Dávkovacia jednotka na dávkovanie niekoľkých odmerných množstiev kvapalín

Číslo patentu: 278253

Dátum: 16.12.1992

Autori: Bressendorff Anders, Holm Niels Erik, Thogersen Klaus, Spork Allan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Dávkovacia jednotka zahŕňa valcové puzdro (1) na ampulu (2), vybavené upevňovacím prostriedkom ihly (5) a piestovú tyč (8) poháňajúcu piest (4) v ampule (2). Na puzdre (1) je otočne uložený regulačný prostriedok (18) dĺžky zdvihu piestovej tyče (8). Medzi puzdrom (1) a piestovou tyčou (8) je uložený rohatkový prostriedok (10, 11), dovoľujúci premiestnenie piestovej tyče (8) k výstupnému koncu puzdra (1) a zabraňujúci jeho premiestneniu v opačnom smere. Regulačný prostriedok (18) je namontovaný na puzdre (1) otočne. Piestová tyč (8) je vybavená vonkajším závitom (12) a je chránená pred rotáciou voči puzdru (1). Medzi piestovou tyčou (8) a regulačným prostriedkom (18) je uložený skrutkový prostriedok (13), ktorého vnútorný závit je v zábere axiálne prestaviteľný s regulačným prostriedkom (18), ktorého otáčanie spôsobuje rotáciu skrutkového prostriedku (13) voči piestovej tyči (8) a súčasne premiestnenie ukazovateľa (21). Ukazovateľ (21) je vybavený meracou stupnicou axiálneho prestavenia voči regulačnému prostriedku (18) a v dôsledku toho i žiadaného množstva dávky, pričom dávkovanie sa uskutočňuje tlakom na piestovú tyč (8) ukazovateľom (21) pri jeho tlačení späť dovnútra regulačného prostriedku.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka dávkovacej jednotky na dávkovanie niekoľkých odmemých množstiev kvapaliny, ktorá má valcové puzdro na dávku príslušnej kvapaliny, pričom kvapalina je uložená v samostatnej ampule a Výstupný koniec puzdra je vybavený upevňovacím prostriedkom ihly na vstup kvapaliny. Dávkovacia jednotka ďalej obsahuje piestovú tyč pohybujúcu piestom, ktorý vytláča kvapalinu von a je umiestnený v ampule a regulačný prostriedok narnontovaný otočne na puzdre a vymedzuje ako regulátor dlžku zdvihu piestovej tyče vzhľadom na meraciu stupnícu indikujúcej požadovaný objem dávky. Dávkovacia jednotka je ďalej vybavená ozubeným prostriedkom umiestneným medzi puzdrom a piestovou tyčou, ktorý dovoľuje premiestnenie piestovej tyče k výstupnému koncu puzdra a zabraňuje jej premiestneniu v opačnom smere.Na dávkovanie vhodných množstiev inzulínu sú známe rôzne typy dávkovacích jednotiek, pričom tieto jednotky používajú ampuly obsahujúce rôzne koncentrácie inzulínu. Obvykle ampula obsahuje 1,5 ml, prípadne 3 ml a inzulín je napríklad v koncentrácii 100 jednotiek inzulínu na 1 ml, pričom ampula obsahuje 150 jednotiek inzulínu. Pri použití dávkovacej jednotky sa má injekciou dodať vopred stanovené množstvo, výhodne až 40 jednotiek inzulínu na vstreknutic. Dávkovacia jednotka môže byť teda použitá na viacero vpichov na arnpulu. Táto naposledy spomlnaná procedúra vyžaduje veľmi presné nastavenie dávky, ktorá sa má po čase vpichnúť.Známe dávkovacie jednotky sú relatívne komplikovane a často sú vytvorené tak, že sa ich rozmer v pozdĺžnom smere zmenšuje, pretože sa vstrekuje viac a viac dávok. Také dávkovacie jednotky majú nedostatky čiastočne i s ohľadom na skladnosť a čiastočne preto, že sa ich vzhľad postupne zhoršuje. Použitia sú navyše stále a stále obťažnejšie, pretože ich dĺžka v pozdĺžnom smere klesá.Sú známe dávkovacie jednotky, ktorých rozmer saudržuje konštantný. Take jednotky však vyžadujú stupňovité vstrekovanie príslušného dávkovaného množstva. Podobne je relatívne komplikovaný i príslušný mechanizmus, čo je dôvod, prečo je výroba takej dávkovacej jednotky pomerne drahá.Úlohou predkladaného vynálezu je vytvorenie dávkovacej jednotky zachovávajúcej pred i po používaní konštantnú dlžku dovoľujúcu predbežné rozdelenie celkového dávkovaného objemu, ktorá by bola súčasne nenáročná na výrobu.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje a vytýčenú úlohu rieši dávkovacia jednotka na dávkovanie niekoľkých odmemých množstiev kvapaliny podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že regulačný prostriedok je otočne prichytený na puzdre, v ktorom je posuvne uložená piestová tyč, pričom skrutkový prostriedok umiestnený medzi piestovou tyčou a regulačným prostriedkom je svojím vonkajším povrchom uložený axiálne posuvne v regulačnom prostriedku a je spojený s ukazovateľom,ktorý vyčnieva z konca regulačného prostriedku. Uvede 10ný indikátor je vybavený nastavovacím prostriedkom axiálneho pohybu na opačný koniec dávkovacej jednotky a ďalej je vybavený meracou stupnicou, ktorá sníma veľkosť jeho osového posuvu vzhľadom na regulačný prostriedok a nasledovne požadované dávkovane množstvo, t.j. veľkosť axiálneho prestavenia voči regulačnému prostriedku úmemého veľkosti dávky.Podľa vynálezu je tiež výhodné, keď skrutkový prostriedok má aspoň jeden radiálne vyčnievajúci a axiálne položený výbežok alebo vyvýšenie na vonkajšej strane, ktorý je kĺzavo uložený v osovo usporiadanom žliabku na vnútomej strane regulačného prostriedku.Ďalšou výhodou je, ak je skmtkový prostriedok dávkovacej jednotky podľa vynálezu a ukazovateľ, ktorý je s ním spojený, vybavený prostriedkom na zabránenie axiálneho pohybu od vzdialeného konca dávkovacej jednotky, napr. obvodovým podpemým povrchom, pričom je možné chrániť dávkovaciu jednotku pred nastavením na prípadne nebezpečnú vysokú velkosť dávky.skrutkový prostriedok a ukazovateľ môžu byť ďalej podľa vynálezu vytvorené vcelku, pričom sa môže získať čiastočnejednoduché telesné vytvorenie vynálezu.Podľa vynálezu môžu byť skrutkový prostriedok a ukazovateľ súosové s tlačidlom na vonkajšom konci,pričom vonkajší priemer tlačidla zodpovedá vonkajšiemu priemeru regulačného prostriedku. Tým je jednoducho zastavený axiálny pohyb ukazovateľa a následne piestovej tyče a piesta smerom k vzdialenému koncu dávkovacej jednotky.Odnímateľné veko dávkovacej jednotky, chrániace ihlu, môže byť podľa vynálezu vytvorené v takom axiálnom romnere, že pri nasadení susedí priamo so vzdialeným koncom regulačného prostriedku, takže priliehajúce konce odnímateľného veka a regulačného prostriedku majú korelatívne časti meracej stupnice,indikujúce nastavenie dávkovaného množstva počas natáčania regulačného prostriedku voči odnímateľnému veku. Jednoduchým spôsobom teda momo uskutočniť nastavenie žíadaného množstva, pretože časti meracej stupnice índikujú príslušné množstvo dielu úplného otočenia regulačného prostriedku, zatiaľ čo meracie. stupnica priradená k ukazovateľu indikuje dávkovanć množstvá každého úplného otočenia regulačného prostriedku.Podľa ďalšieho výhodného vytvorenia môže byť na puzdre a na regulačnom prostriedku vytvorený značkovací prvok, napr. zárezy, ktorý dovoľuje stupňovité nakrúcanie regulačného prostriedku s hmatateľnou a voliteľne počuteľnou indikáciou tohto pohybu, pričom odnímateľné veko sa môže ľubovoľne polohovať proti meracej stupnici regulačného prostriedku v ktorejkoľvek jej polohe dosíahnutej stupňovitým nakrúcaním. Takto je vždy možné usporiadať časť meracej stupnice odnímateľného veka proti nemennej nule na regulačnom prostriedku, pričom uvedená nula tvorí východiskový bod na nastavenie požadovanej veľkosti dávky. Ďalšou výhodou je, že uživatel dávkovacej jednotky jasne cíti zmeny regulácie a má istotu správneho nastavenia.Konečne, piestová tyč môže byť podľa vynálezu chránená proti nakrúcaniu voči puzdru pomocou rohatkového prostriedku, takže na puzdre je vytvorená aspoň jedna západka, ktorá je v zábere s pozdlžnou drážkou v piestovej tyči, kde dno uvedenej drážky je vybavené vhodným ozubením spolupracujúcim so západkou.Dávkovaciu jednotku podľa vynálezu je možnévopred nastaviť na požadované množstvo dávky, pretože otočenim regulačného prostriedku sa otáča i skrutkový prostriedok s nasledovným osovým premiestnenim indikátora, teda ukazovateľa, ktorý je k nemu pripojený, relativne voči regulačnćmu prostriedku a piestovej tyči. Požadovanú veľkosť dávky je možné poznať pomocou vhodnej meracej stupnice, indikujúcej prednastavenie ukazovateľa voči regulačnému prostriedku. Po predbežnom nastaveni sa príslušná injekcia pripojí len pritlačením na ukazovateľ tak, že sa tento ukazovateľ osovo premiestni voči regulačnćmu prostriedku späť do svojej relatívne počiatočnej polohy. Pretože je skrutkový prostriedok v zábere s piestovou tyčou a táto piestová tyč je chránená pred relatívnou rotáciou voči puzdru, premiestnenie ukazovateľa je uskutočnené na pohyb piestovej tyče a piesta ampule. Rohatkový prostriedok medzi puzdrom a piestovou tyčou zaisťuje, že piest nie je počas regulácie odťahovaný z puzdra.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej opisaný podrobnejšie a s odvolaním sa na priložené výkresy, na ktorých je obr. l - perspektívny pohľad na výhodné telesné vytvorenie dávkovacej jednotky podľa vynálezu, ktorá je pripravená na vstrek vopred stanoveného množstva kvapaliny obr. 2 - pohľad na osový rez dávkovacej jednotky pred nastavením vopred stanoveného množstva dávky obr. 3 - pohľad na osový rez dávkovacou jednotkou z obr. 1. obr. 4 - pohľad na rez vedený pozdlž čiar IV-IV na obr. 3.,obr. 5 - pohľad na rez vedený pozdĺž čiary V-V na obr. 3. obr. 6 - je perspektívny pohľad na vytvorenie ukazovateľa vytvoreného v jednom celku s príslušným skrutkovým prostriedkom s časťami posunutými kvôli jasnosti a obr. 7 - pohľad na osový rez vytvoreným podľa obr. 6.Dávkovacia jednotka podľa vynálezu znázomená na obrázkoch, 1 až 5 obsahuje puzdro 1 na ampulu 2 obsahujúcu kvapalinu 3. Ampula 2 sa skladá z piesta 4, ktorý tlačí kvapalinu 3 von ihlou 5 uloženou na náprotivnom konci, pričom uvedená ihla 5 je zaistené v puzdre 1 všeobecne známym spôsobom zaskrutkovanim do čiapočky 6 hmcovitého tvaru. Ako je znázomené na obr. 2 a 3,môže byť ampula 2 držaná v puzdre 1 pomocou pridržnćho viečka 7 ľubovoľne zaisteného V puzdre 1 zaklapnutím. Pridržné viečko 7 dovoľuje zavedenie neznázorneného vysunutého konca ihly 5, pričom tento koniec zasahuje voliteľne do vnútomého priestoru ampule 2. Toto zavedenie a zasunutie ihly 5 je výhodne vytvorené naskrutkovanim čiapočky 6 ihly 5 na prídržné viečko 7 puzdra l.Na konci protiľahlom ihle 5 má dávkovacia jednotka piestovú tyč 8 ovládajúcu piest 4 V ampule 2. Táto piestová tyč 8 má pozdĺžnu drážku 9 vytvorenú v spodnej časti s priečnymi hrotmi 10, ktoré sú vrúbkované, čo je vidieť v pohľade na jej pozdĺžny rez. Tieto priečne hroty 10 spolupracujú so západkou 11 vytvorenou na puzdre 1 a vybavenou zúbkami, ktoré spolupracujú s hrotrni 10 na piestovej tyčí 8. Priečne hroty 10 a západka 11 sú vytvorené tak, aby dovoľovali len premiestnenie piestovej tyče 8 k piestu 4 ampuly 2 a bránili v premiestnení v opačnom smere. Ako je znázomené na obr. 5, šírka západky 11 a pozdĺžne drážky 9 zabraňujú piestu 4 v otáčaní vočiPiestová tyč 8 je ďalej vybavená závitom 12 vytvoreným pozdĺž vonkajšieho obvodu, na ktorom je naskrutkovaný skrutkový prostriedok 13. Na vonkajšej strane má skrutkový prostriedok 13 radiálne vyčnievajúce výbežky 14 a 15 usporiadané axiálne pozdĺž vonkajšej strany skrutkového prostriedku 13 a uložené v zodpovedajúcich žliabkoch 16 a 17, pripadne podľa obr. 4 v regulačnom prostriedku 18 vytvorenom ako objimka. Tento regulačný prostriedok 18 má na konci privrátenom k puzdru 1 obvodovú drážku 19, ktorá zachytáva obvodový výstupok 20 na puzdre 1. V dôsledku toho je možné otáčať regulačným prostriedkom 18 a súčasne zabrániť tomu, aby sa axiálne premiestňoval.Maticový prostriedok 13 je vytvorený ako celistvý s ukazovateľom 21 rúrkového tvaru usporiadaným súosovo s piestovou tyčou 8 mimo puzdra 1 medzi piestovou tyčou 8 a regulačným prostriedkom 18. Na priemere voľného konca regulačného prostriedku 18 obsahuje ukazovateľ 21 koncové tlačidlo 22 v podstate s rovnakým vonkajším priemerom ako regulačný prostriedok 18. Ako je znázomené na obr. 2 a 3, je skrutkový prostriedok 13 vybavený obvodovým podpemým povrchom 23 pri prechode do rúrkového ukazovateľa 21. Zhodne s tým má regulačný prostriedok 18 vnútorný obvodový podpemý povrch 24, pričom obvodový podpemý povrch 23 na skrutkovom prostriedku 13 podopiera obvodový podpomý povrch 24 regulačného prostriedku 18 v priebehu premiesťovania skrutkového prostriedku 13 v axiálnom smere relatívne vzhľadom na piest 4, pričom spomínaný pohyb sa zastaví v žiadanom mieste. Žliabky 16 a 17 vytvorené na vnútomej strane regulačného prostriedku 18 umožňujú skrutkovému prostriedku 13 voľný posun v axiálnom smere relatívne k piestu 4 a regulačnému prostriedku 18 medzi susedným koncom puzdra 1 a vnútomým podpemým povrchom 24 na regulačnom prostriedku 18.Dávkovacia jednotka ďalej obsahuje odnímateľné veko 25, ktoré chráni ihlu 5 v čase, keď sa dávkovacia jednotka nepoužíva. Pri nasadení je voľná obruba 26 odnimateľnćho veka 25 usporiadaná tesne pri regulačnom prostriedku 18. Axiálne osadenie alebo drážky sú vytvorené tesne pri voľnej obrube 26 odnímateľného veka 25, pričom uvedene osadenia sú usporiadané v tej istej vzájomnej uhlovej vzdialenosti podľa vnútomej strany odnímateľného veka 25. Osadenia 27, 28 majú prislušne vytvarované vystupujúce Výčnelky 29, 30, a to na vonkajšej strane puzdra 1. Týmto spôsobom môže byť veko 25 umiestnené vždy vo vopred stanovenej polohe nakrútenia voči obvodu puzdra l. Výčnelky 29 a 30 na puzdre I sú uložené v osadeniach 27 a 28 odnímateľného veka 25.Akoje znázomené na obr. 5, je puzdro 1 vybavené axiálne vytvorenými zárezmi 3 I, 32, 33, 34 a 35 po obvode. Tieto zárezy 31 až 35 sú usporiadané so vzájomne rovnakým uhlovým rozstupom ako žliabky alebo osadenia 27 a 28 na vnútomej strane odnimateľnćho veka 25. Tieto zárezy 31 až 35 na vonkajšej strane puzdra 1 spolupôsobia s rebrom 36 na regulačnom prostriedku 18, ktoré vyčnieva dovnútra. Pri otáčaní regulačného prostriedku 18 voči puzdru 1 zaisťuje rebro 36 v zarezoch 31 až 35 jednak počuteľné stupňovité posúvanie regulačného prostriedku 18 v požadovanom mieste a jednak zadržanie regulačného prostriedku 18 vzhľadom na puzdro 1.Podľa obr. 1 je na vonkajšej strane regulačného prostriedku 18 vytvorená na konci privráteného odní SK 278253 B 6mateľného veka 25 stupnica 40. Táto stupnica 40 má plošinu 37, na ktorej je číslica 0. Odnimateľné veko 25 má naproti tomu hlavu 38, ktorá má byť usporiadané proti plošine 37. Voliteľné polohovanie veka 25 podľa obvodu puzdra 1 a zodpovedajúce polohovanie regulačného prostriedku 18 tiež relatívne k obvodu puzdra 1 umožňuje užívateľovi, aby mohol vždy nastaviť hlavu 38 proti plošine 37 pred začatím regulácie.Dávkovacia jednotka pracuje nasledujúcim spôsobom. Prí polohovaní hlavy 38 oproti plošine 37 regulačného prostriedku 18 je požadovaná veľkosť dávky nastavená otáčaním regulačného prostriedku 18 relatívne vzhľadom na puzdro 1 a odnímateľné veko 25, ktoré je na ňom upevnené. V dôsledku toho je skrutkový prostriedok 13 nútený nasledovať rotáciu, pričom podperenie uvedeného skrutkového prostriedku 13 oproti koncu puzdra l bráni otáčaniu regulačného prostriedku 18 v nesprávnom smere. Rotácia skmtkového prostriedku 13 voči piestovej tyčí 8 spočíva v tom, že je závitom 12 vtlačený v smere od arnpuly 2, pričom sa ukazovateľ 21 pohybuje smerom od voľného konca regulačného prostriedku 18. Následkom toho sa na vonkajšej strane ukazovateľa 21 objaví hrubá meracia stupnica 39. Rozdelenie meracej stupnice výhodne umožňuje čítanie prislušnej veľkosti dávky pre každé celé otočenie regulačného prostriedku 18 voči hlave 38 a veku 25, zatiaľ čo stupnica 40 na konci regulačného prostriedku 18, ktorý susedí s vekom 25, indikuje veľkosť dávky dielmi úplného otočenia regulačného prostriedku 18 vzhľadom na hlavu 38.Ked bola požadovaná veľkosť dávky nastavená, zastaví sa otáčanie regulačného prostriedku 18 vo vhodnom mieste, kde sa otáčanie zastaví pomocou usadenia vnútomého rebra 36 do jedného zo zárezov 31 až 35 na vonkajšej strane puzdra l. Používateľ následne odstráni odnímateľné veko 25 a umiestni dávkovaciu jednotku na požadovanom mieste vpichu ihly 5. Potom je ukazovateľ 21 tlačený späť do regulačného prostriedku 18 tlakom na koncové tlačidlo 22, pokial nie je pohyb zastavený opretím skrutkového prostriedku 13 o koniec puzdra 1 alebo opretim koncového tlačidla 22 o privrátený koniec regulačného prostriedku 18. Pretože západka 11 chráni piestovú tyč 8 pred rotáciou, spôsobuje premiestnenie ukazovateľa 21 prestavenie piestovej tyče 8 v zodpovedajúcej vzdialenosti, pričom je piest 4 arnpuly 2 tlačený k výstupnému koncu kvapaliny 3. V dôsledku toho sa vytlačuje kvapalina 3 z ampuly 2 a množstvo zodpovedá množstvu nameranému na meracích stupniciach 39, 40. Dávkovaciajednotka má teda vždy po dokončení vstreku kvapaliny 3 rovnakú dávku ako pred použitím a jej vzhľad je teda kompaktný a estetický a spĺňa teda všetky kritériá.Puzdro 1 je výhodne priesvitné, takže užívateľ sa môže vždy presvedčiť, či je kvapalina 3 v ampule 2. Odnímateľné veko 25 súčasne zaisťuje, že je obsah ampuly 2 chránený proti slnečným lúčom. Rôzne časti dávkovacej jednotky sú výhodne vytvorené tlakovým liatím z plastov ako je polypropylén, sú teda relatívne jednoducho zhotoviteľné. Ďalej je tiež možné prispôsobiť príslušný materiál dávkovacej jednotky kvapaline 3, ktorá sa injektuje.Obr. 6 a 7 predstavujú ďalšie vytvorenie ukazovateľa 21 a pripojeného skrutkového prostriedku 13. Tento ukazovateľ 21 má na vonkajšej strane vyvýšenie 41 usporiadané V zodpovedajúcom výčnelku na vnútomej strane regulačného prostriedku 18. Na konci protiľahlého vyvýšenia 41 je vytvorený obvodový zápich 42 na upevnenie neznázomenej hlavy voľného konca, ktoráje vytvorenáako koncové tlačidlo 22.Vynález bol opísaný s odvolaním sa na výhodné telesné vytvorenie. Môžu sa však vytvoriť ešte mnohé obmeny bez odchýlok od podstaty vynálezu. Piestová tyč 8 môže mať napríklad rôzne priečne prierezy v závislosti od tvaru ozubeného prostriedku, kde sa môže zábrana piestovej tyče 8 pred otáčaním zaistiť vhodným vytvorením otvom, ktorým piestová tyč 8 prechádza do puzdra l. Piestová tyč 8 musí byť vybavená závitom 12,ktorý spolupracuje so skrutkovým prostriedkom 13. Na konci skrutkového prostriedku 13 prívrátenom puzdru 1 rovnako ako na susednom konci puzdra 1 môže byť vytvorený ozub. Tento ozub je vytvorený ako spolupracujúce hroty, zabraňujúce vzájomnému nakrúcaniu puzdra 1 a skrutkového prostriedku 13 pri silnejšom napätí. Tieto hroty dovoľujú mieme natočenie v opačnom smere. Miesto použitia samostatnej ampuly 2 ako nádrže na kvapalínu 3, ktorá je injektovaná, je tiež možné použiť nádržky vytvorené v jednom celku s puzdrom l, takže puzdro 1 môže byť použite ako nádržka na kvapalínu 3, ktorá sa injektuje.Ako je znázomené na obr. l, odnímateľné veko 25 je nekruhového tvaru, a to v mieste styku s regulačným prostriedkom 18. Odnímateľné veko 25, tak ako je zaistené v dávkovacej jednotke, uľahčuje manipuláciu s celou jednotkou. Dalej je na dávkovacej jednotke vytvorená spona 43, ktorá umožňuje príchytiť dávkovaciu jednotku k vrecku ako plniace pero.Dávkovacia jednotka podľa vynálezu je určená hlavne na presne odmerané injekcie inzulínu, ale možno ju používať i na aplikáciu iných injekcií, napr. moríia a iných látok.l. Dávkovacia jednotka na dávkovanie niekoľkých odmemých množstiev kvapaliny, pozostávajúca z valcového puzdra pre dávku kvapaliny, ktorá je usporiadaná v samostatnej ampule, ktorej jeden koniec je vybavený upevňovacím prostriedkom výstupnej ihly kvapaliny vytlačovanej piestom usporiadaným v ampule,na ktorý dosadá piestová tyč vybavená vonkajším závitom, ktorý je v zábere s vnútomým závitom skrutkového prostriedku, pričom na puzdre je otočne namontovaný regulačný prostriedok dĺžky zdvihu piestovej tyče voči meracej stupnici veľkostí dávky a medzi puzdrom a píestovou tyčou je usporiadaný ozubený prostriedok len na posun piestovej tyče k opačnému koncu puzdra a ihla je chránená odnímateľným vekom, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že regulačný prostriedok(18) je otočné prichytený na puzdre (l), v ktorom je posuvné uložená piestová tyč (8), pričom skrutkový prostriedok (13) usporiadaný medzi píestovou tyčou (8) a regulačným prostriedkom (18) je svojím vonkajším povrchom uložený axiálne posuvne v regulačnom prostriedku (18) a je spojený s ukazovateľom (21), ktorý vyčníeva z konca regulačného prostriedku (18) a má stavací prostriedok axiálneho pohybu k opačnému koncu dávkovacej jednotky a meracíu stupnicu (39) axiálneho prestavenia voči regulačnému prostriedku (18) úmemému veľkosti dávky.2. Dávkovacia jednotka podľa nároku l, v y SK 278253 B 6zn ačuj úca sa tým, že skrutkový prostrie dok (13) má na vonkajšej strane aspoň jeden radiálne vyčnievajúci a axiàlne prebiehajúcí výbežok (14, 15) alebo vyvýšenie (41), usporiadané klzne v príslušnom axiálne usporiadanom žliabku (16, 17) na vnútomej strane regu- 5 lačného prostriedku (18).3. Dávkovacia jednotka podľa nároku 1 alebo 2,vyznačujúca sa tým, že skrutkovýprostríedok (13) s pripojeným ukazovateľom (21) je vybavený obvodovým podpemým povrchom (23) axiálneho po- 10 hybu od píesta (4).4. Dávkovacia jednotka podľa nároku 1, 2 alebo 3,vyznačujúca sa tým,že skrutkovýprostríedok (13) a ukazovateľ (21) sú vytvorené spojene.5. Dávkovacía jednotka podľa nároku 4, v y z n a - 15 č. u j ú c a s a tý m , že skrutkový prostriedok (13)a ukazovateľ (21) sú súosové s tlačidlom (22), pričom vonkajší priemer tlačidla (22) zodpovedá vonkajšiemu priemeru regulačného prostriedku (18), 6. Dávkovacia jednotka podľa nároku 1, 2 alebo 5, 20 vyznačujúca sa tým,ženavýstupnýkoniec regulačného prostriedku (18) dosadá tesne odnímateľné veko (25), pričom dosadajúce konce odnímateľného veka (25) a regulačného prostriedku (18) majú korelatívne časti tvorené hlavou (38) a plošinou (3 7) meracej 25 stupnice (40) veľkostí dávky.7. Dávkovacia jednotka podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že na puzdre (1) s regulačným prostriedkom (18) sú vytvorené zárezy (31, 32, 33, 34,35, 36) stupňovitého otáčania regulačného prostriedku 30(18) s hmatateľnou a počuteľnou indikáciou pohybu, pričom odnímateľné veko (25) je umiestniteľné príslušnou časťou meracej stupnice (40) proti plošine (37) meracej stupnice (40) regulačného prostriedku (18) vo všetkých jeho polohách. 358. Dávkovacia jednotka podľa nároku 1 až 7, v y značujúca sa tým,že piestovátyč (8)je vybavená obmedzovacím prostriedkom rotácie, ktorý je tvorený ozubeným mechanizmom, ktorého západka (l 1) je vytvorená v puzdre (l) aje v zábere s pozdlžnou dráž- 40 kou (9) v piestovej tyči (8), ktorej dno je vybavené ozubenlm, ktoré je v styku s protiľahlou plochou západky

MPK / Značky

MPK: A61M 5/24

Značky: dávkovanie, odmerných, dávkovacia, kvapalín, množstiev, jednotka, niekoľkých

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-278253-davkovacia-jednotka-na-davkovanie-niekolkych-odmernych-mnozstiev-kvapalin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dávkovacia jednotka na dávkovanie niekoľkých odmerných množstiev kvapalín</a>

Podobne patenty