 9. Absorpčné teleso 3 je pretiahnuté do prehybu 8, aby to posilnilo daný prehyb a zvýšilo jeho schopnosť brániť unikaniu. Elastický prvok 15, ktorého funkcia je pôsobiť ako nožné elastikum, je pretiahnutý vnútri prehybu v tvare hadice a má priečny rez v tvare štrbiny. Tento prehyb je vytvarovaný zo širokého pásu pre pokožku prijemného materiálu, iného druhu, než je zvyšný obalový materiál. Pás 14 materiálu môže pokrývať celok bočných častí 16 alebo jeho časť a môže byť tiež pripevnený k okraju daného obalového materiálu v blízkosti základne 12 a preťahovať sa za tento okraj pri vytvorení ďalších bočných časti. Široký pás 14 materiálu môže byť aplikovaný na bočné okraje obdlžnikového polotovaru 4 ľahšie, ako ked je ten istý pás aplikovaný pozdĺž zakrivcných p 0 vrchov.e samozrejmé, že tento vynález nie je obmedzený svojimi uvedenými vyhotoveniamí a že v rámci nasledujúcich patentových nárokov sú možne aj iné modifikácie. Aj ked bol tento vynález opísaný s odkazom na príklady konfigurácii plienky alebo chrániča proti inkontinencíí, je zrejmé, že tento vynález môže byť použitý aj na výrobu hygienickej vložky z obdĺžnikovćho polotovaru, a to rovnakým spôsobom, zužovanim sa proporcionálne s výškou danej bariéry. Ako je zobrazené na obr. 3, tento výrobok nemusí obsahovať pozdĺžne sa preťahujúce bariéry. ale tiež bariéry, ktoré sa preťahujú v iných smeroch.Výrobok vyhotovený V súlade s týmto vynálezom môže byť vyrábaný veľmi jednoducho. Absorpčné teleso môže byť výhodne zložené z valcovćho materiálu, napríklad spojitej štruktúry (siete) z celulózového vlákna, voliteľne s primiešanými vystužujúcimi termoplastickými vláknarni. Valcový materiál môže byť tiež zložený z určitého počtu vrstiev tkaniny, ktoré zapuzdrujú superabsorpčné častice. Valcový materiál môže byť tiež penový materiál, voliteľne s prímesou superabsorpčného materiálu.1. Absorpčný výrobok ako je plienka, chránič pri inkontinencii, hygienické. vložka alebo podobný výrobok,ktorý je vyrobený z celkovo obdlžnikového polotovaru (4),ktorý obsahuje vnútomú obalovú vrstvu (l), priepustnú pre kvapalinu, vonkajšiu obalovú vrstvu (2), nepriepusmú pre kvapalinu a absorpčné teleso (3), ktoré je zapuzdrené medzi týmito dvomi obalovými vrstvami (1, 2), pričom polotovar(4) má dva okraje (18) na vzájomne opačných priečnych stranách, dva okraje (19) na vzájomne opačných pozdĺžnych stranách, preťahujúce sa medzi okrajmi (18) prieč SK 281394 B 6nych strán, pozdĺžnu centrálnu os (20) preťahujúcu sa medzi okrajmi (19) pozdĺžnych strán a priečnu centrálnu os(21) preťahujúcu sa medzi okrajmí (18) priečnych strán,pričom polotovar (4) je prehnutý pozdlž čiary (9) prehybu,zostaveného dvomi čiaramí (11) švov, ktoré sú pred prehnutírn na príslušných stranách čiary (9) prehybu na ednej z obalových vrstiev tak, že tvoria základňu (12) pozdĺjž ktorej je prehnutá obalová vrstva spojená dokopy na vytvorenie prehybu (8) nad povrchom obalovej vrstvy dráha opisovaná čiarami (I 1) švov vzhľadom na čiaru (9) prehybu je zvolená tak, aby sa dosiahla potrebná variabilita v rozmeroch výrobku kolmo na čiaru (9) prehybu pozdĺžjeho dĺžky pomocou sformovania prehybu (8), v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že polotovar má prehyb (8) pozdĺž najmenej dvoch čiar (9) prehybu na vonkajšej obalovej vrstve (2) medzi jednou z centrálnych osi (20, 21) a príslušnom jednom zo združených vzájomne opačných okrajoch (19, 18),kde dva prehyby (8) sú formované na vnútomej časti výrobku, každý sa preťahuje pozdĺž okraja strany tak, že tieto prehyby (8), keď sú zdvihnuté na vnútomej strane výrobku,formujú úniku brániacu bariéru, ktorej výška je úmemá úbytku rozmeru výrobku priečne spojených čiar (9) prehybu, získaných vytvorením prehybu (8).2. Absorpčný výrobok podľa nároku l, v y z n a čujúci sa tým, že dve čiary (9) prehybu sú pretiahnuté po priamke na opačných stranách pozdĺžnej centrálnej osi (20).3. Absorpčný výrobok podľa nároku 2, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že čiary (9) prehybu sú pretiahnuté paralelne s pozdĺžnou centrálnou osou (20).4. Absorpčný výrobok podľa nároku l, v y z n a čuj úci sa tým , že čiary (9) prehybu sú zakrivené alebo obsahujú niekoľko vzájomne priľahlých priamych segmentov.5. Absorpčný výrobok podľa nárokov 1 až 4, v y značujúci sa tým, žekaždýprehyb(8)je vybavený najmenej jedným elastickým prvkom (13), ako sú elastické vlákna, pás a podobne, ktorý je pripevnený v napnutom stave vo vnútri a pozdĺž prehybu (8), na udržiavanie bariéry formovanej prehybom (8) vo vzpriamenom stave počas nosenia.6. Absorpčný výrobok podľa nároku 5, v y z n a č uj ú ci s a tým, že elastický prvok (13)je pripevnený na vonkajšej stame vonkajšej obalovej vrstvy (2).7. Absorpčný výrobok podľa nároku 5, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že elastický element (13) je umiestnený medzi vnútomou a vonkajšou obalovou vrstvou8. Absorpčný výrobok podľa nároku 5, v y z n a čuj úci sa tým, že elastický prvok (13) je umiestnený na vnútomej obalovej vrstve (1) a na jej strane smerom k vonkajšej vrstve (2) v ďalšom prehybe (17),sformovanom vo vnútomej obalovej vrstve (l).9. Absorpčný výrobok podľa nárokov 1 až 8, v y značujúci sa tým, žeobsahujeprednúčast(S), zadnú časť (6) a časť, ktorá je užšie ako najmenej jedna z nich, pričom čiary (l l) švov majú oblúkovitý tvar tak, že sa výška prehybu (8) zmenšuje v najmenej jednom smere od maximálnej hodnoty v užšej časti.10. Absorpčný výrobok podľa nárokov 1 až 9, v y značujúci sa tým, ženajmenejjednazčiar(ll) švov zdnižených s čiarou (9) prehybu sa naťahuje najmenej čiastočne dovnútra cez absorpčné teleso (3), čím sa absorpčné teleso preťahuje do bariéry sformovanej prehybom (8).ll. Absorpčný výrobok podľa nárokov 1 až 10, v y zn ač uj ú ci sa tý m , ževzdíalenosťmedzičia rou (llb) šva, umiestnenou najbližšie k bočnému okraju výrobku a čiarou (9) prehybu v každom bode pozdĺž čiary prehybu je menšia ako vzdialenosť medzi touto čiarou12. Absorpčný výrobok podľa nárokov l až ll, v y značuj úci sa tým, žekaždádlhástranapolotovaru (4) je vybavená najmenej jedným elastickým prvkom (15), ako je elastické vlákno, pás a podobne, pričom tento elastický prvok (15) má tendenciu sa sťahovať okolo nôh nositeľa pri nosení.13. Absorpčný výrobok podľa nárokov 1 až 12, v y značujúci sa tým, žejednaobalovávrstva(1 alebo 2) sa naťahuje od absorpčného telesa (3) ďalej ako druhá.14. Absorpčný výrobok podľa nárokov 1 až 12, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obdĺžnikový polotovar(4) má bočné časti (16) z obalového materiálu, ktoré sú zložené z materiálu odlišného od zvyšku obalu.15. Absorpčný výrobok podľa nároku 14, v y z n a č uj ú ci s a tým , žebočnéčasti(16)súzloženéz pre pary priepusmćho materiálu.16. Absorpčný výrobok podľa nárokov 1 až 15, v y značuj úci sa tým, že na povrchu jednej strany každého pozdĺžne pretiahnutého okraja polotovaru(4) je pripevnený prvok v tvare pásu (14), vyrobený z penového plastu, netkanej látky tak, že časť šírky tohto prvku je pretiahnutá za okraj polotovaru (4), kde je prehnutá a pripevnená k povrchu opačnej strany uvedeného okraja.17. Absorpčný výrobok podľa nárokov 1 až 16, v yzn ač ujúci sa tým , žeabsorpčnételeso(3)je zložené z valcovčho materiálu.18. Spôsob výroby absorpčných výrobko, ako sú plienky, chrániče pri inkontinencii, hygienické vložky alebo podobne výrobky, ktoré sú tvarované z celkovo obdĺžnikového polotovaru (4), ktorý obsahuje vnútomú obalovú vrstvu(1) priepustnú pre kvapaliny, vonkajšiu obalovú vrstvu (2) nepriepustnú pre kvapaliny a absorpčné teleso (3), ktoré je zapuzdrené medzi tieto dve obalové vrstvy (1, 2), polotovar(4) má dva vzájomne opačné okraje (18) priečnych strán,dva vzájomne opačné okraje (19) pozdĺžnych strán preťahujúce sa medzi okrajmí (18) priečnych strán, pozdĺžnou centrálnou osou (20) preťahujúcou sa medzi okrajmí (19) pozdĺžnych strán a priečnou centrálnou osou (21) preťahujúcou sa medzi okrajmí (18) priečnych strán prehnutie každého polotovaru (4) pozdĺž čiary (9) prehybu zostaveného dvomi čiarami (11) švov, ktoré sú pred prehnutím na príslušných stranách čiary (9) prehybu na jednej z obalových vrstiev tak, že tvoria základňu (12), pozdĺž ktorej je prehnutá obalová vrstva spojená dokopy na vytvorenie prehybu (8) nad povrchom obalovej vrstvy a dráha opisovaná čiaramí (1 l) švov vzhľadom na čiaru (9) prehybu je zvolená tak, aby sa dosiahla potrebná variabilita v rozmeroch výrobku kolmo na čiaru (9) prehybu pozdĺž jeho dĺžky pomocou sformovania prehybu (8), v y z n a č u j ú c i s a tý m , že postupnosť polotovarov v spojitej štruktúre najmenej s obalovými vrstvami jednotlivých polotovarov je vo vzájomnom spojení tým že každý polotovar je prehnutý pozdĺž najmenej dvoch čiar (9) prehybu umiestnených na vonkajšej obalovej vrstve (2) medzi jednou centrálnou osou(20, 21) a príslušným jedným zo združených okrajov (19,18) opačných strán čim dva prehyby (8) sú formované vo vnútri výrobku, každý pretiahnutý pozdĺž okraja jeho strany tak, že prehnutia (8) počas zdvíhanía vo vnútri výrobku tvamjú bariéru zabraňujúcu pretekaniu, ktorej výška je úmcmá úbytku rozmeru výrobku priečne spojených čiar (9) prehybu, získaných vytvorením prehybu (8).

MPK / Značky

MPK: A61F 13/15

Značky: spôsob, výrobok, absorpčný, výroby

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-281394-absorpcny-vyrobok-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Absorpčný výrobok a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty