Ohybná ihla ihlových tkacích strojov

Číslo patentu: 279146

Dátum: 17.12.1991

Autori: Casarotto Giuseppe, Pezzoli Luigi

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Hrúbka ohybnej ihly (N) sa postupne znižuje aspoň na časti jej priečneho prierezu, začínajúc od oblasti predného konca (3) ihly (N) nesúceho hlavicu (P), za hlavicou (P) a znižovanie pokračuje smerom k protiľahlému zadnému koncu ihly (N). Znižovanie hrúbky je buď plynulé po dĺžke ihly (N) alebo prebieha po stupňoch. Vzdialenosti (p, Pv) medzi susednými otvormi (11), vytvorenými v ihle (N), do ktorých zaberajú zuby ozubeného kolesa (R) pohybujúceho ihlou (N), sa menia podľa polohy, ktorou v ihle (N) v danom mieste zaujíma jej neutrálna os ohybu.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka chybnej tkacej ihly ihlových tkacích strojov, t. j. ihly v tvare pásika, ktorý ovláda pohyb hlavice so škripcom a teda aj pohyb útkových nití zivou modemých tkacích strojov.Ako je známe, so zlepšením výkonu týchto tkacích strojov, ktoré v posledných rokoch zaznamenali významný technický pokrok, sa stalo zvlášť dôležitým dať ihle tvar,ktorý pri zabezpečení účinného vedenia hlavice zabezpečuje tiež vysokú ohybnosť v oblastiach maximálnej rýchlosti, na minimalizáciu krútiaceho momentu potrebného na prispôsobenie sa ihly obvodu ozubeného kolesa, zisťujúceho jej pohyb a zaberajúceho do jej otvorov a z toho vyplývajúce zníženie trenia a opotrebenia, rovnako ako zničenie tlaku na styčných plochách prípadného zakrivenćho vedenia ihly.V európskom patentovom spise EP-B-IOZ 588 bolo už ponúknutć riešenie problému zmeny pevnosti ihly pozdĺž jej dĺžky. Toto riešenie spočíva v zabudovaní jadra alebo vložky premennej hrúbky a/alebo šírky do bežnej ihly po jej dĺžke.Toto riešenie je použité na ihlu s bežnými charakteristikami na zvýšenie pevnosti v oblastiach ihly, ktoré sú ohybnej šie akoje požadované (napríklad v blizkosti hlavice).Medzitým technika umožnila vytvoriť vysoko pevné ihly (obyčajne s rebrovitým prierezom), ktoré sú tak schopné zabezpečiť veľmi presne vedenie hlavice, ale v ktorých vzniká opačný problém zníženia pevnosti v tých oblastiach ihly, kde je požadovaná vysoká ohybnosť. To je napriklad prípad íhiel použitých na tkacích strojoch, ktorých systém ovládania pohybu íhiel v zive je predmetom európskej patentovej prihlášky EP-A-275 479. Tento systém je charakterizovaný použitím íhiel s rebrovitým prierezom s aspoň jedným pozdlžnym vybraním a s vodiacimi prvkami ihly majúcimí dvojstranné vodítka zaberajúce do uvedeného vybrania ihly. lhly použité v tomto systéme sú skutočne veľmi pevné zásluhou ich rebrovitého prierezu s veľkou celkovou hrúbkou (potrebnou na vytvorenie uvedeného vybrania a dovoľujúce náležitý záber s uvedenými vodítkami a presné vedenie hlavice stredom zivy). Podobne situácie môžu nastať iv iných typoch usporiadania íhiel.Vynález rieši problém premennej pevnosti íhiel pozdĺž ich dĺžky celkom originálnym spôsobom ihlou, ktorá je charaktcrizovaná tým, že sa hrúbka aspoň časti jej prierezu, Ľłčĺnajúc oblasťou blízko jej predného konca nesúceho hlavicu,postupne mižuje k jej protiľahlému zadnému koncu.Ak typ ihly, ako je časté, zodpovedá ihle poháňanej spätne sa pohybujúcim ozubeným kolesom, ktorého zuby zaberajú do otvorov vytvorených v ihle po jej dĺžke, potom vzdialenosti medzi otvormi v ihle podľa vynálezu môžu byť premenné v závislostí od polohy, ktorú v nej zaujíma neutrálna os ohybu.Ohybná ihla podľa vynálezu má výhodne pozdĺžne výstupne rebrá a jej hrúbka sa výhodne znižuje len v súvislosti s uvedenými rebrami natoľko, že zadný koniec ihly,protiľahlý k prednému koncu nesúcemu hlavicu, nadobudne plochý obdĺžnikový prierez.Znižovanie hrúbky ihly (alebo jej rebier) môže byť plynulé a rovnomeme alebo alternatívne prerušované po stupňoch po dĺžke ihly. Okrem toho môže byť rovnomemé alebo nerovnomemé po šírke ihly, čím vznikajú v jednotlivých prípadoch sjanetrické alebo nesymetrické prierezy.Zvlášť výhodné uskutočnenie ihly podľa vynálezu má v oblasti nesúcej hlavicu ihly korýtkový prierez alebo prierez C, ktorého príruby tvoria pozdĺžne výstupné rebrá konštantnej hrúbky, na to nadväzuje oblasť, kde sa hrúbka korýtkového prierezu alebo prierezu C, ktorého príruby tvoria pozdĺžne výstupné rebrá, postupne znižuje až do obdĺžnikového prierezu alebo prierezu T v oblasti zadného konca ihly, protiľahlého k prednému koncu nesúcemu hlavicu.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude podrobnejšie opísaný pomocou pripojených výkresov, kde obr. l predstavuje schému časti vinutej dráhy chybnej ihly v ihlovom tkacom stroji, obr. 2 predstavuje perspektívny pohľad na prvé uskutočnenie ihly podľa vynálezu s plynule sa meniacou hrúbkou, obr. 3 predstavuje pohľad zboku na uskutočnenie ihly znázomenej na obr. 2, obr. 4 predstavuje priečny rez IV-IV z obr. 3, obr. 5 predstavuje priečny rez V-V z obr. 3, obr. 6 je perspektívny pohľad na druhé uskutočnenie ihly podľa vynálezu, kde sa hrúbka meni prerušovane po stupňoch, obr. 7 je pohľad zboku na uskutočnenie ihly znázomenej na obr. 6, na obr. 8, 9, 10 sú rezy zodpovedajúce koncom a prostriedku ihly znázomenej na obr. 6 a 7, obr. ll je perspektívny pohľad na tretie uskutočnenie ihly podľa vynálezu, obr. 12 je p 0 hľad zboku na uskutočnenie ihly znázomenej na obr. 11,obr. 13 a 14 sú rezmi konca ihly podľa obr. ll a 12, obr. 16 je nárys ktoréhokoľvek uskutočnenia ihly na obr. 2 až l 5 znázorňujúci premenné vzdialenosti medzi otvormi, do ktorých zaberajú zuby kolesaZ obr. l je zrejmé, ako musi byť ihla N, nesúca hlavicu P zivou tkacieho stroja T, zvlášť ohybná vo svojej časti priliehajúcej, pôsobením bežných vodiacich prostriedkov Pl a Pl, ku kolesu R ovládajúcemu jej pohyb, ktorého zuby zaberajú do ich otvorov 11. V prípade obzvlášť tuhých íhiel N sa to, podľa vynálezu, dosiahne postupným znižovaním hrúbky ihly N aspoň v časti jej prierezu, začínajúc oblasťou 2 v blizkosti predného konca 3, nesúceho hlavicu P, smerom k protiľahlému zadnému koncu 4.V uskutočneniach, znázomených na pripojených výkresoch, ihla N podľa vynálezu má korýtkový prierez s postrannými pozdĺžnymi výstupnými rebrami 1, aby hlavica P bola riadne vedená prostriedkom zivy.V usporiadaní, znázomenom na obr. 2 až 5, je hrúbka ihly N znižovaná iba postupným a pravidelným znižovanim rebier 1, až sú úplne eliminované na konci 4 ihly N, zatiaľ čo luúbka zvyšujúcej časti ihly N zostáva nennenená. Zadný koniec 4 ihly N tým nadobúda dokonale obdĺžnikový a pomeme tenký symetrický prierez (obr. 5), ktorý je plne schopný zaistiť vysokú ohybnosť ihly N V tejto oblasti. V susedných oblastiach je ohybnost podobná, zatiaľ čo ihla N je postupne hrubšia smerom ku svojmu prednćmu koncu 3, nesúcemu hlavicu P, a nadobúda svoju maximálnu hrúbku medzi predným koncom 3, nesúcim hlavicu P a oblas SK 279146 B 6ťou 2 v blízkosti predného konca 3, od ktorého sa rebrá 1 začínajú znižovať.Ihla N, zobrazená na obr. 6 až 10, je podobná ihle N na obr. 2 až 5, iba s jediným rozdielom od predchádzajúceho uskutočnenia, ktorý spočíva v tom, že hrúbka tejto ihly N sa mení pozdĺž jej celej dĺžky prerušovane po stupňoch. Tak prvý úsek 5 s maximálne stálou hrúbkou zodpovedajúcou oblasti nesúcej hlavicu (jeho prierez je na obr. 8) je medzi bodmi 6 a 7 skokovej zmeny hrúbky nasledovaný druhým úsekom 8 so zníženou výškou rebier 1 (prierez je na obr. 9), a potom za druhým bodom 7 skokovej zmeny hrúbky koncovým úsekom 9, kde sú rebrá l eliminované a ihla N má tenký obdĺžnikový prierez (obr. 10). Tiež v tomto prípade si zachováva ihla N symetrický prierez.Konečne V uskutočnení podľa obr. 11 až 14 sú rebrá 1 ihly N opäť postupne a rovnomeme znižovaná, ale v porovnanl s uskutočnenim ihly N podľa obr. 2 až 5 je uvedene znižovanie výraznejšie, takže zadný koniec 10 ihly N,protiľahlý predněmu koncu 3 nesúcemu hlavicu P, nadobúda prierez T, ako je znázomene na obr. 14.Vo všetkých doteraz opísaných a zobrazených ihlách N je ich prierez dokonale súmemý. Ale hrúbka ihly N s rebrovaným alebo nerebrovaným prierezom môže byť nerovnomeme znižovaná po šírke ihly. V takom pripade by prierez ihly bol nesymetrický.Pri ihlách N, ktoré boli doteraz opísanć a zobrazené, je nutné venovať zvláštnu pozomosť rozmiestneníu otvorov ll, do ktorých zaberajú zuby kolesa R, ovládajúceho pohyb ihly N, po dĺžke ihly N.Je známou skutočnosťou, že pri ovíjaní ihly N okolo ozubeného kolesa R sa poloha jej neutrálnej osi ohybu zhoduje s rozstupovou kružnicou kolesa R (obr. 15). Z toho vyplýva, že vzdialenosť p medzi otvormi ll pozdĺž ihly N je určená pomerom medzi rozstupovou kružnicou a počtom zubov kolesa R.Na druhej strane, ako sa meni tvar, rozmery a materiál ihly N, zaujima jej neutrálna os ohybu rôzne polohy. To nastáva hlavne vtedy, ked sa podľa vynálezu mení hrúbka ihly N po jej dĺžke dosiaľ uvedenými alebo aj inými spôsobmi.Aby sa zabránilo pretiahnutíu ihly N pri jej ovíjaní okolo ozubeného kolesa R, ovládajúceho jej pohyb, s prihliadnutím na to, že rozstupná kružnica sa mení so zmenou polohy neutrálnej osi ohybu, je potrebné, aby sa menila vzdialenosť p medzi otvormi ll, s ktorými zaberajú zuby kolesa R, pozdĺž dĺžky ihly N.Na dosiahnutie spravneho pohybu ihly N sú podľa vynálezu otvory ll, vytvorené po dĺžke ihly N umiestnené, ako je znázomené na obr. 16, v zhodných vzdialenostiach p v oblasti predného konca 3 nesúeeho hlavicu P, kde má ihla N stálu hrúbku a v oblasti ihly N s postupne sa znižujúcou hrúbkou sú otvory ll umiestnené vo zväčšujúcich sa vzdialenostiach pv (hlavne v znázornenom prípade hrúbky dvoch postranných rebier).l. Ohybná ihla ihlových tkacíeh strojov, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že hrúbka ihly (N) sa postupne znižuje aspoň na časti jej priečneho prierezu, začinajúc od predného konca (3) ihly (N) nesúceho hlavicu (P), za hlavicu (P) a znižovanie pokračuje smerom k protiľahlému zadnćmu koncu (4) ihly (N).2. Ohybná ihla podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že znižovanie hrúbky je plynule a rovnomeme po dĺžke ihly (N).3. Ohybná ihla podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že znižovanie hrúbky prebieha po stupňoch po dĺžke ihly (N).4. Ohybná ihla podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 3,vyznačujúca sa tým, žeznižovaniehrúbky je rovnomemé po celej šírke ihly (N).5. Ohybná ihla podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 4,vyznačujúca sa tým, ženaihle(N)poháňanej vratným pohybom ozubenćho kolesa (R), ktorého zuby zaberajú do otvorov (l l) vytvorených v tele ihly (N) pozdĺž jej dĺžky, sa vzdialenosti (p, pv) medzi susednými otvormi (11) v tele ihly (N) menia podľa polohy, ktorú v ihle (N) v danom mieste zaujíma neutrálna os ohybu.6. Ohybná ihla podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 5,vyznačujúca sa tým, žeihla(N)jevybavená pozdlžnymi výstupnými rebrami a hrúbka ihly (N) sa postupne znižuje znižovaním hrúbky rebier začinajúc od predného konca (3) ihly (N), ktorý nesie hlavicu (P) ihly(N) za hlavicu (P) ihly m) a pokračuje po dĺžke ihly (N) smerom k jej protiľahlćmu zadnćmu koncu (4).7. Ohybná ihla podľa nároku 6, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že V oblasti nesúcej hlavicu (P) ihly(N) má korýtkový prierez alebo prierez C, ktorého príruby tvoria pozdĺžne výstupné rebrá (1), konštantnej hrúbky, na ktoré nadväzuje oblasť, kde sa hrúbka korýtkového prierezu alebo prierezu C, ktorého príruby tvoria pozdĺžne výstupné rebrá (l), postupne znižuje až do obdĺžnikového prierezu v oblasti zadného konca (4) ihly (N) opačného k prednému koncu (3), nesúcemu hlavicu (P), 8. Ohybná ihla podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že v oblasti nesúoej hlavicu (P) ihly (N) má korýtkový prierez alebo prierez C, ktorého príruby tvoria pozdĺžne výstupné rebrá (l) konštantnej hrúbky, na ktoré nadväzuje oblasť, kde sa hrúbka korýtkového prierezu alebo prierezu C, ktorého príruby tvoria pozdĺžne výstupné rebrá(l) postupne znižuje do obdĺžnikovćho prierezu a potom do prierezu T V oblasti zadného konca (10) ihly (N) protiľahlého prednćmu koncu (3) nesúcemu hlavicu (P).

MPK / Značky

MPK: D03D 47/27, D03D 47/12

Značky: tkacích, strojov, ihlových, ohybná

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-279146-ohybna-ihla-ihlovych-tkacich-strojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ohybná ihla ihlových tkacích strojov</a>

Podobne patenty