Podbíjací agregát s podbíjacím kladivom

Číslo patentu: 278102

Dátum: 17.12.1991

Autor: Theurer Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Agregát na podbíjanie dvoch bezprostredne susediacich podvalov (2) jednej koľaje (29) má aspoň dva na výškovo prestaviteľnom nosnom nástrojovom ráme (9) v pozdĺžnom smere za sebou a v bezprostrednom susedstve uložené dvojice (3, 4) podbíjacích nástrojov, ktorých podbíjacie nástroje (4, 5, 6, 7 a 8), ktoré sú prostredníctvom prísuvného pohonu (12) a vibračného pohonu (13) v pozdĺžnom smere stroja po dvojiciach oproti sebe prestaviteľné a vibrovateľné, sú v držiaku (14) podbíjacieho nástroja uvoľniteľne spojené v podstate s priamo vytvoreným oškrtom (15) podbíjacieho kladiva, vybaveného v spodnej koncovej oblasti doskou (16) podbíjacieho kladiva. Aspoň obidve na zasunutie do tohto priestoru (21) medzi podvalmi určené podbíjacie kladivá (18, 19) obidvoch dvojíc (3, 4) podbíjacích nástrojov sú svojimi strednými osami (22) vrátane svojich držiakov (23) oškrtov podbíjacích kladív (18, 19) usporiadané na nosnom nástrojovom ráme (9), ktorý je upravený zhruba v spoločnej priečnej rovine (24), kolmej na pozdĺžny smer stroja.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka podbíjacieho agregátu s podbíjacim kladivom na podbijačku koľaje na podbíjanie dvoch bezprostredne susediacich podvalov jednej koľaje a aspoň dvoma na výškovo prestaviteľnom nosnom nástrojovom ráme v pozdlžnom smere za sebou a v bezprostrednom susedstve uloženými, dvojicami podbijacích nastrojov, ktorých podbíjacie nástroje, ktoré sú prostrednictvom prisuvného pohonu a vibračného pohonu v pozdĺžnom smere stroja po dvojiciach oproti sebe prestaviteľné a vibrovateľné, sú v držiaku podbíjacieho nástroja uvoľniteľne spojené v podstate priamo vytvoreným oškrtom podbíjacieho kladiva, vybaveného v spodnej časti koncovej oblasti doskou podbíjacieho kladiva.Dvojpodvalové podbíjacie agregáty na podbíjacie,nivelačné a rovnacie stroje koľaje na podbijanie dvoch bezprostredne susedných podvalov jednej koľaje sú mame, ako je to Ľejmé napríklad z európskeho patentového spisu č. 0 208 826, rakúskeho patentového spisu č. 313 957, rakúskeho patentového spisu č. 294 895 a rakúskeho patentového spisu č. 294 897 rovnakého prihlasovateľa, pripadne majiteľa patentu. Tieto podbíjacie agregáty sú vybavené bezprostredne susediacimi dvojicami podbíjacích nastrojov, ktoré vytvárajú spoločnú konštrukčnú jednotku, ktoré majú tieto dvojice podbíjacích nástrojoch usporiadané v pozdĺžnom smere stroja za sebou a usporiadané na výškovo prestaviteľnom nástrojovom ráme, pričom tieto prostredníctvom pristavného a vibračného pohonu v pozdlžnom smere stroja po dvojiciach oproti sebe prestaviteľné, prípadne vihrovateľné podbíjacie nástroje sú uvoľniteľne spojené s oškrtom podbíjacieho kladíva v držiaka podbíjacieho kladiva,ktoré má vo svojej spodnej koncovej oblasti dosku podbíjacieho kladiva. Tieto podbíjacie agregáty sa v praxi výbome osvedčili, pretože tieto tzv. dvojpodvalove podbijačky prinášajú nielen podstatné zvýšenie výkonu, ale podbíjacie kladivá zapustené do toho istého priestoru medzi podvalmi spoločne a pohybujúce sa súčasne v smere oproti sebe vytvárajú tiež zvlášť spoľahlivé a rovnomemé zhutnenie. Podbíjanie koľaje s relativne malým rozpätím medzi podvalmi alebo koľaje s rozdielnymi rozpàtiami medu podvalmi, pripadne s rôznou veľkosťou priestorov medzi podvalmi, ktoré sú veľmi malé, nie je ale možné uskutočniť bez problémov, pretože tvar podbíjacieho kladiva, pripadne jeho usporiadanie v držiaku podbíjacieho kladiva, rovnako tak ako prísuvná dráha podmienená úzkym rozpätím medzi podvalmi,sú príčinou nedostatočného prísuvu, a tým aj celkového zhutnenia.Podbíjaci agregát podľa pateutového spisu NSR č. l 287 100 toho istého prihlasovateľa, prípadne majiteľa patentu, má, ako je zrejmé najma z pôdorysu tohto ramena, celkom štyri dvojice podbijacích nástrojov, ktoré pozostávajú z podbijacích nástrojov, ktoré sú oproti sebe navzajom prestavitelné, ktoré sú zasúvateľné do štrkovćho lôžka vždy na obidvoch pozdlžnych stranách obidvoch podvalov a obidvoch stranách koľajnic, ktoré sú vibrovateľné a ktoré sú vytvorené najmä ako zdvojená kladivá alebo špičky. Podbíjacie nástroje týchto na výškovo prestaviteľnom nástrojovom nosnom ráme bezprostredne v pozdĺžnom smere stroja vedľa seba uložených dvojíc podbijucich nástrojov, pripadne zdvojených sku 10pin, sú prostredníctvom prisuvných pohonov po dvojiciach oproti sebe prestaviteľné v pozdĺžnom smere stroja a sú spojené s vibračným pohonom a pohonom na výškové prestavovanie na spoločné zasúvanie do štrkového lôžka. Podbíjací agregát tak má rovnako celkom štyri dvojice podbijacich nástrojov v podstate s priamo vytvorenými podbíjacimi kladivami, pričom celkom osem vnútomých podbijacich kladlv, ktoré sú upravené na zasúvanie do štrku vľavo a vpravo od jednej koľajnice, má vo východiskovej polohe, to znamena v otvorenej polohe dvojíc podbijacích nástrojov,klinový tvar, čím sa memožñuje zaistenie dodatočnej prísuvnej drahy v takom pripade, ked je rozpätie me» dzi podvalmi príliš malé, Tento podbíjací agregát má trochu komplikovanejšiu konštmkciu za účelom zmenšenia uvedeného nedostatku, pričom podbíjacie kladivá sú usporiadané v priečnom smere nepatme navzájom presadene, aby bolo možné usporiadať obidva nástroje čo najbližšie, čím sa má Lunožziiť ľahšie prekonávanie odporu pri vnikani do štrku, najmä v tých pripadoch, ked je štrkové lôžko silne spoločné. Pri použili takých strojov môže dôjsť k problémom, a to najma pri veľmi nepravidelných rozpätiach medzi podvalmi alebo pri šikmo uložených podvaloch, pripadne pri dvojitýcłi podvaloch pod stykom koľajníc, takže sa správne nepodarí zakaždým rýchlo a ľahko uviesť podbíjací agregát do správnej polohy, aby sa odstránili zmienené problémy. Zvlášť nevýhodný je zhruba klinovo v smere hore sa rozširujúci spoločný tvar obidvoch vnútoniých podbijacích kladív pri zvlášť malej vzdialenosti medzi podvalmi, pretože pri procese vzajomného prisúvania naráža homá oblast podbíjacieho kladiva na hornú hranu podvalu a nepripustí tak uskutočnenie dokonalého prisuvného pohybu.Z rakúskeho patentového spisu č. 294 897 toho istého prihlasovateľa, pripadne majiteľa patentu, je známy podbíjací nástroj na tzv. dvojpodvalové podbíjačky, ktorý nemá rovnú podbijaciu dosku, ale dosku vybavenú zvlnenýrn prierezom, a pri ktorom vnútomé podbíjacie kladivá celkom ôsmych podbijacích nástrojov majú v oblasti pod držiakom oškrtu zalomený tvar,čo umožňuje dosiahnuť lepší a pre stredné rozpätia medzi podvalmi vyhovujúci prísuvný proces. Rovnako tento podbíjací agregát s celkom šestnástimi podbíjacimi kladivami sa v praxi veľmi osvedčil. Výroba takého podbíjacieho kladivo, ktoré je vybavené mlomením alebo dvojitým zalomením, je v porovnaní s kladivom s priamym oškrtom komplikovanejšia. Homé oblasti oškrtu tohto vnútomého podbíjacieho kladiva so mlomeným tvarom ale rovnako nepripúšťajú uspokojivý prisuvný pohyb pri veľmi úzkych priestoroch medzi podvahni.Konečne sú máme tiež tzv. rozperné podbíjacie agregáty na stroje na stavbu koľaje, ako je to napríklad zrejmé z československého patentovćho spisu č. 234 039 toho istého prihlasovateľa, pripadne majiteľa patentu. Pri tomto tzv. zdvojenom podbijacom agregáte na podbijačky koľaje s podbíjacími nástrojmi, ktoré sú uložené na výškovo prestaviteľuom unášači nástrojov,ktoré sú určené na zasúvanie vľavo a vpravo od každého koľajnicového pásu do dvoch bezprostredne za sebou nasledujúcich priestorov medzi podvalmi a ktore tak vytvárajú štyri rozpemé dvojice podbijacich nástrojov, ku ktorým sú priradené samostatné prísuvné pohony a spoločný vibračný pohon, sú vždy dve vzhľ dom na pozdĺžnu zvislú rovinu koľajnice zrkadlovo Lrsporiadané rozpemé dvojice podbijacich nástrojovvrátane ich prlsuvných pohonov usporiadané na spoločnom vibračnom výkyvnom unášači. Dvojice podbijacích nástrojov sú na unášači podbijacich nastrojov uložené výkyvne okolo osi kolmej k zvislej pomĺžnej rovine koľajnic a svojimi homýrni koncami sú prikĺbené k vibračnćmu pohonu. Rovnako tieto podbíjacie kladivá tzv. rozpemých dvojíc podbíjaclch nástrojov sú vo svojej východiskovej polohe, to znamena pri vnikani obidvoch podbíjacích kladiv do spoločného priestoru medzi podvalmi, usporiadané tak, pripadne uložené v držiaka podbljacieho kladiva tak, že sa vytvorí klinovitý tvar, čo znemožňuje dosiahnuť vždy požadovaný prisuvný pohyb.Vynález si kladie za úlohu vytvorit podbijací agregát na podbíjačku koľaje na podbíjanie dvoch bezprostredne susediacich podvalov jednej koľaje v úvode opisaného typu, ktorý by mal zdokonalené možnosti nasadenia, a umoàtoval najma dokonalejšie podbíjanie koľaji s malými šírkami priestorov medzi podvalmi, pripadne so šikmo uloženými podvalmi, a tým sa vytvárajúcimi rôzne širokými priestomti medzi podvalrni.Vytýčená úloha sa rieši podbíjacim agregatom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že aspoň obidve na zasunutie do toho istého priestoru medzi podvalrni určené podbljacie kladivá obidvoch dvojíc podbíjacich nastrojov sú svojimi strednými osami vrátane svojich držiakov oškrtov podbíjacích kladiv usporiadané na nosnom nástrojovom ráme, ktorý je upravený v zhruba spoločnej priečnej rovine, kolmej k pozdlžnemu smeru stroja. Toto prekvapivo jednoduché riešenie podľa vynálezu v jednom rade upraveného usporiadania podbíjacich kladiv, ktoré sú zasúvané do štrku jedného a toho istého priestoru medzi podvalmi, je možné takými podbíjacími kladivami vybavenými podbijacím agregátom podbíjať zvlášť výhodným spôsobom aj koľaje s úzkymí priestormi medzi podvalmi, prípadne s römymi vzdialenosťami medzi podvalmi, a to pri neobmedzene výkonnom a rovnomemom podbíjaní s dostatočne velkým prísuvným pohonom. Okrem toho je na také v jednom rade vytvorené usporiadanie týchto bezprostredne susediacich podbíjacich kladiv výhodne nutný len jeden výrobne jednoduchý a ekonomicky výhodný, v podstate priamy tvar podbíjacieho kladiva, najmä v homej oblasti držiaka oškrtu. Zvláštne výhody podľa vynàlezu sa dosahujú najma tým, že tieto podbíjanie kladivá sú pri zvlášť nepatrných nárokoch na priestor usporiadané v čo najtesnejšom vytvorení a navzájom v stlačenom usporiadaní v jednej a tej istej priečnej rovine. Pretože toto tesné usporiadanie v danej spoločnej priečnej rovine zahrňuje aj oblasť držiaku oškrtu, je možné výhodne realizovať aj dostačujúci, na neobmedzený zasúvaci pohyb nadvàmjúci prisuvný pohyb do toho istého priestom medzi podvalrni zasúvateľnćho podbíjacieho kladiva na dosahovanie trvalého a odolného zhutnenia úložnej plochy podvalov. To je možné dosiahnuť z toho dôvodu, že je teraz možné po odstránení rôznych zakriveni a zalomeni v homej oblasti v podstate priamo vytvorených a ich strednými osami V priečnej rovine usporiadaných podbljacich kladiv zaistiť aj v lromej koncovej oblasti podvalov väčšiu a neobmedzenú prisuvnú dráhu. Usporiadanie ako celok umožňuje prvýkrát vytvoriť podbljací agregat na dva podvaly, ktoré je možné pri neobmedzenom využití zvlášť vysokého podbíjacieho výkonu nasadit aj v koľaji s veľmi nepravidelnými, pripadne veľmimalými vzdialenosťami medzi podvalmi, a to bez akéhokoľvek obmedzenia. Okrem toho sa týmto čo najtesnejšhn usporiadanim podbíjacich kladiv na podbíjacom agregáte na dva podvaly výhodne menší odpor proti zasúvaniu pri spúšťanl podbíjacieho agegátu do štrku, najmä pri veľmi tvrdorn alebo spečenom Štrkovom lôžku.Zvlášť výhodné vytvorenie vynalezu spočíva v tom,že vnútomé podbljacie kladivá sú svojimi strednými osami až vrátane k držiakom oškrtov podbijacich kladiv uložené v priečnej rovine súrnemosti podbíjacieho agregátu. Toto jednoduché a účelne stredové usporiadanie vnútomých podbíjacich kladiv umožňuje výhodným spôsobom, to je súmeme, a dokonalejšie zachyoovať podbijacim agregátom, prípadne jeho obidvoma vodiacimi stipikmi narazové sily, ktoré vznikajú pri zasúvaní do šírku. Zvlášť výhodné a účelne vytvorenie podbljacieho agregátu podľa vynálezu spočíva ďalej v tom, že celkom osem oškrtov podbíjacich kladiv do toho istého priestoru medzi podvalmi zusúvateľných vnútomých podbljacich kladiv dvoch na zasúvanie do štrku vľavo a vpravo od jednej koľajnice upravených usporiadaniach dvojíc podbíjacích nastrojov jedneho na súčasné podbíjanie dvoch susediacich podvalov vytvoreného podbíjacieho agregátu sú svojimi strednými osami vrátane svojich držjakov oškrtov usporiadané kolmo k pozdižnemu smeru stroja upravenej priečnej roviny, pripadne v priečnej rovine súmemosti podbíjacieho agregátu. Pri takomto podbíjacom agregáte, ktorý má celkom šestnásť podbíjacich kladiv, má usporiadanie veľkého počtu vnútomých podbíjaclch kladiv podľa vynálezu zvláštny význam, pretože tieto vnútorné podbíjacie kladivá vzhľadom na svoj vyšší počet kladú tiež zvýšené nároky na konštrukčný priestor a naviac by samy o sebe podstatne ätoršovali zasúvanie do úzkych priestorov medu podvalrni. Práve v tejto súvislosti je príslušné úzke usporiadanie vnútomých podbljacich kladiv zvlášť výhodné na neobmedzené zasúvanie s dostatočne veľkým prisuvným pohybom aj do úzkych priestorov medzi podvalmi, pretože využitím týchto zvláštnych výhod je možne v praxi dosiałmuť dokonalú pracu pri osvedčenom podbijacom agregáte na dva podvaly s celkom šestnástimi podbljacími kladivami a jeho neobmedzené nasadenie aj na koľaje s malým rozpätim podvalov.Podľa ďalšieho výhodneho vytvorenia vynálezu sú vždy so spodným koncom oškrtu podbljacieho kladiva spojené dosky podbíjacieho kladiva obidvoch vpravo a vľavo od jednej koľajnice priľahlých vnútomých podbijacich kladiv usporiadané vzhľadom na pozdižny smer oškrtov podbijacích kladiv asymetricky a navzájom zrkadlovito, pričom je výhodne vytvorená tá polovica dosky podbíjacieho kladíva, ktorá je upravená bezprostredne protiľahle ku koľajnici, menšia ako drulrá polovica dosky podbíjacieho kladiva. Toto špeciálne, od vytvorenia obvyklých podbijacich kladiv sa odlišujúce asyinetrické usporiadanie dosiek podbijacích kladiv susediacich s koľajnicou umožňuje lepšie prerniestňovanie, prípadne usporiadanie dvojíc vnútorných podbíjacich kladiv v smere ku koľajnici, pripadne k priestoru na uloženie podvalu. Takto usporiadaný podbíjaci agregàt Lunožňilje výhodnú koncentráciu zhutňovacieho tlaku v mieste kríženia koľajnice s podvalom.Podľa ďalšieho účelného a výhodného vytvorenia vynálezu sú v pozdĺžnom smere koľaje protiľahle podbíjacíe kladivá každej polovice podbljacích nástro SK 278102 B 6jov usporiadané v priečnom smere navzájom presadene. Toto presadené vytvorenie podbíjacích kladív dvojice podbíjacích nastrojov umožňuje jednoduché a účelne súmerné usporiadanie všetkých k jednej strane koľaje priradených oškrtov podbíjacích kladív whľadom na zvislú rovinu súmemosti, upravené kolmo ku spoločnej priečnej rovine vnútomých podbíjacích kladív jednej strany koľajnice. Tak sa umožní napriek celkovo v porovnaní s vnútomýrni podbíjacími kladivami nižšími vonkajšími podbíjacími kladivami rovnomemé drutňovanie štrku.Ďalšie zvlášť výhodné vytvorenie podbijacieho agregátu podľa vynálezu spočíva v tom, že po štyroch na každej strane koľajnice usporiadané oškrty podbíjacích kladív vnútomých podbíjacích kladív obidvoch dvojíc podbíjacích nástrojov, usporiadaných v spoločnej priečnej rovine, prípadne v priečnej rovine súmemosti podbíjacieho agregátu, sú od seba navzájom vzdialené v pravidelných mzpatiach, výhodne v rozpatiach zodpovedajúcích šlrke dosky podbijacieho kladiva. Rovnomemé rozdelenie oškrtov podbíjacích kladív v rozpätí, ktoré zhruba zodpovedá šírke dosky podbijacieho kladiva, umožňuje pri spoľahlivorrr zamedzení vzájomných rušivých vplyvov rovnomemé a čo najtesnejšie usporiadanie podbíjacích kladív tak v pozdĺžnom smere podbijacieho agregátu, ako aj v pozdlbiom smere priečnej roviny, a to pri najjednoduchšom konštrukčnom usporiadaní uloženia na nástrojovom ráme podbijacieho agegátu.Podľa ďalšieho výhodného vytvorenia vynálezu sa predpokladá, že vždy na jednej strane koľajnice upravené a v spoločnej priečnej rovine usporiadané vnútomé podbíjacie kladivá obidvoch dvojíc podbíjacích nástrojov sú priradené v striedavorn slede k jednej alebo k druhej dvojici podbíjacích nastrojov, vybavených výhodne vidlicovito vytvoreným držiakom podbijacieho kladiva. Toto do seba navzájom zasahujúce usporiadanie wiútomých podbíjacích kladív tunožňuje zvlášť tesne, a tým aj veľmi úzke vytvorenie vnútomých podbíjacích kladív na ľahké zasúvanie do úzkych priestorov medzi podvalmi. Vidlicovíté drážky podbíjacích kladív podbíjacích nastrojov rovnako zaisťuje proti veľkým namáhaniam odolné upevnenie oškrtov podbíjacích kladív bez vzájomného nepriaznivého pôsobenia na prisuvný pohyb, ktorý sa uskutočňuje v opačnom smere, pričom aj toto konštrukčné vytvorenie umožňuje jednoduché a účelne uloženie podbíjacích nástrojov na nàstrojovom ráme podbijacieho agregátu.Podľa ďalšieho výhodného vytvorenia podbijacieho agregátu podľa vynálezu sa predpokladá, že všetky vnútomé a vonkajšie podbíjacie kladivá sú usporiadané v troch kolmo k pozdlžnemu smeru stroja upravených priečnych rovinách, pričom vzájomná vzdialenosť týchto troch priečnych rovin, prípadne stredných osi v pozdĺžnom smere stroja zodpovedá priememćmu rozpätiu podvalov a má hodnotu napriklad 520 mm. Také usporiadanie všetkých podbljacich kladív podbijacieho agregátu dvoch podvalov len v troch priečnych rovinách umožňuje rýchle vystreďovanie podbíjacích kladív, prípadne podbijacieho agregátu nad priradeuými priestormi medzi podvalmi, a to najma pri koľaji s drevenými podvalmi s menšími rozpätiami medzi podvalmi. Pritom nevmikajú žiadne problémy ani pri šikmo uložených podvaloch, kde sa vytvárajú ešte užšie úseky priestorov medzi podvalmi,pretože aj v takom prípade je možné v jednej priečnej rovine upravené vnútomé podbíjacie kladivá ľahko Iasúvat do štrku a prisúvať k sebe navzájom.Veľmi účelne a výhodné vytvorenie podbijacieho ag 10regatu podľa vynálezu spočíva ďalej v tom, že rozpätie obidvoch dosiek vuútomých podbíjacích kladív, zasunuteľných do toho istého priestoru medu podvalmi,ktore sú priradené vždy k jednej dvojici podbíjacích nástrojov, má v otvorenej polohe v pozdĺžznom smere koľaje hodnotu najvyššie zhruba 75 mm, prípadne len zhruba štvrtinu priemernej šírky priestoru medzi podvalmi. Pri takom dosiahnuteľnom maximálnom rozpätí dosiek vnútomých podbíjacích kladív je realizovateľné bezproblémové a čo do kvality neobmedzené podbíjanie aj pri koľajách s veľmi údrymi priestormi medzi podvalmi. Pritom zostáva spoľahlivo mistené dostatočne dlhé vzájomné díštancovanie dosiek podbíjacích kladív v pozdlžnom smere, takže sa aj napriek pozdĺžnym kinitom dosiek podbíjacích kladív neumožní ich nebezpečný wajomný dotyk, pričom je moàré dokonale trvalo upevniť dosky podbíjacích kladív na spodnom, dostatočne stabilnom konci oškrtu.Podľa ďalšieho účehiého a výhodného vytvorenia podbijacieho agregátu podľa vynálezu sa predpokladá,a pozdĺžna vzdialenosť obidvoch vnútorných podbíjacích kladív má v oblasti dosiek podbijacieho kladiva v prisunutej polohe, prípadne v maximálne zovretej polohe z obidvoch dvojíc podbíjacích nástrojov pri dostatočnom zhutnení hodnotu len zhruba 40 priememej šírky priestonr medzi podvalmi, výhodne zhruba ll cm. Usporiadaním vnútorných podbíjacích kladív podľa vynálezu v jednej priečuej rovine sa zaistí aj pri relatívne nepatmom zovretom pozdlžnom rozpätí, ktoré má. hodnotu zhruba 40 šírky priestoru medzi podvalmi, stále ešte dostatočne veľká prisuvná draha na dosiahnutie dostatočného zhutnenia štrku. To je možné dosialuruť tým, že vnútome podbíjacie kladivá sú v uzatvorenej polohe, ktorá je v spoločnej rovine, svojou hornou koncovou oblasťou od seba navzajom len nepatme vzdialené, a tak sa V uzatvorenej polohe nemôže vytvorit žiadny kužeľovilo hore sa zužujúci tvar, takže navzájom privrátené home hrany podvalov už nemôžu vytvárať prekážku na vzájormiý prísuvný pohyb. Z toho potom vyplýva relatívne veľký prísuvný pohyb dosiek podbíjacích kladív na spodnom konci oškrtov podbijacich kladív na kvalitné podbíjauie.Vynález sa tiež týka podbijacieho kladiva na podbijací agregát, pričom vratane svojho držiaka podbijacieho kladiva v podstate priamo vytvorený oškrt podbijacieho kladiva má len vo svojej spodnej koncovej oblasti v smere prisúvania upravene vyhnutie, na ktorom je na konci upevnená, výhodne privarená doska podbijacieho kladiva, ktorá je v podstate rovnobežná s oškrtom podbijacieho kladiva, pripadne so strednou osou a ktorá má rovinný tvar, pričom táto doska podbijacieho kladiva vyčnieva svojou podbijacou plochou do vzdialenosti výhodne zhruba 35 mm od strednej osi podbijacieho kladiva. Takto vytvorené podbíjacie kladivo je vzhľadom na svoju v podstate priamu konštrukciu ľahko vyrobiteľnć a je možné ho zvlášť výhodne použiť ako vnútomé podbíjacíe kladivo, aj ako vonkajšie podbíjacie kladivo. Vďaka smerovému zalomeniu, ktoré je usporiadané v spodnej koncovej oblasti, je doska takeho do podbijacieho agregátu vstavaného podbijacieho kladiva na zlepšenie zhutnenia štrku nepatme zasuuuteľná aj pod spodnú hranu podbíjaného podvalu. Vďaka prečnievajúcemu usporiadaniu dosky podbijacieho kladiva je možné tiež zaistiť jej dostatočne široké vytvorenie, tak, aby nedochádzalo k dotyku susediacich oškrtov vnútomých podbíjacích kladív.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je ďalej podrobnejšie vysvetlený na príklade uskutočnenia v spojeni s výkresovou časťou.Na obr.1 je schematicky znázomený bokorys podbijacieho agregátu na podbijačku koľaje na podbíjanie bezprostredne susediacich podvalov jednej koľaje, pričom všetky vnútorné podbijacie kladivá sú usporiadané v spoločnej priečnej rovine, ktorá je upravená kolmo na pozdĺžny smer stroja.0 on 2 predstavuje rez všetkými podbíjacimi kladivarni rovinou podľa čiary II z obr.l, pričom pre väčšiu názomost je mázomená aj koľaj, ktorá ležl nad rovinou rezu.Na obr.3 je schernaticky znázomený pohľad na štyri vnútomé podbíjacie kladivá, ktoré sú usporiadané na jednej strane koľajnice v jednej spoločnej priečnej rovine, a to v priečnom reze koľaje rovinou podľa čiary II-lII z obr.2.Na obr.4 je mázomený čiastkový bokorys vnútorného podbijacieho kladivo, pričom medzi podvalmi je menšia vzdialenosť, ako bola medzi podvalmi podľa obr.l a 2,atozhrubao 40 .Na obr.5 je vo väčšej mierke mázomený čiastkový bokorys podbíjacieho kladiva vytvoreného podľa vynálezu s betónovým podvalom.Podbíjaci agregát, ktorý je znázomený na obr.l, je vytvorený na podbíjanie dvoch bezprostredne susediacich drevených podvalov 2, a má preto na každej pozdlžnej strane koľajnice 28 dve v pozdlžnom smere stroja alebo koľaje 29 za sebou usporiadané dvojice 3, 4 podbíjacich nástrojov vždy so štynni výkyvne uloženými podbijacími nástrojmi 5, 6, 7 a 8. Tie sú uložené výkyvne na nosnom nástrojovom ráme 9, ktorý je výškovo prestaviteľný po zvislých vodiacich stlpikoch 11 prostrednictvom pohonu 10. Podbijacie nástroje 5, 6, 7 a 8 sú k sebe navzájom prisúvateľné prostredníctvom prísuvných pohonov 12 a sú vibrovateľné prostrednictvom v prostriedku usporiadanćho vibračného pohomr 13. Každý z podbíjacich nástrojov 5, 6, 7 a 8 obidvoch dvojíc 3, 4 podbíjacich nástrojov je spojený prostrednictvom v spodnej koncovej oblasti upraveného držiaka 14 podbíjacieho kladivá v podstate s priamo vytvoreným oškrtom 15 podbíjacieho kladiva, pričom podbíjacie kladivá 17, 18, 19 a 20 majú vo svojej spodnej koncovej oblasti dosky 16 podbíjacich kladiv. Obidve vnútomé podbíjacie kladivá 18, 19 obidvoch dvojlc 3, 4 podbíjacich nástrojov, ktoré sú určené do toho istého priestoru 21 medzi podvalmi, sú usporiadané svojimi strednými osarní 22 vrátane ich držiakov 23 oškrtov na nosnom nástrojovom ráme 9 v spoločnej priečnej rovine 24,upravenej kolmo k pozdlžnemu smeru koľaje 29. Vnútomé podbíjacie kladivá 18, 19 sú uložené svojimi strednými osami 22 vrátane dräakov 23 oškrtov v priečnej rovine 24, ktorá súčasne vytvára priečnu rovinu 25 sťrmemosti podbíjacieho agregátu.Všetky vnútomé podbijacie kladivá 18, 19, prípadne vonkajšie podbíjacie kladivá 17, 20 sú usporiadané v troch priečnych rovinách 24, 26, 27, lnoré sú upravené kolmo k pozdlžnemu smeru stroja, prípadne koľaje 29. Vzdialenosť a týchto troch priečnych rovin 24, 26, 27,prípadne stredných osi 22 v pozldĺbiom smere stroja, 10pripadne koľaje 29 zodpovedá vždy priememému rozpätiu podvalov 2, to mamená, že je medzi nimi vzdialenosť ůrruba 520 mm. Rozpatie b obidvoch dosiek 16 podbíjacich kladiv, ktoré sú priradené vždy k jednej dvojici 3, 4 podbíjacich nástrojov, a ktoré sú zasúvateľné do toho istého priestoru 21 medzi podvalmi, má v otvorenej polohe v pozdlžnom smere koľaje 29 hodnotu najviac 75 mm. To zodpovedá zhruba štvrtinu priememej šírky c priestoru medzi podvahni pri drevených podvaloch, pričom táto hodnota sa rovná dimba 280 mm. Písmeno d omačuje rozpätie obidvoch protiľahlých podbíjacich kladiv 19, 20, pripadne 17,18 jednej dvojice 3, pripadne 4 podbíjacich nástrojov v počiatočnej, pripadne v otvorenej polohe pred zasúvanim do štrku. To má pri známmenom príklade vytvorenia zhruba 453 mm. Písmeno e označuje rozpätie obidvoch navzájom prisúvateľných podbíjacich kladiv 19, 20, pripadne 17, 18 v maximálnej uzatvorenej polohe. Toto rozpätie e má zhruba hodnotu 240 mm. Rozpátie podvalov, ktoré sú vytvorené ako drevené podvaly 2 a spájajú koľajnice 28, čím vytvárajú koľaj 29, má hodnotu zhruba 520 mm.Ako je zrejmé najma z obr. 2, je celkom osem oškrtov 15 podbíjacich kladiv vnútomých podbíjacich kladiv 18, 19, zasnnuteľných do toho istého priestonr 21 medzi podvalmi dvoch na zasunovanie do štrku vľavo a vpravo od jednej koľajnice 28 určených usporiadani 3, 31 dvojíc podbíjacich nástrojov na súčasné podbijanie dvoch susediacich podvalov 2 vytvoreného podbíjacieho agregátu usporiadané svojimi strednými osami 22 v priečnej rovine 24, ktorá je upravená kolmo k pozdĺžnemu smeru stroja, pripadne k pozdĺžnerml smeru koľaje 29, prípadne v priečnej rovine 25 siunernosti podbíjacieho agregátu. Obidve dosky 32 podbijacich kladiv obidvoch vľavo a vpravo s koľajnicou 28 susediacich podbíjacich kladiv 18 sú Vzhľadom na pozdlžny smer oškrtu 15 podbíjacieho kladivá, pripadne vzhľadom na strednú os 22 vytvorené asymetricky a vzhľadom na seba navzájom sú vo vzťahu na pozdĺžna rovinu súrnemosti koľajnice 28 usporiadané asymetricky. Pritom je tá polovica dosky 32 podbíjacieho kladivá, ktorá je uložená bezprostredne oproti koľanici 28, vytvorená menšia ako druhá polovica dosky 32 podbíjacieho kladivá. Obidve v pozdlžnom smere stroja, pripadne v pozdlžnom smere koľaje 29 navzájom protiľahle uložené podbijaeie kladivá 17, 18, prípadne 19, 20 každej dvojice 3, 4 podbíjacich nástrojov sú usporiadané v priečnom smere navzájom precadene,takže sú v pozdlžiom smere koľaje 29 vzhľadom na seba trochu presadene protiľahlé. Na každú stranu koľajnice 28 upravené štyri oškrty 15 podbíjacich kladiv v spoločnej priečnej rovine 24 podbíjacieho agregátu usporiadaný/ch vnútorných podbíjacich kladiv 18, 19 obidvoch dvojíc 3, 4 podbíjacich nástrojov sú upravené v zhodnorn vzájomnom rozpätí. Toto rozpätie zodpovedá výhodne zhruba šírke jednej dosky 16 podbíjacieho kladiva. Vždy na jednej strane koľajnice 28 upravené vnútomé podbíjacie kladivá 18, 19 sú vždy priradené v striedavom slede k jednej, pripadne k druhej dvojici 3,4 podbíjacich nástrojov. Písmeno l omačuje zmenšené rozpätie medzi podvalmi 2, ktoré sa vytvára napriklad medzi šikmo uloženými drevenými podvalmi 2 a predstavuje zmenšený priestor 21 medzi podvalmi. Rovnako pri takej koncovej oblasti, vytvorenej v priestore 21 medzi podvalmi, je možné podbijací agregát vytvorený podľa vynálezrr zasúvat celkom bez problémov a neob

MPK / Značky

MPK: E01B 27/16

Značky: podbíjací, kladivom, podbíjacím, agregát

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/8-278102-podbijaci-agregat-s-podbijacim-kladivom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podbíjací agregát s podbíjacím kladivom</a>

Podobne patenty