Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie obsahuje spriadací rotor (1), veko (8) axiálne zasahujúce do spriadacieho rotora (1) s vývodom na prívodný kanál (12), upevnenie separátora (11) i odťahového lievika (10) a ústrojenstvo na odťah priadze (16) zo spriadacieho rotora (1) vedenej po pracovnom povrchu (17) odťahového lievika (10). Na pracovnom povrchu (17) odťahového lievika (10) v oblasti protiľahlej ústiu (121) prívodného kanála (12) a rozkladajúcej sa súmerne okolo osi (122) prechádzajúcej stredom priemetu ústia (121) prívodného kanála (12) do separátora (11) a stredom axiálneho otvoru (18) odťahového lievika (10) je v uhle beta = 120° umiestnený zadržiavací prostriedok (22), ktorý je vytvorený výstupkom (23, 23a, 23b) v tvare priestorovej vačky a/alebo vybrania.

Text

Pozerať všetko

Vymález sa týka mriadenia na pradenie priadze s otvoreným koncom, ktoré obsahuje spriadaci rotor, veko axiálne zasahujúce do spriadacieho rotora s vyvedením dopravněho kanála, upevnenie separátora i odťahového lievika a ústrojenstvo na odťah priadze spriadacieho rotora vedenej po pracovnom povrchu odťahovćho lievika, na ktorom je vytvorený zadržiavací prostriedok pre priadzu.Predpokladom výroby akostnej priadze, najmä jemnej priadze s nízkou pretrhovosťou na rotorovej jednotke na pradenie s otvoreným koncom je, aby zákruty vkladane do priadze v úseku medzi odťahovým ústrojenstvom a odťahovým lievikom ľahko a plynule postupovali cez okraj tohto lievika do blízkosti zbemej drážky, s cieľom spevniť stužky vláken snimaných zo zbemej drážky a pretváraných do priadze. Zvyšovanie rýchlosti odťahu priadze zo spriadacieho rotora je preto podmienené dostatočnou pevnosťou priadze v oblasti zbemej drážky.Známe je veľké množstvo riešení na spevnenie úseku tvoriacej sa priadze medzi zbernou drážkou a odťahovým lievikom zákrutom, ktoré je možné v podstate rozčleniť do troch skupín.Do prvej skupiny patria riešenia, ktoré majú spevnenie priadze uskutočňované zákrutom prenikajúcim z úseku medzi odťahovým lievikom a odťahovým ústrojenstvom späť do spriadacieho rotora, pomocou odťahovćho lievika s extrémne nízkym trením, ktoré nebráni prenikaniu zákrutu. Nízka úroveň trecích sil pôsobiacich na priadzu vytvára podmienky len na šmýkanie priadze bez odvaľovania po obvode pracovanej plochy odťahovćho lievika, takže v uvedenom úseku má priadza len pravý zákrut. Na zabezpečenie tohto stavu je prakticky nemožné vytvoriť vhodné technické prostriedky. Do tejto skupiny patrí i riešenie podľa DE OS 36 34 567, ktore zabezpečuje šmýkanie priadze po malej časti obvodu pracovnej plochy odťahoveho lievika tým, že v pracovnej ploche je otočné osadená guľka alebo je pracovná plocha miestne vybrala, čím je trecí účinok na priadzu minimálny a to aspoň v tomto úseku pracovnej plochy odťahového lievika. Takéto riešenie je však nevýhodné z hľadiska zanášania úseku prachom a vznikom minimálneho trenia, ktore negatívne vplýva na jeho výsledný účinok.Druhá skupina zahŕňa riešenia zabezpečujúce prenikanie zákrutov do oblasti zbemej drážky priadze tým, že priadzaje na pracovnom povrchu odťahovćho lievika naopak vystavená vyššiemu treciemu účinku a to najmä v obvodovom smere, čím sa vyvolávajú podmienky na prevažujúce odvaľovanie priadze po pracovnom povrchu takmer bez šmýkania. Preto je pracovný povrch odťahového lievika vybavený zdrsnením, vrubmi, ozubeniami,výstupkami, rebrami, miestnym zdrsnením a podobne. Nevýhodou týchto riešení je, že takéto intenzívne trenie priadze po pracovnom povrchu sa prejavuje u niektorých druhov priadze nežíaducim narušením ich povrchovej štruktúry. Prostriedky tohto druhu sú taktiež opísanć v DE OS 36 34 567 a uplatňujú sa v tej časti pracovného povrchu odťahovćho lievika, v ktorej nie sú umiestnené prostriedky na zníženie trenia.Určitou kombinácioujednotlivých výhod z oboch skôr uvedených skupín je riešenie opísanć v CS A 0 165 068.Spriadacie zariadenie v tomto pripade obsahuje odťahový lievik, ktorého pracovný povrch je rozdelený najmenej na dva sektory, z ktorých jeden má hladký a druhý drsný povrch. Týmto dochádza k striedavćmu spevňovaniu priadze nepravým zákrutom.V tretej skupine sú zaradené riešenia umožňujúce spevňovanie priadze miestnym priečnym rozkmitávaním priadze vyvolávajúcim V krátkych časových intervaloch znižovanie kontaktných síl medzi priadzou a pracovným povrchom odťahovćho lievika, čim sa umožňuje i väčšie prenikanie zákrutu v krátkom časovom intervale z úseku medzi odťahovým lievikom a odťahovým ústrojenstvom späť do spriadacieho rotora. Pre tretiu skupinu je typické riešenie podľa DE OS 24 45 206, ktoré je založené na účinku zadržiavacieho prostriedku vytvoreného kolíkom,ktorý je umiestnený v axiálnom otvore odťahového lievika. Priadza sa pri obiehaní okolo pozdlžnej osi axiálneho tvaru periodicky dotýka o výstupok, ktorý vyvoláva priečne rozkmitávanie priadze a tým i kolísanie osovej sily priadze spojené s už uvedenými zmenami kontaktných síl medzi priadzou a pracovným povrchom odťahoveho lievika. V minimách týchto sil potom dochádza k väčšiemu prenikaniu zákrutov do spriadacieho rotora. Kmitanie priadze, ktoré môže mať v niektorých spriadacích režimoch í negatívny dopad na štruktúru vytvárania priadze, je však problematicke z hľadiska zapriadania priadze, pri ktorom bráni prechodu zapriadanej priadze axiálnym otvorom odťahového lievika do spriadacieho rotora i z dôvodu nepredvídateľnosti kmitania nevytvárajúceho podmienky pre spoľahlivé zapradenie priadze.Všetky tri principiálne riešenia pri praktických skúškach vykazujú na podstatnej časti obvodu pracovnej plochy odťahového lievika valenie priadze, ktoré je spojené s nepravým zakrucovaním priadze.Nepravý zákrut vytváraný valením priadze po pracovnom povrchu odťahového lievika sa na pevnosti finálnej priadze neprejavuje, lebo je eliminovaný pri odťahu priadze bezprostredne za výstupom z odťahového lievika. Bolo však zistené, že je príčinou veľmi vážnej negácie rotorovej priadze, tzv. ovinkov na priadzi, ktoré vznikajú omotávaním voľných koncov povrchových vláken okolo priadze pri jej odvaľovaní po pracovnom povrchu odťahovćho lievika. V riešení podľa DE OS 36 34 567 sa uvádza, že k vytváraniu ovinkov na priadzi dochádza prevažne V zóne prívodu vláken do zbemej drážky spriadacieho rotora a to najmä v mieste, kde je stužka vláken odvádzaná do zbemej drážky pri ich spevňovanl zákrutom do priadze.Voľné konce povrchových vláken vznikajú interakciou niekoľkých faktorov počas pradenia. Vznikajú napríklad ako vlajúce vlákna v priebežnej časti krivky vytváranej priadze alebo voľným prichytením vláken v spriadacom rotore i ako bežné štrukturálne nerovnosti povrchu nabaľovanej stužky vláken.Vystupujúce povrchové vlákna priadze sú v podstate pre priadzu výhodné, lebo sa kladne prejavujú pri fyziologických vlastnostiach textílii vyrobených z týchto priadzí. Ale voľne povrchové vlákna fonnovanć do ovinkov sú príčinou nežiaducej vyššej tuhosti, drsnosti a menšej savosti priadze. Počet nerovnomeme vytváraných ovinkov, ktoré sú jedným z najvýznamnejších charakteristických negácií rotorových priadzi, sa na príadzi zvyšuje S frekvenciou otáčania spriadacieho rotora tak, že vyššia výrobnosť priadze sa prejavuje vo významne niäích úžitkových vlastnostiach takto vytváranej priadze.Zo známeho stavu techniky nie je možné odvodiť, že by tento uspokojivo vyriešil výrobu rotorovej priadze štrukturálne podobnej klasickej prstencovej priadzi, teda s nižším počtom ovinkov na priadzi a s účelne vystupujúcimi voľnými koncami z korpusu priadze.Úlohou vynálezu je vytvoriť fyzikálne prostriedky na postup zákrutu do spriadacieho rotora z úseku medzi odťahovým lievikom a odťahovým ústrojenstvom tak, aby priadza v prevažnej časti obvodu pracovného povrchu odvádzacieho lievika bola v minimálnom kontakte s týmto povrchom, čím by bol minimalizovaný počet ovinkov na priadzi i pri vysokej výrobnosti a aby bol čo najviac zachovaný charakter priadze s vystupujúclmi koncami vláken z korpusu priadze vzhľadovo približujúcej sa k povrchovým vlastnostiam priadze prstencovej.Takéto podmienky v prevažnej miere spĺňa zariadenie na pradenie priadze s otvoreným koncom podľa vynálezu. Do zbemej drážkyjeho spriadacieho rotora nalietavajú osamostatnenč vlákna združovanć do stužky vláken skrucovanej do priadze v dôsledku rotácie spriadacieho rotora a čiastočne i nepravého zákrutu vytváranćho odvaľovaním priadze po pracovnom povrchu odťahovćho lievika,ktorým sa priadza zo spriadacieho rotora odťahuje, pričom sa priadza pri odvádzaní periodicky dotýka zadržiavacieho prostriedku vytvoreného v odťahovom lieviku.Podľa vynálezu sa zadržiavacím prostriedkom umiestneným na pracovnom povrchu odťahového lievika v oblasti protiľahlej k ústiu dopravného kanála a rozklada júcej sa súmeme okolo osi prechádzajúcej stredomvprie metu ústia prívodného kanála do separátora a stredom odťahového kanála vláken v uhle B 120 priadza miestne uhlovo spomaľuje a následne v dôsledku ťahových síl uvoľňuje na preskok do iného miesta pracovného povrchu, po ktorom sa pohybuje konvenčne až k miestu spomalenia, pričom uhlová miera preskoku je väčšia ako uhlová miera odvaľovania priadze po pracovnom povrchu prijej konvenčnom pohybe.Miestne zadržanie pôsobí na priadzu časovo obmedzeným oneskorovaním na uhlovo definovanej oblasti pracovného povrchu v čase, keď začiatok vytváranej priadze postupuje po vstupnej časti pracovnej plochy odťahového lievika plynulým pohybom v zmysle otáčania spriadacieho rotora.Významným faktorom kladne ovplyvňujúcim účinok riešenia je miesto pracovného povrchu odťahovćho lievika, na ktorom sa priadza dotýka so zadržiavaelm prostriedkom. Optimálne výsledky je možné dosiahnuť situovaním tohto miesta do prvej tretiny dĺžky tvoriacej krivky pracovného povrchu odťahového lievika bližšieho k zbemej drážke spriadacieho rotora.Za určitých predpokladov sa nevylučuje použitie i dvoch zadržiavacích prostriedkov usporiadaných na odťahovom lieviku. Optimálne pre vyššiu frekvenciu otáčok spriadacieho rotora, t. j. l 000 Hz a viac, je však použitie len jedného zadržiavacieho prostriedku.Zadržiavací prostriedok, ktorého účelom je časové spomalenie časti priadze nachádzajúcej sa v jeho oblasti,vzhľadom na časť priadze za zadržiavacím prostriedkom,môže mať rôzne uskutočnenie.Vhodné je uskutočnenie zadržiavacieho prostriedku vačkovým výstupkom, ktorého funkčný povrch je s cie 10ľom plynulého bezrázovćho prechodu priadze vymedzený V každom jeho priečnom reze spojitou krivkou,ktorej krívosť sa plynule mení alebo môže byť i konštantná.Zadržiavací prostriedok môže byť vytvorený vačko vým výstupkom, ktorý prechádza plynule alebo hranou na pracovný povrch.Podľa ďalšieho uskutočneniaje pre rovnaký účel zadržiavací prostriedok vytvorený zárezom, ktorého dno prechádza v mysle pohybu priadze po pracovnom povrchu pozvoľne a plynule vodiacou stenou do plochy pracovného povrchu. Prechod pracovného povrchu do vybrania môže byť vytvorený plynulým prechodom alebo stupňom.Zadržiavací prostriedok je možné tiež vytvoriť modifikáciou uvedených uskutočnení. Napríklad je zadržiavacl prostriedok vytvorený vačkovým výstupkom umiestneným pred zárezom a prechádzajúcim do dna zárezu alebo zárezom, ktorý prechádza vodiacou stenou do vačkového výstupku. V každom prípade je však vrchol vačkovćho výstupku najvyšším miestom pracovného povrchu odťahového lievika. Povrch vačkového výstupku,stena vybrania a pracovný povrch môžu mať pritom rovnakú alebo rôznu drsnosť.Účinok zadržiavacieho prostriedku je možné pre niektoré vlákennć materiály zvýšiť miestnym zdrsnením funkčného povrchu vačkového výstupku a/alebo steny vybrania.Zadržiavací prostriedok môže byť umiestnený v odťahovom lieviku alebo v jeho vsadenej časti. Vlastný vačkový výstupok je možne vytvárať na pracovnom povrchu odťahovćho lievika pomocou bežných technológií lisovania do zápustky, presného liatia, tvámenia, trieskového obrábania a podobne, prípadne i menej obvyklými postupmi, napríklad lokálnym nanesením skla, korundu, vytvrditeľných plastov a podobne, ale tiež i vymedzeným odleptaním prevažnej časti pracovného povrchu odťahovćho lievika. Vačkový výstupok môže byť rovnako vytvorený aj čapom zo skla, korundu, kovu a pod., ktorý je vsadený do telesa odťahovacieho lievikaPrehľad obrázkov na výkresochPríkladné uskutočnenie zariadenia podľa vynálezu je schematicky mázomené na pripojených výkresoch, kde na obr. l je zobrazená jednotka v čiastočnom axiálnom reze, na obr. 2 je zobrazený rez podľa roviny II-II z obr. l, na obr. 3 je zobrazený odťahový lievik so zadržiavacím prostriedkom v pohľade zhora, na obr. 4 je zobrazený rez podľa roviny IV-IV z obr. 3, na obr. 5 je zobrazený rez V-V z obr. 3, na obr. 6 je zobrazený odťahový lievik s altematívnym vyhotovením udržiavacieho prostriedku v pohľade zhora, na obr. 7 je zobrazený rez podľa roviny VII-VII z obr. 6, na obr. 8 je zobrazený rez podľa roviny VIII-Vlll z obr. 6, na obr. 9 je zobrazený odťahový lievik s ďalším vyhotovením udržiavacieho prostriedku pri pohľade zhora, na obr. 10 je zobrazený rez podľa roviny X-X z obr. 9, na obr. l l je zobrazený rez XIXl z obr. 9, na obr. l 2 je zobrazený odťahový lievik s iným ďalším vyhotovením zadržiavaeieho prostriedku pri pohľade zhora, na obr. 13 je zobrazený rez podľa roviny XIII-XIII z obr. 12, na obr. 14 je zobrazený rez XIV-XIV z obr. 12.Spriadacia jednotka čiastočne znázomená na obr. 1 obsahuje spríadací rotor 1 s ventilačnými kanálikmi 2,ktorýje upevnený na hríadeli 3 otočne osadenom v ložiskách 4 pevnej komory 5 a poháňaný remeňom 6. Do spriadacíeho rotora l axiálne zasahuje výstupok 7 veka 8,ktoré je súčasťou osamostatňovacieho ústrojenstva čiastočne znázomeného podávacími valčekmi 9.Vo veku 8 upravenom na pevné osadenie odťahovćho lievika 10 a separátora 11 ústi prívodný kanál 12 osamostatňovacieho ústrojenstva smerujúcí na sklzovú stenu 13 spriadacieho rotora 1, ktorá prechádza do zbemej drážky 14.Z osamostatnených vláken privádzaných do zbemej drážky 14 spriadacieho rotora 1 prívodným kanálom 12 sa kontinuálne vytvára stužka vláken 15, ktorá je zakrucovaná do priaclze 16. Priadza 16 je kontinuálne odťahovaná zo zbemej drážky 14 cez pracovný povrch 17 odťahovćho lievika 10 aje axiálnym otvorom 18 i odvádzacími valčekmi 19 navíjaná v neznázomenom ústrojenstve na cievku. Pri spriadaní sa pohybuje zákrutový bod 20 v smere rotácie spriadacieho rotora 1 znázomenom šipkou 21, ktorý je totožný so smerom pohybu priadze 16 po pracovnom povrchu 17 odťahového lievika 10.Na pracovnom povrchu 17 odťahovćho lievika 10 v oblasti rotora 1 protiľahlej k ústiu 121 privodnćho kanála 12 a roúcladajúcej sa sůmeme okolo osi 122 prechádzajúcej stredom priemetu ústia 121 prívodného kanála 12 do separátora 11 a stredom axiálneho otvom 18 odťahovćho lievika 10 je V uhle B l 20 ° umiestnený zadržiava. cí prostriedok 22, ktorý môže mať rôzny tvar.Na obr. 3, 4 a 5 je mázomenć umiestnenie zadržiavacieho prostriedku 22 na pracovnom povrchu 17 odťahového lievika 10. Zadržiavací prostriedok 22 je v príkladnom uskutočnení vytvorený vačkovým výstupkom 23 plynule prechádzajúcim na pracovný povrch 17 tak, že funkčný povrch vačkového výstupku 23 je v každom priečnom reze vymedzený spojitou krivkou znàzomenou na obr. 5, z ktorej je uejmý plynulý prechod vačkového výstupku 23 na pracovný povrch 17 odťahovćho lievika 10.Zadržiavací prostriedok 22 je výhodne umiestnený v prvej tretine dĺžky tvoriacej krivky 24 pracovného povrchu 17 odťahového lievika 10 bližšieho k zbernej dražke 14 spriadacieho rotora l.Obr. 6, 7 a 8 znázorňujú odťahový lievik 10 so zadržiavacím prostriedkom 22 vytvoreným zárezom 25, ktorého dno 26 prechádza v zmysle pohybu priadze 16 znázomenom šípkou 21 pozvoľne a plynule vodiacou stenou 27 opäť do pracovnej plochy 17. Priemet zárezu 25 má pri pohľade zhora kosákovitý tvar 28. V príkladnom uskutočnení je prechod medzi pracovným povrchom 17 a dnom 26 sttrný, tento však môže prebiehať i šikmo.Obr. 9, 10 a 11 znázorñujú odťahový lievik 1, ktorého zadržiavací prostriedok 22 je vytvorený vačkovým výstupkom 23 a, ktorý plynule prechádza do dna 26 a zárezu 25 a, ktoré ďalej prechádza vodiacou stenou 27 a na pracovný povrch 17 odťahového lievika 10.Na obr. 12, 13 a 14 je znázomený odťahový lievik 10 so zadržiavacim prostriedkom 22 vytvoreným zárezom 25 b s dnom 26 b, ktorý prechádza vodiacou stenou 27 b do vačkového výstupku 23 b, ktorý ďalej plynule prechá 10dza do pracovného povrchu 17.Účinok zadržiavacieho prostriedku 22 je možné zvýšiť relatívnou úpravou drsnosti časti jeho funkčného povrchu.Na konkretízáciu predstavy vytvorenia zadržiavacieho prostriedku sú ďalej pre príkladne zvolený technologický proces pradenia opísane konkrétne rozmerové charakteristiky zadržiavacieho prostriedku. Napríklad pre vypradenie priadze 12,5 tex. zo 100 bavlny rotorovým spôsobom pri otáčkach 60 000 ot./min. a zvolenom koeficiente zákrutu 70, bude odťahová rýchlosť priadze 46 rn/min. Pre tieto podmienky je výhodné použiť odťahový lievik, ktorého pracovný povrch má rotačnú plochu, vytvorenú tvoriacou krivkou v tvare časti kružnice s polomerom 4 mm, prechádzajúcu do valcového otvoru 2 mm. Zadržiavací prostriedok je umiestnený na uvedenom pracovnom povrchu v mieste, ktoré vidí pozorovatel na predĺženie osi odťahověho otvoru lievika pred lievikom vo vzdialenosti 15 mm pod uhlom 13 ° až 17 °. Zadržíavacl prostriedok prevyšuje rovinu čela lievika o 0,2 až 0,4 mm. Pritom vrcholová časť zadržiavacieho prostriedku má tvar vypuklej plochy a prechodová časť medzi touto vrcholovou časťou a pracovným povrchom lievika stojaca proti smeru pohybu priadze je vytvorená ako vydutá plocha, ktorej krivosť je väčšia ako krívosť príslušnej časti zadržiavacieho prostriedku.Skôr uvedené prlkladně uskutočnenie zariadenia umožňuje redukovať počet ovinkov z pôvodných 100 pri použití odťahového lievika 10 bez zadržiavacieho prostriedku 22 až na 25 ovinkov s odťahovým lievikom 10 so zadržiavacím prostriedkom 22 podľa vynálezu. Napríklad pri rýchlosti otáčania spriadacieho rotora 60 000 ot./min. a použití odťahóvéholievika ~ 10 bez zadržiavacieho prostriedku 22 bolo na príadzi 12,5 tex. zo 100 bavlny zistených 60 až 70 ovinkov, kým pri použití odťahového lievika 10 so zadržiavacím prostriedkom 22 len ll až 15 ovinkov.Podobný účinok má i použitie zadržiavacieho prostriedku 22, vytvoreného zárezom 25. Priadza 16 po odvaľovani po pracovnom povrchu 17 odťahového lievika 10 sa razom premiestni na dno 26, z ktorého sa pohybuje po vodiacej stene 27 až na pracovný povrch 17 odťahovćho lievika 10. Pri tomto pohybe je priadza 16 vystavená najskôr stúpaniu, čím sa miestne uhlovo spomaľuje a následne po dosiahnutí pracovného povrchu 17 sa zotrvačnosťou uvoľňuje na preskok do iného miesta pracovného povrchu 17, z ktorého sa opäť odvaľuje až k zadržiavaciemu prostriedku 22. Bolo zistené, že takéto uskutočnenie zadržiavacieho prostriedku 22 okrem zníženia počtu ovinkov prispieva i na zvýšenie ťažnosti priadze.Podobných účinkov sa dosiahne i pri použití ostatných druhov zadržiavacích prostriedkov.Pri uskutočnení zadržiavacieho prostriedku podľa obr. 7 až 14 vyvoláva rázové premiestneníe priadze 16 z pracovného povrchu 17 na dno 26, 26 a , alebo 26 b určité rozkmitanie priadze 16, ktoré však jej štrukturálnu tvorbu neovplyvňuje.Priemyselná využiteľnosť Zariadenie podľa vynálezu je možne použiť pri pra denl priadze s otvoreným koncom. Priadza vyrobená na zariadení podľa vynálezu má výhodne otvorenú povr SK 278540 B 6chovú štruktúru s minimálnym počtom ovinkov z vystupujúcich povrchových vláken, i keď je vyrobená pri vysokých otáčkach spriadacieho rotora. Svojou štruktúrou je pritom blízka priadzi vyrobenej na prstcncovom dopriadacom , a preto takúto príadzu je možné použIť do väčšiny plošných textilií.l. Zariadenie na pradenie priadze s otvoreným koncom so spriadacím rotorom, oproti ktorému je umiestnené veko s prívodným kanálom hotovej priadze, v ktorom je zasadený separátor a odťahový lievík so zadržiavacím prostriedkom priadze, ktorýje tvorený výstupkom a/alebo vybranimvyznačujúce sa tým, žezadržiavací prostriedok (22) je umiestnený na vstupnej časti pracovného povrchu (17) odťahového lievika (10) v oblasti protiľahlej ústiu (121) privodného kanála (12), pričom zadržiavací prostriedok (22) je umiestnený súmeme V uhle 3 I 20 ° okolo osi (122) prechádzajúcej stredom priemetu ústia (121) prívodného kanála (12) do separátora (1 l) a stredom axiálneho otvoru (18) odťahového lievika (10) v uhle B I 20 °.2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že zadržiavací prostriedok (22) je vytvorený v prvej tretine dĺžky tvoriacej krivky (24) pracovného povrchu (17) odťahového líevika (10) bližšieho k zbernej drážke (14) spriadacieho rotora (1).

MPK / Značky

MPK: D01H 4/38, D01H 4/08, D01H 4/10

Značky: otvoreným, pradenie, zariadenie, priadze, koncom

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-278540-zariadenie-na-pradenie-priadze-s-otvorenym-koncom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na pradenie priadze s otvoreným koncom</a>

Podobne patenty